Pápa és Vidéke, 35. évfolyam 1-53. sz. (1938)

1938-01-02 / 1. szám

W38 lamiáf 2 PIPI ÉS VIDÉKE PflPBI HITELSZÖVETKEZET, mint az 0. K H. tagja Pápa, Széchenyi-tér 8. A FUTURA Rt. föbliományosa Telefon: 15. A Gazdáik Blslosltö Szöv«tk«> setének rskipvlitltt* A Pápai Hitelszövetkezet, mint az O. K. H. tagja 1938. Január 1-én meginduló hetibetét-csoportot alakit három évi időtartammal, hetenként 50 fillér befizetéssel. A hetibetét csoportban bárki résztvehet. Hetibetét az 50 fillér tetszésszerinti töbszöröse is lehet és több hétre szóló részlet előre egyösszegben is befizethető. Az a hetibetétes, akinek a szövetkezetnél tartozása van, könnyen, észrevétlenül szabadul tartozásától, mert a három év alatt összegyűlt betétjét tartozása törlesztésére fordítjuk. Akinek pedig tartozása nincs, az ugyan­ilyen észrevétlenül tökét gyűjt magának, amelyet a három év leteltével kamatokbal együtt kifizetünk. Mindenki részére itt a lehetőség, hogy okos takarékossággal segítsen anyagi helyzetén. Hetibetétek után a szövetkezet mindenkori legmagasabb betét­kamatát téríti. Hetibetétiel biztosított kölcsönök kamata pedig 7&'/o-kal kisebb a folyó kölcsönkamatnál. Minden irányú felvilágosítást készséggé! nyújt a Pápai Hitelszövetkezet, mint az OKH tagi*. Idénycíkkek kiárusítást ideje Mementó! Az évforduló alkalmával az ember önkéntelenül is megáll és körülnéz. Mi történt az elmúlt évben ? Mire lehet kilátásunk az új esztendőben? Nem kell nagy gondolkodónak lenni, hogy belássuk azt a tényt, hogy nagyot fordult körülöttünk és velünk a világ. Fülünk hallatára változnak meg a világmegváltó jelszavak. A mai tömeg világmegváltó után kiált, éhe­zik és áhítozik. Név kell, melyben üdvösségünk lehetne! Amikor az új pogány szellem el­veti magától az Istentől való megvál­tottság gondolatát, ugyanakkor töré­keny emberektől vJr megváltást. Azelőtt szabadság, egyenlőség, test­vériség, liberalizmus, demokrácia vol­tak a megváltó eszmék. Ma szemé­lyekbe, Ducekba, Führerekbe kopasz* kodik a világ. Az anyagi jólét terén tagadhatatlan sok jót hoztak a ve­zető személyek, azonban ez nem min­den Eljön az idő, amikor mindezekre nem lesz már szükségünk. Azért Szt. Pállal hirdetjük: Nincs üdvösség senki másban, mint a mi Urunk, Jé­zus Krisztusban, mert nem adatott más név az embernek, amelyben üd­vözülniők leheíne. Tehát nekünk az újév napja na­gyon komoly mementó! Az újesztendőben az Anyaszent­egyház az Úr Jézus nevével köszönti a földkerekség hiveit. Az Ő szent Nevét írja a következő 365 nap hom­lokára, s az Ö Nevével indulunk az 1938-ba. Az új munkaévben, egyetlenegy a kívánságunk; Dominus nobiscum, vagyis az Úr legyen velünk! (— nyi) le&fliu <tádti*>aJk H =fc I I Az összes szakmához tartozó ke* reskedőkre és iparosokra vonatko­zóan az idényét vagy divatját mult, raktáron maradt, kiselejtezett stb. áruk 1938 évi első alkalmi árusítási idő­szaka a kamara egész területén 1938 évi január 17-től január 24-ig bezá­rólag lett megállapítva. Az alkalmi árusítást, az árusítás első napját meg­előző ötödik naptól kezdve lehet hir­detni, azonban csak olyan szövege­zéssel, .amelyből kétséget kizáróan megállapítható legyen, hogy a vásár a valóságban melyik napon kezdő­dik. Figyelmeztetjük az érdekelt ke­reskedőket és iparosokat, hogy az alkalmi árusítás tekintetében kizáró­lag azokra az idényét vagy divatját mult, kiselejtezett stb. árukészletekre vannak korlátozva, amelyek akiáru­sítási időszak kezdetét megelőző idő ' óta vannak raktáron. Sem az enge- I Januér 5.: Turul Bál. „ 9.: Evangélikus énekkar Bálja. 15.: Kaszinó Jelmez Estélye. 22.: Ipartestület Bálja. „ 29.: Loyd Bél. Februári.: Katolikus Bál. Előfizetőinknek, hirdetőinknek, olvasóinknak és munkatársaink­nak ezúton kívánunk szebb és boldogabb új-esztendőt. Pápa és Vidéke szerkesztősége és kiadóhivatala. Címzetes igazgatói kinevezés. Rr. Rott Nándor megyéspüspök ő­exelenciája a karácsonyi ünnepek alkalmával Soós Antal nemesszalóki kántortanítót a c. igazgatói cimmel tüntette ki. délyezett alkalmi árusítás megkez­dése előtt, sem annak tartama alatt az áruraktárt az alkalmi árusítás cél­ját szolgáló árukkal kiegészíteni nem szabad. A hirdetés téli, idényvégi, leltári, vagy ezekkei egy tekintet alá eső alkalmi árusításokra vonatkozha­tok, de nem utalhat kiárusításra, vég­eladásra, üzlet megszüntetésre, fel­számolásra, üzletáthelyezésre, vagy hasonló körülményekre, sem pedig az árunak a rendes üzleti forgalmon kívül eső eredetére. Az engedélyezett időtartam utolsó napjának leteltével az alkalmi árusításra vonatkozó ősz ­szes hirdetéseket el kell távolítani, illetőleg azok közzétételét meg kell szüntetni. Aki a meghatározott felté­teleket nem tartja be, kihágást követ el és 15 napig terjedhető elzárással ! büntetendő. Eljegyzés. Városunk fiatalságának két igen szimpatikus és közismert tagja tartotta ez év utolsó napján eljegyzését szük családi körben. Horváth István ny. polgári iskolai igazgató és neje Slezák Mária bájos leányát, Horváth Éviké tanítónőt jegyezte el a város fiatalságának egyik szimpatikus és értékes tagja, borzsovai Abos János városi mérnök. Az eljegyzés városszerte nagy örö­met keltett és a jegyeseket számtalan jókívánsággal halmozták el. Mi is sok szerencsét kívánunk a jegyespárnak. Orvosi hir. Dr. Lelkes Zoltán egyetemi tanársegéd, v. gyermek­klinikái orvos, gyermekszakorvos rendelőjét Pápán, Széchenyi-tér 3. sz. alatt megnyitotta. — Rendel délelőtt fél 10—11-ig és délután fél 4—5-ig. Emberek, mi lesz? Egyik oldalon éhes milliók. Másik oldalon nagy feleslegek A trösztök arany kapuin Dörömbölnek aszott emberkezek. Emberek, mi lesz ? Valami szörnyű baj van itt! Húsos fazekak mellett éhezünk. Egy szörnyű gonosz hatalom Bilincsbe verte a kezünk. Emberek, mi lesz? Száz gépet agyalt ember-ész. Azt mondta: fogjunk véle össze! A kéz, im, tétlenül hever! A gép az embert félrelökte. Emberek, mi lesz? Egyik azt mondja: igy maradi Másik azt mondja: mindent vissza / A nagy akarás keserű levét Győztes és megvert nyögve issza. Emberek, mi lesz ? Egyik azt mondja: háború ! Másik így szól: Páneurópai A német Sámson Oszlopot néz S körül szaglász sok ravasz róka. Emberek mi lesz ? Harsányi Lajos. MMMMMMMMMMMWMMIM Alispánunk előlépése. Dr. Berky Miklós Veszprém vármegye alispánja a közeli napokban az V. fizetési osz­tálynak megfelelő rangfokozatba lé­pett elő s ezzel elnyerte a „méltósá­gos "-i cimet. Alispánunk ezzel ax ország egyik legfiatalabb méltóságós alispánja lett. Halálozás. Vésey József ny. mű­szaki főtanácsos 75 éves korában december 30-án a reggelt órákban váratlanul elhunyt. Az elhunyt egy emberéletet töltött el városunkban, szerény és közvetlen modorával so­kak megbecsülését és tiszteletét vivta ki magának. Tényleges szolgálatá­nak idejét nagy részben Pápán töl­tötte el és itt maradt nyugdíjban is, mikor is feleségével csendes vissza­vonultságban éltek. Temetése dec. 31-én ment végbe. Halálát özvegye és jóismerőseinek széles köre gyá­szolja. Hajszáivákon y harisnyák: Színes sarkú 1*98 G. F. B. garanciával . . 2'15 „51" lehelet vékony . . 2*90 G. F. B., Hellas, Perlen különlegességek 3 20, 3.SO, 3*90 Estélyi kesztyűk, glacé és antilop, frakk ingek, zoknik, nyakkendők hatalmas választékban Hőfle kesztyűsnél Mindig a legjobbat a legolcsóbban Cég o Lf flszernagykereskedésében vásárolhatja I Tokaji hegyaljai bor 1 liter 1 a20 pengő Hírek Báli naptár

Next

/
Thumbnails
Contents