Pápa és Vidéke, 37. évfolyam 1-52. sz. (1940)

1940-01-14 / 2. szám

Szerkesztőség: Horthy Miklós Fő-utca 21. Telefon: 11-90. Kiadóhivatal: Korvin-utca 3. Laptulajdonos: a Pápai Belvárosi Katolikus Kör. Felelős szerkesztő: DR. NAGY GYÖRGY. Előfizetési ár: egész évre 8 P, félévre 4 P, negyedévre 2 P. Hirdetések milliméteres díjszabás szerint. Hasáb­milliméter a hirdetések között 4 fill., a szöveg között 5 fill. POLITIKAI HETILAP. — MEGJELENIK MINDEN VASARNAP. Téli gondok Minden családnak megnövekednek gondjai a tél bekövetkeztében. A téli tüzelés, a gondosabb ruházkodás és a fokozottabb élelmezés mind hoz­zájárulnak a családok gondjainak növekedéséhez. Mindezen csaiádi első­rendű szükségletek évente megismét­lődve jelentkeznek és emiatt minden család igyekszik azoknál körülmé­nyeihez mérten már előre gondos­kodni. Az idei téli gondok azonban sokkal nagyobb mértékben jelentkez­nek mint más években, aminek oka a körülöttünk dúló háború, Európa és az egész világ nyugtalan állapota. Míg teljes nyugalom idején az egész világ termelése a magángazdaságok érdekébe van beállítva, ma a terme­lés a fegyverkezést, az ellenségeske­dést szolgálja. A termelés ezen meg­változása érezteti hatását az egyénre, családra, sőt egész népekre, legyenek azok hadi, vagy béke állapotban. A termelésnek ilyetén módon való átállítása idézi elő, hogy a magán­gazdaságok nem juthatnak olyan könnyen hozzá azon szükségleteik­hez, amiket feltétlen megkívánnak. Nemcsak beszerzési nehézségekben mutatkoznak kisebb-nagyobb fenn­akadások, hanem elmaradnak a piac­ról az olyan áruk, amelyek külföldről kerülnek be, ugyanis ezek behozata­lát valutáris nehézségek és az ellen­ségeskedés okozza. Mindezen nehézségek azonban még a kisebbek volnának, amelyek — hála hazánk szerencsés helyzetének — min­den különösebb lemondás nélkül el­viselhetünk. A mostanihoz hasonló nehéz idők igazolják, hogy a gond­viselés milyen szerencsés körülmé­nyek közé juttatott bennünket, ma­gyarokat. Nekünk még ezen nehéz világhelyzetben sem kell nélkülöz­nünk azon szükségleteket, amik a fenntartást biztosítják. Az áldott ma­gyar föld megadja a kenyeret, nem keli nélkülöznünk egyéb élelmicik­kekben sem, azok a korlátozások pedig, amelyeket a kormány életbe­léptett nem veszélyeztetik a megél­hetést, csak elővigyázatossági intéz­kedések. Mindezek ellenére, hogy tulajdon­képen nálunk a létfenntartás külö­nösebben veszélyeztetve nincsen, mé­gis a háborús állapot különös jelen­ségekben nyilvánul meg. Vannak elkiismeretlen egyének, kik ezen nyugtalanságot a maguk előnyére akarják kihasználni és nem törődnek embertársaikkal, esetleg kitéve őket annak, hogy munkájuk gyümölcse­ként jelentkező legelemibb szükség­letekhez se jussanak hozzá. A rend­kívüli viszonyok kihasználása legin­kább árufelhalmozásban és áruzso­rában jelentkezik. A kishitűek, a min­denben veszélyt sejtők felvásárolnak fölösleges árukat és ezáltal ezeket elvonják azoktól, akik bizalommal néznek a jövő elé, vagy akiknek anyagi helyzetük nem engedi meg, hogy nagyobb összegeket fektessenek iiyenbe. Ez az eljárás hazafiatlan és embertelen. De még ennél is elité­lendőbb azok, kik az árak indoko­latlan emelésével ártanak a köznek csak azért, hogy a zavaros helyzetet kihasználva hasznukat erkölcstelenül növeljék. A magyarságnak n ncs oka a féle­lemre, hazánk politikáját biztos kezek vezetik, évszázadokon át vitézül szembeszállottunk minden külső tá­madással szemben. Határainkon túl­ról jelenleg nem fenyeget veszély bennünket, tehát nem hagyhatjuk, hogy a magyarságon belül élő ellen­ségeink törjenek életünkre. Ki kell irtani ezen belső ellenségeket, legyünk ezen küzdelemben is egyek, szálljunk szembe mindenkivel, éljen az itt közöttünk, vagy máshol. Ha egysé­gesek leszünk ezen küzdelmeinkben, ugy ezt a világkrizist is átéljük és a magyarság felkelő napja ragyogó fénnyel ontja áldásait a szebb jövő elé néző magyarságra. Keveset emelkedett a bíróság forgalma a mult évben következőkben közöljük. A zárójelben közölt számok az 1938 évi adatokat tartalmazzák. Keresetet beadtak 615 (543), perré alakult 710 (672), vég­rehajtás 506 (479), hagyatéki ügy 367 (325), bűntető ügy 1132 (1339), fiatalkorúak elleni büntető ügy 89 (101), telekkönyvi ügydarab 9711 (10009), fizetési meghagyás 153 (154), haláleset felvétel 479 (452). A főlajstrom iktató szám 6299 (6250) volt. A pápai kir. járásbíróság a mult évről is pontos statisztikát készített ügyforgalmáról. A hivatalos statisz­itkai adatokat betekintve megállapít­ható, hogy az 1939. évben az 1938 évi ügyforgalommal szemben valami csekély emelkedés mutatkozik. A perek és végrehajtások száma emel­kedett, a büntető ügyek, fizetési meghagyások, telekkönyvi ügyek szá­ma valamit csökkent, ami a jobb helyzetre enged következtetni. A hivatalos statisztikai adatokat a Szabályozzák a tanoncszerződések és segédvizsgák idejét Az iparügyi minisztérium rendelet­tervezetet készített a tanoncszerződé­sek és segédvizsgák idejének szabá­lyozásáról. A tervezet célja, hogy hatályosabbá tegye a tanonciskolái oktatást, amelynek egyik legnagyobb kerékkötője az volt, hogy nem lévén szabályozva a tanoncok szerződésé­nek ideje, a tanoncok iskolaév köz­ben felvehetők voltak a tanoncisko­lába, amivel megzavarták a folyama ­tos tanítás rendjét. Az új rendelettervezet szerint a jövőben a tanoncszerződésekeí csak olyan időpontban lehet kötni, amely vagy az iskolai tanítási év vége és kezdete közé esik, vagy az iskolai év közepére. Ennek rnegfele'ően csak január, június, július, augusztus és szeptember hónapokban, valamint december 15—31. között szabadna tanoncszerződést kötni. Ha a tanidő egy évnél rövidebb, ha már másik szakmában le volt szerződve és a tanonciskolát már látogatja, úgy a tanoncszerződés bár­mikor köthető, Segédvizsgát a rendelettervezet szerint csak február, július, augusz­tus és szeptember hónapokban sza­bad tartani, kivéve a rendelet kiadá­sakor már leszerződtetett tanoncokat. S FERENCES H3HMflDIH­iSEND HULTUHEST3E A bencés gimnázium dísztermét az elmúlt vasárnap díszes közönség töl­tötte meg zsúfolásig, a pápai Feren­cesek Harmadikrendje tartotta nagy­szabású kultúrestélyét. Nagyszabású­nak mondható ez az előadás, mert a pápaiaknak ritkán van része ilyen művészi és minden tekintetben komoly és kifogástalan előadásban. Minden egyes műsorszám ritka művészi cse­megének számított, amelyhez hasonló­ban is csak nagy ritkán van része a szépet és élvezeteset kedvelő pápai közönségnek. A jótékonykodás volt a cél, amely jótékonyság ez esetben megfordúlt, nem a közönség volt jótékonykodó a belépődíjaival, hanem a rendezőség jótékonykodott azzal, hogy a megjelenteknek ilyen művészi összeállítású élvezetes előadást nyúj­tott. Az egyes műsorszámokról beszá-. molva kevésnek érezzük magunkat ahhoz, hogy kritikát gyakoroljunk, nem is lehet itt helye a kritikának, mikor mindegyik szereplő a magyar művészi életnek kimagasló egyéni­sége, minden egyes műsorszám töké­letes és művészi teljesítmény. Nem tudnánk eldönteni, hogy a szereplők közül kinek adjuk a pálmát, minde­gyik szereplő művészetének legjavát adta. Az előadáson közreműködött Kiszely Gyula zeneszerző a Rádió rendezője, Harsányi Lajos költő, Farkas Ilonka operaénekesnő és Halácsy Dezső szerkesztő. Kiszely Gyula nemcsak mint zeneszerző és zongoraművész, mutatkozott be, ha­nem mint előadó is sok élvezetet nyújtott a hallgatóságnak. „Miért lettem harmadikrendi a cím alatt tar­tott előadásában Szent Ferenc nagy szellemét idézte és hívő lélekről tett tanúságot. Mint zeneszerző és zon­gora művész országosan jó névnek örvend, előadott egy részt a saját szerzeményű Assisi Szent Ferenc c. oratóriumából. A zeneszám a nagy szent életét festette meg pazar zenei színezéssel, minden egyes hang a tökéletes művészet kifejezője volt. Harsányi Lajost már nem kell külön bemutatnunk, többen olyan szeren­csések vagyunk, hogy művészetében gyönyörködhetünk. Harsányi a mai költőgeneráció legnagyobbjai közé tartozik, lírája pazar és mélységes

Next

/
Thumbnails
Contents