Pápa és Vidéke, 31. évfolyam 1-52. sz. (1934)

1934-01-07 / 1. szám

i * Gondolí-e már rá, mii jelent asszonynak lenni ? Nem leány­kori álmát kérdem. Akkor boldog­ságát jelente te. Mennyi mindent várt tőle! Most meg már semmit sem vár, talán tehernek érzi. Esetleg meg kísértette a gondolat is, hogy meg­tagadja asszonyi mivoltát és csak női lesz és női mivoltát éli ki egészen. Teljesen megértem, hiszen gyer­mekei nincsenek, a kenyérkereset nem gond, szellemi igények nem nyugtalanítják. ÉJetéből igazán csak a nő marad meg. Azzal pedig nem tehet mást, mint egyik napról a másikra éli világát. Kineveti az asz­szonyokat, akik családjuk drága kö­rében osztják el magukat, gyerme­keket hoznak a világra, hűségben élnek férjük oldalán és boldogok asszonyi életükben. Elmaradott nők­nek taríja őket emancipált nőiessé­gében, lenézi boldogságukat a maga nagystílűnek látszó idegizgalmaival szemben. Nem veszi észre a rajon­gók között és a kalandok futtában, hogy az iránt a másik iránt lovagjai milyen tartózkodó, őszinte tisztelettel vannak, míg az előkelő és finom bókok között, melyeket aranyszőke fejecskéjére hullatnak, csak a nőt látják, keresik, kívánják. Ne áltassa azzal magát, hogy épen személye vetett tüzet lovagjainak enervált szí­vébe, szemükben pedig a mélységes szerelem csillog. Más fény, más tűz az! A sexualitás lidércfényei azok és számukra mindig csak személy­telen nő lesz, vagy finomabban: nőcske. Amúgyis látom az arcáról, hiába a büszke szemvillanások és diadal­mas mosolyok, sokat és mélysége­sen szenved. A mámor perceit sok­szor azért keresi, .hogy elfelejtse másik énjét és azt, ami lehetett volnaj: asszony. Nem a megterített asztalok, elegáns zsúrok, fényes vacsorák, bá­lok, kalandok asszonya, hanem há­zának szelíd, alázatos, erős lelkű asz­szonya, férjeurának hitvese és meg nem született gyermekeinek édes­anyja. Kineveti az anyaságot és szive mégis majd meghasad, mert az út­jába kerülő gyermekek eszébe jut­tatják meg nem fogant és meg nem született gyermekeit Olyankor mintha felhő szállna homlokára és öntudat­lan mozdulattal nyul oda kezével. Ne vegye sértésnek soraimat, jót akarok, azt akarom, hogy boldog legyen. Ne járjon messze utakat miatta, hiszen nem kell hozzá más, akarjon őszintén, egyszerűen az lenni, ami: asszony. A sikerek maradjanak a demimondoknak! A flirí a bakfi­soknak ! Az aszfalt a lovagoknak! Önnek a hűség, a jóság, az oda­adás, az otthon és a boldogság. Mert a természetes hajhullámokat tökéletesen utánozza; 575 mert a haj lágy, puha, selymes marad; mert minden ondolálást, vizhullámozást, hajfestést és a legújabb esti és napi frizurákat személyesen maga végzi. Beszél: németül és több idegen nyelvet (man spricht deutsch.) Jk LIHGZEHDER JUHOS hOlgyfoiMu terem m Hl M Felw utca 1 (Hcumann Cipőáruház mellett.) Lelketlen emberek kifosztották az Esterházy-úti trafikot. Ódor István hadirokkant a károsult. Az elmúlt év december 30-ra vir­radó hajnalon lelkiismeretlen betörők garázdálkodtak Ódór István trafik­jában. Az esti órákban ismeretlen tettesek álkulccsal behatoltak az egyedülálló kis bódé ajtaján és az ott lévő egész dohányárút összecsomagolták. Az ily módon eltulajdonított dohányárú ér­téke mintegy 200 pengő, ami rend­kívül súlyos kárt jelent a trafik hadi­rokkant, négy gyermeket neyelő tulaj­donosának. Nyomban a bűntény felfedezése után a károsult hadirokkant trafikos feljelentést tett az ismeretlen betörő ellen. A rendőrség megindította a nyomozást. A jelekből arra lehet kö­vetkeztetni, hogy valóságos bűnszö­vetkezet létesült a kis trafik kifosztá­{ sára, mert a banda egyes tagjai falaz­tak, míg cinkostársaik a betörést végrehajtották és így sikerült bűnös J tervüket végrehajtaniuk. Vasárnapi tevéi. MT""""" —1 d i) a< szavazoít m es * közgyűlés. (Ez bizony elég kevés.) Néhány ki­sebb ügy szerepelt még a tárgysoro­zaton, melyek simán nyertek hatá­rozatot. A tárgyalás befejezése után három interpelláció hangzott el. Nánik Pál a nemrég elbocsátott Nagy János vámőr elbocsátásának körülményeire nézve kért felvilágosítást. Ruip Jenő a Veszprémi-út és a vásártér víztele­nítését sürgette, mert az olvadás kö­vetkeztében a felhajtás és a vásár­megtartása lehetetlenné válik. Inter­pellált még Kovács Sándor is, a vá­rosházi nyomtatványoknak budapesti cégektől való beszerzése miatt. Hamuth János polgármester mind­három interpellációra nyomban vá­laszolt és válaszát a közgyűlés egy­hangúlag tudomásul vette. A közgyűlés fél 5 órakor ért véget. 1 magyar gazdaifjak bel­és külföldi csereafeciája. Fél évet töltenek külföldön az akció résztvevők. A Falúszöveíség ez évben is meg­rendezi az immár tízéves múlttal bíró németországi, valamint az 1933. évben jósikerrel megrendezett olasz­országi és belföldi gazdaifjúsági csereakciókat. A magyar gazdaifjak a tavasztól-őszig terjedő idő alatt mintegy hat hónapot töltenek beosz­tási helyükön, ahol mint családtagok, résztvesznek az összes előforduló gazdasági munkákban és ezen idő alatt díjtalan ellátásban részesülnek. Ugy a bel-, mint a külföldi csere­akcióra csak olyan 17 évesnél idő­sebb ifjak vétetnek fel, akiknek szülei önálló gazdasággal bírnak és egy magyar vagy külföldi csereifjú csa­ládtagként való befogadását vállalják. A bejelentések a szülők részéről tör­ténnek, de a jelentkezőt ajánlania kell a szülők lakóhdyén levő Falu­szövetségnek, gazdasági egyesület­nek vagy gazdakörnek, továbbá a Hangya vagy Hitelszövetkezet veze­tőségének, ezenkívül a községi elöl­járóságnak is. A belföldi csereakció részvételi díja (útiköltség nélkül) 10 pengő. A belföldi csereakcióra fel­vett ifjak kedvezményes vasúti jegy­gyei utaznak beosztási helyükre. A külföldi csereakció részvételi díja pedig 190 pengő, mely összeg két részletben fizetendő és ebben benn­foglaltatik az oda- és visszautazás, valamint az őszi hazatérés alkal­mával rendezendő tanulmányi kirán­dulás költsége, teljes ellátással együtt. Jelentkezési határidő 1934. február hó 15. Bővebb felvilágosítást az ér­deklődőknek a Falu Országos Föld­míves Szövetség (Budapest, V. ker., Báthory-utca 24.) nyújt. Ü; íii^i^Eíí^i^^i^^feí^ííSBtf^^í^^ RB endkivull városi közgyűlés. Az év utolsó városi közgyűlését a mult szombaton tartották a város­háza nagytermében. A tárgysoroza­ton szereplő szürke ügyeknek meg­felelően a képviselőtestületi tagok is gyér számban jelentek meg, amihez hozzájárult a csúnya, esős decem­beri délután egészségtelen volta is. Mint előrelátható volt, nagyobb vita, összetűzés a közgyűlésen nem történt. A polgármesteri és bizott­sági javaslat minden akadály nélkül keresztül ment — mint mondják szakszerűen. Az alapítványi és gyámpénztári pénzeket, mint már a múltban is, a helybeli pénzintézeteknél helyezik el és gyümölcsöztetik. (Bár a fedezet­tel bíró magánembereknél helyez­hetnének el ezekből a pénzekből. Szerk.) A behajthatatlan követelése­ket a polgármesteri javaslat alapján leírták, hasonlóképpen a járvány­kórházi betegek után felmerült és a várost terhelő ápolási dijakat is tö­rölték. A sertésexportvágásoknál szereplő városi állatorvosnak és a kisegítő állatorvosnak részére külön munka­díj általányt szavaztak meg. Kiss József városi főkertésznek, aki állá­sáról lemondott, havi 30 P-ős kegy­Mindennemű rr TÜZELŐANYAGOK megbízható és jutányos beszerzési forrása uscher és Bodő 542 ipa, Györi-űt 26. szám. Telefonszám: 124. riff )z Tiszta, komfortos szobák, ilsdrandlll magyar konyha. ÉCitdtaH fcmroic. a wldékiefc találkozóhelye.

Next

/
Thumbnails
Contents