Pápai Kis Ujság – IV. évfolyam – 1948.

IV. évfolyam - 1948-01-11 / 2. szám

a gabonabeszolgáltatás a pápái járásban A napokbin befejeződött a pápai járásban á gabonabsszol­gáltatás. A gazdák átérezve a közellátási nehézségek komoly voltát önként ajánlották fel a felesleges gabonájukat. Ennek során mintegy 40 vagon ke­nyérgabona került a közeliáiás raktárába, amellyel bizonyára enyhülni fog némileg a súlyos gabonahiány. Az éiszámo'íatá­Kerékpárfolvaj, falapó Csuti -János pápai lakos kerékpárját', a Kis-téri ven* déglő elől' ismeretlen tettes ellopta, a rendőrség megindí­totta a uyomoza3t. Stem Kál­mán pápai hentes lakásának udvaráról fát loptak. A tettes kézrekerít,ásére megindult a rendőri nyomozás. Tűz pusztított a lakásban Markó -Jenő pápai lakos géplakatos Szaknavári utcai lakásán a lakók távollétében tűz ütött ki. A tűz következ­tében több ruhanemű és- egy rekamier elégett. A kár kb. 4000 forint. A rendőrség ni el­indította a nyomozást, annak kiderítésére, hogy a gondat­lanságért kit terhei a felelősség. sok során A járásban sehol nem volt szükség komoly fel­lépésre, mindenütt a legnagyobb rendben folyt a munka. A vármegye főispánja; mint közellátási kormánybiztos á szép- eredmény felett legna­gyobb megelégedését fejezte ki,- hogy a gazdák úgyszólván önként ajánlották fel ezt ,a ha­talmas mennyiséget. Baleset a síkos járdán AH elmúlt napokban a hosz­szú esőzés és a hirtelen fagy következtében Síkossá vált járdán, illetve udvaron két szerencsétlenség is történt. Pr-nzváitó Györg3' . nagydémi lakos a házkörüli raucka köz­bnn lábáí törte. Nagy József 21 éves vaszari erdei munkás a' csúszós udvaron elesett' és lejárját törte. Mindkettőjüket beszállították a pápai kórházba. Husmérgezés ­Újból szomorú hiri hallot­tunk az elmúlt napokbau, amikor tudomásunkra jutott, hogy Horváth József pápai Jókai utca 45. sz. alatti vasu­tas és családja hú.smérgozést szenvedett.. A családfőn kívül felesége és 2 éves Elvira nevü kislánya is evett a romlott húsból és mindhármukat be kellett, szállítani az Irgalma­sok kórházába. látási tisztiértekezlet Szerdán délelőtt az Ipartes-iés a járás vezetősége adott tá­tület tanácstermében tartottákj jékoztatót, s megbeszéltek azo­a járási értekezletet, amelyen j kat a fettételeket, ámélyekkel a a községi jegyzők és birok is • községi közigazgatás és egyéb résztvettek. A faluk képviselői j kérdések minél zavarlalanábbul beszámoltak a vidék jelenlegi j bonyolíthatók le. helyzetérő!, majd a vármegye Január 2-án Kiss Dezső gazdasági középiskolai tanár vezetésével 8 hetes gazdasági továbbhépző tantolyam indult Mihály házán ; örömmel üd­vözöljük a mihályházai gaz­datársadalom kezdeményezé­sét, ahol az úttörők nyomán minden nehézség ellenére ! megragadták az alkalmat a névelő és oktató munka foly­tatására. Bízunk abban, hogy ez a tanfolyam buzdításul szblgáj az egész járás számára es a tél folyamán minden község megrendezi az ezüstkalászos tantolyam ot. A Perutz SC Ökölvívó csa­pata vasárnap délután 3 óra­kor a győri Máv. DAc csapa­tával mérkőzik a Perutz kultúr­házban. A pápai csap-t a pil­lanatnyilag legjobb öklözött vonultatja fel es bizunk abban, hogy sikeresen áilja meg he­lyét a győriekkel szemben a városok közötti mérkőzésen. A jövő hét végén a Perutz ökölvívók Budapesten szere­pelnek és részt vesznek a tex­til kupáért folyó küzdelmekben. Beavatott helyről nyert érte­sülések szerint, ha minden jói megy, a Perutz ökölvívó csa­pata a közel jövőben egy-két budapesti versenyzővel erősödik Hálanyitaikozat. Mérhetetlen a fájdal­munk, kimondhatatlan a bánatunk drága, forrón -szeretett férjem elhunyta alkalmával. Mindazoknak, akik a temetésen megjelentek, a koporsóra virágot tet­tek, részvétüket -bármi módon kifejezni szívesek voltak, ez úton mond hálás köszönetet Özv. Szabó Dezsőné. i Hirdetmény. Pápai Mechanikai Fonó és Szövőgyár Bészvény­táraaság mint pápai cég meg­alakult. A fenti Részvény­társaság a volt Mika Antal fonó- és szövőgyárát átvette. A Pápai Meohanikai Fonó­és Szövőgyár Részvénytársa­ságot az újonnan megválasz­tott vezetőség képviseli Felhívjuk a Mika Antal fonó és szövőgyár esetleges hite­lezőit, hogy követeléseit 8 napon belül dr. Vámbéry Jó­zsef ügyvédnek, Budapest, Váci-út 6. Írásban jelentsék be, mintán különben figye­lembe nem vehető. Pápa, 1948 január 6. Pápai Mechanikai Fonó- és Szövőgyár Részvénytársaság. Cslszér Béla s. k. Hantos Frigyes s. k. üzletnyitás! Tüzelő- és építőanyagkereskedésemet Anna-tér3. szám alatt (volt Billitz, illetve Grács­mann-féle fatelep) megnylíoliam. Jómiitőségfi hasáb-, fürészelt- és aprított tűzifa állandóan raktáron. Kívánatra házhoz szállítok. HIRT MIKLÓS tüzelő- és építőanyag kereskedő. PÁPA, Anna-tér 3. Hirdetmény. A Dunántúli Árú- ós Állat­kereskedelmi r.-t. pápai bej. cég ts 1947. évi december hó 30. napján megtartott rend­kívüli közgyűlésén a társaság felszámolását határozta el. Felhívatnak a részvénytár­saság hitelezői, hogy követe­léseiket az 18.75. évi'XXXVII. t.-c. 202. §-a alapján ezen hirdetménynek a Pápai Nép­lap és Pápai Kis Újság oimü Pápá« megjelenő hetilapok­ban való harmadszori közzé­tételétől Mimit,ott hat napon belül érvényesítsék, mert ezen időn tú! érvényesített köve­teléseket a törvény alapján figyelembe venni nem lehet. Pápa. 1947 december 30. Dunántúli Árú- és AiUteeresfcedelmí részvény­társaság felszámolás alaít. Együtt a magyar parasztifjúságért A több, mint egyinilliónyi magyar parasztifjúság képvi­seleté.ban a FISz, MaDISz és a SzIM vezetői fontos hatá­rozatot hoztak 1947. őszén, majd a Dobogókőn tartott konferencián a paraaztítjúság nehéz gazdasági és társadalmi kérdéseinek megoldására, mű­velődésének ós öntudatosodá­sának fokozottabb elősegíté­sére programmot dolgoztuk ki. Ez a parasztifjúsági pro­gramul, amely minden tekin­tetben a parasztság felemel­kedését szolgálja, mintegy kö 1­vetelése ennek a rétegnek, a tekintetben, hogy 1 miként ki­vannak harcolni a nehéz gaz­dasági és szociális kérdések >m»go!dw.#áévt é« milyenné ki­Hallotta?... hogy az elmúlt napok egyikéwu egyik vidéki ismerősünk ke­rékpárját ellopták a kaptt elől, migbement egyikházba, Szerencsére valaki meglátta és figyelmeztette barátun­kat, högy merre ment a biciklitolvaj s rovitt idő múlva sikerült megtalálni az,i egyik korcsma előtt a biciklit. Természetesen RÍ „új tulajdonos" m&r alku­ban v<olt a korcsmárossal. -Mikor kérdőre vonta isme­rősünk az illetőt, megszep­penve mondta a következő­ket: „Ha tudtam volna, hogy a magáé, nem loptam volna el ! u — Kedves em­ber lehetett ? M »» hogy egyik ismerősünknél a disznóölés alkalmával nagy szenzáció történt. Mindenki nagy csodálkozására mesél­ték a „eoca u boldog tulaj­donosai, hogy ők bizony „csodamalacot" öltek, amely­' nek csak egy veséje van. Már éppen küldöttségileg akartuk felkeresni a „tett színhelyét", amikor a ház ura szomorúan bejelentette, hogy meglett a második vese ! Tehát nincs szenzáció I « < hogy a fővárosi sportlapok egyre-másrw közlik a pápai játékosokkrl kapcsolatos futball-ujdonságokar.! Ter­mészetesen a hallottak után érdeklődtünk azonnal az illetékesüktől, akik' azt mondják egy szó sem igaz az egészaől. Tehát nyugod­tan alhatnak a gzurkolók ! Igaz a futballban akkor tör­ténnek a meglepetések, ami­kor a „szereplő" személyek legjobbau tiltakoznak. No majd meglátjuk, hogy lesz ? » hogy a pápai szegények ós rászorultak' már szívszo­rongva várják az Amerikai Vöröskereszt adományainak szétosztását, Ugy véleked­nek ugyanis, hogy a téli időben van szükség a me­leg ruhára ós cipőre. Meg aztán már karácsony is el­múlt, s nem tudják miért matadt el az eredeti termi­nus. Mi is azon "a vélemé­nyen vagyunk, hogy most már a legrövidebb időn be­lül jusson rendeltetési he­lyére a rászorultak „] csonyi" ajándéka. Vánják * formálni a magyar parasztság jövőjét. A parasztifjúsági programja keretében a négy ifjúsági szerveset mindenekelőtt kö­zös, alkotó munkával akarja a centenáriumi évet megün­nepelni, rávezetve az ifjúsá­a kultixra és a haladás út­jára. Á tanfolyam Pipán 5-én kezdődött a Népi Kollégium helyiségében. Figyelem! Rádióját javíttassa PAptt*, Vöyő§marty-u. v I z § n á z o t í rádió mesíernéS

Next

/
Thumbnails
Contents