Pápai Közlöny – V. évfolyam – 1896.

1896-01-05 / 1. szám

V. évfolyam. Pápa, 1895 január 5. i. szam KÖZLÖNY KÖZÉRDEKŰ FÜGGETLEN HETILAP. — MEGJELEN MINDEN VASÁRNAP. Előfizetési arak: Egész évre 6 frt. Félévre 3 frt. Negyedévre 1 frt 50 kr. Egyes szám ára 15 kr. — Hirdetések és Nyiltterek felvétetnek a kiadóhivatalban, és Nobel Ármin könyvkereskedésében. Előfizetési felhívás »Pápai Közlöny« 1896. évfolyamára. Lapunk a mai számmal a VI. évfolyamba lép. Programmot szükségtelen adnunk. Meg­maradunk ré;^i álláspontunkon. Pápa városunk és megyénk közerde­keinek ellenőrzese a mi feladatunk, a mi programmunk. A szivén hordja Pápa város cs a megye közügyét, az lapunknak is barátja, ahhoz bizalommal fordu'unkés fölkérjük, hogy lapunkat u^y erkölcsileg, — mint előfizetés által — anyagi ag tamogatni s széles körben lapunk részére minél többe­ket megnyerni szíveskedjenek. Nem voltunk s nem vagyunk barátai az öndicséretnek, sem a nagy frázisoknak. De ezek fölöslegesek is. Lapunk eddig m gjelent számai köz­zen forogtak, s azokból mindenki láthatta nz irányt, a melyet követtünk, a munkássá­got, uielyet kifejtettünk." És' midőn az eddig megjelent száma­inkra utalunk, azt hisszük, elmondhatjuk, hogy azt a mit igcr.ünk megtartottuk s igy bulomna! ajánlhatjuk magunkat váro­sunk és megyénk értelmiségeinek támoga­tására. Lapunk előfizetési dija aránylag oly csekély összeg, mely — tekintettel az ál­tala előmozdítandó czélra — szoba sem jö­het és mi meg vagyunk győződve, hogy városunk és megyénk nagv közönsége meg­érti a mi szavú íkat és bizalmával megaj in­dékozva támogatni fogja a »Pápai Közlöny« független közérdekű hetilapot, melynek fő­tórekvese, hogy hű tükre legyen Pápa vá­ros és Veszprémmegyének s annak minden­kor javára szolgáljon. Ez alkalommal tisztelettel felkérjük mindaz >kat, kik a lefolyt év előfizetési di­jával hátralékban vannak, hogy szíveskedje­nek tartozásaikat posta fordultával leróni és az előfizetést megujitani. Midőn ismételve kérjük előfizetőinkot és a nagy közönséget, hogy bennünket jó­szándékunkban továbbra is támogatni szí­veskedjék, újult erővel fogunk a nehéz munkához az újév küszöbén. Pápa, 1896. jat.uár hóban. Hazafias üdvözlettel a rPapai Közlöny 4' szerkesztősége és kiadóhivatala. A ,,Pápai Közlöny" ára : Egy évre 6 trt. (12 korona.) Fél évre 3 frt, (6 korona.) Negyedévi e 1 frt 50 (3 korona.) Az előfizetések és hirdetések Pollat­sek Frigyes felelős szerkesztő és kiadó­tulajdonos czimére Pápa Közép-utcza (Zá­logház-ép; let) küldendők. Városunk tengődése. Nincs szándékunk *az uj év kü­szöbén szemrehányásokkal illetni mind­azokat, kik városunk jólléte és felvi­rágzását kötelességüknek kell, hogy ösmerjék, de igenis figyelmeztetni akarjuk őket, hogy a lefolyt év alatt eléggé tapasztalhatták, hogy az ily foly­tatott gazdálkodással nem érünk célt. Ha visszapillantunk a lefolyt évre, ugy el kellösmernünk, hogy ez nem volt egyébb a tengödésnél. Nem mondjuk, hogy városunk haladás tekintetében nem ért el egyfes sikereket, de mind­ezen sikereknél nem éretett el azon cél, melyet elérni óhajtunk — váro­sunk anyagi helyzetének javitását. Vannak talán egyesek, kik váro­sunk jelenlegi helyzetet elég tűrhető­nek tartják, de mi megvalljuk, hogy ez csak szüklátkörüségre vall. Mi nem valljuk ezt akkor, midőn szükségleteink és kiadásaink folytonosan emelkednek, a pótadó „lassan, de biztosan" sza­porodik, de sem a városnak sem a lakosságnak bevételi forrást teremteni nem tudunk. Nos hát, mi ezt a helyzetet nem tartjuk még tűrhetőnek sem, s igy azt hisszük, volna még mit tenni, volna m HEH TÁRCA mál előtt. Finom rózsaszínű batisztba Öltözött a szép kis leány, Hajfürtjei közt rózsa szirma S hódító mosoly ajakán. A mama mondja: „fordulj egyet!" S fejével helyeslőn bicentget, Több ez a mosoly mint a szó : — Na, jól van, jól, te kis bohó! S megindulnak a jó tanácsok : „Vigyázz a ruhádra édesem ! Ismerem a férfivilágot!" „Mari egy haj tűt hirtelen !" A szallagok itt már hogy állnak Éles szeme van a világnak, Mert megindul a pletykás szó . . No, jól van, jól, te kis bohó !" „Ne tüntess apró gyerkőckékkel Egy tour is elég ö nekik, Mert ezek az üres beszéddel A komolyabbat elverik. Jenövei hagyj fel, mert az gyermek, Dezső ellen eszelj ki tervet, Parthie, mert ami szó a szó . . . No, jól van, jól, te kis bohó !„ „Hildát kerüld, mert pletyka lányka Mint volt hajdan az anyja is, (A kinek már leánykorába A foga volt mind, mind hamis.) A comtesekkel kezdj beszédet Ne félj, majd megszeretnek téged; Katonatisztei? Apropos . . . No, jól van, jól, te kis bohó!,, „A katona jó, kedves ember, De — hozományról álmodik, Ha gazdag is szegényt nem vesz el, Mind magasbbra áhítozik. Apádnak kor és érdektársa Ha érdemes is ócsárlásra, Hadd rá, ha szól mi szép s mi jó, No, jól van, jól, te kis bohó!,, hegyező, keztyü, kézbe van mond? Hallom apádnak lépteit;,, A cseléd csak örömmel beront: „Kisassony, a fiáker itt!,, A papa frakkba, lakkba vágva Sóhajtva pislant leányra, Hull majd kontó mint a hó . . . — No, jól van, jól, te kis bohó ! A kik sohasem házasodnak. — Prózai tárejri. —' Szokás szerint együtt ültünk mind. Az egyik vacsorált, a másik lapot ol­vasott, ketten-hárman beszélgettek, ketten pikéztek, egy kibiczeit, egy szótlanul szivar­zott ; akadt olyan is, aki a Lizinek udvarolt, de még olyan is, aki az Ct »lliordőt is, a sza­kácsnét is, meg a gazdát is szidta. Voltak közlünk fiatalok, félmúlt fiata­lok, múlt fiatalok, sőt egy régmúlt fiatal is. „No bácsi, olvassa el ezt, ez önnek szól," — mondá aki lapot olvasott a szót­lanul szivarzó régmúlt fiatalnak. — Hát az mi ? — „Tárcza, melyben elmondja egy agglegény, hogy ö mért nem házasodik meg

Next

/
Thumbnails
Contents