Pápa és Vidéke, 35. évfolyam 1-53. sz. (1938)

1938-01-02 / 1. szám

4 PAPI ÉS VIDÉKE 1938 január 1 A Ker. Munkásegyesület kará­csony napján este 6 órakor nagy érdeklődés mellett tartotta meg ka­rácsonyfa-ünnepélyét. Gáncs Margit és Horváth Erzsi alkalmi szavalata után Németh József apátplébános, elnök mély gondolatokat felölelő be­szédben méltatta Krisztus születésé­nek jelentőségét, melyben az evan­gélium tanításán alapuló erkölcsi élet megújulásának szükségességét hangoztatta A pogány Róma is meg­dőlt — mondotta, — mert erkölcs­telenségbe fulladt. Ha a maroknyi magyarság meg akarja állni helyét a népek nagy versenyében, hitükben erős férfiakra van szüksége a hazá­nak, akik hűséggel követik Krisztust és az Ő tanítását. Ezután az egye­sület ifjúsága színre hozta .Csite Ká­rolynak „Andris haza jött" c. kará­csonyi színmüvét, melyben Árki Lonci, Gáncs Margit, Horváth Ilus, Maródi Bözsi, Bakos Margit, Árki Magdus, Szalay Károly, Geiger Já­nos stb. derekasan megállták helyü­ket. Az előadást reggelig tartó tánc követte. — Itt említjük meg, hogy a Ker. Munkásegyesület dec. 31-én este 8 órakor tánccal egybekötött Szilveszter-estély t tart. Belépődíj nincs. Ruhatár 30 fillér. Eljegyzés. Berky Vali és Marton Sala jegyesek. (Minden külön értesí­tés helyett.) Hálás megemlékezés. Szent Fe­renc III. rendje a Leipnik- és Perutz­gyár, Kluge (Karcsay)-, Mika-. Raidl-, ifj. Tocsik-, id. Tocsik és Mi ka­nagykereskedések és néhány szemé­lyes adomány révén szeretetadomá­nyokat osztottak ki szegénysorsu tag­jai közt december 26-án délután ren­dezett hangulatos karácsonyfa-ünne­pélyen. „Harangvirág.* Andai Ernő bájos és kacagtató vígjátékát adja elő az Iskolánkivüli Népművelési Bizottság keretében tömörült műkedvelők 1938. évi január 10-én a Jókai Színház­ban. A darabban a legjobb műked­velők játszanak s így a siker már előre biztosítva van. A jd keret emeli a képet!: ke­Teteztesseii a Kereeztéiiy Nem­zeti Nyomdában Pápa, €/8&ky-n 31., ahol olcsón ést pontosan ké­szülnek a lesszebb képkeretek Elveszett egy 15 köves női arany karkötő-óra. Becsületes megtaláló illő jutalomban részesül ha leadja a vá­rosi gyógyszertárba. Strandfürdő rendőri szabályai. A m. kir. rendőrség pápai kapitány­sága Strandfürdő rendőri szabályai tárgyában 1930. év február hó 12. napján 2386/1930. köz. sz. a. ki­adott rendeletét megújította. E ren­delet egyelőre 1938. december hó 31-ig marad érvényben. Mélyen tisztelt vevőimnek ez­úton kívánok boldog új esztendőt. Pápa, 1938. jan. 1. WANDLICH KÁROLY szíjgyártó és bőröndös Jókai Mór u. 22. £ o v w ff Modern, dió, hét darabos 483 hálószoba berendezéslinket p 380 Garantált minőség ! Propaganda ár! KOPSTEIN bútorház Pápa A Kat. Legényegylet felhívja az ifjúság figyelmét, hogy az újév ele­jén újabb tánckurzust rendez. Jelent­kezéseket az egylet dékánja fogad el. A bemutatkozó összejövetel jan. 2-án, vasárnap d. u. 4 órakor lesz. Min­den résztvenni szándékozó legyen jelen. Jelentkezni ugyanazon napon már d. u. 2 órától lehet. A hathetes tanfolyam résztvételi dija haladók számára 5 P, kezdők számára 6 P. Megmérgezte magát. Istenes Sándur 15 éves kőműves, pápai lakos dec. hó 23-án délután 7 óra tájban eddig ismeretten ok miatt arzénnal megmérgezte magát. Még idejében észrevették és azonnal be­szállították az Irgalmasok kórházába, ahol azonnal ápolás alá vették. Álla­pota nem életveszélyes. Bálokra, mulatságokra termei­met ingyenesen bocsáj'om az egyesü­letek rendelkezésére. Finom fajborok, kitűnő konyha! Szives pártfogást kér Németh György vendéglős. Asztali-tenniszverseny. A győri ETO csapata lesz vasárnap a pápai Testvériség vendége. Nagyszerű ver­senynek Ígérkezik a mérkőzés és minden tudását latba kell vetni a pápai csapatnak, ha a végső győ­zelmet ki akarja vívni. A verseny d. u. 2 órakor kezdődik az egyesü­et Győri-uti helyiségében. Elesett és kezét törte. Varga Teréz 6 éves adászteveli lakos 22-én elesett és az esés következtében al­karja eltörött. Az Irgalmasok kórhá­zában ápolják. Játék közben szerencsétlenség. Patyi György 9 éves tanuló, pápai lakos e hó 23-án délután 3 óra kö­rül több társával játszadozott. Játék közben egyik társa ellökte. Az esés következtében jobb lába eltörött. A fiuk hamar segítségül futottak, majd beszállították az Irgalmasok kórhá­zába és ott ápolják. Az ideiglenes szolgálat is bele­számit a nyugdíjba. A közigazga­tási bizottság kimondotta, hogy ab­ban az esetben, ha valaki valamely ál'ás elnyerése előtt abban a pozí­cióban ingyenes, vagy napidíjas volt és ebből közvetlenül véglegesítették, akkor a nyugdíjba ezt a próbaidőt is bele kell számítani. Ugyancsak a nyugdíjba számít a jegyzőgyakornoki szolgálat is. Elesett és a lábát eltörte. Csen­des István 33 éves napszámos, pápai lakos dec. 21-én délután fél 3 óra tájban a járdán megcsúszott és bal bokája eltörött. Az Irgalmasok kór­házában ápolják. Legszebb, legolcsóbb uévje­gyet, levélpapírt, üzleti és egyéb nyomtatványt szállít a Keresz­tény Nemzeti Nyomda, Pápa CsAky-n. 21. Kivonják forgalomból a Sphinx cigarettát. A djhanyjövedék igaz­gatósága a trafisosok kérésének ele­get téve, elhatározta, hogy a raktá­ron ievő Sphinx cigarettát kiárusítja, és végleg megszünteti. A kiárusítás már Karácsonykor megkezdődött és ha elfjgy, végleg eliünik a piacról ez a cigaretta fajta is. Ez azért tör­tént, hogy a sokféle gyártmányt apasszák. Tudja-e un, hogyan lehet könnyen vagyont szerezni? Váltson törzsbetétet a Pápai Keresztény önse­gélyző és Hitelszövetkezetnél Korvin-utca 3. amely 1938. év január hó 1-vel megalakítja a XXVII. évtársulatát. (Három- és öt éves időtartammal.) Már heti 50 filléres (befizetéssel is 130 P-t gyűjthet magának. Tetszésszerinti törzsbetét jegyezhető. A törzsbetétek havi részletben is törleszthetők. A jegyzett törzsbetétek [ará­nyába kölcsön igényelhető. B0vebb felvilágosítás nyerhető az üzletörá* alatt d. •. 9-12 óráig. A Idény kimagasló I bálja az PARTESTÜLETI BAL JAN. 22-ÉN az „Qrany Griff" nagytermébe! Kormányzói adomány a város­nak, Magyarország kormányzója a rendelkezésére álló alapból a város­nak a kertvárosi menedékház kibő­vítési munkálataira hétezer pengőt adományozott. A kormányzói ado­mány még a karácsonyi ünnepek előtt befolyt a város pénztárába. Tanítói kinevezés. A kultusz­miniszter Pápán az Igal-Öreghegyen legutóbb felállított tanyai iskola ta­nítójává Szabó László tanítót, pest­szenterzsébeti lakost nevezte ki. Az újonnan kinevezett tanító az ünne­pik után el is foglalja hivatalát. Tűz a vidéken. Folyó hó 19-én este fél 10 órakor Bakonyság köz­séghez tartozó u. n. Csárda-pusztán Paré Mihály és Amberk István kö­zös tulajdonát képező pajta kigyul­ladt és elégett. Elegett még egy is­tálló, nagyobb mennyiségű szalma, takarmány és gazdasági eszköz. A kár, mely biztosítás révén részben megtéiül 2000 P. Megállapították, hogy a tűz gondatlanság folytán ke­letkezett. Körözés. F. hó 19-én este 4 óra tájban Pécsi Lajos felpéci (Győr megye) mezőőr a határban egy kb. 3 éves, nőstény, német vizsla vadász ebet talált. Az eb háta májbarna, négy iába barnaszürke, farka rövidre vágett. Tiszta fajkutya. Igazolt tu­lajdonosa a tartásdíj lefizetése elle­nében fentnevezett mezőőrnél átve­het. Éjjeli szállásadás szabályozása. A m. kir. rendőrség pápai kapitány­sága az éjjeli szállásadás szabályo­zása tárgyában 1934. évi március hó 19-én 268/1934. sz. a. kiadott rendeletét megújította. E rendelet egyelőre 1938 december hó 31-ig marad érvényben. UJEVRE retikQlt, pénztárcát, nesziaszert, bőröndöt olcsón és jól vehet Z mi szakképzett Uf Oll bőröndösnél Pápa, Kossuth Lajos-utca 22. Pápai terménypiao* Búza 2000-20 50 Túró 60-60 Rozs 18 20-18 20 Tejfel üt. 0 80—0*90 Árpa 1600-1600 Tojás 10-10 Zab 1510-15 00 Tej 14—16 Tengeri 1300—13'00 Fokhagyma 50—50 Burg.úi 400-4 50 Vöröshagy. 22—22 Széna 450-500 Kelkáposzta 16—IC Szalma OC OO -OU'OO F.-káposzta 00-00 M.-hus 1-52-1-52 Bab 28—30 B.-hus 1-60—2 00 Zöldség 24-24 S-'hus 1 60—1 60 Sárgarépa 16-1® Zsirszal. 160—160 NuUáslíszt 40-40 Zsir 1-80-180 Főzóliazt 38-38 Vaj 240—320 Kenyérüszt 32—35

Next

/
Thumbnails
Contents