Szent Benedek-rendi katolikus gimnázium, Pápa, 1912

Az iskolai színjátékok és a színház. 1. Az erkölcsi nevelés fontossága. Az iskolának a reá bizott ifjúságot nemcsak oktatnia, de ne­velnie is kell. S ennek a nevelői feladatnak hű teljesítése annál súlyosabb, annál sürgetőbb lesz, minél jobban elidegenedik a modern család a nevelés fárasztó, nehéz munkájától. Pedig a család jelen­tékeny szerepet foglalhatna el az iskolával közösen folytatott neve­lésben. Már az a körülmény, hogy az erkölcsi nevelés alapjait ő rakja le még az iskolába járás előtt, megbecsülendő elsőbbséget juttat neki. S ez az elvitathatatlan elsőbbsége továbbra is meg­marad. Az iskola munkája már megoszlik az oktatás és nevelés között ; nem is ismeri ki úgy a gyermeklelket, hogy a szülő biztos­ságával tudna reá hatni ; a tanuló ugyanis csak 5—6 órát tölt leg­feljebb az iskola falai között, idejének legnagyobb részét a család körében éli le s mig az iskolában már környezeténél, munkájánál fogva is sok tulajdonsága, fogyatékossága rejtve marad, addig a családi kör tisztán látja fejlődő jellemének jó és rossz oldalait, élet­erős vagy veszedelmes hajtásait, azokat tehát könnyebben ápolhatja, ezeket nagyobb biztossággal nyesheti. A család azonban nem buzgólkodik valami túlságosan a neve­lés terén kínálkozó előnyök kihasználásában. A gyerekszobától irtózó modern családanya annyira megbízik az iskola vezetőiben, hogy az erkölcsi nevelés alapjait is elfelejti lerakni, vagy ha ad is valamit, igazi jellem nem fejlődhetik oly gyönge fundamentumon. Sőt akárhányszor akkor sem siet az iskola segítségére, mikor ez a szülőiház-hagyta hiányokat akarja pótolni. Hiába hangsúlyozza az iskola a szerénységet, az illem- és tisztelettudást, ha falain kí­vül élettelenségnek, bárgyuságnak minősítik az ilyen viselkedést ; hiába itéli el a gyerekben hajlandóságánál fogva megnyilatkozó szerénytelenséget, a felnőttekkel való túlságos bizalmaskodást, ha a szülő csak egy mosollyal siklik el a hiba mellett, vagy esetleg benne a gyerek egyéniségének korai megnyilatkozását látja ; hiába l*

Next

/
Thumbnails
Contents