Pápai Kis Ujság – IV. évfolyam – 1948.

IV. évfolyam - 1948-01-11 / 2. szám

IV. évf. Z. M. Ara 50 fUlér. 1949. |anuór 1JL •• . - • PAPAI | A FÜGGETLEN KISGAZDA, FÖLDMUNKÁS ÉS P 0 L GXRTTTR T *L A PjT Cgymflliő forintot fordítunk Veszprém megyében iskola és tanítói lakás építésére — mondotta Ortutay Gyula miniszter — fontos bel- és külpolitikai beszédet mondott a kultuszminiszter Veszprémben Dr., Ortutay Gyula vallás­os közoktatásügyi miniszter, a vármegye országgyűlési képvi­selője vasárnap délelőtt Vesz­prémben a Városi moziban hatalmas közönség előtt be­számoló gyűlést tartott. A beszéd bennünket is ér­deklő részéből köiöljük az alábbiakat: . A kultuszminiszter rö­vid visszapillantást vetett az 1848-as eseményekre, majd ar­ról beszélt, hogy a kultusz­minisztérium a centenáris év­ben „.a 48 as ősök eszméihez méltó és hü kultúrpolitikát ki­ván folytatni. Ez a kultúrpoli­tika igen közel érinti Veszprém vármegyét, mert a kultuszminisztérium megbízottai jelentős időt töltöttek « várme­gyében, eddig 127 kÖK­ségetjártak, ahogy meg­hallgassa* a bajokat, panaszokat és segítse­nek a megye minden gondján. — Nem tudom, — folytatta ezután — hogy aki ellenzéki oldalról fellépett a legutolsó képviselő választáson, vett-e eddig magának annyi fáradt­ságot, hogy összegyűjtse és feldolgozza megyéjének meg­oldásra váró problémáit. Én segíteni akarok ezen a vár­megyén. Talán jelképes, de szán­dékos tett volt, hogy a kultuszminisztérium is­kola építése terén első komoly megnyilatkozá­sa Veszprém vármegyé­ben történi. A falaton­almádi általános iskola alapkőletételét rövidé- , ser : követni fogja az ajkai «Íta£*nos Iskola építésének megkezdése is. A kultuszminiszter ezután politikai kérdésekkel foglalko­zott. Emlékeztetett ezzel kap­csolatban az első világháború uíáni időkre, midőn a kisan­tant gyűlölködő gyűrűje vett körül bennünket és egyedül hagyott, társtalan, keserű ma­gyar nép voltunk. A második világháború után Középeurópa demokratikus népeinek egy­másratalálásából 'a biztonság légköre született meg. — Ha visszatekintünk a kül­és belpolitika eseményeire — folytatta ezután — és azt lát­juk, hogy idebenn* az ország­ban békesség, a külföld felé pedig egyre szilárdulóba biza­lom mutatkozik meg irányunk­ban, meg kell állapítanunk azt is, hogy mindez Dinnyés L'a­jos kormányának a műve. A m*. pártunk, amelyet Tíidy Zol­tán köztársasági^ elnök annak­idején az elnyomott és kizsák­mányolt parasztság érdekeinek védelmében a nagytőkével, a bankokkal, kartellekkel és a monopol kapitalizmussal szem­ben alakított meg már akkor azokért a reformokért harcolt, amelyeket a demokrácia a koa­líciós pártok közös együttmű­ködésével megvalósított. Nem lehet itt szó nélkül hagyni a msgyar parasztság érdemeit, mert három aszályos eszten- j dőn keresztül a legkélségbe-( ejiőbb körülmények között küz­dött és harcolt az ország ke­nyeréért, de nem lehet szó nélkül hagyni a dolgozó mun­kásság érdemeit sem, hogy a romokba dőlt gyárakból vi­rágzó és ismét termelő üzeme­ket létesített. A parasztság és a munkásság közös munkáját segítette a haladó értelmiség áldozatkész munkája, azé a haladó értelmiségé, amely az infláció alatt szinte levetkőzött, hogy családja számára a min­dennapit biztosítani tudja és méoiíi ;c&jtsmc*etfsen, becsü­letesen vegezte kötelességét. Éi hogy visszatérjek az.előbb mondottakra, a Kisgazdapárt által is sürgetett reformok meg­valósítására, csak ennek a há­rom társadalmi osztálynak kö­zős munkája révén kerülhetett sor. Ezután arról beszélt Ortutay miniszter, hogy nehéz ma az élet Magyarországon és jól tudja, hogy sok felé sok a baj és panasz. Mégis ő,- aki a kö­zelmúltban Európa sok orszá­gában megfordult az mond­hatja, hogy aránylag a hábo­rús romboltság után Magyar­országon vannak a legkonszo­lidáltabb gazdasági és politikai viszonyok. Büszke arra, hogy magyarnak vallhatja magát. A mi helyzetünk két komoly tényezőn nyugszik — mondotta ezután a miniszter. Az egyik tényező a koalíció, amely a legválságosabb időkben át­vezette az országot. Ez a koa­licióa haladó népi demokrácia gondolata mellett kötelezte el magát. Másik tényező pedig a szom­szédos áliamokkal kialakult ba­ráti jóviszonyunk. Ortutay miniszter ezután a Veszprém vármegyét közelről érintő dolgokról számolt be. Zajos taps mellett bejetenteíie, hogy a kultuszminisztérium egy­millió forintot fordít Veszprém vármegyében iskola és tanítói lakás építésére. Bejelentette to­vábbá, hogy még ebben az esztendőben öt veszprémmegyei fiatal tanítónak két-két ezer fo­vagon az idei cukorrépatermés Csendes István békási gazdálkodó nyerte a járási termelési versenyt rint külön ösztöndíjat fog ado­mányozni. A tanítói kinevezé­sek során viszont különös fi­gyelemmel és gonddal ügyei­nek arra, hogy a veszpréra­megyeiek kérése meghallgatásra találjon. A kultuszminisztérium eddig többszázezer forintot for­dított a vármegyében kultúrá­lis célokra, további összegek kiutalása folyamatban van. Az általános iskola jól sike­rült tankönyveit rövidesen kö­vetni fogják a gimnáziumi tan­könyvek is. Ortutay miniszter ezután a következő szavakkal fejezte be beszédét: - 5 — A mostani esztendő a szabadságharc esztendeje. Gon­doljunk minden cselekedetünk­ben arra, hogy 1948-ban a magyar szabadságharc száz­esztendős évfordulóját ünne­peljük és minden cselekede­tünket úgy igazítsuk, hogy méltóak lehessünk 48-as ősök szelleméhez. Polgármesteri beszámoló A magyar parasztság csodát tett a cukorrépa-termesztés terén. 1947-ben több cukor­répát termeltünk, mint az utolsó békeévben, 1938-ban, mert a termés meghaladta a 100.000 vagont, Komoly ered­mény látható n magtermesz­tés terén is és rövideden el­érhetjük azt. hogy kizárólag saját magot használunk fel az országban. A termésátlag növelése ér­dekébea a Cukorrépatermelök Országos Szövetsége terme­lési yerpenyt rendezett, hogy a jó munkát' végzők' peloájá­ból a többi termelő is íarml­hassou, A verseayfc községi, járási és íöldmivelésfigyi ta­nácsi területegységeként tar­tották, amelyre az ország 54 járásának 537 községe jelent­kezett. A verseny során be­igazolódott, hogy a cukorrépa az összes szántóföldi növények közül a legjobban birta a szá­razságot, természetesen ott, ahol a termelő minden mun­kát jót és szakszerűen elvég­zett. Ezen esetekben c ver­senyzők kösröttnem számít a ritkaságok közé a 200 má­zsás holdanként! termés. A pápai járási verseny győz­tese Csendes István békési­gazdálkodó,. aki 1000 négy­szögöl földön .140 q répát termelt. Ugyanő lett a Felső­dunántúli Mezőgazdasági Ta­nács területén a 2. helyezett. hangzott el a városi képviselő­testület, legutóbbi rendkívüli közgyűlésén. Kerekes János polgármester beszámolójában visszapillantást adott az elmúlt évben végzeit munkáról. 1947 január 1-tői július 31-ig 7CO.OOO, augusztus i-tői az év végéig pedig 1.28Ö.OOO forint .összegetekitevő 'építkezést ég egyéb munkálatokat végezte­tett el a város. 400.000 forintba került az Aba Sámuel-utcai bérház épí­tése, 316 ezer forintért állít­ják helyre a Kossuth-utcai Vas-féle bérházat,. 86000 fo­rint yolt a Török Bálint-utcai bérház helyreállítása, a Le­vehte-ottkon tanonc-otthonná történt átalakításához 9900 forintra volt szükség, az -áj vásártér munkálatai eddig 33.(XX) forintot igényeltek ós így tovább. A képviselőtestület egyhan­gúlag tudomásul vette a pol­gármesteri beszámolót, amely indokolásában hangsúlyozza, hogy ,,ezen munkálatok a vá­ros nehéz lakáshiánya miátt r a munkanélküliség megoldá­sára és a szociális igények részbeni kielégítésére szolgál­tak": A város közönségéhek is éreznie kell, illetve kellett a munkák eredményének jóté­kony hatását, s ha azt tény­leg érezni fogják, akkor az egész lakosság is bizalmat fog szavazni biztosan a város ve­zetőségének. mOV'ÁTB FŐISKOLA!• KÖNYVTÁR F Á P A,. . keretében ünnepelte Pápa m. város Nemzeti Bizottsága új­év napján délelőtt a Jókai fílmszinháaban a Ceutenná­riumi Év kezdetét és Petőfi Sándor születésének 125. év­fordulóját. A Himnusz hangjai után Kerekes János polgármester tartott megnyitó beszédet. Szűcs Aranka Petőfi 1848. c. versét szavalta. A helyi Sza­badművelődési Tanács szónoka Závory Zoltán ünnepi beszé­dében 1848 jelentőségét, tanul­ságait, valamíut a 48-as em­lékév kulturális feladatait is­mertette. A Munkás Dalkar énekszámai után a „48-as Ifjú­sági Bizottság szónoka, Biró István népi kollégista záró­szavaiban az ifjúság útját je­lölte meg. Az ünnepi ülés, amelyen a Nemzeti Bizottság tagjain kí­vül a város közönsége is nagy számban vett részt, a Szózat hangjaival ért véget. , IB ünnepi díszközgyűlés

Next

/
Thumbnails
Contents