Pápai Közlöny – IX. évfolyam – 1899.

1899-01-01 / 1. szám

18 99 . jan uár 8. Sylveszter estélyek. Hagyományos szokásként nagy vigsággal ünnepelte meg városunk a Sylvester éjjelét. Vigsággal búcsúztak el mindenütt tegnap éjjel az ó esztendőtől és víg­sággal köszöntötték a az újévet. Nem volt városunknak olyan társasága, egye­sülete, kaszinója a mely ezen nap örömét meg nem ünnepette volna Vigadott az egész város, mulat­ság, zene volt mindenütt. Minden tár­saságban az ó esztendőt temették és az ujat ődvözölték Le roi est mort, vive le roi 1 Az esztendő meghalt, éljen az uj esztendő ! Alább közlünk néhány mulatságot azok közül, a melyekről lapunk zárlaig tudósítónk beszámolt : A katholikus körben. A pápai katholikus kör Sylveszter estéjét társasvacsorával egybekötött hangversenynyel ünnepelte meg a kör helyiségében. A kör helyi ége zsúfolá­sig megtelt s a közreműködőket zajos tapsokkal és éljenzéssel tüntették ki. A hangverseny 7 órakor vette kezdetét. Beriot hegedű Concert da­rabjával, melyben Steiner Hugó kitűnő technikájáról tett fényes bizonyságot A zongora kíséretet hozzá Steiner La­jos játszta. A tapsok elhangzása után ifj. Mar­tonfalvay Elek ült a felolvasó asztal­hoz és „Papucs" cimü humoreszk fel­olvasással a legnagyobb érdeklődést és vidám hangulatot keltett a társaság körében. Felolvasás végeztével szűnni nem akaró tapsot kapott az általános közszeretetben álló alelnöke a körnek. Ezután Nagy Paula ült zongorá­hoz s gyönyörű játékáért sok tapsot kapott a közönségtől. A tapsok elhangzása után Ferenczy Paula remek énekében gyönyörködött Megértettem, hogy az az aranyhímes pillangó, mely önkényt lebbent belé az én hálómba, most örökre elszál tőlem. Elszáll, mert mngam téptem nyílást neki a hálón, és ezt a hasadást, nincs hatalom, mely be­foldozhatná. S nemsokára valóban elszállt a pille . . Elszökött a festővel, gondatlanul cse­rélte fel a jólétet és tiszteletet egy izgalmat élet nélkülözéseivel. Könyörögtem én is neki, mint a sze­gény öreg akkor. Megaláztam magamat és zokogva kérdeztem töle : „fiiért . . . miért tetted ezt nekem, ne­kem a ki szeret, a ki imád Őrülten, szenve­délyesen, véghetetlenül mint senki e világon ? Miért tötted . . . miért ?* És a pille ez a varázsos, alacsony lel­kületű gyönge, ingatag, báb csak vonogatta a vállát. „Hát csak azért" ... és biztosított, hogy azért mi továbbra is jó barátok marad­hatunk. Hányszor mondogatom magamnak ; „Gyűlölöm . . . gyűlölöm. — Pedig hát szeretem, szeretem jobban mint valaha . . . szeretem gyöngeségében ingatagságában és lelketlenségében ... azt a csapodár pillét! . . . PÁPAI KÖZLÖNY a meg elent társaság, ki „Ne haragudj" „Trilby dal" és „Tiroli dal" cimü da­lokat elragadó szépen adott e'ő. A zongora kiséret özv. Oláh Sándorné a tőle megszokott ügyességgel szolgál­talta. A hangverseny után a társaság nagyrésze társasvacsorára ült össze s a legvidámabb hangulat mellett búcsúz­tak el az ó-évtől. Asztalbontás előtt tombola is volt a melyen szép tárgyak lettek kisor­solva. Tóth László Ízletes magyar kony­hája és kitűnő bora mellett a társaság víg hangulata rövid ideig tánczra [ser­kentette a fiata'ságot s reggeli 2 óráig a legjobb hangulat tartotta össze a társaságot. Éjfélkor a k ö r háznagya Bottka Jenő üdvözölte a kör tagjait. A polgári körben. A polgári kör Sylveszter estéjét társasvacsorával ünnepelte meg saját helyiségében. Ez alkalommal a szo kástól eltérőleg hölgyek is résztvettek az estélyen mi fokozta a kedélyes és vidám hangulatot, mely egész estén át tartott. A tagok családjaikkal szép szám­ban vettek részt az estélyen s ez al­kalmat szolgáltatott arra, hogy a kör tagjai az ily társas összejöveteleket minnél többször ismételni szándékoz­nak. Az első pohárköszöntőt Tlajnóczky Béla a kör elnöke mondotta, megem­lékezvén a választmány azon helyes határozatáról, mely lehetővé tette, hogy a kör családtagjai is résztvehettek ezen estélyen. Élteti a kör tagjait, kívánva nekik „Boldog újévet" Rövid szünet után Lippmi Sándor emelt poharat s s szép beszédben él­tette Hajnóczky Bélát a kör elnökét. Dicsérőleg kell megemlékeznünk Málics József a polgári kör vendéglő­séről, ki ugy Ízléses étkek kiszolgálá­sával, mint annak lucullusi pompával való kiállításával kitett magáért. Az asztaltársaság ezután kezdett javában mulatni ugy annyira, hogy a pirkadó hajnal még együtt érte a vi­dám társaságot. A Hungáriában. A Hungária szálloda nagytermé­ben a kereskedelmi ifjúság önképző köre tartotta meg a Sylveszter estélyét. Már rég nem volt alkalmunk ily ily szép és diszes társaságot Sylveszter estélyén együtt láthatni, mint ez alka­lommal. A fiatalság vidám hangulata táncot provokált s még éjfél előtt táncra per­dültek. Éjfélkor Blan Henrik szellemes fel­köszöntöt tartott s éltette a kör elnö­két Kohn M. Miksát, igazgatóját Lázár Ádámot s az egész választmányt. A társaság a legjobb kedélyhan­gulatban töltötte az estét s táncz kö­zepette búcsúzott el az ó évtől és üd­vözölték egymást az uj év küszöbén. 1­* * * Mint halljuk a Kaszinóban és a Jókai körben is méltó ünnepélylyel bú­csúztak el az ó-évtől, mely mulatsá­gokról tudósítást nem kaptunk s igy röviden csak mint tényt konstatáljuk. A ó esztendő meghalt, éljen az uj esztendő ! Felhívás a kert- és szőlőtulajdonosokhoz. Azon válságos kelyzet, melybe az utóbbi másfél évtized a mezőgazdákat s különösen a kisgazdákat juttatta, elkerülhetetlenné tel­te, hogy nagyobb gond fordittassék oly ter­melési ágakra is, melyek eddig inkább csak kedvtelésből űzettek, de a melyek okszerűen folytatva, a gazdáknak jelentékeny mellék­jövedelmet képesek nyújtani. Ezen termelési ágak kőzé tartozik a szőlő és gyümülcs ter­melés, a kertészet., melyek a gabona terme­lésre kevésbé alkalmas területeken is a leg­jobb termőfőid terméseinek sokszoros érté­két tudják produkálni. De nemcsak a gazda, ki utalva van minden talpalatnyi földje minél czélszerübb kihasználására, hanem az iparos, kereskedő vagy intelligens osztályozhoz tartozó azon egyén is, ki kedvtelésből üzi a szőlő és gyümölcs termelést, örül, ha a kert vagy szőlő nemcsak a munkáltatási költséget té­tériti meg, hanem a belefektetett tőkének is minél magasabb kamatozását tudatja bizto­sítani. így tehát érdeke mint termelőé, tel­jesen azo os a kisgazdáéval. Ezek a termelési ágak azonban még inkább megkívánják mint a gabona terme­lés, hogy azok a kik vele foglalkoznak, azt szakértelemmel tegyék. Nem elég csak a kertet megásni s elültetni, de tudni kell azt is, hogy a mi vidékünkön micsoda fajta fő­zelék, zöldség, gyümölcs vagy szőlő diszlik legjobban, ismerni kell az ültetés és gondo­zás leginkább czélra vezető módjait, ismer­ni kell az állati és növényi ellenségek (her­nyók, cserebogarak, filloxera, peronospora stb.) ellen való védekozést. s végre ismerni kell az eltartásnak módját; hogy a termei­vény alkalmas időben drágán legyen érté­kesíthető. Egy magára hagyatva az egyes termelő a'ig képes ezen feladatoknak megfelelni, s egy-két kedvezőtlen esztendő, vagy olcsó árak elveszik a kedvét a gondos müveléstől. De ha a termelők egyesülnek, ha a sok jó­akaratú törekvés helyes irányba tereltetik, ha nem minden egyes a „maga kárán tanul" hanem hasznára fordíthatja más országok és vidékek tapasztalatait, s ha az értékesítés terén is az egyesülés folytán javulás áll be : akkor a mnnkakedv nemcsak lankad, de folyton fokozódik, s városunk kertészetét, szőlő és gyümölcs termelést minden egyes lakótársunk javára a virágzás magas fokára emelhetjük. Ez a czél lelkesítette a mult hó 18-án tartott kertészeti értekezleten megjelenteket, s indította arra, hogy egyhangúlag kimond­ják egy kertészeti egyesület megalakítását. Nem az egyesületek számát akarjuk szapo­rítani, hanem egy olyan intézményt akarunk létesíteni, mely a termelök az észszerű ter­melés és az értékesítés terén segítségére le­gyen, s jövedelmének fokozását elősegítse. És hogy minél szélesebb köröket sikerüljön e czélok elérésére bevonunk, az értekezlet a tagsági dijakat oly csekély összegben ál­lapította meg (alapító tag egyszersminden­korra 25 korona — 12 frt 50 kr. — rendes tag évenként 2 korona — 1 frt) — hogy ez az évi járalék az egyesülés által nyújt­ható előnyökben bőven megtérül.

Next

/
Thumbnails
Contents