Pápa és Vidéke, 30. évfolyam 1-53. sz. (1933)

1933-01-01 / 1. szám

SPápa éa Vidéke 1933 január 29 Amit a közbeszóló sem mer két­rségbe vonni. Nem szabad tehát a kicsinyes kri­tikákban megfulladni, de nem szabad a hozsánnákat sem annyira harsogni, 3iogy megint elkábuljon mindenki rfíz évre, mert ezeket a szirénhan­gokat már hallottuk, már volt egy­:szer az a szólam is divatban, hogy hazaáruló az, aki nem támoga ja Bethlent és a végén mindenki mossa kezét. Politikai közvéleményt nevelni, enely nem hajlandó vakon beugrani minden frázisnak, mely a maga fejé­vel gondolkodik és a maga szívével érez, ez a független sajtó feladata, melyet nem árt az új év hajnalán felidézni. Mert emberek kavaroghat­nak a porondon és téphetik egymást, politikában ellenségekké válhatnak a íbarátok és barátokká az ellenségek, mindez mulandó, jelentéktelen és változó: állandó tényező a nemzet, melynek élnie kell még akkor is, amikor a gsscogni legények kapitá­nyukkal együtt már régen örök ál­mukat alusszák. Sohasem az a fontos, hogy ki kor­mányoz: Oesar pálcája, ha üt is, hasznosabb lehet, mint Robespierre minden elcquentiája, a fontos az, ihogy kinek az érdekében kormányoz nak, ez pedig nem a stílus, meri a -stilus az előbbi, hanem a tartalom. Maradjon tehát, ha kell a régi stí lus, de új tartalom, jöjjön, el végre a Te országod I A hét eseményei. Idehaza. A kormányzó az idén is gyako folta kegyelmezési jogát és kará­csonyra 140 elitéltet részesített ke­gyelemben. A magyar osztrák kereskedelmi szerződés megkötése alkalmából a kormányzó az I. osztályú magyar érdemkeresztet adományozia az osz­trák kancellárnak, alkancellárnak és a kereskedelmi miniszternek, viszont az osztrák szövetségi elnök a legmaga­sabb osztrák rendjellel tüntette ki a magyar miniszterelnököt, a földmí­velésí és kereskedelmi minisztereket. Tyler, népszövetségi megbízott most tette közzé újabb jelentését Magyarország pénzügyi helyzetéről. A jeientés az 1932. év IV. negye­déről szól és megállapítja, hogy a deficit nem csökkent, a kivitel össze­zsugorodása tovább tart, a pénzügyi egyensúly helyreállítása csak a leg­erélyesebb rendszabályokkal bizto­sítható. Árúcsere-szerződés jött létre a snult hét végén a csehekkel. A szer­ződés értelmében Magyaroszág 29 ezer drb. hízott sertést vihet ki Cseh országba és ennek ellenében 20 ezer vagon faárú jöhet be onnan mihoz zánk. A képviselőházat kormányzói kéz­irattal jan. 20 ig elnapolták. A vdmőrlési rendeletet, mely ellen sok panasz merült fel, módosították és a lófogafú kocsikkal való csuvá­rozást ismét megengedték. A lakáspénzt újabb rendelet sze rint ezentúl havonként kapják a liszt­viselők és ennek megfelelőiig a lak bért is havonként fizethetik. Az új nyugdíj javaslatot januárban már a képviselőház elé terjeszti a kosmány. A nagymányoki bányában borzal­mas bányalégrobbanás történt szer­dán, mely megölt 13 bányászt. Külföldön. XI. Pius pápa karácsony első nap­ján délben 12 órakor rádión kará­csonyi üzenetet intézett a püspökök­höz és az egész világ keresztényei­hez. „Az a válság — mondotta töb bek közt a Szentatya —, amely ma kivétel nélkül sújtja a világ minden országát, a legnagyobb válság, ame­lyet a világtörténelem feljegyzett. Fáj a szívem, hogy nem tudok a szen­vedő emberiségnek gyorsan haló gyógyírt nyújtani, de kérem az Istent, hogy kegyelmének hatalmával gyó­gyítsa meg az emberiség fájdalmas sebeit és remélem, hogy az Úr nem fordítja el irgalmas szemeit szenvedő gyermekeiről a Kihirdette a Szentatya, hogy az r 1933 év szentév lesz, mi­vel az Ú megváltó halálának 19. centenáriuma és hőn óhajtja, hogy ez a szentév hozza meg az igazi békét és a szenvedőknek a megnyugvást. Németországban az új kormány 340 millió márkát fordít közmun­kákra és hogy minél több embert fog lalkoztathassanak, elrendelték, hogy a heti munkaidő 40 óránál több nem lehet. Szerbiát a széthullás fenyegeti. Ezt a megállapítást angol közéleti vezetőféifiak tették, akik közül töb­ben nemrég beutazták Szerbiát és személyesen győződtek meg az ott uralkodó tarthatatlan állapotokról. A kommunisták Londonban meg­akarták ostromolni a fogházakat, Berlinben pedig megakarták zavarni szentestét, de a rendőrség mindkét helyen megakadályozta a zavargá­sokat. Amerikában borzalmas bányasze­rencsétlenség történt, szénpor-rob­banás földalá temetett 64 bányászt. Nagy tüzek voltak külföldön. Bu­karestben leégett egy hétemeletes szálloda, Spanyolországban és Japán­ban egy-egy nagyáruház. Perutz-bál december 31-én este fél 9 úratioF a Briffben. 570 Január 5-én nyílnak meg a mozi kapui. LJj évre már nem, de 5 ére és Víz­keresztre kellemes meglepetés készül a kellemes meglepetésekkel el nem kényeztetett pápai közönségnek. Meg­nyitja végre kapuit a Jókai Mozi, ahol ezekben a nehéz időkben né­hány órára megszabadulhatunk a gyötrelmes hétköznapok nyűgétől, mig a fehér vászonon pereg a film, mig előttünk káprázik a mese. A munkálatok már annyira elő­haladott állapotban vannak, hogy a moziról véleményt alkoth itunk és mondhatunk. Az bizonyos, hogy a régi színházat modernség, kényelem, 8 praktikus szempontokból messze meghaladja. Hatalmas kékrtfestett vesztibulum, melyet a központi fűtő test tesz majd nyájassá, fogadja a belépőt. Széles kőlépcső vezet az emeleti páholyokhoz, melyek bix típusban, két sorban helyezkednek el. Innen felülről monumentálisnak lát­szik a mozi belseje, melynek falain nyugodt vörös szín fut végig. A mennyezet kockára beosztott mezeje kellemes a szemnek A földszinti páholyok hátul, a széksorok után helyezkednek el kissé felemelt alap­zaton, úgy, hogy az előbbre ülők nem zavarják a látási lehetőséget. A színpad — most látszik csak jól — alkalmas lesz operettek elő­adására is, csak az a kár, hogy a zenekarnak nincs sü lyesztett helye, s a karmester esetleg, különösen ha magas terme ű, zavarhatja az elül Ülők látási lehetőségéi. Spirln tabletták csak az eredeti cso­magolásban a Bayer­kereszttel valódiak. Mindenféle pótszert uta­sítson vissza Meg kell jegyeznünk, hogy ebben a jól megkonstruált moziteremben kissé furcsán hatnak majd a régf színházból ide átmentett, kényelmet­len és töredezett székek. A takaré­kossági elv talán megmagyarázza azoknak ide állítását, de az esztétika, valahogy mást vár, s kellő megfon­tolással talán össze lehetne egyeztetni ezt a két elvet. Ami most már a termet, a mun­kát, a kivitelezést illeti, arról csak elismerés hangján emlékezhetünk meg. A rendelkezésre álló pénzből és anyagból igazán elsőrangút al­kottak, úgy, hogy bátran mond­hatjuk már most is, hogy a pápai közönség tetszését a legteljesebb mértékben meg fogja nyerni. A régi álom — 1932-es mér ék­ben — tehát megvalósulás előtt áll, úgy, hogy Vízkereszt napján meg­színesedi k a fehér vászon, szárnyat bont a mese és a lelkünk, ha rövid időre Is, álomvlzeken ringhat Kell, nagyon kell ez az álombaringatás, mert olyan nyűgös a jelen, olyan szomorú a hétköznap. Jókai Hangos Mozgószinház BEMUTATÁSRA KERÜLŐ MŰSORA, Előadás a világhírű Zeiss-Ikon hangosfilm vetítő készülékkel. Január 5-6-7-8. Csütörtök-péntek-szombat-vasárnap. Megnyitó műsorunk az évad egyik legszebb filmje! JAN KIEPURA, a világhírű operaénekes utolérhetetlen alakit ásat ÉJFÉLI SZERENÁD. Zenés vígjáték 12 fejezetben Zenéjét szerzettet M. Spollansky. A főszerepben: JAN KIEPURA, Magda Schneider, Fritz Schultz, Otto Wallburg, Ida Wüst, Marga Lton és Julius Falkenstein. Műúszók paradicsoma. fiz angoI-osztráS futbalimÉrftőZBS. A világ legjobb műúszóinak bravúros Filmriport a futball világszenzáció­mutatványai. járói. Hangos Magyar Világhiradó. Előadások kezdeteCsütörtökön, a megnyitáskor csak egy előadást tartunk, l/*9 órai kezdettel; egyébként az előadások kezdete hétköznapokon V*7 és Va9 órakor, vasir­és ünnepnapokon 1/23, Vaö. Va7 és l/s9 órakor. Jegyelővétel-. Délelőtt 11 —12-ig, délután az előadások kezdete előtt 1 órával, jegyrendelő telefonszám: 194. — A telefonon rendelt jegyeket kérjük egy negyedórával az előadás kezdete előtt kiváltani. Nagy f zilvejzter-ejtet rendez a Royal nagykávéház Közreműködik: Szendrey Tusi hegedümüvésznő zenekarával.

Next

/
Thumbnails
Contents