Pápa és Vidéke, 31. évfolyam 1-52. sz. (1934)

1934-01-07 / 1. szám

Szerkesztőség és kiadóhivatal: Fő­utca 12. Telefon: 151. Laptulajdo­nos a pápai belvárosi Kath. Kör. POLITSKUS HETILUP. Pápa, 1834. január 7., vasárnap. Politikai merényletek. Önkénytelenül is eszembe jut a Hajdúk hadnagyának dala a siralom­házban. Négy puskacső, egy robba­nás, haló szívből egy dobbanás, azután mindennek vége . . . A szinajai állomáson egy pisztoly­cső volt négy robbanással, azután egy haló szívből egy utolsó dobba­nás, azután . .. még nem lett vége mindennek. Egy emberéletnek ugyan vége lett, egy magasra iveit pálya derékban tört ketté, egy kéz, mely nagy hatal­mat nagyobb erőszakkal ragadott magához, megmerevülten ejtette azt le a sinajai állomásnak, az élet és hatalom e végállomásának halálosan fagyos kövezetére — Duca kormány­elnöknek és magyargyülöletének vége. De nincsen vége az ő politikájá­nak, mely igazságtalanságban fogan­tatott, hazugságba burkolódzik és gyűlöletből táplálkozik. Nincs vége armak ~a nyílt és burkolt ellenséges­kedésnek, amely egy fél emberöltő óta harcban áll mindennel, ami ma­gyar. Nincs vége annak az erőszak­nak, mellyel Duca pártja, sőt Duca egész nemzete alkotmányos állami életet játszik a történelem színpad­ján. Nincs vége annak a balkánizá­lódásnak, amely szónál csak a jelen­tése csúnyább és végzetesebb. Igen, a revolver a Balkánon igazi politikai eszköz és a világháborút annak minden véres borzalmával és pótolhatatlan pusztulásával is egy balkáni golyó robbantotta ki. A Balkán a politikai merényletek hazája és iskolája. A balkáni lélek ebben az iskolában csak újabb vak gyűlöletet, Istent és embert nem ismerő szenvedélyt és vérben gázoló erőszakot tanul. Mi nem balkániak azonban mást tanulunk ebben az iskolában: azt, hogy aki szelet vet, vihart arat, azt, hogy aki ősi jogo­kat rabol, az számoljon az ősi ösz­tönök megtorlásával, azt, hogy aki az igazságot lábbal tiporja, annak magának is nyakára lépnek. Mi nem balkániak sajnáljuk a politikai me­rényletek áldozatait mint embereket, de aggodalmas lélekkel, szorongó szívvel érezzük, hogy míg maga a politika meg nem változik, addig a a politikai merényletek sem fognak véget érni. Mi nem balkániak utál­juk a véres kezet és annak munká­ját, de amidőn ítéletet követelünk j mint emberek a megölt ember gyil- : kosának fejére, egyúttal fölemeljük j vétó-szavunkat az ellen a rendszer j ellen, amely az ilyen sajnálatos me­rényleteket kitermeli. Mi nem balkániak tiszta kézzel és emberies érzéssel hintünk egy hantot az embernek sírjára, bárha ellenségünk is volt mindvégiglen. Dr. B. Súlyos szerencsétlenség Pápadereskén. Az olvadozó hó súlyos szerencsét­lenséget okozott az elmúlt napok egyikén, január 2-án Pápadereskén. A nedvesség annyira meglazította Poör Károly pápadereskei földbérlő cselédháza tűzfalát, hogy az a szom­szédos Teveli Károly gazdasági cse­léd lakásóra zuhant. Ennek hatása alatt azonban az amúgy is rozoga állapotban levő gerendázat beszakadt és az összeomlott húz maga alá temette a benttartózkodókat Az elmúlt napok egyikén kellemet­len kalandjuk akadt azoknak a ma­gyar utasoknak, akik épen a kará­csonyi szent ünnepek után a magyar határ felé igyekeztek. Pénteken a korai órákban a me­netrendszerűen közlekedő vonatok egyikén egy magyar utas és az ok­vetetlenkedő cseh kalauz között a jegyellenőrzés során nézeteltérés tá­madt. Szó szót követett, mire egy pesti hentesmester amúgy istenigazá­ban megmondta véleményét a cseh állapotokról. Több sem kellett a határrevizióíól és a magyar igazságtól reszkető cseheknek. Nyomban az egész vonat magyar uta­sait őrizetbe vették. Mini egyik pápai résztvevő, Závory Zoltán festőművész, tanár elmondja, Párkány községben egy kamraszerű, helyiség fa­padján másfél napig veszte­geltek, kénytelenek voltak tűrni a cseh zak­latást, amig a súlyos gyanuokok, — így például a tárcában meghúzó­dó leventeigazolvány — kellő ki­vizsgálása után szabadon engedték az ártatlan utasokat. Értesülésünk szerint az utasok panaszára diplomáciai eljárás induS meg a magyar és a cseh külügy­minisztérium kdzött. Előfizetési ár: negyedévre 2 pengő. Egyes szám ára 16 fillér. Hirdeté­sek milliméteres díjszabás szerint. XXXI. évMyam, 1. széíü. szilveszteri éjtszakában Pápa (közönséggé az A nagy robajra és sikoltozásra odasietők hozzáláttak a szerencsét­lenül jártak mentéséhez. A 19 éves Teveli Ilonkát sikerült kiemelniük a \ romok alól, az 1 éves kis Jóska azonban a lezuhanó nagymennyi­ségű törmelék alatt percek alatt megfulladt és csak a holttestét ta­lálták meg a kétségbeesett szülök. A szerencsétlenség ügyeben a vizs­gálat megindult, mert úgylátszik, hogy gondatlanság történt. A letűnő 1933-as esztendőtől a régi békeévekre emlékeztető vidám hangulatban, a mai gondterhes na­pok hangulatától egészen íávolálló jókedvvel búcsúzott Pápa város kö­zönsége és reményekkel telve várta az érkező újévet. A társas egyesületek estélyeket rendeztek a két esztendőt összekötő éjtszakán és a kávéházak, éttermek, vendéglők tulajdonosai is egymással versenyezve törekedtek a búíelejtésre vágyó közönség igényeinek kielégí­tésére. A szilveszteri éjíszakában mindenünnen vidám muzsikaszó, a hangos jókedv megnyilvánulása szű­rődött a szinte nappali forgalmat mutató utcákra. Legkellemesebben szórakozott talán a közönség az az Úri Kaszinó termeiben­10 óra tájban a cigányzenekar íriss talpalávalóra zendítetí, annak üte­meire csakhamar táncoló párokkal teli meg a terem. A? éjféli szünórában tombola élénkítette a hangulatot. Volt szerencsebirka, szerencsema­lac s mi megy 30 más dísztárgy. Továbbmenve a kíváncsiság bevisz a Levente-öííhonba, ahol már 9 órakor megkezdődött a tombola. Mindenütt izgalomtól kipi­rult arcokat látunk. Hölgyek, férfiak egyaránt tombolacédulát tartanak a kezükben. Bár mintegy 150-re tehető nyereménytárgy van kiállítva a szín­padon, még sincs kielégítve minden­kinek a nyerési vágya. Hamarosan megszólal azonban a sarokban szo­rongó cigányok szárazfája. Friss mu­zsikaszó tölti be a termet és csak­hamar táncoló párok gomolyognak. Jó hangulat uralkodott szerte az egész városban. Egyik helyen ga­lamteresztés volt de a jámbor kis tubica mitsem törődve az után kap­kodó kapzsi karokkal, az ablakpár­kányon üldögélve várta az újév vir­radását; nem tehette ugyanezt a kis piros szalagos malac, amelyet az éj­féli sötétségben eresztettek útjára és csakhamar szerencsés gazdára akadt. Az idei szilveszter-estről a rendőr­ség nyilatkozik legnagyobb elisme­réssel, mert dicséretére kell monda­nunk a város közönségének, a gond­felejtő jókedv közepette sehol sem került sor rendőri beavatkozásra. Termőimet összejövetelek és mulatságok alkalmára díjmentesen hucsáltom readslkezéspai — Sicmbatoia és vasárnap d sznótóros vacsora. Utazó vendégek otthona. ElséVandü maigyap konyha. Az összeomlott ház maga alá temetett két gyermeket. Cseh erdizatestedás a magyar utasok Az összes magyar utasokat feltartóztatták a pArkénynána) állomáson. — Egy pápai részt­vevő elmondja sz események et.

Next

/
Thumbnails
Contents