Pápai Közlöny – XVIII. évfolyam – 1908.

1908-01-05 / 1. szám

feladatok közé, mert a sajtó szabad­sága a képzelhető legnagyobb mér tékben korlátolva van a közönség oktalan érzékenykedése következté­ben. Lehet-e kis városban kritikai szigorúsággal beszélni a hírlapokban egyének, s az egyéneknek szűkebb csoportja felöl a nélkül, hogy az il­lető, ki ezt teszi, a krakélereskedés vádját elkerülné? Hogy el ne nevez­nék felforgatónak, bekerontónak, — nagyszájú demagógnak azért, met a társadalmi élet csúnya mocsarába be merészkedett hatolni, hogy azt lecsa­polja, letisztítsa. Ilyenkor nekitámad­nak a békák, lebrekegik jobbról bal­ról, elölről hátulról, s kiüldözik a vá­rosból, hogy ők tovább is kuruttyol­hassanak az iszapban. Ezek az áldatlan sajtóviszonyok okozzák az áldatlan társadalmi viszo­nyokat. A társadalmi viszonyok ezen kedvezőtleu állapota pedig első sor­ban mint okban és egyszersmind mint következményben is ott nyilatkozik meg, hogy nincsenek embereink, kik készek .voltiának tevékenységüket szentelni a nyilvános életnek, a köznek. Nem mondjuk, hogy keresve se találnánk ilyen férfiakra, mert egy­kettő akad efféle feladatokra is, ha­nem annyi bizonyos, hogy mig a tár­sadalmi mozgalmak élén más váró sokban mindig a legelőkelőbb embe­reket találjuk, addig Pápán a legje lentősebb mozgalmak alkalmával is, még azoknál is, amelyek országra szólók, hivatali állásuknál, s foglal kozásuknál fogva vezető embereink félreállnak, visszavonulnak teljesen — s nem lépnek soha a közönség mwmmm mmmvmmwwmwwhbmmmwí^^ 1 -L"- ' * Nem értette, hogy mit susog asszonya. Csak azt látta, hogy nincs eszméletén, láz­ban beszél. Teremtő Isten! Még mosolyog is. De oly különösen mosolyog, hogy az öreg ápoló asszony szinte megijedt tőle. Aztán nagy bágyadtság következett az erős lázra. A beteg szemei lecsukódtak s olyan csöndesen pihent. Már nem köhögött. A lélegzetét is alig lehetett hallani. — No lám, mintha már igazán jobban volna, — gondolta az Öreg asszony. De végre megsokalta ezt a nagy csön­dességet. Az orvosságot is be kellene adni Felköltse? — Tessék bevenni az orvosságot, nagysága, — szólt a vén cseléd. De a beteg asszony nem értette, csak nézett rá. Vagy talán nem is reá, hanem valami tünemenyre, arait csak ő látott. Ajka gyöngéden susogta: — Géza. Aztán ismét behunyta a szemét és csöndesen maradt, caak remegő ujjai kar­molászták kissé a paplant. A nagy csöndességben az öreg Zsuzsi is elszunnyadt. Mikor fölébredt s reá pil­lantott, a betegre, megrémült. Olyan moz­dulatlan, merev volt az arcza, olyan üve­ges a szeme, a lélegzete nem hallatszott, — Szent Isten ! — jajgatott az öreg asszony. — Hol a nagyságos ur ? Az ur csak estefelé jött haza s ke­serves zokogással borult felesége holttes­tére : — Oh édes egyetlenem ! 8 ugy rémlett neki, mintha ez az ő házaséletük csupa szerelem lett volna, me­lyet csak a halál szakított szét. élére, s legfeljebb maguk közt csi­nálják azt elkülönítve, amit az egész várossal együtt kellett volna végez­niök. Tehát nincsenek vezető embe­reink. Már tudniilik társadalmunk egészének élén nem áil senki, mert az egyes klikkek kebelében szervezve van a hatáskör vezetők, s közembe­rek, kik félnek, hogy vezető pozi ciójukat a klikk felbomlása után el­vesztik, s kárpótlást az uj alakulás j ban majd nem nyernen. így ez a klikk-szervezet önmagában hordja a | csirát, a képességet, mélyből fejlőd hetik, az anyagot, melyből táplálkoz­hat ik. De nem akarjuk, hogy félreért senek bennünket. Tudjuk, hogy egy 18000 lakossal bíró város nem ké­pezhet csupán egy kört. Maga a napi érintkezés elkülöníti az embereket. Maga a hivatalos foglalkozás is köz­reműködik itt, mint szétválaszó elem. Azután ilyen hatást fejt ki az atyafi ság, sőt elismerjük, hogy a feleke­zeti különbség is némi részben joggal funkcionálhat ily elemként. Szóval, ha már egy kaszinóban is képződnek kü­j lön-külön napi kártyakompániák, ak­kor egy nagy városban az elkülönödés még inkább természetes. Ez a diffe­renciálódás törvénye. Csakhogy egész­séges viszonyok mellett ezt a differen­ciálódást kellene, hogy nyomon kövesse az integráció. A társadalomban kis dol­gokban való ezt az elkülönödését kel­lene, hogy ellensúlyozza a nagyokban való egyesülés, az integráció. Kártyáz­zunk külön, de jótékonyságot gyako­roljunk együtt, hogy hathatósabban te­hessünk ; táncoljunk külön, de a ta­nácsteremben szavazzunk együttesen, illetőleg elvek, s meggyőződések ne klikkek szerint; zsurozzunk külön, de legyünk egyek, ha nemzeti nagyjainkat ünnepeljük, ha országos mozgalmakhoz csatlakozunk, ha irodalom, művészet s színészet pártolásáról van szó. Szen­timentalizmus azt kívánja, hogy min­denben öszzebujunk, s ölelkezzünk, hiszen végre ls, az emberek közötti különbségek a társaséletben természet­szerűleg kell, hogy kifejezésre jussanak, amit elkerülni nem lehet, de az is bi­zonyos, hogy ahol Pápáról van szó, ott minden pápai egy legyen. Ha így lesz, akkor társaséletünk javatására is lesz kilátás. Városatyák a közgyűlésen. Elbucsuztattuk az ó-évet és sok re­ménnyel köszöntjük az uj-évet. Ez alkalom­mal — mint a közérdek képviselői —bizo­nyos aktualitást vélünk látni abban, ha a sajtó a városi közélet fórumán szereplő fér­fiaknak a városi ügyek iránt tanúsított ér­deklődéséről megemlékezik. Illustrálva ez­zel, hogy mikép gyakorolják a városatyák alkotmányos jogukat, amely nekik szót ád a városi ügyek intézésében és ezt legjobbon abból a kimutatásból tűnik ki, amely arról számol be : ki hányszor vett részt a város kűzgy ütésein ? Kétségtelen dolog, hogy nem a köz­j gyűléseken való részvétel a fokmérője an­nak, ki mennyire veszi ki részét a város közgyűléseiből és ki mennyi liaszot hoz a város közéletének terein, de annyit mindé­| nesetre ki lehet venni a kimutatásból, hogy menyire érdeklődik á város közügyei iránt. Az elmúlt esztendőben Pápa városa tizenkét közgyűlést tartott. Az alábbiakban adjuk a résztetes kimutatást: Tizenkét közgyűlésen veit részt : Lippert Sándor és Petrovics Mihály. Rettenetes gondolatok keringenek lá­zas agyában. Ha innen a második emelet­ről levetné magát az utcza kövezetére ? Vagy elhozná férje Íróasztaláról a forgó­pisztolyt, mely ott mindig megtöltve fek­szik'? Ha birna odáig vánszorogni. Ha ki­küldhetné innen ezt az ápoló asszonyt, hogy ne akadályozza abban, amit cselekedni akar. — Édes Zsuzsi, egy kis tejet szeretnék. Az öreg asszony kiment a tejért- Ali­kor pár perez múlva visszatért, nagy ré­mületére az ágy előtt a padlón összeros­kadva találta a beteget. — Szentséges Isten I Mit csinált a nagysága ? — Járni próbáltam, Zsuzsi, de nem birok, — susogta félig aléltan a fiatal asszony. — Hát hogy is birna, édes Istenem? —- sopánkodott a vén cseléd. S fölemelte és visszafektette az á/;yba. Egy darabig ugy látszott, mintha el­szunnyadna a beteg. Aztán lázasan fölriadt. Sze ne ijesztőjen meredt a vén cselédre. Az Íróasztalának a jobboldali felső fiókját hoz­zák ide. Itt a kulcsa az éjjeli szekrényen. Az öreg asszony nem akart eltávozni. — Majd hogyne ? Hogy megint ki­másszék az ágyból ? De láthatta, hogy nincs már annyi ereje a szegény betegnek, hogy még egy­szer megpróbálja. Na hát ha olyan nagyon akarja, idehozza neki azt a fiókot. — Tessék, itt van. Levelekkel volt az tele, szalagdarabokkal, szárított virággal s egyébb afféle apró-cseprő holmival. — Ugyan mit akarhat vele ? megfakult A beteg asszony olyan gyűlölettel nézte azokat az emléktárgyakat, hogy szinte szikráztak bele a szemei. — Dobja mind a kályhába, — szólt oda a vén cselédnek. — Mit csináljak, kérem alássan ? — kérdezte az csodálkozva. Mert hiszen a kályhában, nem égett tüz. Ha a nagysága elpusztítani akarja azt a holmit, oda ugj-an hiába dobják. De kérdésére már nem felelt a beteg. Ugy látszott, mintha a láz már elvette volna eszméletét. Mintha már nem tudná, mit mondott imént. Egészen más gondolatok foglalták el már akkor a szegény beteg lázas agyát. Azok a régi levelek csodálatos, bűbájos, édes szavakat susogtak neki, melyek meg­fakult lapjaikra voltak irva. A száraz virá­gok kiviritottak újra és illatoztak. A beteg nem érezte már az orvossá­gok utálatos szagát, csak a rózsák illatát, melyek épp oíyj üdek voltak, mint nyolez évvel ezelőtt, mikor vőlegényétől kapta menyasszony korában. 8 a szóba kitágult fényes, nagy tánezte rémmé, rLz az a tánezterem, ahol ő először találkozott Gézával. És ott tánczolnak most is. Milyen különös ! Hiszen Géza már a férje, mégis mintha most találkoznának először. És a ruhája is ugyanaz, mint akkor. És olyan boldog, amint így repül a Géza karján. Olyan nagyon boldog. Hát csak messe volt, hogy Géza már nem sze­reti ? Persze, hpgy, csak mese volt. — Géza ! Édes Géza! — susogta boldogan. A vén cseléd csak bambán bámult.

Next

/
Thumbnails
Contents