Pápai Közlöny – V. évfolyam – 1895.

1895-01-06 / 1. szám

PAPAI KÖZLÖNY 1895. JANBÁP 6. Lesz-e csornai vasút? Nem érhet bennünket vád, hogy e városunkra nézve ily fontos kérdésben újra, meg újra fel kel szólalnunk. Kö­telességünk ez, mert ezzel csak tiszta képét akarjuk adni azon annyira meg­hurcult vasútnak, melyet egyesek min­den áron, minden alkalommal befeketí­teni akarnak. Iía tehát ma — nem is tudjnk hányadszor — ismét e thernát vesszük tollúnkra, -.el csak közönségünk meg­nyugtatás át célozzuk, de külünben is van még egy és, más elmondani valónk ez ügyben. A pápai-csornai vasút kiépitése utóbbi időben már oly akut kérdéssé vált, hogy annak megvalósulása már csak hetek kérdése. Ily értelemben re­gistráltuk ezt nemcsak mi, de a szom­széd vármegyebeli lapok is, 'ndazon­által vannak városunkban egy . kik ezen hírekkel szemben régi aiiasponiju­kat fenntartják. Ezen régi álláspont pedig azt han­goztatja, hogy az eszme technikailag kivihetetlen, közlekedési és kereskedelmi szempontból Pápa városának nemcsak előnyöket nem nyújt, de annak kárára van. Mi nem törődnénk most már egye­sek ezen ósdi felfogásával s türelemmel várnók azon időpontot, midőn önön ma­guk befogják ösmerni téves nézeteiket, de mi ezen pessimusban városunk jövő­jét látjuk veszélyben s igy jónak látjuk idő előtt e dolgot tisztázni. Nevezzük meg a gyermeket csak saját nevénél. Itt most már nem az elv, nem a meggyőződés, hanem a szemé­lyes érdek lóggatja ki a lábát. Nézzük csak miért ? A pápa-csornai vasút kezdeménye­zése városunk nagy közönyével talál­kozott. Dacára, hogy a város és a megye szép összeggel járult a vasútvo­nal kiépítéséhez, voltak számosan váro­sunkban hangadó urak, kik mindent elkövettek ezen eszme meghiusitására. Ezen körülménynek tudható be az is, hogy e vasútvonal ily hosszú vajú­dáson ment keresztül. A helyett, hogy egyes hangadó urak aminálták volna a kezdeményező­ket hozzájárulásokkal, vagy közremű­ködéssel buzdították volna, a törekvést összetett kezekkel, tétlenül nézték ezen vajúdást, mely vajúdás éppen csakis ezen közöny kifolyása volt. A helyett, hogy iparkodtak volna a közjóra irányuló eszmét megvalósítani meghúzták magukat a mindennapiság szük határai közé, oda sem hallgattak a haladó kor hivő szózatára, sőt ellen­kezőleg mindent megmozdítottak arra I nézve, hogy ezen terv dugába dűljön, Tervök azonban nem sikerült. Az j eszme tervezői bárha hosszas küzdel­mekkel törhettek utat maguknak, de ugy szeretetök és áldozatkészség ök megtermé a gyümölcsöt. A pápa-csornai vasút most már ; abban a stádiumban van, hogy kiépi­| tése több mint bizonyos s még e hó ' folyamán megkötik a vállalkozóval a szerződést, Ezen hirt a vasútvonal elle­nesei nem a legszívesebben fogadják s még most is igyekeznek akadályokat gördíteni, a terv megvalósítására — ha­bár most már eredménytelenül. Szerintök, sok kézfogó volt már, melyet nem követett lakodalom, mivel ellenzői meghasonlást idéztek elő a je­gyesek között. Ezen jeliige alatt gon­doljak "k is e vasútvonal meghiúsítását. No ez egyszer azonban nincs mit félnünk. A jegyesek már évek óta ös­merik egymást s az anonym levelezések­nek nem adnak hitelt s nemsokára meg­üljük a lakodalmat is. Ne is fáradjanak tehát, mert csak meddő munkát végez­nek s a mi fő, nagyon is kilátszik a lóláb, mely a sértett hiúságban leli magyarázatát. Nézetünk szerint, most már nem az a baj, hogy a vasútvonal kiépitése több mint bizonyos, de csupán az, hogy nem ők voltak a vasút kezdeményezői. Régi baj az nálunk, hogy minden oly eszme és terv, mely nem az illetők ne­veit hirdeti, az ellen állást foglalni, rosz­szalni s megdönteni — elvül tüze­tett ki. De hát ki tehet róla, hogy ök nem szerepelnek ? Csakis a saját hibá­juk. Miért ellenezték ? Miért nem volt a jóakarat a közjó előmozdítására ? Miért fogadták közönnyel a haladás szellemét, mely városunk virágzására irányul ? /Y múlt megtaníthatott már ben­nünket a mi rosz vasúti politikánkat | illetőleg. Ott volt a celli, a keszthelyi vasúti érdeklődésünk. Így jártunk volna a csornaival is, ha az intéző férfiak igazi előteremthetem. A hitelezők kopói már a kastély ajtai előtt leskelődnek ; a hitel for­rással elapadtak .... Istenem .... Istenem ... mi lesz ennek a vege!« A gróf végig törölte sápadt arcát, me­lyen a hideg verejtek gyöngyözött, majd rekedt hangon valaszolt ; »Nekem pedig a pénzre — bármi tör­ténjek is — egető szüksegem van !« »Ha parancsolja méltóságod — dadogta a;, öreg — ugy kijátszom az utolsó kártyát, melyet meg kezeimbeu szorongatok ; de mi fog történni azutan ?« »Semmi .... semmi« — sietett a gróf közbeszólni, hogy az öreg kételyeit, melyek lelkén rágódtak, szétoszlassa. — » Akarata parancs előttem. Mindent meg^ kisérlek : de ha a terv nem sikerül ?« »Si­kerülnie kell,« vágott vissza bátoritó hangon a gróf. »Az üfloí grófok hitele kiapadhatat­lan. Erre számitok I« Az öreg szemeit törölgetve távozott a szobából, s kiérve a tágas folyosóra, fájdal­masan mondogatta : »Istenem .... iste­nem ... mi lesz ennek a vége !« III. Orloff gróf a kormányzó távozta után, nyugtalanul setalgatott tol s ala szobájaban. — Gondolatai melyekkel foglalkozott, elri­asztották almát. Merész terveket szőtt, melyre, mint kockára, reá dobta egesz jövőjét. Az utolsó kártyát játszotta ki s a legjobb eredmény re­menye erőt adott neki. Bizott a sc esélyeben, mint fuldokló a szalmaszál, mentő erejében. A legvégsőre volt elhatározva; vagy ez, vagy az ; egy harmadik tényező nem ját­szott nála szerepet. —-. Ily gondolatok rajzottak lázas lelkeben, midőn setálgatása közben tekintete véletle­nül az Íróasztalra esett, egy levélre, mely­nek rózsaszínű burkolata tölkeltette figyelmet. Közönyösen vette kezébe a levelet s a címzést meg sem nézve, stoikus nyugalom­mal bontotta íöl. A levél igy hangzott : ^Szeretett jó Atyám I Lujza néni egészsege helyre állott s igy a holnapi gyorsvonattal jövünk. Isten veled ! LolIa.« Urloff gróf, a levél elolvasása után, mereven tekintett maga elé s gondolkozni látszott valami fölött, majd hangosan mondá: »Szegeny jó Lollám I Csak jöjj, csak jöjj. hisz' te vagy az egyetlen melegítő sugara rideg eletemnek. A te derült kedélyedre minden örvend, minden éled, mint jótékony eső után ; fű, fa. virág ! Harmatos lelked valóságos áldása e háznak ; nélküled sivár, puszta lenne az élet, örökös szürkeség deregne körülöttem, mely előbb-utóbb elnyelne, mint a sir a holtat, mint az örvény a fuldoklót,« Mi alatt ezeket mondotta, görcsösen szorongatta kezében a levelet s nehogy el­feledje, csöngetett, hogy az előkészületek leánya és testvére fogadtatására megtörten­jenek. — Miután mindent elintézett, kimerülten dőlt az ottománra, hol a jótékony álom, mely már kerülgette szemeit, csöndesen elringatta lázas lelkét. IV. Fenyes teremben, előttünk ismeretlenek társaságában, talaljuk Orlofí" grófot, — Kerek, fekete márvány asztal mellet, magas, szálas, szőke férfi — Morton ezredes — adja a bankot. t\z ezredes őrült szerencsével játszik. Nagy halom arany fekszik előtte, mely káp­ráztatóan csillamlik a csillártól leverődő feny­ben. Orloft' gróf sápadtan, izgatottan ül az asztal balsarkán. Teteit teteire vészit. Keze reszket, szemeiben a szenvedely tüze gyul ki, midőn belemarkol aranyaiba s a bankár elé tolva félhangon dadogja ; — az egesz all ! A bankar újra nyert ! Orloff gróf el­födte kezével arczát; hirtelen szédülés fogta el ; fátyolképek tánczoltak szemei előtt, melyek borzalommal töltötték el egész va* lóját. — »Vége elvesztem^ — suttogta elkékült ajkakkal. A bankár felszólította a játszókat a tételre. — Orlofí* gróf mereVeti bámult a bankár örömtől csillogó szemeibe, majd az az előtt halomban álló aranyakra, melyek elnyelték boldogságát. — Furcsa érzés fogta el e perczben, pil­lanatnyi eszmeletlenség, majd egy őrült gon­dolat által ösztönözve, rekedt hangon kíalcott a bankár fele : «megálljon, ne vesse még ki a kártyát!«

Next

/
Thumbnails
Contents