Pápai Kis Ujság – IV. évfolyam – 1948.

IV. évfolyam - 1948-01-11 / 2. szám

GAZDAGODHATIK A FALU? Irta: Takács Béla A falusi termelő legtöbbje még mindig t panaszkodásnái tart, únja a falusi életet, ahol annyi a vesződés és olyan ke­vés a Haszon. Sokan a városba vágyódnak és legfeljebb -azért nem hagyják el a falut, mert azt hiszik, hogy —• parasztnak lentli könnyebb .,. A ^pidmi­velés — gondolják — olyan könnyű mesterség, hogy azt tanulni sem kell. Pedig ez a legnehezebb foglalkozás! De haszna is van, ha - tudással művelik. Erre sokan azt mond­ják: kitől lehet tanulni, hol vannak a mesterek? Ebbe be­lefásulnak és így ma is álta­lában az van, ami "50 évvel ezelőtt volt: sok munka és kevé§ haszon. Így azután nem csodálatos, hogy a város felé kacsintanak. Sokan meg azt mondják, hogy „drága iskola" a föld­művelésé. Nagy leckepénzt kell' fizetni. Ez igaz, de száz és ezer példát lehetne összehozni mindenkinek a maga vidékéről és más vidékekről, amik bizo­nyítják, hogy falun is lehet vagyont szerezni. Mindenütt akad egy-két példa a múltból arra nézve, hogy. aki értette a mesterségét, az megnövelhette a földjéi. Nemcsak a nyers fi­zikai munkából lehet jólétet szerezni, mert a szorgalomhoz ész, tapasztalat és alkalmazkodó ügyesség is kell. Például, aki jól adja-veszi az állatokat ezt a tudományt nem ingyen kapja. Van, aki 20 évig járt a vásá­rokba, s jól kitanulta az állatok jótulajdonságait és hibáit Ez is tanulás, ez is tudás és így is lehet vagyont szerezni. De ha a legegyszerűbb föld­míves munkát vesszük, akkor is azt látjuk, hogy még szán­tani, boronálni, hengerelni, sőt kapálni is csak az tud helye­sen, aki ismeri a földet, a föld életét és a talaj tulajdonságait. A föld és a természet ismerete a légelső, mert a földmíves életben a természet az úr. A föld csak annak fizet, aki a talajt és a természetet kiismerte és ahhoz alkalmazkodni tud. Fontos az is, hogy jól meg­válasszuk, hogy a mostani kis földeken mit milyen arányban termeljünk ? Aki csak búzát termel, az kevesebbet ér el, mint aki egyéb hasznos ter­ményeket is produkál. Pláne, ha kicsi a búzatermés átlaga ! Sokaknál az idén 4 q volt az eredmény, ugyanakkor, ugyan­azon a vjdéken voltak olyan földek, amelyeken 10. q termett holdanként, sőt ennél is több. Pedig az esö egyformán esik, vagy marad el mindenütt. De a szárazsággal is meg lehet küzdeni, s ugyanakkor szembe­tűnően más a termés az egyik parcellán, mint a másikon. Aki kevesebb földön több kenyérgabonát termel, köny­nytbben eltarthatja magát és jobban eleget is tud tenni kö­telezettségeinek. Mert hiszen a töldmivelés nem öncél, hanem a köz is kormányozza, de aki kisebb területen termel több gabonát, az a talaj felszabadult részein más irányban is jobban gazdálkodhat. így pl. fokoz­hatja ?. lucernatermelést, ami olyan áldásos tényezője a gaz­dálkodásnak. Van olyan ügyes­kedő paraszt, aki a talaj felén lucernát termel, aminek kettős haszna van. Az egyik az, hogy több állatot lehet így tartani, mert több a lucernaszéna, a másik az, hogy a lucernamagot 1000 forintért lehetett mázsán­ként eladni! Ha több a takar­mány és sílózás is van a ta­karríiány téli raktározására, ak­kor tehénből, sertésből juhból és baromfiból növelni lehet az állományt és a hasznot. Még pedig úgy kell növelni az állat­állományt, hogy a .„tiszta faj­tákat" kell tovább szaporítani. Kis-állattartás, főzelékterme­lés és gyümölcs a paraszt üd­vöskéje. A gyümölcskertészet is sok pénzt hoz. Pl., akinek az idén 2 hold termő gyümölcsöse volt, az olyan eredményt ér­hetett el, hogy az új területen is növelíieti gyümölcsösét. Olt, nyes, permetez, tisztogat és kedvet ébreszt azokban is, akik látják, hogy miiyen haszonnal dolgozik. Két holdról az idén is 60 q almát lehetett behor­dani a telelőbe és mindenki tudja, hogy ez mit ér. Ha csak az első- és másodosztályú al­mát értékesítjük,' amiért hely­ben megadnak az idén 4 5 fo­rintot, akkor is olyan jó üzle­tet lehet csinálni, hogy azt bárki ceruzával kiszámíthatja. Sok ezer forintot lehetett így szerezni, ami megbírja a gyü­mölcstermelésre fordított költ­séget. Ezresektől duzzad annak a zsebe, aki akár kevés földön is, de jól alkalmazkodik az adott helyzethez. Mellette ugyan­akkora kis földön, hogyan se­gített magán a hanyag vagy tájékozatlan törpebirtokos? Jó ha el tudott adni az ünnepre pár tyúkot, egy-két zsák kuko­ricát, s mit kapott ezért ahhoz képest, amit mások a gyümölcs és magtermelésért kivettek ? — így nem lehet sokra vinni! C ríási különbség van földmíves és gazda között. Az egyik csak túrja a földet, — a másik ha­lad és vagyonosodik. Ez a nagy különbség a kettő kö­zött! Ezért kell tanulni, ezért kell a piacot ismerni, olvasni, a gazdatanfolyamokon figyel­mesen résztvenni, mert aki ta­nul, nemcsak az országnak használ többet, hanem saját­magának is. Hirdetmény, Felhívom a város lakoiságát, hogy 8040/1947. korm. rende­let alapján a termelő csupán saját részére és vele közös háztartásban élő családtagjai részére tarthat még személyen­ként 3 kg. zsirosgyapjut. Fenti mennyiségen felüli készletét kö­teles a MOSzK-nak eladás cél­jából felajánlani. Felajánlásra vonatkozó fel­világosítás a közellátási hiva­talban nyerhető. Kerekes János polgármester. (Ezen rovatban közlöttekért nem vállal felelősséget a szerk) NyiSatközai­Kijelentem, hogy kiskorú fo­gadott fiam, Forgács Ferenc gerencepusztai lakos semmi­nemű adósságaiért felelősséget nem vállalok, helyette semmit ki nem fizetek. Forgács Pál áll. erdész Gerencepuszta, Szabástanítás Freyné Illés Linus budapesti szabászati tanulmányútjáról visszatérve szabástanitást vál­lal a legújabb módszer szerint japán ragián köppeny, női- és gyermekruha stb. szabását ju­tányos áron. A minták előze­tesen megtekinthetők, jelent­kezni lehet: 1948 január 15-ig Széchenyi-tér Ö. sz. I. em. 4. 48-as sakk-verseoy Az országos 48-as kuitúr­versenyek keretében a magyar sakkozók is megrendezik Ma­gyarország éddig legnagyobb sakk-tömegversenyét. Minden sakk-kör, ahol legalább 10 ne­vező indul a versenyeken, sakk készletet kap ajándékba az or­szágos szövetségtől. A nevező­csoportok mindenütt alakítsák meg a 4 - 5 tagú versenyren­dező bizottságot és az adato­kat jelentsék be a következő címre • .Magyar Sakkszövetség. Budapest. Hirdetmény. Értesítem a város lakossá­gát, hogy az 1948. évi január hónapra kiadandó közellátási jegyek „Cukor" szelvényeinek Érvényességét a Közellátási Mi­niszter hatálytalanította. Ezzel egyidejűleg elrendelte, hogy a december havi közellátási je­gyek alábbi szelvényeire a mai naptól kezdődően 1948 január 31-ig jegyszelvényenként január havi fejadag cimén 30 dkg. Cukor váltható ki a füszerke­reskedésekben. 69/a. sz. II. csoportbeli el­látatlan IX. 70/a. sz. I. csoportbeli el­látatlan H. 210. sz. önellátók X 211. sz. ellátatlan gyermek­pótjegy E. 210/b. sz. II. csoportbeli ön­ellátó X. 222. sz. önellátói gyermek­pótjegy 2. 225. sz. csecsemőpótjegy II. 226. sz. anyapótjegy II. 227. sz. 65 éven felüli A. PÁPAI- XtB XTJtíÁÍ* Fuvorkedvezméinyf kopnak a gcxdak az asiáiysújtotta vidékre történő takarmány szállításához A fölmívelésügyi miniszté­rium 52.600/1947. II. 4. számú rendelete alapján a közeljövő­ben lebonyolításra kerülő takar­mányakció keretében aszálysúj­toíía vidékekre szállított takar­mányokra az alábbi fuvarked­vezményt biztosította: 1. Az aszálysújtotta vidékekre szállítandó kévézett, tépeti, va­larhint bálázóit kukoricaszárra 40&-OS kedvezmény. A fel­adásra kerülő kukoricaszár fu­varleveléhez csatolni kell a F. M. sorszámozott igazolványát 2 példányban. Szállítási kedvezményre jo­gosító igazolvány kiadható azok­nak a gazdáknak is, akik lakó­helyük szerint illetékes elöljáró­ság* által igazolják, hogy saját állataik takarmányozására ku­koricaszárat jogosultak vásá­rolni, illetve szállítani. Takarmánykereskedők a ked­vezményben nem vehetnek részt, továbbá az .sem, akiről meg­állapítható, hogy idei tákar­mányhiány miatt nyereségvágy­ból vásároltak állatokat, továbbá iparengedéllyel bút) „ szarvas­marha, ló, juh stb. kereskedő sem. 2. Széna laza és préselt ál­lapotban, vaiammt egyéb ta­karmányozás célra szolgáló nö­vények 20%-os fuvardíjked­vezménnyel száííithatQk az aszálysújtotta vidékekre. Erre vonatkozó igazolványt a leadó állomás szerint illetékes gaz­dasági felügyelőség ad ki a szállító gazda kérelmére. 3. Cukorgyárakból kikerült és takarmányozási célra szol­gáló melasz szállításánál a 6. osztály díjtételét alkalmazza* ami megfelel 25 fo* kedvez­ménynek. A melasz szállításá­nál is kell a vm. gazdasági felügyelőség .igazolása, hogy as takarmányozási célra lesz fel­használva 4. Szárított és nedves cukor­répaszelet re 20% kedvezmény. Igazolvány nem kell. A fenti*kedvezmények április 30-ig vannak érvényben. Minden kereskedőnek érdeke.-hogy áruját közvétíeu a gyári lerakattpl szerezze-be. . 48-as bábjáték verseny Az országos 48 as kultúr­versenyek keretében a legjobb bábszin játszó csoportok részére is megrendezik a versenyt. A veszprémegyei csoportok részére Veszprémben február hónapban rendezi a megyei 48-as bizott­ság a knltúrversenyt. A neve­zéseket január 15-ig adják le a szabadművelődési felügyelői hivatalba. (Veszprém, Postafiók 51.) tüzelöanv ag 5 erőfcakarraán y,. m fí ­trágya és-ásványolájkereskedőnél Pápa, Korona-Utca 31." Telefon : 12 ÁLLANDÓAN RAKTÁRON: Világító petróleum, Ferkó olaj, kocsibenőcs, gépzsír, csomagolt, éa jssák^lt faszén. Eutor, Pekk sfcb. Mint a, Péti Nitrogénművek Részvénytársaság áSványoIajbizorüinyosa^ elsÖreqdű mezőgazdasági és egyéb adózott üzemanyagokkal, to­vábbá, kenőolajokkal állok ub. vásárlóim rendelkezésére. Redves vevőimnek, üzletfeleimnek, ismerőseink­nek és barátaimnak boldog újévet kívánok. Kovács Józsej htntes és mészdns, Korvin u. 2. Böröczky Testvérek húsüzemének árúi és gyártmányai köz­kedveltek. Győződjön meg róla önls Háromeves tervünk : Jóból is a legjobbat nyúj­tani a les jutányosabb áron kedves vevőinknek ! Kultúrház avatás Dákán Január 11-én, vasárnap este 6 órakor tartja Dáka község elöljárósága a hároméves terv keretóáen újonnan átalakított kultúrházában Kulturház-ava­tó ünnepélyét. Az ünnepi avatóbeszédet dr. Körmendy István járási főjegyző mondja, a továbbiak­ban énekszámok, szavalatok, táncok, valamint léleaetek szerepelnek műsoron. A műsor Után közös vacsora, majd reg­gelig tartó tánc Icövetkezik. TO-TO Embersport fogadás Akarod hogy Magyarország részt vegyen az olympián ? Akarsz minden faluba sportpályát? Akarod a magyar stadiont? Akarod a tömegsportot? A célok érdekében fogadj: J^yS2S Tippszetvények kaphatók: trafikokban, osztály sorsjáték főárusitónál. elárusítóknál, postahivataloknál, Ibusznál. Tippszelvény ára 3:30 Ft.

Next

/
Thumbnails
Contents