Pápai Kis Ujság – III. évfolyam – 1947.

1947-12-14 / 50. szám

2 PÁPAI KIS ÜJSÁ# Á magyar parasztság teljesíti kötelességét, csak egy kis türelmet kér a hatóságoktól Az utóbbi években a rossz termésviszonyok miatt mindig sok gondot okozott a gazdák­nak az adófizetési kötelezettség teljesítése. Az idei nagy aszály aztán betetézte még az előző évek nehézségeit is. Nem csoda tehát, ha sok küzdelem és ko­moly erőfeszítések ellenére is gyakran találkozunk olyan ese­tekkel, ahol nem tudják az előírt időre 100 százalékig tel­jesíteni az adófizetést. Mivel az államháztartás egyensúlyának fenntaitása csak a pontos fizetés teljesítések árán biztosítható, a pénzügyi ható­ságok minden alkalmat meg­ragadnak, hogy az adókat be­hajtsák. Elmúlt számunkban megemlékeztünk arról, hogy a pápai gazdák megkapják a cukorrépatermelés után járó cukrot. A hatóságok ezt az al­kalmat megragadva, letiltották azoknak a termelőknek a já­randóságát, akik adóhátralék­ban vannak. Persze nagy fel­zúdulás támadt a répatermelők között, akik fáradtságot és munkát nem kímélve elvetették, megkapálták és leszállították a cukorrépát, áldozatot vállaltak azért, hogy az ország cukor­ellátása biztosítva legyen. Tudjuk, hogy szükség van az adófizetés pontos teljesíté­sére, mégsem tartjuk azonban szerencsés megoldásnak azt, hogy azoknál a gazdáknál, akik cukorrépát termeltek és a fenti módon segítettek a köz­ellátás biztosításán, lefoglalják a cukrot, amelyhez oly sok reményt fűztek, a többiek pe­dig, akik nem vállalták a cukor­répa termeléssel járó kockáza­j tot, mosolyoghatnak az eseten. A feszültség azonban eny­| hült, mert a parasztság kép­' viselőinek közbenjárására az í adóhatóságok megtalálták az | áthidaló megoldást. Pápa város parasztsága pedig azt üzeni, ne ! gondolja senki azt, hogy a paraszt nem akar fi­zetni, csak kis belátás­sal, várják meg az ille­tékesek azt, hogy össze­kuporg-aíhassák azt az összeget, amellyel tel­jesíthetik kötelezettsé­geiket. Gyermekkocsit legszebbet legjobbat legolcsóbban KUMMER-tól Az idei Szilvesztert tartsuk meg a Lánchíd újjáépítése jegyében A Lánchíd újjáépítése érde­kében elindított mozgalom át­szövi már az egész országot. A gyűjtéseken, egyéni adako­zásokon kívül ma már szinte minden megmozdulás a Lánc­híd újjáépítése jegyében tör­ténik. Kívánatos lenne, ha az 1947. év Szilvesztere is a Lánohid újjáépítésével kerülne kapcsolatba és a szilveezteri szórakozás és mulatság mel­lett minden magyar Széchenyi hidjára is gondolna mielőtt az Újesztendő küszöbét átlépi. Az ennek megvalósítása ér­dekében megindult kezdemé­nyezés nagy megérfésre talál városuubban és megyénkben is ós a jelek azt mutatják, hogy az idei Szilveszter tény­leg a Lánchíd újjáépítésének jegyében zajlik le, mégpedig oly módon, hogy nemcsak a nyilvános helyen szórakozó, hanem minden magánmulat­ságon résztvevő is megtalálja majd az utat, hogy hozzájá­rulhasson a Lánohid újjáépí­téséhez. « Férti és női fodrász üzlet nyitás. Értesítem a nagyérdemű közönséget, hogy férfi és nöi fodrászüzletem a Kis-tér és Kuruc-utca sarkán meg­2x nyitottam. Szíves pártfogást kér: Fekete Kálmán férti és női fodrászm. 2x Építkezésre és feltöltésre alkalmas szénsalak ingyen kapható. — Perutz gyár. Karácsonyra órákban és ékszerekben dús választék órásmester Pápa, Fő-tér 12. Hallotta?, hogy a Kossuth utcai Vas-féle városi bérház építkezése még messze áll a befejezéstől és máris sokszorosan felülmúl­ják a lakásigénylő kérvények a majd elkészülő lakások számát ? Itt látszik, hogy mi­lyen nagy lakáshiány van a városban. Reméljük az igény­jogosultság megállapításánál csak egy dolog lesz mérv­adó : a tényleges rászorult­ság. Ellenkező esetben ugyan­is kissé furcsán nézne ki az egész építkezési ügy. hogy a vasárnapi futbaümér­kőzés játékvezetőjét megint nagyon „megtisztelte" a kö­zönség? A legkevésbé sértő megjegyzés igy hangzott: „No magának sem kellene az esze után luxusadót fizetni! Ugy látszik, már a „sport" terére is átesapott a „laxus-láz"!? Vagy a játékvezetők nem állanakfeladatuk magaslatán? hogy a gazdák még mindig nem tudnak megnyugodni a mult heti „adócukor" iigy miatt? Sokan azt hangoztat­tatják, hogy a leadott és még el nem számolt állat és ga­bona ügyeket is elő kellene venni. hogy a két vasárnapon a leg­jobban menő üzlet a Kos­suth utcai Kovács étkezde volt. Ne gondoljon senki rosszra! A Brazíliai Csoda­pók, a néhány nap óta itt­tartózkddó jósnő vonzotta az ifjú sziveket. Ugy látszik sok kislány szeretné tudni a jö­vőjét ! Persze, persze, a ne­héz gazdasági helyzet miatt nem nagyon tudnak „meg­gondolatlanul cselekedni" a fiatalemberek, férjhezmenés pedig érthető, hogy izgatja a leánysziveket. Ezért voltak túlsúlyban a jósnő ajtaja előtt a hölgyek ! hogy a város illetékes ügyosz­tályán már feldolgozás alatt áll az Amerikai Vöröskereszt ajándékcsomagjaira beadott igénylések elbírálása. A leg­utóbbi Szociálpolitikai Bizot­sági ülésen elhangzottak sze­rint nem lehet kétségünk afelől, hogy valóban a rá­szorultak részesülnek jutta­tásban ! Vigyázzunk azonban, hogy a végén ne csússzon be hiba, mert akkor a tény­leges rászorultak szenvednek hiányt! Sürgősen keresek bútorozott szobát lehetőleg a város belterületén Címeket a kiadóba kérjük. hirdetései Gránátrobbanás fiatal áldozata Pápa melletti Mezőlak köz­ségben megrendítő gyermek­trJfeüa törtónt, Tapsonyi zébeu. A szilánkok haléira sebezték. Kórházba szállítása után röviddel meghalt, él Saiiuur 15 éves fiú reggel az j szörnyű tragédia mély rész­iskolába menet egy gránátot i vétet keltett MezőlakoD. talált, amely felrobbant ke­Kövács Máté államtitkár Pápán a Pedagógus Szakszervezet tisztújító közgyűlésén Szerdán délelőtt a Corso mo­ziban tartotta a pápai és já­rási pedagógus szakszervezet tisztújító közgyűlését, amelyen jelen volt Kovács Máté kultusz­államtitkár is. Először a tisztújítást tartot­ták meg, amelynek során el­nökké Havassi Lucius bencés igazgatót, titkárrá Németh Gyu­la ipariskolai tanárt, pénztá­rossá pedig Biró Károly rajz­tanárt választották. Utána nagy érdeklődés kö­zepette emelkedett szólásra Ko­jvács Máté államtitkár. Ismer­I tette a pedagógusok eddig el­; ért eredményeit, majd vázolta azt a nagy feladatot, amely a jövőben a pedagógus társada­lomra vár úgy az iskola, mint az iskolánkívüli népoktatás terén Öngyilkos lett Alszeghy Lajos, a Madách Színház művésze Atszeghy Lajost, a Madách Színház ismert és kitűnő mű­vészét az Alsóerdősor 12. sz. házban lévő lakásán holtan találták. Gázzal ölte meg ma­gát. Alszeghy zsebében búcsú­levelet találtak, amelyben be­jelenti az öngyilkosságot és azt, hogy idegei összeroppan­tak, nem birja tovább. Alszeghy Lajos tragédiája mélyen megrendítette a magyar színházi életet, amelynek egyik legkitűnőbb és legképzeitebb tagja volt. Régebben egyszer már öngyilkosságotkísérelt meg. Felhívás eiőfizetőinkhezj Rendőrségi hírak Felhívjuk igen tisztelt Előfi­zetőinket, hogy az újság elő­fizetési díját a lap zavarta­lan megjelenése és küldése ér­dekében, Gerendi László új­ságíró Veszprém címére 51.480 se. csekkszámlára befizetni szí­veskedjenek. Kiadóhivatal. Helyreigazítás, Magyar Demokratikus Ifjú­sági Szövetség pápai szerve­zete 1948. évre kiadott nap­tár-telefonkönyv kis füzeté­ben a szerkesztőség hibájából sajtóhiba történt, mert Balla Endre hirdetésénél, a cég ja­vítással nem foglalkozik. Szolid árak! Értesítés. Értesítem a n. é. közön­séget, hogy szabó műhelyemet Törők B. u. 4. sz. alatt megnyitottam. Szíves pártfogást kér KOVÁCS ISTVÁN szabómester. Fontos kiszolgálás 1 Marton Jánosné felsőiszkéai lakos 120 drb. tojást 1*60 Ft­ért árult a piacon darabon­ként. az eljárást megindítot­ták ellene. Kolompár Józsefné cigány­asszony Téten, Molnár Ká~ rolyné lakásáról másfél kg. szalonnát lopott. Elfogták é>s átadták ez illetékeshatóságuak. Ezúton is felhívjuk a kö­zönség figyelmét, óvakodjék a kéregető cigányoktól és azonnal adják át a rendőr­ségnek & hasonló ürüggyel megjelent „látogatókat". Horváth Pál pápai lakos november 2l-ér. éjszaka meg­szökött. Menyasszonyának 40 forintját és egy ezüst órát magával vitte. A rendőrség megindította & nyomozást a „hűtlen vőlegény" kézrekerí­tésére. %orváth öjulft fűszeres a megbízásából nát'a lévő főatő­liszfe kg-ját 3 Fr-ért árúsífcofcfca. Ügyét áttették a győri ügyész­ségre. . _ Tóth Tibor társaival együtt ejtőernyős nótákat énekelt. Mindannyiukat előállították & rendőrségre. Böröczky Testvérek húsüzemének árúi és gyártmányai köz­kedveltek. Győződjön megrólaÖnlft Háromeves tervünk: Jóból is a legjóbbat nyúj­tani a legjutanyosabb áron kedves vevőinknek!

Next

/
Thumbnails
Contents