Pápa és Vidéke, 37. évfolyam 1-52. sz. (1940)

1940-01-07 / 1. szám

flnyabfinpi statisztikai adatok 1939. Énről Születtek az 1939. évben össze­sen 420-an. Ebből helybeli 362, vi­déki 58. Hitfelekezetek szerint: rk. 279, g. kel. 1, ref. 65, ev. 45, izr. 30. Nemek szerint: fiú 216, leány 204. Élve született 400, halva 20. Származás szerint: törvényes 382, törvénytelen 38. Ikerszülés: 3. Beje­lentett abortus 132. Az irgalmasrendi kórházban 119 szülés történt. (Leg­több születés augusztus, legkevesebb december hónapra esett.) Természe­tes szaporodás az 1939. évben: 68. Meghaltak: 332-en. Ebből hely­beli 301, vidéki 31. Hitfelekezet sze­rint : rk. 206, ref. 55, ev. 28, izr. 43. Életkor szerint: egy éven alúli 51, hét éven alúli 23, hét éven felüli 258. Halál oka szerint: heveny fer­tőző betegségben 3, idült fertőző be­tegségben (T. B. C.) 17. Erőszakos halál 19 esetben. Ebből baleset 12, öngyilkosság 7. Az irgalmasrendi kórházban 68-an haltak el. (Legtöbb haláleset január, legkevesebb szep­tember hónapban történt.) Házasságot kötött: 159 pár. Hitfelekezetek szerint: mindkét fél rk. 97, ref. 5, ev. 2, izr. 19. Vegyes házasság: 36. Ebből a születendő gyermekek vallására vonatkozólag 24 esetben jött létre megegyezés; még pedig a rk.-ok javára 12, ref. javára 7, ev.-ok javára 4, izr.-ák ja­vára 1 esetben. (Legtöbb házasság május, legkevesebb október hónap­ban vólt.) N9P05GSIHKE minden pénteken kapható a pápai Baromfikeltető Központnál, Fápa. Mezőgazdasági Szakiskola. Telefon: 12—14. Csibenevelési útmutató ingyen, műanya 6 P-ért ugyanott kapható. CORSO Január 8-9, hétfő; kedd 2 napig. Január 11—14, <•0törtök­vasárnap. 4 napig. CQNRN DOYLE világhírű regényének .filmváltozata a Sátán kutyája VIVIM ROMÁNCÉ és EMC v. STROHEIM főszereplésével Gibraltár Előadások kezdete : hétköznap Va7 és 3A9 -órakor, ünnep- és vasárnap 4, 1/27 és 3A9 órakor. — Elővétel mindennap 11—l-ig és 1 órával az előadások kezdete előtt. Telefon: 11-33 Pápai Hitelbank Részvénytársaság szerződéses viszonyban a Magyar Altalános Hitelbankkal. Alapíttatottx 1878-ban. Távbeszélő: Igazgató 11-36 — Üzlethelyiség 11-14. Táviratcím: Hitelbank. Hir detm ény. B Pápai Hitelbank Részvénytársaság 1940. évi január hó 1>6n megnyitotta XXVI. évtársulati önsegélyző-egyletét három és fit évi időtartammal, részletenMnt ÉS hetenként egy pengő befizetéssel. Ez a legkönnyebb és legkedveltebb módja a takarékosságnak, mert heti egy pengőt mindenki könnyen nélkülözhet, aki pedig kölcsönre szorul, minden heti egy pengős részletre 156, illetve 260 pengő kölcsönt igé­nyelhet, mely a harmadik, illetve az ötödik év végén a heti betétetekkel kiegyenlítést nyer, de közben is bármikor visszafizethető. Mindenki tetszése szerinti heti részletet jegyezhet. A betétek havi részletekben is fizethetők­A bank a résztvevőknek befizetéseik után a Magyar Nemzeti Bank váltóleszámitolási kamatának megfelelő kamatot térít, a heti betétek alapján folyósított kölcsönök után pedig a Magyar Nemzeti Bank váltóleszámitolási kamatát 3°/o-kal meghaladó kamatot számit. Minden egyéb feltételre nézve készséggel ad kimerítő felvilágosítást a Pápai Hitelbank Részvénytársaság. Arcképleleplezés az ipartesttí­leten. Az óév utolsó napján benső­séges ünnepély volt a Pápa és Vidéke Ipartestületnél, ekkor leplezték le a testület elnökének Hajnóczky Ferenc­nek az arcképét. Hajnóczky Ferenc a pápai hét megrendezésével hervad­hatatlan érdemeket szerzett, az ő munkája tette tehetővé, hogy ma már az IparJestületnek három háza van, ami alapját képezi a jövő iparosszék­háznak. Ezenkívül sokat fáradozott teljesen önzetlenül az iparosság ér­dekében és ezt akarta az iparosság meghálá'ni azzal, hogy megfestette elnökének arcképét. A leleplezési ünnepély az egész ipartestületi elöl­járóság, a szakosztályok elnökei és egyéb érdeklődők jelenlétében folyt le. Az ünnepi beszédet Böröczky Lajos alelnök mondotta, vázolta az elnök érdemeit, majd vitéz Karcsay Béla szólott a megjelentekhez, dr. Hermann László v. főjegyző az ipar­hatóság üdvözletét tolmácsolta. Az ünnepélyről betegsége miatt távollevő elnököt egy küldöttség értesítette a történtekről és juttatta kifejezésre az iparhatóság háláját. Hústalan napok. A kormány el­rendelte, hogy minden hétfőn és pén­teken január 1-től kezdődően hústa­lan napokat kell tartani. Ezeken a napokon mészáros és hentes üzletek, éttermek, vendéglők és kifőzdék húst és húsételeket nem szolgáltathatnak ki. Nem esnek ezen korlátozás alá a halak, hurka és kolbász félék, zsir, leölt állatoknak lágy részei, úgymint vese, velő, máj, szív, tüdő, lép. Ha a hústalan nap Gergely naptár sze­rtnti, vagy nemzeti ünnepre essk, úgy arra a napra a korlátozás érvé­nyét veszti. Ha a hústalan nap vásár vagy búcsú napjára esik, úgy szol­gáltatható ki hús, azonban a hústa­lan napot a rákövetkező hétköznap kell megtartani. MANSz.-estély. A helybeli Ma" gyar Asszonyok Nemzeti Szövetsége február 4-én műsoros estélyt rendez, amelyen Makkai Sándor dr. volt er­délyi püspök, debreceni egyetemi tanár tart előadást. Az estély jöve­delmét a MANSz. a menekült finn gyermekek és asszonyok segélyezé­sére fordítja. Húsz évvel ezelőtt sok ezer magyar gyermek vándorolt nyu­gatra, hogy a jószívű, kedves holland szülők gondozása alatt az ötéves há­ború nélkülözéseitől megsáppadt, el­csenevészesedett gyermekarcok kivi­ruljanak. Most húsz év múlva egy boldog, szabadságát visszaszerzett testvér-nemzet gyermekei és asszo­nyai menekülnek otthonukból kiüzöt­ten hóviharban, úttalan utakon 30 fokos hidegben, hogy legalább éle­tüket megmentsék. Van-e olyan ma­gyar asszony, aki meg ne értené, hogy mit jelent a finneknek ez a háború ? Kérünk minden magyar asszonyt,hogy vegyen részt az estélyen, hogy minél többet juttathassunk a finneknek. Akadályoztatása esetén bárki a jegy­váltással vagy önkéntes adománnyal gyarapítsa a bevételt. 3 NAP A TÉLI BUDAPESTEN­Az Ibusz 3 nap a téli Budapesten kedvezményes jegyfüzetet bocsájtott ki, amely 50 °/ 0-os kedvezményes budapesti utazásra jogosít és ezzel egybekötve egy 3 napos budapesti tartózkodás alatt igen sok szállodai, színházi és más szórakozási kedvez­ményt tartalmaz. Utazása előtt ke­resse fel a Dunántúli Leszámítoló Banknál levő Máv. Hivatalos Menet­jegyirodát, ahol a fenti jegyfüzet kap­ható és mindennemű utazással kap­csolatban felvilágosítást adnak az utazó közönségnek. Nyomtatványait saját érdekében rendelje a Keresztény Nemzeti Nyomda­vállalatnál, Pápa, Csáky u. 21 M YOMTRTVHN Y KÖNYVKÖTÉ5 KÉPKERETEZÉS ízléses kivitelben, olcsó áron l ÓKRI MOZ<5Ó Január 9—10 A SEJK FIA A. film nem ismeretlen a mozilátogatók előtt, hisz a néma film korában ez volt az a film melyről mindenütt beszéltek, s amelyhez hozzáhasonlították az ak­kori filmeket. Ez a soha értékét nem vesztő film most teljesen új feldol­gozásban kerül bemutatásra. Minden remény megvan arra, hogy most is elviszi a babért mint ezelőtt. Fősze­replői : Rudolf Valentinó és Baúky Vilma. Ezzel a filmmel kezdetét veszi az a remek filmsorozat, melyet a Jókai mozgó mutat be következő műsoraiban. Ezen filmmel egyidejűleg kerül be­lónál MOZGÓ Január 9—10., kedd—szerda. Rudolf Valentinó és Bánki Vilma a néma idők legnagyobb sztárjai utolsó nagy filmjének hangos változata A seik fia azonkívül SANTA FÉ titka izgalmas cowboy film Bob Custer az éneklő cowboy főszereplésével. Január 11-12—13-14., cstttörtök—péntek —szombat Tavárnap. Csak 16 éven felülleknekI Budapesttel egyidőben! A legnagyobb filmsiker! Marié Dea az uj világsztár izgalmas és rendkívüli filmje Csapda Partnerek: Eric von Stroheim, Maurice Chevalier és Piere Renoir. Előadások kezdetei Hétköznapokon V«7 és !/s9. vasár- és ünnepnapokon 11* 4, 6 és V*9 órakor. Jegyelővétel délelőtt 11—l-ig, délután az elő­adások kezdete előtt egy órával. Jegyrendelő telefonszám: 10—88. — A telefonon rendelt jegyeket kérjük */« órával az előadás kezdete előtt kiváltani. Farsang kimagasló eseménye lesz: Katolikus Bál — Február 1-én

Next

/
Thumbnails
Contents