Pápai Kis Ujság – IV. évfolyam – 1948.

IV. évfolyam - 1948-01-11 / 2. szám

Moz g 6 Jan. 6 -8. Kedd-csütörtök. Gyilkos vagyok „MOPEX* film Január 9—10—11. Péntek—szombat—vasárnap ! Világhírű regény fűmen: Jaiie Eyre Á iowoodi Üzletnyitás! Értesítem Pápa v. vásárló közönségét, hogy Hentes üzletemet újból megnyitottam. Állandóan kapható friss sertés-, borjú-, marha hós, kövesztett és felvágott. Szives pártfogást kér: ÖZV. TAKÁCS JÖZSEFNÉ hentesüzeme, Korvin-utca elején. Főszereplők: JOAN FON­TAINE, ORSON WALLES. MINDEN ELŐADÁSHOZ KISEGÍTŐ MŰSOB YAN Előadások kezdete: Vaaar- és ünnepnap fél. 4, fól 6, fél 8 Hét­köznép 5 és 7 órakor. Jegyelő­vétel az előadások napján d. e. 11—l-ig én as előedáBok «lőtt 1 órával. Telefon: 10-88. 1Ö47 dec. 30 • 1948 jan. 5. Születtek Keiger Ferenc kőmíves és Kovács Krisztina leánya: Má­ria Ibolya, ref. — Mógor Ist­ván földmívelö és Ober Irma fia : István József, rk. — Tun­ner József föidmíveíő és Érsek Terézia leánya : Terézia, rk. — Győrffy Béla szobafestő­segéd és Király Víima fia: Tamás Lajos, rk. — Finta Jó­zsef földmívelö és Gulyás Ro zália leánya: Hona Rozália, ev. — Bálint József gépészkovács­segéd és Máté Anna fia: Jó­zsef, rk. - Bella Jenő MÁV főtiszt és Makofka Gizella leá­nya: Mária Márta, rk. — Fa­zekas Ferenc szövőgyári mun­kás és Gergyesi Katalin fia: Ferenc, rk. — Leihier Dezső vaskereskedő és. Pap Malvina leánya: Erzsébet, rk. — Ső­rensen Gyula szövőgyári mun­kás és Ájer Alojzia leánya: Katalin Anna, rk. —-* Orbán Ferenc föidmíveíő és Szalai Erzsébet fia: Ferenc, rk. — Oroszi Sándor biztosífö-intézeti tisztviselő és Erős Katalin fia: Sándor, ref. Házasságot kötöttek Schmidt Bálint (elvált) nap számos, rk. és Patkó xMária szövőgyári münkásnő, ref. — Pető Dezső földmívelö, ref. és Mészáros Margit, ref. — Bir­kás Sándor népzenész, rk. és Zsömle Rozália, rk. Meghaltak Özv. Klára Sándorné Dö­möiky Izabella, ref., 92 éves, végelgyengülés. — Szalai Jó­zsef napszámos, rk., 45 éves, szervi szívbaj. — özv. Hodik Ferencne Issekutz Katalin, rk., 80 éves, szívizomelfajulás. — Makai József ács, rk., 84 éves, elaggulás. — Özv. Kopeller Mihályné Németh Rozália, rk., 89 éves, végelgyengülés. — Özv. Sohár Györgyné Őri Ro­zália, rk., 85 éves, végelgyen­gülés. — Szabó Dezső tanító­képző-intézeti kertész, rk., 38 éves, dülmirigytályog. Anyakönyvi statisztikai adatok 1947. évről. Születtek összesen 555-en. Ebből helybeli 488, vidéki 67. Hitjelekezetek szerint: rk 381, ref. 95, ev. 51, izr. 26, unit. 2. — Nemek szerint:' fiú 269, leány 286. — Élve született 538, halva 17. - Ikerszillés 7. Bejelentett abortus 19. Az irgalmasok kórházában 214 szülés történt. — (Legtöbb születés augusztus, legkevesebb február hónapra esett. — Ter­mészetes szaporodás az 1947 évben 2ll. Házasságot kötött 197 pár. Hitfelekezet szerint mindkét fél rk. 107, ref. 11, ev. 5, izr. 20. — Vegyes házasság 54. — Ebből a születendő gyermekek vallására vonatkozólag 35 eset­ben jölt létre megegyezés, még pedig a rk.-ok javára 22, ref.- ok javára 8 és az ev.-ok javára 5 esetben. — Legtöbb házasság november, legkevesebb június hónapban volt. Meghaltak 327-en. Ebből helybeli 289, vidéki 38. — Hitfelekezetek szerint: rk. 227, ref. 63, ev. 34, izr. 2, baptista 1. —" Életkor szerint: egy éven aluli 51, 1—6 éves korban 14, 7—18 éves korban 11, 18 éven felüli 251. Halál oka szerint heveny fertőző betegségben 9, idült fertőző betegségben (TBC) 22. — Erőszakos halál 14 esetben. Ebből Daleset 10, ön­gyilkosság 4. Az irgalmasrendi kórházban 84-en haltak el. — Legtöbb haláleset március, leg­kevesebb szeptember hónapban történt. Kedves megrendelőimnek, üzletfeleimnek, vevőimnek, ismerőseimnek, barátaimnak boldog újévet kívánok Soós András férfiszabó Csaky-u. 16. Máv.-Toldi országos teke-bajnoksága Budapesten újabb siker ko­ronázta a pápai Máv.-Toldi tekecsapatának az országos vi­déki bajnoki címért folyó küz­delmét. Ismeretes, hogy a pé­csi Moksz Müvek és a székes­fehérvári Máv.-Előre B) nyu­gati csoportbajnokok legyőzése után a Toldi Nyugatmagyar­ország bajnoka lett. Az NB 1.-be jutásért, valamint az or­szágos vidéki bajnoki cimért Mezőkémia, Máv. Toldi, Kecs­kemét és Makó versenyeztek. Eredmény: j. Mezőkémia, 2. Máv.-Toldi, 3. Kecskémé?, 4. Makó. Az NB 1.-be bekerült a Mezökémia, országos vidéki bajnok a pápai Máv.-Toldi. Nyomtatványait rendelje a KORVIN NYOMDÁBAN Pápa megyei város hivatalos közleményei Felhífás! A N. M. 34 510/1947, sz rendeletét, mellyel a háztariási alkalmazottak és munkáltatók jogviszonyát szabályozza a dol­gozó osztályok ismertetése vé­gett az alábbiakban közlöm: 1. §. Háztartási alkalmazóit az, aki határozatlan időre vagy legalább egy hónapi időre kö­tött szerződés alapján a mun­káltató háztartásában munka­bér fejében rendszeresen és folytonosan személyes szolgá­latot teljesít. Háztartási alkalmi munkás az, aki munkáját mun­kabér ellenében egy hónapnál rövidebb időre kötött szerző­dés alapján rendszeresen és folytonosan végzi. 2. §. A munkaviszony a háztartasi alkalmazottak szak­szervezete áital -Írásban kiállí­tott szolgálati szerződéssel lé­tesül. 3. §, A háztartási alkalma­zott munkabére készpénzből (havibér, pótbér és túlóradíj) PÁPAI KIS ÚJSÁG politikai hetilap. Mfpjelenik minden vasároap. ­és természetben nyújtott járan­dóságból {megfelelő lakóhelyi­ség, teljes ellátás, tisztálkodási lehetőség stb. áll). A készpénz­járandóságot (havi, túlóradíj és pótbér) a Magyar Közlöny 176. száma részletesen szabályozza. 4. §. A bentlakó háztartási alkalmazott munkaideje napon­ként Illóra, melyből 1 óra étkezés. A bejáró háztartási al­kalmazott munkaideje napon­ként 8 óra, melyből fél óra étkezés. 5. §. A háztartási alkalma­zottat vasárnap d. u. 3 órától hétfőn reggel 7 óráig, továbbá csütörtökön d. u. 3 órától este 10 óráig fizetett szabadságidő illeti meg. 6. §. A háztartási alkalma­zottat egy évi folytonos szol­gálat után két heti fizetéses szabadságidő illeti meg, mely minden további betöltött egy­egy szolgálati év után egy-egy nappal gyarapodik, azonban 21 napnál túl nem terjedhet^ 7. §. A munkaviszony meg­szüntethető a) ha a háztartási alkalma­zottat szolgálata előtt jogerős határozattal három napnál hosz­szabb tartahnú szabadságvesz­tés büntetésre ítéltek; b) ha a háztartási alkalma­zott a munkáltató sérelmére vagyon elleni büncse ekményt követett el vagy a munkáltatót fenyegeti bántalmazza, becsü­letében súlyosan megsérti vagy rágalmazza; c) ha iszákos vagy undorító vagy fertőző betegségben szen­ved ; d) ha a háztartási alkalma­zott a szolgálati viszonyon alapuló kötelességeinek teljed tését vétkesen elmulasztja vagy annak teljesítésére képtelennek bizonyul. A háztartási alkalmazott a szolgálatból azonnali hatállyal kiléphet a) ha a munkáltató a ház­tartási alkalmazott sérelmére vagy ellene bűncselekményt kö­vet el vagy a háztartási alkal­mazottat fenyegeti, bántalmaz­za, becsületében súlyosan meg­sérti ; b) ha a munkáltató undorító vagy fertőző betegségben szen­ved vagy a szolgálati viszo­nyon alapuló kötelességeinek teljesítését vétkesen elmulasztja. Az a munkáltató vagy ház­tartási alkalmazott, aki a ren­dek tben megállapított feltéte­leket nem tartja be, kihágást követ el és pénzbüntetéssel büntetendő. Kerekes János polgármester. Corso filmsainhéi Jan. 8-11. Gsüb—vasárnap. I VIDOR KÁROLY, a kiváló | magyar rendező új filmje j együtt IRENE DUNNE, CHARLES BOYER, a két világhírű sztár főszereplésével Jan. 12-13. Hétfő-kedd. FÉNYES ALICE és BENKŐ GYULA főszereplésével Őrdöglovas Lendületes magyar film. JÖN! Jan. 15-től. JÖNE Magam útját járom Állandó hiradók. sporthírek Előadások kezdete: Hétköznap: Fél 6, fél 8, vasíkr­| és ünnepnap fél 4, fél G, fél 8. | ^ Jegyelővétel mindennap lí— l-ig \ -- fű 1 órával »z eiSadas 1 Ölt ^ Felhívás Ismételten felhívom a ható­ságom területén lakó és OTI biztosítási könyvvel rendelkező mezőgazdasági munkavállaló­kat, hogy karácsonyi pamut­szövet utalványaik átveteie vé­gett mielőbb, de legkésőbb február 10-ig jelentkezzenek a Fő-utca 21. sz. alatti hivata­lomban. Felkérem az ily mun­kavállalók munkaadóit, hogy alkalmazóijaikat ezen felhívá­somban foglaltakra figyelmez­tessék. Ugyancsak részesülhet­nek pamutszövetutalvány jutta­tásban azok a terhes nők, akik OTI vagy városi orvosi igazol­vánnyal igazolják, hogy f. évi március 15. napjáig szülni fog­nak. Az e cimen igényjogosul­tak utalványaikat azonban csak a szülés vaíószinü időpontja előtt négy héttel kaphatják meg (tehát, akik a IX. hónapban vannak. Pápa, 1948 január 5. . ' Kerekes János ; polgármester. Lúdtalpbetétet gipszminta .után, sérvkötöt, haskötőt, gummiharisnyát, m.ü vég tagot, ortophédiai gépékek tökéletes eljárással készít D * jb ' kötszerész és orvosi %T @@a ^J^íl© műszerész, Veszprém Korona szálló sarok Betegápolási erkkek higiénikus gummiárúk Veszprém vármegyei egyetlen szaküzlete. Í\l8z<»?ke«wtő : MAYER LÁSZLÓ. Fülelős flJi«rkesaí5 és kiadó: GKRENDI LÁSZLÓ. Szerkesztőség éa kiadóhivatal Pápa, Skéchenyi-íé? 5. *r> * i Hirdetéaek felvéteie ugyanott d. c. 9—12 óráig-. Szerks8Ktí$só# hivata­los órái kedden •iéíután 3—5-ig-, Nyomatott a Korvin ntoísdáhan i Pápa, Fő-tér 23. — Tataion 13-35. • FelelSi vas»t3 : Kádi F»r»nc smátlamiL s^ere^^e Házhoz szállítok hasáb, fürésgelt és aprított tÖZÍfát, fuvartételben is. — Üzemek, intézmények részére kedvezmények. Lovassxánkók kaphatók! Kalmár Németh Ferenc fakereskedö. Pápa, Vásár utoa 32. Tel.:-. 10-21. áru gyártmányai ©Isorendüek Anyakönyvi kivonat

Next

/
Thumbnails
Contents