Pápai Közlöny – XIII. évfolyam – 1903.

1903-01-04 / 1. szám

Általános a nézet, hogy váro­sunkra szép jövő vár. Szép jövő vár, de van tenni való, még pedig halasz­tást nem tűrő tenni való. A haladó kor meg nem állapodik a korszellem követelő, megállapodnunk tehát nem szabad, ha Pápa város felvirágzását tüztük ki célul s hogy ez célja Pápa város miuden egyes polgárának, ah­hoz kétség sem férhet. 8 éppen ezért a munkából ki kell venni részéi, miuden városunk iránt komolyan érdeklődőnek és első sorban természetesen a városi ta­nácsnak és képviselőtestületnek. Igen, első sorban a városi ta­nácsnak és a képviselőtestületnek. Ők tudják legjobban: mi fáj s hol fáj. Ők a leghivatottabbak rámutatni a bajok oka mellett az orvoslás leg­helyesebb módjára is. A képviselőtestületi közgyűlése­ken kell feltárni őszintén, nyíltan, lep­lezetlenül városunk helyzetét. Ott kell azt minél szélesebb körű és alaposabb megbeszélés tárgyává tenni; mert csak igy kelthető fel a közérdeklő­dés az aktuális kérdések iránt, s csak ily körülmények között száinithatuuk a közvélemény támogatására is. A képviselők ne resteljenek, szót emelni a közgyűléseken, hogy rárnu­tassknak a bajoknak szerintük való okaira. Minél többen szólanak a fel­merülendő kérdésekhez annál jobban 1 lesz megvilágítva a helyzet képe, an­nál több oldalról s több szempontból lesznek megvitathatok a kérdések és annál •• biztosabb alap adatik városunk jövőjének. Ne tartson az vissza senkit a felszólásban, hogy nem ért a szónok­lat mesterségéhez. A forma, a stylus lényegtelen, a lényegre, az eszmére mutasson reá, a legegyszerűbb sza­vakkal, a legkeresetlenebb formá­ban. Ne húzódozzunk a tárgyalások­ban való részvételtől. Hiszen mind­ezen fontos kérdések — közös mind­nyájunk kérdései, nem érintenek egyes érdekeket, hanem azok helyes megoldásától függ Pápa város szebb, boldogabb jövője. Ne feledje tehát a városi tanács és a képviselőtestület, hogy városunk jövője első sorban az ő kezükben van. Ha ők nem tőrödnek közügye­inkkel, mástól hiába várunk és ké­rünk. Lebegjen szemeink előtt a köz­mondás : „Segits magadon, az Isten is megsegít". Tehetség tekintetében a képvi­selőtestület. sohasem volt oly erős — mint most! 'Kebelében, akárhány a tettrevágyó ambiciózus és, a. város jövője érdekeit szivén hordozó egyén, csak komolyan akarni és dolgozni kell és . városunk jövője .biztosítva leend. Az általános közérzületnek vé­lünk kifejezést adni, midőn mindazok­nak, kik ily értelemben szándékoz­zák Pápa város közügyét szolgálni, kik Pápa város érdekében minden üdvös eszme létrehozásán és kezde ményezésén fáradozni szándékoznak, a siker biztos tudatában gratulálunk. Hisszük, reméljük, hogy ily aus­piciumok mellett Pápa városára nem­sokára egy szebb és jobb idő fog be­következni. Ez legfőbb óhajtásunk: Schreiber Jakab. Csöndes visszavonultságban halt meg, városunk egy kiváló polgára, kinek neve a város határán messze tulhatott: Schreiber Jakab. Dicső ősöknek dicső ivadéka volt, büszkesége mindazoknak, kik a specilális zsidó tudományosságnak szentelik életüket. Régi családból származott s bár maga rabbiságot nem vállalt, távol vidéken is­merték és tisztelték mint olyant, aki a szent irás magyarázat terén, elsőrangú szaktekin­tély, talán hazánkban a legnagyobb szak­tudós volt. 1878 óta teljesen visszavonult minden üzleti foglalkozástól s minden per­czét a tudománynak szentelte s a maga tu­dományába. azonkívül a héber nyelv szel­leméhe behatolt oly mélyen, mint kivüle manapság csak nagyon kevesen. Jellemének legfőbb vonása a szerény • ség volt. Mikor annak idején atyja a krak­kói főrabbi, ki a Reichsrathnak is tagja volt hosszú időn át, meghalt s a boldogult óri­ási számban egybegyűlt hivei előtt gyász­beszédet tartott, beszéde olyan rendkívüli hatással volt a hallgatóságra, hogy azonnal felajánlották neki a rabbi állást s nagy kül­döttség kérte arra, hogy a krakkói tekinté­lyes izraelita gyülekezetnek legyen a disze. Ő a maga páratlan szerénységében a ma­gányt választotta. Hivatott vezére lett volna a hazai zsi­dóságnak, de kerülte a feltűnést, titokban támogatott csak minden jó ügyet s a jő ügy diadalának örvendett, nem törődve avval, hogy kinek nevéhez fűződik a dicsőség. Kedves foliansaiban keresett és talált meg mindent, amire lelkének szüksége volt. A hitközségi életben nem vett részt. Tagja volt a képviselőtestületnek, az isko­— Ezt ne tedd, Jenóm, azzal a sem­miházival, csak tégy le a párbajról és in­kább igyekezz óvatosan, de alaposan kitenni a szüret. Apámnál könnyen fog menni a dolog, mert ő engem kiválóan kedvel és leánya boldogságát tartja szem előtt, csak mostohaanyám, aki büszke, szeszélyes s nem elégszik meg uralmával a férfi apám felett, de bizonyára reám is kiterjeszti, ha te nem pártfogolsz. Meg kell nyerni tetszé­sét, járj kedvében és ami a fő, ellent ne mondj neki, mert akkor vége közöttünk mindennek. ígérd meg azért ünnepélyesen s add szavadat, hogy igy fogsz tenni. — Ünnepélyesen igérem, hogy amit mondottal, mind megtartom és magamévá teszlek ! Egy hosszú csók zárta le az aj­kakat. Miskolczyné igen hiu volt. Férje a színházban látta, s megszerette. A színpad­tündöklő csillaga volt, amikor Miskolczyval megismerkedett. Annyira hóditó volt, hogy az udvarlók egész serege vette körül, akik közül azonban csak Miskolczyval bánt ke­gyesen, mivel tudta, hogy rengeteg vagyona nagy fényűzésre és pazarlásra bőven szol­gáltatja a pénzt. Miután pedig erről határo­zottan meggyőződött, három hónap múlva kezét nyujtá Miskolcznak s a színpadtól bú­csút vett. Férjével kénye-kedve szerint bánt. aki teljesen átadta magát ábrándozásainak, amíg neje az uralmat viselte. Legfőbb óhaja az volt, hogy mostoha leányát, Idát, magas személyiséggel házasítsa össze és igy ma­gának még magasabb polcot juttasson. E célra választotta ki gróf Horváthot, akivel aa eljegyzés már majdnem megtörtént, de meghiusult, amint láttuk. Este hét óra lehetett. Miskolcyné bou­doárja gyönyörűen feldíszítve várja ven­dégét Meghívta magához Bálintffy Jenőt egy barátságos uzsonára, mivel férje Idával Debreczenbe utazott. Izgatottan néz az órára amely a boudoár egyik szögletében áll és öt perzc híjával hét órát mutat. Vájjon el­jön-e ? Öh, csak eljönne ! E percben hetet üt az óra. Miskolcyné összerezzen. Kivül csöngetés hallik. A szobaleány a következő pillanatban ezüsttálczáán egy nevjegyet hoz, amelyen ez volt nyomtatva : Ladoméri Bálintffy Jenő nagybirtokos Ladomér. — Bocsásd be rögtön a nagyságos urat, — szólt Miskolczyné. Rendbeszedi öl­tözetét, hogy minél hódítóbb legyen. — No jöjjön csak, egy kis melegítőt vegyen magához. Igy ni! Azzal leültette Bálintffyt az ásztalhoz, amely mindenféle inyenczségekkel volt megrakva. Bálintffy elbámult, nem tudott szóhoz jutni a szíves fogadás láttára. Talán Ida már föltárta előtte a titkot. Oh, ha így volna. — De ábrándos természetű maga, nem vagyok képes magamnak megmagyarázni viselkedését. De megmondom, miért kéret­tem magamhoz. Itt bort töltött Bálintffy poharába és kocczintva kiiták. Tüzos bor lehetett, mert hirtelen ösz­szerázkódtak mind a ketten. — No hát tudja — illetve tudod, édes azért hivajtalak magamhoz, mert nem tudok nélküled élni, kedves Jenőm. Oh ! Micsoda kinokat állok ki, ha naponkint nem láthat­lak ! — De nagyságos asszonyom! — Ne nevezz nagyságos asszonyom­nak, nevezz Belládnak, jer, ölelj meg, mert elepedek. S Jenőhöz hajolván, át akarja ölelni, de ez hirtelen gyengén télretolja őt. E percben megnyílik az ajtó és belép ieljes nyugodtan Miskolczy. — Láttam mindent. Ön asszonyom, elhagyja házamat rögtön. Holnap reggel ! — Te pedig, kedves fiam, jöjj keb­lemre. Ida bevallott nekem mindent s igy van az jól. Ekkor í 1 távolabbi ajtóban, Ida jelent meg s a két fiatal e szavakkal Jenőm ! Idám 1 egymást karjaikba zárták. A menyeg­zőn az első vőfély az elutasított gróf volt. Miskolczy meg pár év multával, pipaszónál nézi unokái játékát.

Next

/
Thumbnails
Contents