Pápa és Vidéke, 37. évfolyam 1-52. sz. (1940)

1940-01-07 / 1. szám

mutatásra a Santa Fé titka című cowboy-film. • Január 11 — 12—13—14 CSAPDA Nem akarjuk agyondicsérni a filmet, de annyit joggal állíthatunk, hogy ilyen filmet már rég nem láttunk, és nem hisszük, hogy hamarosan találunk hozzá hasonlót. S mi teszi a filmet ennyire mássá ? Nem más mint minden jelenetében, minden kockájában az újszerűség. Lenyűgöző hatása van ennek a filmnek. S hogy ez így van, annak elsősorban a re­mek szereposztás az oka. A francia művészek galériája szerepel ebben a filmben. Hogy csak párat említsünk Eric von Stroheim, Pierre Renoir, André Brunot, Maurice Chevalier és az újonan felfedezett Marié Dea. Nem mondunk nagyot, mikor azt állítjuk, hogy ilyen filmet még nem láttunk. Ezt igazolja az a tény is, hogy dec. 22-e óta fut Budapesten, s mind a mai napig oly siktre van, hogy még nem is gondolkoznak azon, hogy levegyék a műsorról. Lott vadat legmagasabb napi áron vásárol a StuhlmUller dlBlniszerbiviteli Kft. Budapest Tojás, baromfi, lőtt vad és élő állat export Pápai kirendeltsége Árok-utca 7. Tel. s 17-07. Őskeresztény vállalat. Horváth Gyula daráló malma Pápa, Török Bálint-u. 27. elfogad darálásra min­denne mű gabonanemül. Ezenkívül elfogad dará­lásra szánt terményt min­den mennyiségben táro­lásra, illetve megőrzésre, Árpa és tengeri dara a legolcsóbb napi árban állandóan kapható. Bérbeadó 14 kishold rét Pápa határában. Bővebb felvilágosítást nyújt dr. Huszár István ügyvéd irodája. Retikült, pénztárcát, neszeszert, bőröndöt olcsón és jól vehet a készítőnél Győri bőröndösnél Pápa, Kossuth Lajos-utca 1. A Frontharcos Szövetség pápai csoportja szombaton (6-án) esté, mint minden hónap eiső szombatján, mű­sorral egybekötött ismeretterjesztő előadást rendez, a főcsoport székhá­zában, este 8 órai kezdettel. A mű­soros est előadói: Baksy Andor képz. int. tanár vezetése alatt, a tanító­képző int. műkedvelő gárdája lesz. Gyermek szemüvegek és komplikált fénytörésű „astigmyás" Szemüvegek gpecialUiája KOVÁCS IMRE vizsgázott látszerész-mester. FOTÓ-OPTIKA Pápa, Kossuth Lajos-utca 21. Szemüveget, fotó-cikket, hőmérőt stb. csak itt vásároljon. Újév a Ker. Munkasegyesület­ben. Újév napján délelőtt 11 órakor szokásos újévi üdvözlésre gyűltek össze a ker. szoc. egyesület és szak­szervezetek tagjai az egyesületi szék­ház nagytermeben. Kovács Imre, a földmukás szövetség elnökének üd­vözlő szavai után Szalay Lajos titkár tartalmas beszeben vázolta az elmúlt esztendő eseményeit és meggyőző erő­vel mutatott rá az idő-álló keresz­tény szocializmus igazságaira, mely­nek győzelmében mi szentül hiszünk. Utána Schneider Gézaügyv. alelnök a ker. szoc. munkásság jókívánságait megköszönve hangoztatta, hogy a Ker. Munkásegyesület céljának meg­felelően dolgozott az elmúlt évben. A jókívánságok elhangzása után az ünnepség jó hangulatbán ért véget. Pápa megyei város hivatalos közleménye Felhívás í Pápa megyei város adóhivatal felhívja az összes ebtulaj­donosokat, hogy ebeiket 1940 január 1-től január 31-ig fenti hivatalnál a hivatalos órák aiatt (8-12 óráig) jelentsék be. Aki a bejelentést elmu­lasztja. vagy a valóságnak meg nem felelő adatot jelent be, az ebtartási szabályrendelet 24 §-a alapján pénz­bírsággal bűntettetiK. A pápai kir. járásbíróság mint telekkönyvi hatóság, 6912/1939. tk. szám. fipuerési hirdetmény-Iiivonat. Dr Stein Sándor végrehajtónak Stern Kálmán végrehajtást szenvedő ellen indított végrehajtási ügyében a a telekkönyvi hatóság a végrehajtási árverést 1000 P tőkekövetelés és já­rulékai behajtása végett a Pápa városban fekvő, s a Stern Kálmán­nak a pápai 845. sz. tkvi. betétben A. 1. sorsz. 399. hrsz. illetőségére 2750 P. kikiáltási árban elrendelte. Az árverést 1940. évi január hó 23. napján d. e. 10 órakor a telek­könyvi hatóság helyiségében fogják megtartani. Az árverésre kerülő ingatlan 2500 P^nél a!acsonyabb áron nem adható el. Bánatpénz a kiállítási ár 10%-a, amelyet a magasabb igéret ugyan­annyi °/o-ára kell kiegészíteni. Pápa, 1939 szép ember hó 22-én, Kapossy s. k. kir. jb. A kiadmány hiteléül: Mészáros s. k. kiadó. . í i ® * ; 1 í 1 í> lUfTs v,\ "iií .v ürj bs ' > TUDJA-E ON, HOGYAN LEHET KÖNNYEN VAGYONT SZEREZNI Váltson törzsbérletet a Pápai Keresztény Önsegélyző és Hitelszövetkezetné (Korvin-utca 3), amely 1940. év január 1-vel megalakította XXX. ÉVTÁRSULATAT (Három és ötéves időtartammal.) Már hefi 50 filléres befizetéssel is 130 P-t gyűjthet magának Tetszésszerinti törzsbetét jegyezhető. A törzsbetétek havi részletben is törleszthetők. A jegyzett törzsbetétek arányában kölcsön igényelhető. — A Ker. Önsegélyző és Hitelszövetkezet az Anglo-Danubia Lloyd Általános Kölcsönös Biztosító Intézet Veszprém megyei képviseletét átvette. — Biztosítási ügyeikben szakértő tanáccsal és felvilágosí­tásainkkal állunk a tagok rendelkezésére. — Bővebb felvilágosítás nyerhető az iizlettirák alatt d* e. 9-1-g Pápai termércypiao Búza 2020—2040 Zsir 176—176 Rozs 16*80—17*00 Vaj 2-50~3"60 Árpa 19'50—2000 Túró 60-70 j Zab 17 50—17 80 Tejfel lit. 80-90 Tengeri 18 50-1900 Tojás 12-13 Fokhagyma 40—40 Tej 18-18 Vő öshagy. 16—18 Nullásliszt 40—40 Kelkáposzta 24—24 Főzőliszt 37—38 F-káposzta 24—24 Kenyérliszt 30-30 Bu rg. 5'00-700 Bab 42-44 M.-hus 1*20—1*36 Zöldség 24-24 B.-hus 1*20—1*60 Sárgarépa 14—14 S.-hus 1*60—i'60 Széna 8'00—800 Zsirszal. 1*68—1'68 Szalma 00 00- 00 00 Pápavidéki Gazda Rovatvezető: A Pápai M. kir. Mezőgazdasági Szakiskola. Beköszöntő 1940-et irunk. Új esztendői Új reményekkel, kétségekkel, bizonyta­lanságokkal. — Mit hoz az új esz­tendő nekünk, dolgozó, munkás magyaroknak, kitudná megmondani? Az eszeveszetten háborgó nyugat és észak véres hullámai mikor csapnak át keletre és delre, átvonulva Közép­európán : ez a sejtelmes 1940-es a jövő titka. Egy biztos 1 A magyar mezőgazdasagnak és a termelésnek megállnia nem szabad. Reánk, magyar mezőgazdákra az új idők nagy fel­adatai várnak. — Nekünk lankadat­lan szorgalommal, teítrekészséggel kell állnunk a Vártán, egyik kezünk­ben az eke szarva, a másik kezünk­ben a fegyver. És tanulnunk kell, mert tanulni nem szégyen. A köz­mondás is azt mondja, hogy a jó pap holtig tanul. Legyünk mi magyar mezőgazdák is ilyen jó papok, akik nem szégyeljük a tanulást, hanem belátjuk, hogy a korral haladnunk kell. Hol vagyunk ma már a faekéíől, hol vagyunk a kézi cséphadarótól... de ugyancsak hol vagyunk a nyomásos gazdálkodástól is? A mai gazdálko­dás már sok szabadságot, mozgé­konyságot ad a gazdának, de ehhez alapos szaktudás és ami a fő: pa­piros és ceruza kell. A tanulásnak, haladásnak igen .sok eszköze van : különféle felső, közép- és alsófokú gazdasági szakiskolák, a három hó­napos téli gazdasági tanfolyamok, gazdasági előadások, a rádió, a szaksajtó stb. A Pápa és Vidéke megértő szer­kesztőségének segítségével most mód nyílik arra, hogy Pápa és Pápakör­nyék gazdái is megtalálják lapjuk* ban a Gazdarovatot, ahol, ha a kö­rülmények kényszerítő hatására egye­lőre csak kis terjedelemben is, de mód nyílik arra, hogy állandóan érintkezésben álljunk a Gazdaközön­séggel, tájékoztassuk őket a legszük­ségesebb mezőgazdasági, kertészeti teendőkről, eseményekről, értékesítési lehetőségekről, tudnivalókról. Szeretettel köszöntöm e lap hasáb­jain úgy a magam, mint a vezetésem alatt álló pápai m. kir. mezőgazda­sági szakiskola tanári testülete nevé­ben Pápa és Vidéke gazdaközönsé­gét s kérem fogadják szeretettet önzetlen munkásságunkat. Koperniczky István a pápai m. kir. mezőgazdasági szakiskola igazgatója. Állami anyakönyvi kivonat 1939. dec. 29.—1940. jan. 4. Születtek: Pauf^r Róza, háztartásbeli fia László, rk. — Csillag István, hentes­és mészárossegéd és neje Cziifusz Juliánná leánya: Juliánná Rozália, rk. — Bőhm Mihály, földmívelő és neje Rengert Terézia fia: Tibor, rk. — Gyeginszky Béla, községi vezető­jegyző és neje Törzsök Margit fia: László Gyula Jenő, rk. Meghaltak: i Bolla Gyula, rk. 1 napos. — özv. Nagy Jánosné Imre Anna, rk. 81 éves r gyomorrák. — özv. Jákli Antalné Kiss Róza, rk. 79 éves, végelgyengülés. — László Jenőné Kutasi Anna, rk. 4! éves, szivembólia. Házasságot kötöttek: Viczai Ferenc, cipészsegéd és Túri Erzsébet, szövőgyári munkásnő, rk. Lapzárta: csütörtök déli 12 örakor Felelős kiadó: Nemes les Elek. Nyomatott a Keresztény Nemzeti Nyomdö" vállalat R.-T. nyomdájában, Pápa. Felelős üzemvezető: Téglássy János

Next

/
Thumbnails
Contents