Pápa és Vidéke, 35. évfolyam 1-53. sz. (1938)

1938-01-02 / 1. szám

¥ PIPI ES VIDÉK 1»M lawfr l R Pápa és Vidéke számokban Nyomdánk egyik nagytürelmü sze­dője kiszámította, hogy ha lapunk a megindítás idejétől kezdve ugyana­zon terjedelemben és időben jelent volna meg, mint ahogy most meg­jelenik, akkor a 34 év alatt nem kevesebb, mint 10.608 oldalon ter­jesztette volna a helyi kultúrát. Eb­ben a hatalmas oldalszámban 254 592 hasábot találunk, amelyben 3,360.560 sort számolhatunk össze. Megtudjuk a számításból, hogy lapunkban a 34 év alatt 114,259.040 betűt szedtek lel a nyomdászok, amit ha egy sze­dőnek keltett volna napi 8 órai mun­kaidő mellett kiszedni, akkor 7608 napig, vagyis 20 évig és 10 hónapig készült volna el munkájával, amiért 38.040 ^engő fizetést kapott. Dc lássuk a szerkesztő munkáját. Ha munkatársak nélkül írták volna a Pápa és Vidékét, a szerkesztő a 34 év alatt 2536 drb. tollat koptatott el az írás mesterségében és nem ke­vesebb, mint 88 egész és egy fél li­ter tintát pazarolt a kéziratok meg­szerkesztésére. De ez még nem minden. Az új­ságot nyomtatni is kell. A gyorssajtó méteres hengerei összesen 1768 kg. festéket kentek a betűkre. Nem érdektelen a számadásnak az a része, amelyből megtudjuk, hogy la­punk a 34 év alatt 1,060.800 ív pa­pirt emésztett fel 26.500 kg. súly­ban. Ha ezt a rengeteg papirt egy­más mellé teregetnénk, akkor Pápa és Budapest között levő uttestet 3111-szer lehetne oda és vissza be födni. Ha pedig egymás fölé raknánk az iveket, olyan magas papirhegyet tudnánk alkotni, amelynek magas­sága kétszer túlhaladná a pápai nagy­templom tornyát. BAnffy Gyula. Kötelező a diftéria oltás Az országos statisztika azt mu­tatja, hogy hazánkban évről-évre emelkedik a diftéria megbetegedések száma s épen ezért határozta el a minisztérium, hogy nálunk is más országokhoz hasonlóan országosan kötelezővé teszi a diftéria oltást. Az oltási eljárás egységes lesz és ren­delkezésre bocsájtandó oltóanyaggal történik. Az oltás általánosságban Tánc és tea öltönyök nagyon ssép kivitelben HEKLER bő Legszebb öltöny, felöltő és télikbát újdonságok RINCNEL Dús válasstókft szövet raktáron ! PÁPA. Deák-u. 1. úgy történik, mint a himlőoltás,, a gyermekeket két éves korig kell be­oltani, A gyakorlatban ezt úgy ve­szik keresztül,, hogy minden gyer­meket második életévük elérése előtt beoltanak. Ezután még egy oltáson át kell a gyermeknek esnie, hat éve& korában, mikor beíratjuk az iskolába,. Aranyóra«mci kS$in«etv* az iskolai év megkezdése után négy héteü belül történik a második ol­tás. Az oltások ingyenesek lesznek, joga van azonban a szülőnek a ma­ga által* választott orvossal ís beol­tatni gyermekét, ez esetben azonban ennek díjait viselni tartozik. A ren­delet Jjanuár S-én tép életbe. Betörők a fuszerüzletben December 29-ére virradó éjszaka Nagy Sándor Széchenyi téri fűszer­üzletében bei&rők jártak. Nagy Sán­dor áruját részben üzletében, részben az üzlettel összefüggő és az udvarra nyiló raktárhelyiségében tartja. A kár­vallott kereskedő dec. 28-án este r, mikor üzletét bezárta és lakására ment mindent gondosan bezárt, mégis más­nap reggel üzletnyitáskor meglepe­téssel látta, hogy üzlete és raktára fel van forgatva és onnan több áru hiányzik. Az esetet azonnal jelentette a rendőrségen, hol a nyomozás azon­nal megindult. A nyomozás eddigi adatai szerint a tettesek valószínűleg a Szechenyi-utcai kapun keresitül jutottak be az udvarba, s itt a rak­tár udvarba nyitó ajtaját feltörték s ezután már kényelmesen besétáltak az üzletbe. Nagy Sándor az első meglepetésében nem is tudott íiszta­képet alkotni magának, hogy árujá­ból mit vittek ely csak a későbbiek során vizsgálta át raktárkészletét s ekkor állapította meg, hogy az éjsza­kai látogaiók borokat, likőröket^ pá­linkát és nagyobb mennyiségi! fű­szerárait vittek el. A későbbiek során fog csak kitűnni, hogy még mi hi­ányzik az üzletből. Az eddigi becs­lés sierint a megállapítható kár több száz pengőt tesz. A nyomozás folyik a tettesek személyének kiderítése vé­gett,, kik ezúton akarták szilveszteri szórakozásukhoz a szükséges, italokat megszerezni. PAPAI HITELBANK RÉSZVÉNYTÁRSASÁG szerződéses viszonyban a Magyar Általános Hitelbankkal 22 url szabónál Alapíttatott: 1878 ban. Távbeszélő: Igazgató 83 Táviratcím: Hitelbank. Üzlethelyiség. 29 Hirdetmény. 9 Pápai Hitelbanh Részvénytársaság 1938. évi )anuftr hó 1-én megnyitja XXI]. évtársulatl önsegélyző-egyletét három és öt évi időtartammal, részletenként ís hetinként egy pengő befizetéssel. Ez a legkönnyebb és legkedveltebb módja a takarékosságnak, mert heti egy pengőt mindenki könnyen nélkülözhet, aki pedig kölcsönre szorul, minden heti egy pengős részletre 156, illetve 260 pengő kölcsönt igényelhet, mely a harmadik, illetve az ötödik év végén a heti betétekkel kiegyenlítést nyer, de közben is bármikor visszafizethető. Mindenki tetszése szeűnti heti részletet jegyezhet. A betétek havi részletekben is fizethetők. A bank a résztvevőknek befizetéseik után a Magyar Nemzeti Bank váltóleszámitolási kamatának megfelelő kamatot térít, a heti betétek alapján folyósított kölcsön után pedig a Magyar Nemzeti Bank váltóleszámitolási kamatát 3°/kai meghaladó kamatot számit. Minden egyéb feltételre nézve készséggel ad kimerítő felvilágosítást. 479 a Pápai Hitelbank Részvénytársaság. Heti kritika A kormány újévi ajándéké nyújtotta a választójogi javaslí benyújtott javaslatnak még ni sok hibája van, amik javításra sz( rulnak, ennek ellenére is az egész ország örömmel köszönti ezt a ja­vaslatot, mert ezzel a kormány ta­nújelét adta, hogy az elmúlt hibáit jóvá akarja tenni, a magyarságnak vissza akarja adni szabadságát és sorsa feletti szabad rendelkezési jo­got. A sok jóslás után ennyire mégis eljutottunk, hogy végre van egy vá­lasztójogi javaslatunk, ami remélhe­tőleg törvény is lesz. Vannak kik ezen javaslat törvényerőre emelésétől félnek, de ezekkel nem kell törődni, mindig vannak, kik saját körüket féltik. Aki eddig tiszta és önzetlen politikusnak és közéleti férfinek bi­zonyult az soha se féljen sorsát a népre bizni, a magyar nép mindig tudta, hogy ki érdemJi meg szerete­tét és kit bizhat meg érdekei képvi­seltével, csak engedjék véleményét szabadon megnyilvánulni. * * * Az 193T. év elmúlott, mindenki várakozással tekinti a jöv§ esztendő elé* A politikusoknak nemsok jóval biztat a jövő esztendő, mert a poli­tikai helyzet soha nem volt jobban összekeverve, a válság soha nem volt annyira kitetsző mint most. A világ, két ellentétes részén is háború dut, amely háborúknak kihatásait még senki sem ismeri. A látszat szerint mindegyik alkalmas arra, hogy világbonyodalmat idézzen elő, mert mindkét összeütközés többféle érde­ket sértfcet. A világ hatalmasai megfe­szített erővel dolgoznak, hogy a bo­nyodalmakat megszüntessék és meg­teremtsék a vílagbékéjének előfelté­teleit. A fáradozások eddig nem sok jóval biztatnak és előre láthatólag a jövö évben sem sikerül az annyira óhajtott békét és megnyugvást meg­teremteni. A világ sorsát intézők még mindig nem látják meg a bajok igazi forrását, jóllehet az elmúlt év már közelebb hozta őket ehhez. A jövö évben valószínűleg még tisztább lesz a látókör és mindinkább rájönnek a hatalmasok elkövetett hibáik orvos­lásának szükségességére. Az orszá­got kell felismerni és ezt kell meg­teremteni, ha ez meg lesz, akkor meg­szűnik ez a világot nyugtalanító ál­lapotot. Eljegyzési kártyáin­kat, eskü­vei érte­sítésünket névjegye­inket a Keresztény Nemzeti Nyomdában készíttetjük Pápa,Csáky utca 21 sz, Tel«fon157 m

Next

/
Thumbnails
Contents