Pápai Kis Ujság – III. évfolyam – 1947.

1947-12-14 / 50. szám

PAPAI KIS ÚJSÁG A SIKER JEGYÉBEN Kevesen tudják, hogy a Pe­fötz gyár vezetőségének szo­ciális gondoskodása egy állandó Mziipari szabó-varró tanfolya­mot tart fenn az üzem dolgozói F&szére. Ezt a tanfolyamot az iparügyi minisztérium is enge­délyezi és a kerületi háziipari felügyelőség ellenőrzése alatt éli. Kéthónaponként kezdődik egy-egy ilyen munkaszakasz nagyjából kb. 30 asszony és feány résztvevővel. A gyárban ledolgozott napi 8 órai mun­kán kívül megmaradó szabad idejüket töltik itt a növendékek, áe öröm nézni, hogy fáradt­ságot nem mutatva, milyen szorgalmasan és vidáman dol-j goznak Valentinné Faragó Ró­zsi vezetése alatt. Folyó hó 12-én is egy ilyen kéthónapos szabó-varró és két­hetes játékkészítő tanfolyam ér véget. Ez alkalommal a veze­tőség és résztvevők ünnepélyes kiállítást rendeznek a Perutz kultúrház földszinti termében, melyen bemutatják a kéthónapi szabás-varrás és a két játék­készítő hét szép eredményei, mintegy 100 darab felső- és gyermekruhát, sok fehérneműt és többféle varrott játékot. A kiállítás folyó hó 13-án és 14-én d. e. 10 órától d. u. 4 óráig tekinthető meg. A szives érdeklődőket szeretettel várják a rendezők. Karácsonyra Bőröndök, rettikülők, pénztárcák, irattáskák nagy választékban. legszebb, legolcsóbb és legmaradandóbb ajándék a bőrdis^mü Keresse fel bizalommal Vincze János szíjgyártó és bőrdíszmű szakllzielét Pápa, Fő-u. 25. (A ref. Nőnevelővel szemben.) Pápai Bacongyár az újjáépítés szolgálatában Hosszú távollét után érke­zett haza Szász Pál igazgató a húsfeldolgozó nagyüzem irá­nyítója, aki nyomban az újjá­építés nem könnyű munkáját *í*zte ki célul. Az újjáépítés fo­galma a húsgyárnál jelenti a löbbtermelés fokozását, hogy a űolgozó réteg húsellátása mara­déktalanul biztosíttassák. Szász Pál igazgató a munkásság be­vonásával a békebeli alapokra fekteti a gyár üzemképességét. Ha figyelembe vesszük a gyár­ban dolgozók szakmunkáját és ezt egybekapcsoljuk a célirá­nyos vezetéssel, elmondhatjuk, hogy a pápai Bacongyár a nép­ért dolgozik, munkálkodik. Fi­nom füstölt dolgok, töltelékek, parizer, kolbász, felvágottak. j szappan, állandóan friss borjú, sertés és marhahús van raktá­ron, úgy hogy Szászék gon­doskodnak arról, hogy a város lakossága hiányt ne szenved­jen ezen a téren. Az igazgató munkás környezete rátermett, hozzáértő segéderőkből tevődik össze, akik lelkiismeretes, be­csületes munkával segítik előbb­revinni a gyár érdekeit. Az európaszerte hires pápai Bacon­gyárban emellett megrendelé­sek vannak külföldről. Angliá­ban híre van a Bacon-húsnak, úgyhogy a háború után újab­ban felvették a kapcsolatokat az itt járt angol közellátási megbízottal, aki próbarendelést csinált a Bacongyár pápai veze­tőivel. MEGERKEZETT rTT a MOLNAR-féle Kis-téri mulatóba Győri Csirke Feri a kitűnő cigányprímás és jól összeszokott zenekara, mely minden este fülbemászó muzsikával szórakoztatja a vendégeket. Jöjjön el! Hallgassa meg Csirke Ferkót. Kitűnő ételek és italok ! Pontos kiszolgálás! Molnár Gábor korcsmája Kis-tér TO-TO Embersport fogadás Akarod hogy Magyarország részt vegyen az oíympián ? Akarsz minden faluba sportpályát? Akarod a magyar stadiont? Akarod a tömegsportot? A célok érdekében fogadj: J^py GITIIlG í S5C Tippszelvények kaphatók: trafikokban, osztálysorsjáték főárusítónál. elárusítóknál, postahivataloknál, Ibusznál. Tippszelvény ára 3 30 Ft. Járási Értesítő Homokbődöge községben a közeljövőben bevezetik a tele­font. Örömmel üdvözöljük ezt a lépést, amellyel megnyílik az összeköttetés ezzel a kis falu­val, amelyik bár kilométerek­ben nincsen olyan nagyon tá­vol, de megközelíthetőséget véve tekintetbe, bizony messze volt eddig a külvilágtói. Bakonyszentivánba, a kitele­pített svábok helyébe, megér­keztek a Csehszlovákiából át­telepített magyarok. Meleg sze­retettel üdvözöljük őket és bí­zunk abban, hogy itt, magyar földön becsületes munkával, boldog életet fognak teremteni maguknak. Értesülésünk szerint a közeli napokban Bakony­koppány és Szűcs községekbe is érkeznek szlovákiai ma­gyarok. j " Alsógörzsöny község ifjúsága elhatározta, hogy a házak és az úttest közötti kopár terüle­tet, amely a községi közbirto­kosság tulajdona, fásítani fogja. Az elhatározás keresztülvitelé­vel az ifjúság komoly formában hozzájárul a község rendezé­séhez és az utca szépítéséhez. W A járás sok községében, ki­használva a mezőgazdasági munkák téii szünetét, kosár­fonással és szerszámkészítéssel foglalkozik a lakosság. A házi­ipar fejlesztése és fellendítése érdekében ezek a községek az idén állami Kölcsönt kapnak, hogy minél nagyobb mérték ben tudják végezni a munkát és hozzájáruljanak a lakosság közszükségleti cikkekkel való ellátásához. Értesülésünk szerint a télen több helyen lesznek a járásban a tavalyihoz hasonló háziipari tanfolyamok. Ö MarcaltŐ községben a mi­niszterközi bizottság engedé­lyével modern, korszerű labo­ratórium és orvosi rendelő lé­tesült. Megkönnyítik Görzsöny és Marcaltő közötti útvonalon a terményeknek forgalombahoza­talát olyképpen, hogy a mar­caltői állomáshoz vezető útat kiépítik, melynek bemérése a héten megtörtént. K Megindult a forgalom Má tyusháza és Asszonyfa közötti úttesten, miután a háború alatt felrobbantott és most roham­munkával újjáépített 6 méter hosszú és 5 méter széles hi­dat ünnepélyes keretek kőzött felavatták és átadták a forga lomnak. » Nem kell a gyermekeknek kilométereket gyalogolni az is kólába, mert Mátyusházán a puszta lakóinak áldozatkészsége folytán iskola épüU. Csűcsteljesitmeny^/^'^. — Missió Pápán. A békét és szeretetet hozó szent kará­csony ünnepek bevezetőjeként a nagytemplomban egv hétig tartó missió volt, melyet 3.000 hivő lélek hallgatott végig. A missiós atyák a krisztusi élet magasztosságát mutatták be. A pápai hivők a misszió befe­jezése után szent gyónáshoz járultak. — József Attila emléke Pápán. A városi tisztviselők és alkalmazottak szombaton a déli óráknan a polgármesteri előszobában áidoztak József Attila emlékének. Bartha Gábor emlékbeszédében kiemelte a szociális költő utmutatását. Utána Gábos Zoltán politikai beszámolója során a demok­rácia eddig elért eredményeit méltatta a megjelentek előtt, öngyilkosság. Fehér János 36 éves pápai (Rákóczi u. 28.) alatti lakos, volt városi kézbe­sítő, Budapesten, a Márton­hegyi u. 28. sz. alatti házban harisnyájára felakasztotta magát. Közérzetét javítja a Fe­renc József keserűvíz. Nagy torna- és táncbemu­tató a Jókai filmszínházban. A ref. leánylíceum és tanítónő­képző-intézet ifjúsága már he­tek óta nagy előadásra készül December 13-án, szombaton délután 3 órakor a Jókai film­színházban torna- és táncbe­mutatót rendez, mely változa­tos számaival, ritka élmény­nek ígérkezik. Ritmikus gya­korlatok, rózsaíánc és gerenda­gyakorlatok szerepelnek a mű­soron. Az egész műsort Mes­ter Gáborné testnevelési tanár állította össze és rendezi. — Jegyek korlátolt számban még kaphatók Kis Tivadar könyv­kereskedésében 4, 3 és 2 Ft-os árban. — A tiszta jövedelem részben az Országos Karácso­nyi Segély Alap javára, rész­ben a Nőnevelő-intézet torna­termének felszerelésére fordít­tatik. Hangverseny. Az elmúlt héten rendezte az évad II. kon­zertjét a Szabadművelődési Ta­nács három vendégművésznek a közremőködésével. Ezúttaf nagyszámú hallgatóság részvé­tele igazolta, hogy komoly a zenei érdeklődés. Megjelent a hangversenyen városunkban itt tartózkodó Nagy Miklós kultusz­miniszteri államtitkár is. Az est műsora énekes, hangszeres. Kifogásolható, hogy egyetlen Kodály vagy Bartók szám sera szerepel. A kapott műsor vi­szont ízléses és változatos. Az est súlypontja Bachmann Tibor songoraszámai között voltak. Nemes Zoltán énekművész kel­lemesen finom lírai tenorja vi­szont nem csillogott a nagy effektusoknál, ami a terem rossz akusztikájának is tulajdonítható. Szép teljesítmény volt Trubadur Strettoja. Az érdekes és forra­dalmi hatású Kardos—Petőfi költemény előadása nagyszert!. Gombás Ferenc gordonkán Ra­kov, Popper és Saint-Sáeus műveket magas technikai fel­készültséggel hozta. Nem volt szerencsés gondolat a cselló­számot utolsónak hagyni már a hangszer szolid természeténél fogva sem. Legmélyebb élményt Bachmann zongoraszámai ad­ták. Bachmann kétségkívül nagy pianista. Billentése meglepő, modorossága még nincsen, sokszor szinte virtuózhatású. Ez utóbbi feltevésünket Paga­nini etudeja igazolja. Egészen érdekes színben hallottuk a romantikus Chopint. Mintha itt nem talált volna a művész útat sziveinkbe. Nagy kár Liszt: E-dur legendájának elhagyása. Ez inkább elhangozhatott volna befejező számként. A két ízlé­sesen megválasztott Debussy mű még éretlen gyümölcs hall­gatóságunk számára, pedagógiai szempontból viszont helyénvaló. Hiányos volna a beszámoló, ha a tisztelet és nagyrabecsülés hangján nem szólnánk Kalmár Mihályné művészi kiséretérőí. Plasztikus, fölényes tudással vezetett zongorakiséretei nagy mértékben emelték a konzert művészi értékét. Mindenkor, legolcsóbban, legjobbat Szövetek, Selymek, Pamutáruk MIKA^düvatházában KOSSUTH L. U. 16. sz.

Next

/
Thumbnails
Contents