Pápa és Vidéke, 37. évfolyam 1-52. sz. (1940)

1940-01-07 / 1. szám

tott lisztfajták kevert állapotban for­galomba nem hozhatók. Intézkedik továbbá a rendelet az egységes jellegű kenyér elkészítésére vonatkozólag is. A pékeknek a kenyér címkéjén fel kell tűntetni a sütőüzem nevét, vala­mint azt, hogy a kenyér milyen őr­leményből, milyen arányban és hány százalék burgonya hozzáadásával készült. Amennyiben az eladó és vevő kö­zött olyan íisztfajta szállítására történt üzletkötés, amely lisztek előállítása az 1940. évi jan. hó 1. napjától a jelen rendelet értelmében tilos, az üzlettől sem az eladó, sem a vevő egyoldalúan vissza nem léphet. Szilveszter Az 1939. év szilvesztere nagyon zord hideggel köszöntött ránk. A velőket átjáró északi szél az embe­reket a négy fal közé kény szeritette, csak kevesen voltak azok, akik az utcára merészkedtek. A hideg napok­nak tulajdonitható azon divatujdon­ság, ami a pápai utcákon tapasztal­ható volt. A hölgyek egy része manó­szerű sapkákkal díszelgett, amik­nek praktikusságát elismerjük ugyan, azonban szépérzékünket nem elégítik ki teljesen. Nem a legszebb viselet. Szeretjük hölgyeinket szépnek, nőies­nek látni, nem pedig manóknak. A férfiak pedig Szibériát igyekeznek ide varázsolni éktelen kucsmáikkal. Fiatalemberek toronymagas süvegek­ben védik fülüket, amiknek most annyi haszna van, hogy a hatalmas alkotmányt nem engedik a viselő derekáig lecsúszni. Szegény finn katonák, vájjon mit viselhetnek az 50 fokos hidegben, ha mi itt csekély 10—15 foknál már csak lábzsákkal merünk az utcán megjelenni. A kemény tél rányomta bélyegét szilveszter estére is, a legtöbben odahaza töltötték az estét szűkebb baráti körben és a rádió műsora nyújtott szórakozást. Egy pár helyen volt ugyan mulatság, hol a fiatalság hódolhatotott táncszenvedélyének, ide is jutott közönség. Újszerű volt a Corso mozi szilvesztere. A mozi agilis igazgatója 11 órai előadást rendezett, hangulatos műsorral és ennek kere­tében tombola volt, a közönség kö­zött, több értékes tárgy került kisor­solásra. A vendéglők és kávéházak sem maradtak üresen, különösen éjfél után volt rózsásabb hangulat tapasz­talható, a legtöbb helyről nem hiány­zott a malac visítás sem. Általában jó hangulatban mult el a szilveszter, mindenki bizakodással és reményektől fűtve nézett az új év elé. Reméljük az 1940 meg is hozza mindazon remények teljesedését, ame­lyet mindnyájan szívünkben hor­dozunk. * bőrdíszmű a legszebb ajándék. Mielőtt vásárol tekintse meg kirakatomat Hírek Győri bőrdíszműves bőröndös Pipa, Kossuth Lajos-utca 1. Felvétel a pénzügyi közigazga­táshoz. A m. kir. pénzügyminiszter Tóth Gyula dr. pápai lakóst a pénz­ügyi közigazgatás kötelékébe kine­vezte és szolgálattételre a celldömölki adóhivatalhoz osztotta be. Iskolai államsegélyek. A vallás és közoktatásügyi miniszter a követ­kező építési, illetve tatarozási állam­segélyeket engedélyezte: a bakony­koppányi r. k. iskolának 7000 P-t, a borsosgyőri r. k. iskolának 6000 P-t, az adászteveli ref. iskolának 2000 P-t. Új magyar bélyegek a Repülő Alapért. A m. kir. pósta január 1-én új feláras bélyegsorozatot bocsátott forgalomba. A sorozat három bélyeg­ből áll. A levélbélyeg mindenféle pós­tai küldemény bérmentesítésére alkal­mas. A felár a Horthy Miklós Nem­zeti Repülő Alap céljait szolgálja. A művészi szépségű bélyegeknek bizo­nyára nemcsak szépségük, hanem a hazafias cél miatt is nagy sikerük lesz. A plébániahivatal anyakönyvi adatai. Az 1939. évben születtek 280-an, ebből törvénytelen születésű 26. Elhalálozott 214, ebből hirtelen halállal 10, öngyikosság útján 2, 7 éven alúli gyermek pedig 48. Házas­ságot kötöttek 94-en ebből vegyes házasság 36. A plébániá templomban szentáldozáshoz járultak 29341 -en. Ipari és kereskedelmi szakelő­adás. Dr. Orel Géza budapesti ke­reskedelmi fiúiskola főigazgatója f. hó 14-én a Levente Otthonban este 3A 6 órakor az Ipartestület által rendezett iskolánkívüli népművelési előadás keretében előadást tart. A keltős tárgyú előadás „az iparos jótulajdon­ságait és hibáit", „az iparos, mint kereskedő. Dr. Orel Géza az ipari és kereskedelmi szakoktatás reform­jának lelkes hirdetője és buzgó harcosa A tanoniskoláknak műhelyekkel való felszerelése és a gyakorlati kiképzés meghonosítása a tanonciskolákban legnagyobbrészt dr Orel Géza kez­deményezéséhez fűződik és munkás­ságának eredménye. Az előadás tár­gyának a gazdasági életre kiható időszerű fontossága nemcsak a kéz­művesiparosság és kereskedő társa­dalom érdeklődését kell, hogy meg­nyerje, az előadásra ezúton is minden komoly érdeklődőt tisztelettel meghív az Ipartestület Ehnöksége. Balesetek. Pilzl Zólfán pápai asztalos f. hó 2-án az udvaron ele­sett és jobb lábát eltörte. — Gombor Mária pápai lakós a jeges udvaron elcsúszott és bal karját eltörte. — Mindkettőjüket az Irgalmasok kór­házában ápolják. Baross-Bál Január 13. Meghívó igényelhető este 7—8-íg a szövetség helyiségében (Fő-tér 23. I.) Karácsonyi adomány. A Pápai Hitelbank Részvénytársaság 100 P-t adományozott a pápai járás szegényei karácsonyára. „Gyűjtse a tökmagot minden gazda saját és a köz érdekében is" ' címmel a földmivelésügyi miniszté­rium hirdetményt bocsátott ki. Rá­mutat ebben arra, hogy a tökmag gyűjtése kevés fáradsággal jár és e réven a gazda jelentős jövedelemhez juthat, emellett hozzájárul az ország iparának belföldi nyersanyaggal való ellátásához. A tökmag előnyös áron bármilyen mennyiségben eladható. A nem jól kezelt tökmag hamar elrom­lik, tehát mossuk és szárítsuk meg. Megmérgezte magát. Leiner An­géla gyári munkásnő f. hó 2-án öngyikossági szándékból gyógyszer­rel megmérgezte magát. Tettének oka ismeretlen. Beszállították az Irgal­masok kórházába. Megjelent a Jelenkor újévi száma. Katona Jenő, a lap főszer­kesztője „A magyar Sión* címmel írt vezércikket. Horváth Sándor O. P. főmunkatárs „Létjog" című tanul­mányában a kis népek jogaiért száll síkra. Nagyobb cikkeket írtak még, Almásy József: „Népképviselet és érdekképviselet", Gyergyai Albert: „Francia és franciás filmek", Kállai Ernő: „Chartes", címmel. A szoká­sos rovatokon Zord idők, Színház, Könyv, kívül kiemeljük még az „így írtok nyilasok" cím alatt nyilaslapok­ból kommentár nélkül összegyűjtött idézeteket. A Jelenkor előfizetési ára egy évre 4 pengő, félévre 2 pengő. Szerkesztőség és kiadóhivatal: Buda­pest, IV., Váci-utca 36. III. emelet 16. Hirdessen a Pápa és Vidékében! Nyilt-tér E rovatban közöltekért felelősséget nem vállalunk. Értesítés. A Magyar-Hollandi Biztosító R.T. értesíti igen tisztelt ügyfeleit, hogy a pápai képviseletét 1940 január 1-től Virág Mihály úrnak adta át. Eddigi megbízottunk, Kohn Izor úr az Intézet kötelékéből meg­vált. Az új irodahelyiségünk Zimmer­mann-utca 5. szám alatt van; ahol igen tisztelt ügyfeleinknek készséggel rendelkezésre állunk, ahol további díjfizetések eszközölhetők. Pápa, 1940. január 1-én. Magyar-Hollandi Biztosító 8.T. Eladó Nagydém községben egy beszálló vendéglő hentes-üzlettel, vágó­híddal és alkalmas fűszer­kereskedésre is. — Országút mellett. — Érdeklődni lehet a tulajdonosnál Nagydémen. Kultúrest. A ferences harmadik­rend jan. 7-én este 6 órakor a bencés gimnázium dísztermében kul­túrestet rendez. Közreműködik: Har­sányi Lajos a Petőfi Társaság és Kisfaludy Társaság rendes tagja, a mai magyar lírikusok legnagyobb egyénisége, akinek közel harminc kötete gyöngye a magfar irodalomnak.^ Farkas Ilonka operaénekesnő, aki forrósikerü finn-, es;t-, lettországi és lengyelországi énelkörútjáról éppen ; a német—lengyel fáború kitörésekoff érkezett haza. Halcsy Dezső szer-* kesztő, sajtóelőad<, a fiatal esztéti ­kus írónemzedék iznos tagja. A lon ­doni film-szövegköiyv világversenyeii a „Győzelem" c. nunkájái kitünte­téssel fogadták el Hamarosan elké ­szül a film is róa. Kiszely Gyufa zeneszerző, a ráció művészi rende­zője közismert mndenki előtt. Ré­gente operetteket ft, ma csak komolly muzsikaval foglakozik. A „fehér sií­lyom" c. operáját;lŐadásra elfogadta a M. kir. Operahz. A „Szent Ferenc oratorium"-át píatlan sikerrel mu­tatták be a Zeneifivészeti Főiskolám. Legújabb műve „Mária Magdolna" zenedráma. Emericana piknik. A pápai Emericana foly< hó 13-án az tfri Kaszinó összes helyiségeiben pikni­ket tart. mely il megrendezettségé­nél fogva a milthoz hasonlóan az idén is nagyonsikerültnek Ígérkezik. Posta közlée: 1940 január 1-től a pápai póstah/atainál úgy a csomag házhozkézbesíts havi általánya, mint a csomagraktáDérlet havi díja 9 P-ről 3 P-re szállítttott le. Ezen díjmér­séklés a még fcsebb csomag forgalmú cégek részére s nagyon előnyörs.

Next

/
Thumbnails
Contents