Pápai Közlöny – VIII. évfolyam – 1898.

1898-01-01 / 1. szám

t'HL évfogynm. Pápa, Í898. január 1. I. szám. Közérdekű független hetilap. - Megjelenik minden vasárnap. ELŐFIZETÉSI ÁRAK : Egész évre 6 frt. Félévre 3 írt. Negyed évre 1 frt 50 kr. Laptulajdonos és kiacló : POLLATSEK FRIGYES. HIRDETÉSEK és NYILTTEREK felvétetnek a kiadóhivatalban, és Nobel Ármin könyvkereskedésében Előfizetési felhívás, a „Pápai Közlöny" 1897. évfolyamára! Lapunk immár a VIII. évfolyamba lép. Programmot szükségtelen adnunk. Megmaradunk régi álláspontunkon. Pápa városunk és megyénk köz­érdekeinek ellenőrzése a mi feladatunk, a mi programmunk. A ki szivén hordja Pápa város és a megye közügyét, az lapunknak is barátja, ahhoz bizalommal fordulunk és felkérjük, hogy lapunkat ugy erkölcsi leg, — mint előfizetés által — anyagi­lag támogatni s széles körben lapunk részére minél többeket megnyerni szíves­kedjenek. Nem voltunk s nem vagyunk barátai az öndicséretnek, sem a nagy frázisoknak. De ezek fölöslegesek is. Lapunk (eddiqr megjelent számai közzen forogtak, s azokból mindenki láthatta az irányt, a melyet követtünk, a munkásságot, melyet kifejtettünk. És midőn az eddig megjelent szá­mainkra utalunk, azt hisszük, elmond­hatjuk, hogy azt a mit Ígértünk meg­tartottuk s igy bizalommal ajánlhatjuk magunkat városunk és megyénk ér­telmiségeinek támogatására. Lapunk előfizetési dija aránylag oly csekély összeg, mely — tekintettel az általa előmozdítandó czélra — szóba sem jöhet és mi meg vagyunk gyö zödve. hogy városunk és megyénk nagy közönsége megérti szavunkat és bizal­mával megajándékozva támogatni fogja a „Pápai Közlöny" független közérdekű hetilapot, melynek fötörekvése, hogy hü tükre legyen Pápa városjés Veszprém­megyének s annak mindenkor javára szolgáljon. Midőn ismételve kérjük előfizetőin­ket és a nagy közönséget, hogy ben­nünket jószándékukban továbbra is támogatni szíveskedjék, ujult . erővel fogunk a nehéz munkához az uj év küszöbén. 1898. január hóban. Hazafias üdvözlettel : A Pápai Köz\öny szerkesztősége és kiaaőhív atala. A „PÁPAI KÖZLÖNY" előfizetési ára: Egy évre . . . 6 frt — kr (12 korona). Fél évre . . . 3 „ — „ (6 korona). Negyed évre . . I „ 50 „ (3 korona). Az előfizetéseket és hirdetéseket Pollatsek Frigyes felelős szerkesztő és kiadótulajdonos cimére Pápa, Közép­utca (Zálogház-épülej) kérjük küldeni. Csak akarni kell! Nincs szándékunk az uj év kü­szöbén szemrehányásokkal illetni mind­azokat, kik városunk jóléte és fel virágozását kötelességüknek kell, hogy ismerjék, de igenis figyelmeztetni akar­juk őket, hogy a lefolyt év alatt eléggé tapasztalhatták, hogy városunkban sok, de nagyon sok a tenni való. Ha visszapillantunk a lefolyt évre, ugy el kell ösmernünk, hogy egy nagy horderejű kérdést valósítottunk meg, városunk rég vajúdó ügyét, a víz­kérdést. Ezenkívül azt is mondhat­juk, hogy városunk haladás tekinteté­ben — kivált utóbbi időben — ért el egyes sikereket, de mindezen sikerek­nél nem éretett el azon cél, melyet elérni óhajtunk —- városunk anyagi helyzetének javítását. Vannak talán egyesek, kik váro­sunk jelenlegi helyzetét elég tűrhető­nek tartják, de mi megvalljuk, hogy ez optimismusra vall. Mi nem valljuk ezt akkor, midőn szükségleteink és kiadá­saink folytonosan emelkednek, a pót­adó „lassan, de biztosan" szaporodik, de sem a városnak, sem a lakosság­nak bevételi forrást teremteni nem tudunk. 2? Tüzesetek. Már én nem tehetek róla, még ha ki is nevelnek érte de én nem ugy képzelem a „tüzeseteket", a mint a nagyérdemű kö­zönség a lapok riportjából mégszokta : — „Városunk szokott csöndes nyugal­mát az éjjeli kürtök éles sikongása és a ha­rangok rémes kongása verte fel. A gyöngy­virág ntezában" — ebben az általunk rég jelzett tüz fészekben !" — a 364. számú náddal fedett ház eddig ismeretlen okból ki­gyúlt. A ránk zuduló veszélyt ismert erélyű rendőrkapitányunk és derék tűzoltó parancs­nokunk gyors és biztos fellépése háritá csak el stb." Nem én 1 — Nem igy képzelem. Ez nagyon materiális szagú. Szalma, zsindely ropogás, korom, rémület, eszeveszett futás és jajgatás, erélyes rendőrség, nagybajuszu tűzoltóparancsnok, harangzugás szivattyú re­csegés, vízhordó kocsik robogása, kopasz, szenes falak égnek meredt tekintete, elham­vadt piczi fecske és nagy lomha gólya fé­szek . . . Pusztulás ! . . . Legfeljebb „saját élete veszélyeztetése" melett szerez belőle valaki egy kis ezüst ér­demkeresztet, vagy gazdagszik meg belőle egy­e&y fakereskedő, Az én tűzeseteim színhelye nem az "alvég" a „Gyöngyvirág utcza" hanem a vá­ros szivében van, hol emeletesek a házak, — az ablakon csipke, jutta vagy gobelin függönyök vannak ; a parkettet pedig lakkal nem sárga földdel vonják be. Az én „g y u j t o g a t ó i m" is éjjel járnak habkönnyű rózsaszín és crémeszinű mouslin ruhákban, égszínű, tengerzöld vagy bogár fekete szemekkel ; Karneval herczeg Ő fensége parancsnoksága alatt. A tűzoltóimnak pedig az uniformisa a frakk és pörge bajusz. Szolgálati idejük a 24. évtől, 35-ig bezárólag ; addig parancsno­kuk az a bolondos Istenke „Ámor" azontúl már csak,, számfeletti" állományba kerülnek. Az én tűzeseteim alapeleme nem a ké­nes szagú gyafu, a petróleum illatú materi­ális csöve ; oh dehogy ! Virág, parfüm illatban, gödrös arezban, rószás ajkban, csengő kaczagásban, kívána­tos kerekségü karok, égő, villogó szemekben és hullámzó keblekben megbódult szív; aztán családi ősszeköttetésnkben, emeletes házak, dus vetésű földeken, részvények és tökepén­zekben elkalandozó ész, ez a materiálisán alkotott és phsihologiai nagy ? jelnek fen­tartott két érthetetlen dolog az okozó eleme. És az én tűzeseteimnek most lesz az ideje, mikor a ropogó araszos hó és az eresz alatt csüngő jégcsapok biztos villámhárítói a Gyöngyvirág-utczáról szóló riportoknak. Most, most a bálok idején, ezeken a keresve keresett állandóan fentartott és sza­badalmazott tűzfészkekben!" Bál ! . . . idealizmus és realizniU3 Ölel­kező tere ; de sok bűnöd van már — bűn­telenül ! * * * A rojtos szélű, vaskos, Mátyás-korabeli Korvinalapokhoz hasonló, csinos nyomású divato • meghívók mára hirdették az idény legelegánsabb bálját a „megyei bált". A megyeház nagyterme valami furcsa képet mutat. Ott, hol ő méltósága a főispán trónol ma szerepcsere van, ö méltósága a főispánná bálanyai minőségével. Az ellenzéki sarok czigányoknak van

Next

/
Thumbnails
Contents