Pápai Közlöny – XIX. évfolyam – 1909.

1909-01-03 / 1. szám

jüknek kovácsai, hanem a közélet férfiai, a közügyek napszámosai és hogy jól dolgoztunk, mutatja munká­nak eredménye, mutatja a tény, hogy a „Pápai Közlöny 1 1 utat tört magának városunk és megyénk közönségéhez, hanem tény az is és erre önérzettel hivatkozunk, hogy a „Pápai Közlöny" számot tesz és általánosan elismerik, hogy a vi­dék legnagyobb és legjobb hetilapja között foglal helyet. Évek nehéz, következetes, ön­megtagadó munkájába került ez ered­mény, de meghoztuk, mert közönsé­günkért tettük, hivatásunkért áldoz tuk. Jól esik tudnunk, hogy közönsé günk, ha szeret is kritizálni, de mégis méltatja fáradozásainkat. Ám e téren megállapodás, meg­nyugvás nem lehet. A célok, melyek­ért lapuuk küzd, az évekkel, az el­ért eredményekkel növekednek. És ha a „Pápai Közlöm/' a vidéki hirlap irodalom terén ma már valami, be­valjuk őszintén, hogy szeretnénk még több, még nagyobb lenni. És hogy ezt elérhessük, fordulunk az újév beál­tával a közönséghez, az olvasóhoz azzal a kéréssel, hogy ne elégedje­nek meg lapuuk megkriüzálásával, hanem mindenki, aki csak megteheti, tartsa kötelességének azt szellemileg és anyagilag is támogatni. Bátran elmondhatjuk, hogy becsü­lettel megszolgál az előfizetés fejéhen., ön zetlenül, ambícióval, jóakarattal, felvilá mint a negyvenes éveket taposó férfit meg­ilette Ezenkívül kiapadhatatlan szívessége is biztosította számára kollégái rokonszen­vét, csak az volt a baj, hogy általánosan „kis öreg" nek tartották. És éppen azért, mert általánosan be­csülték, valóságos összeesküvést szőttek el­lene, hogy lekésessék a szigorúan megsza­bott vacsoraidőről, hogy igy összeütközésbe kerüljun a retteget gazdasszonynyal. Ebből a nevetséges, alárendelt helyzetből akarták kiemelni és bizton remélték, hogy egyszer majd csak sikerölni fog lerázatni vele a tűrhetetlen jármgt. De nem igy történt. A legügyesebb kísérletek csütörtököt mondot­tak. Ekkor támadt a hosszú Leflotnak az a gondolata, hogy Dubour nevenapját kell fel­használni czéljuk elérésére. * A véletlen ugy akarta, hogy Dubour névnapja — Izidor volt a keresztneve — a hó utolsó napjára, 30 ára esett. Aznaj) este, öt perczczel a hivatalos óra letelte előtt, körülvették kollégái és egy nagy csok­rot nyújtottak át neki, olyan szerencseki­vánatok kíséretében, hogy a leggorombább fráter és a legnagyobb fajankó lett volna a világon, ha ezúttal is azzal a kifogással állott volna elő, hogy siet, mert a gazda­asszonya várja a vacsorával. Ez egyszer a kifogás hasznavehetetlenné vált, annál is inkább, mert egyik kollégája, anélkül hogy bevárta volna a kifogás elhangzását, már is kínálkozott, hogy ő majd sürgönyöz a gazdasszonynak. n. következő pillanatban egy szekrény­ből pezsgősüvegek ós poharak kerültek elő. gosult hazafiasággal, idegsorvasztó ernye­detlen munkával. Hogy ily vege szakadatlau munka közben olykor félrecsúszik a toll, vájjon ki háborodnék föl ezen ! Nem a hiba kell örökké rágódni, hanem tekinteni kell a végzett munkát. A sajtó minden független orgá­numának csak egy lehet a köteles sége, hogy bátran és férfiasan reá mutatva a bajokra, ezáltal remél or­voslást. Hogy felköltse bennünk az akaratot, a férfias elhatározást, hogy megszüntesse a közönyt érdektelen­séget : A független sajtónak ezen harca nem könnyű. A nyilt és alattomos támadások, a kisebbítés, a rágalmazás ezer és ezer nemével kell megküz­denie. Az anyagi haszonnak minden meg nem engedett módját el kell magától utasítania és egyedül a kö. zönség önzetlen támogatásából kell erőt merítenie. Mi is érezzük ennek a harcznak a súlyát és nehézségeit, de ez nem fog bennünket visszarettenteni, hogy ugy, mint eddig férfias bátorsággal szú Íjunk sikra a közérdek védelmére. Hogy függetlenül minden hatalomtól, minden érdektől és minden befolyás­tól, ktlzdjürik továbbra is a közjó érdekében ! Lapunk előfizetési dija aránylag oly csekély összeg, mely — tekintet tel az általa előmozdítandó célra — szóba sem jöhet, — és meg vagyunk győződve, hogy városunk és megyénk nagy közönsége megérti a mi sza vunkat és bizalmával megajándékozva támogatni fogja a „Pápai Közlöny" független közérdekű hetilapot, mely nek főtörekvése, h^ogy hű tükre le. gyen Pápa városának s annak min­denkor javára szolgáljon. Pollatsek Frigyes. Jó tanács az újévre. Ha valahol van létjogosultsága azon hagyományos szakásnak, hogy az ó évet lepeltakarással búcsúztat­ják és az újévet üdvözléssel és nagy reménnyel fogadják, ugy Pápa váró sát első sorban illeti meg ezen pro­ceszus. Mi, kik Pápa város jólétét és felvirágzását óhajtjuk, nekünk sem marad most már egyébb hátra, mint a szokásnak hódolni és a kórussal elmondani : Az 1908. évet ünnepélyesen átadjuk a mulandóságnak. Szük lenne a tér, ha ez alka­lommal az elmúlt év mulasztásairól akarnánk részletesen megemlékezni. De minek is, hisz ezt a nótát fujtuk egész éven át s aki csak egy szik­rányi érzéssel van Pápa város jóléte iránt, az megérthetett bennünket. El kell ugyan ösmernünk, hogy felszólalásaink nem találtak mindig süket fülekre, de általánosságban azt kell konstatálnunk, hogy városunk nem áll még azon nívón, melyen ál­lania kell, hogy a haladó városok közé ssámitassék. Néhány perczczel később visszaérke­zett Leflot, aki a sürgöny feladására váJ lalkozott és határozott hangon jeleivtette : — Minden rendben van ; egy negyed óra múlva értesülünk odahaza a kimara­dásról. Dubour megnyugodva, elérzékenyülve és elszédítve a sok beszédtől és a szívélyes kezszoritásoktól, megivott néhány pohár pezsgőt, és mielőtt észrevették volna, már becsípett. Hihetetlenül könnyűszerrel sikerült elcsalni oly kávéházba, ahol rábeszélték, hogy együtt vacsorázzon a jókedvű, pajkos bandával egy vendéglőben. Az idő gyorsan haladt ; elmúlt kilenc, majd tíz óra és a jókedvű kollégák Dubour háta mögött már előre mulattak azon a fogadáson, amely otthon várt a szerencsét­lenre. Hogy a vétket betetőzzék, kiadattak vele tíz frankot, vele, aki mindig csorbítat­lanul, hiány nélkül vitte haza a fizetését ! Végül haditanácsot tartottak, hogy ki kisérje haza a „kis öreget", mert már képtelen volt arra, hogy kisérő nélkül haza­találjon. A végletekig mégsem akarták űzni a tréfát és az alkalom, hogy szemtől szembe kerüljenek a gazdasszonynyal, nem volt nagyon csábító. Senki sem akarta magát feláldozni; a fúria biztosan seprűnyéllel várakozott a szegény Dubourra. Végre a hosszú Leflot lett megbízva a feladattal. * Dubour ekkor már teljesen készen volí : pompás csokra a hátán lógott, a ka­bátje szárnyára egy czédulát tűztek, a kö' vetkező felírással : ,,Kimaradási engedély" a nyakkendője a vállán lobogott, tántorgot t és közben énekelt, nagy hangon teli torok­ból énekelt. Leflot karonfogva vezette. Amikor Dubour lakása elé ért, elcsodálkozott, A ház külseje után ítélve, csupa szegény em­ber lakhatott abban. Meredek, keskeny, rosszul megvilágított lépcső, szük folyosók, rozoga ajtók, amelyekről lepattogott a fes­ték. Amint a lépcsőn feifelé botorkáltak, Dubourban azonnal felébredt a meghunyász­koclás ösztöne. — Pszt, pszt ! —- pisszegett minden lépésnél. — Rögtön beosonok a szobámba, hogy a gazdasszonyom meg ne lásson, — suttogta mindenféle arczfintorgatások köze­pette. — Lassan, itt vagyunk ! A csukott ajtón keresztül a küszöbb fölött egy vékony fénysugár villant ki. Lef­lot összeszedte minden bátorságát és meré­szen benyitott. Előszoba híján egyenesen az ebédlőbo jutottak. Tableau ! Ugyanaznap este, otthon, Dubournál is meg akarták ünnepelni Szent Izidor "napját és a gazdasszony belefáradva a várakozásba, egy széken ülve elaludt, az immár fölöslegessé vált előkészületek szom­szédságában. A fehér aarosszal teritett kerek asz­talon kihűlt a pecsenye, egy pár rendetle­nül, szanaszét heverő evőeszköz és tányér jelezte, hogy itt valaki egymagában vacso­rázott. Egy másik teríték érintetlen volt. Ez előtt egy egyszerű vázában egy olcsó csokor és mellette egy uj tajtékpipa.

Next

/
Thumbnails
Contents