Pápa és Vidéke, 30. évfolyam 1-53. sz. (1933)

1933-01-01 / 1. szám

1933 janú&r I HÍREK. Igen tisztelt előfizetőinknek, olvasóinknak, hirdetőinknek és munkatársainknak boldog új évet kívánunk. Szerkesztőség és kiadóhivatal. Miniszteri elismerés. A vallás­és közokt, miniszter Turner Nándor c. igazgató tani ónak nyugalomba vo nulása alkalmából a népoktatás terén hosszú időn át kifejtett buzgó és ered­ményes munkásságáért elismerését fejezte ki. A ritka kitüntetés város­szerte ö ömet keltett. Befutottak a pályázatok a pol­gármeeteil állásra. Mint már kő zöltük, a potgárme8teii állásra való pályázatok határideje pénteken dél­előtt lejárt. Mint előre látható volt, a helybeliek közül megpályázták a polgármesteri állást: dr Uzonyi Kál mán h. polgármester, Szokoly Vik­tor közig, tanácsos, Hamuth János rendőrtanácsos, a kapitányság veze­tője. Vidékiek: Dr. Kleitsch Imre b.­pesti ügyvéd, dr. Linner Jenő bereg­szászi nyugalmazott polgármester és dr. Pintér József celli főjegyző. Hogy a pályázók közül kit választ meg a képviselőtestület január első felében megtartandó tisztújiíó köz­gyűlésén, azt jelenleg megmondani még nem lehet, még forr, kavarog a vélemények áradata, úgy, hegy végleges eredményt és választ a nagy kérdésre csak a tisztújító közgyüés ad majd. Egy bizonyos, hogy pápai ember kerül a polgármesteri székbe. Uj igazgató a mezőgazdasági szakiskola élén. A pápai m. kir. mezőgazdasági szakiskola igazgató­jának Szabó János minisztériumi tisztviselőt nevezték ki. Szabó János eddig a földmivelésügyi minisztérium ban dolgozott és onnan került a jóhíiű pápai szakiskola élére. A pápai ferences harmadik rend elöljárósága ezú;on mond köszönetet mindazon nemes szívű adakozónak, akik megértve a nehéz idők intését, megértő szeretettel já­rultak hozzá a rend karácsonyi sze gényakciójához, hogy minél több szegény gunyhójába vihettük az ál­dott Jézuska karácsonyi örömét és békéjét. A Szent Erzsébet színdarab Jövedelméből és a gyűjtés ú ján a neme8szivű adakozóktól befolyt ala­mizsnából 95 szegény családot se géiyeztünk. Kiosztásra ke ült 20 öl­töny fiú és férfi ruha, 28 drb. női és leány ruha, 25 drb. alsóruha, 9 drb. kötény, 17 pár harisnya, 11 pár férfi és női cipő 10 drb. cipötalpa lási jegy, 200 kg. liszt, 12 kg. sza­lonna, 30 kg. btb, lencse és rizs, azonkívül készpénzben 90 P. Egy csepp a nyomorúság tengerében. Az irgalmas felebaráti szeretet olajának sok ilyen cseppje talán mégis erő sebb lesz, mint a nyomor tengeré­nek viharzó nyugtalansága. Konyak, rum, gourmand likőrök mirdenfele ízben. Tiszta szesz, likőr és rumessercia kapható Hajdú drogériában Pápa, Széchenyi tér 4 sz. 229 3 rf^-T—- V I-­Legszebb sjándék a HOMOCORD luxus gramofon táskagép Kapható olcsó készpénzáron és 7 havi részletre minden szaküzletben 1 Ára: P Múló ajándék helyett, 99a- maradandót vegyen I Rendkívüli városi közgyűlés. — 1932. december 29. — Csütörtökön délután 3 órakor volt az ó-évben az uiolsó városi közgyű lés dr. Uzonyi Kálmán h. polgár mester elnökletével. Einöklő h. polgármester először bejelentette, hogy a közelmúltban tlhunyt Pados József volt városi kép­viselő és Szalai János vágóhidi fel­ügyelő. Mindkettő emlékét jegyző könyviieg örökítette meg a közgyű­lés. Ezután került a sor a tárgyso­rozat megvitatására. A törvényhatósági kisgyűlés a ja­nuár hóban megtartandó tisztújító szék elnökének Szabadhegy Elemér törvényhatósági tagot küldte ki a be tegeskedő dr. Horváth Lajos alispán helyeit. A kijelölő választmány tag jaiul a már kijelölt Karlovitz Adolf és Körös Endre mellé, a kö/gyüiés egyhangúiig dr. Kende Ádám és dr. Sulyok Dezső pápai ügyvédeket vá lasztotts meg. Dr. Veltner Sándor b-helyettesitett ügyvezető orvos il­letményét a VIII. fiz. oszt. 3. foko­zatában állapította meg, ami 216 P nek felel meg, amihez különböző pótille'mények jönnek még, azonkí­vül a szokásos lakbér. A borfogyasztási adó tárgyalásé nál kitört a vihar. Ugyanis a kor mány a borfogyasztási adót, mely nálunk eddig hektóliterenkint 14 P volt, 7 P-re szállította le, aminek következtében a város 30780 P be­vételtől esik el, melyet valamiképpen pótolni kell, mert ekkora összeget nem nélkülözhet veszélyes megráz­kódtatás nélkül a város háztartása. Ezért a bizottságok javasolják, hogy Pápa kérje az I. o. fázisba leendő felvételét, ami 2 P-vel emelné a bor fogyasztási adó kulcsát, úgy hogy ezáltal hektoliterenként 9 P lenne. Dr. Sulyok Dezső a bizottságok javaslatát elfogadásra ajánlja, mert a város saját maga alatt ássa a talajt, ha olyan bevételi lehetőséget kien ged a kezéből, mint a borfogyasztási adó. Ugyanigy nyilatkozott dr. Fehér Dezső is, aki óvatosságra inti a köz gyűlés». Jilek Ferenc, Ruip Jenő és Kovács Sándor a javaslat ellen szól­tak, de a közgyűlés végül is helyesen a bizottságok javaslatát fogadta el. A harc már ennél a pontnál ki tört, de a harc have a városi tiszt viselőknek jogalapnélkül befizetett nyugdíjjárulék visszatérítése irán'i kérvényének tárgyalásánál érte el a telöpontot. E nöklő h. polgármester a jogügyi bizottság előadójának ter­Milliók kedvelik és fogyasztják a kitűnő ízű Blokma.lt „ cukorkát! Megkíméli meat et utánzatoktól, ha valódi Blokmaltot kóréi csak eredeti csomagban fogadja el Pápán kapható a Karlovitz gyógyszertárban. jede!meg és kellő adatokkal alátá ma8ztott referátumát olvasta fel, mely a végén a kérdése* kérvény elutasi tására konVludáii. Dr. Fehér Dezső hosszú f jtegetéssel replikázott a ja­vaslatra, s azt az Indí ványt tet e, hogy vegyék le most a tárgysorozat­ról, s adják vissza az ügyet bővebb felderítés végett. Dr. Hoffner Sándor jogügyi előadó kissé éles beszédben kelt javaslatának védelmére és kér e annak elfogadását. Dr. Su'yok Dezső értelmes előadásában vázol a a kér dés kompi* xumét és a kérvény e!u iasítását indítványozta. Fábián Károly közvetítő indítványt tett. Fizessék vissza a befizetett nyugdíjjárulékokat 3 évre visszamenőleg a tisztviselők­nek és mondják ki, hogy ezentúl a jogalapnélküli szolgálati díjat nem szedik. A közgyűlés dr. Fehér Dezső záró indítványa után a bizottságok javaslatához képest a tisztviselők kérvényét elutasította, akik most valószínűleg a közigazgatási bíróság elé viszik az ügyet, ahol végleges döntés történik majd ebben az ér­dekes elvi jelentőségű ügyben. Ez volt talán a körülményekhez képest a legjobb megoldás, mert a felsőbb hatóságok jogérvényes döntése köz megnyugvásra fogja elintézni ezt a kényes ügyet. A tárgysorozat többi pontja nem nagyon hatott a képviselőkre, mert tömegesen távoztak el, s alig néhá­nyan voltak jelen a további vitánál. Dienes Sándornak gyógykezelési se gélyét megszavazták, néhai Szalai János gyógykezelési segélyére 200 P t szavaztak meg, Jamnitzky és tár sai boitbérét leszállították, ugyancsak leezálli'ották a homok árát is, még pedig kocsinkint 1 P re. A Tókert II. u cájáia kiterjesztették a villaszerű építkezési kötelezettségei. A válasz­tási elnök bejelentette a dec. 11 iki községi választás eredményét, mely­nél Nánik Pál szővátette a válasz­tási névjegyzékek hibás és felületes összeállítását, melyben teljesen igaza volt, mirt rengeteg szavazó kima­radt a jegyzékből. Dr. Sulyok Dezső elbűcáűzfa fa a képviselőtestületből kilépő tagokat, különösen fájlalta Szalay Lajos párt­titkár elvesztését, aki nagyon értékes tagja volt a közgyűlésnek. Több kisebb ügy tárgyalása u!án h. polgármester boldog űj esztendőt kívánva a képviselőknek, 5 órakor bezárta a gyűlést. A következő köz­gyűlés valószínűleg január hó 9 én lesz, melynek tárgya az új polgár­mester megválasztása. Ml lesz az utcák rendezésé­vel ? A téli inségmunkák program­ján, mint értesültünk annak idején, ott szerepel az elhanyagolt, gidres gödrös pápai utcák rendezése is. Eddig azonban még nem vettük é82re, hogy ebből a programból valami meg valósult volna. Már másfél hónapja folyik az inségmuika, a szegény, el­hagyatott pápai ulcák csak várnak­várnak, már pedig erre volt alkalmuk eddig is az évek hosszú során. Pedig az idő alkalmas lenne ezekre a mun kálatokra, s most kellene megoldani, amikor még 100—120 enber dolgo zik naponta. Még van pénz a finan cirozásra, még van munkaerő, hát miért nem kezdik meg a munkát. Majd akkor határozzák el magukat az illetékesek, ha a munkásokat a mindinkább fogyó pénzügyi fedezet miatt meg kell rostálni erősen ? Ak­kor már ké őn l s*, akkor már nem lesz megvalósítható a program. Hr a város közönsége megfizeti sz in ségsdót, akkor méltányolandó lenne az u cák megjavítására vonatkozó kérelme, követelése. Vagy tévedünk ? Pápa és Vidéke M SZERENCSE JEGYÉBEN dtnndard rádióval KEZDJE MEG az uj évet! LORD ELŐFIZETŐINKHEZ! Lapunk mai számához vidéki elő­fizetőnk részére csekklapot mellékel­tünk. A csekklapon ceruzával fel­tüntettük, hogy ki, mily összeggel van hátralékban és kérjük, hogy hát­ralékos előfizetést díjaikat hozzánk a csekklap felhasználása mellett mi­előbb és hiánytalanul eljuttatni szíves­kedjenek Azon előfizetőink pedig, akiknek nem áll módjukban egyszerre beküldeni hátralékos előfizetési dijai­kat, küldjenek annyit, amennyit anyagi erejük elbír. Hivatásunknak ugyanis csak úgy tudunk eleget tenni, ha egyetlen bevételi forrásunkat, az előfizetési díjakat kellő Időben és hiánytalanul megkapjuk. Egyben arra is kérjük mélyen tisztelt előfizetőinket', hogy lapunkat, mely meg nem alkuvóan küzd az igazságért s vele együtt a boldogabb jövőért, ismerőseik és rokonaik köré­ben propagálni szíveskedjenek. Tisztelettel'. A KIADÓHIVATAL. Rendezzék a Fekete-ért. A Bakony ér patakkal párhuzamosan húzódik és a Tapolca alatt a Sédbe ömlik a Fekete érnek nevezett patak. Ebbe szokták beleereszteni a Bakonyér vizét, ha nagyon felduzzad és a Tapolca nem tudja felvenni a Bakony­ból lezúduló áradatot. Medre azon­ban nagyon el van hanyagolva, úgy, hogy ráférne már egy kis tisztítás. Az inségmunka keretében ezt is meg lehetne oldani, mert ezzel elejét ve­hetné a város annak, hogy tavasszal és ősszel állandóan árvízveszedelem­töl kelljen félni a szilaj Bakonyér miatt. Ez a Bakonyér kérdés úgyis erősen aktuális probléma, ezen segí­teni kell, mert a városnak sem lehet közömbős, hogy a Bakonyér melletti rétek, különösen esős esztendőkben, állandóan a víz alatt álljanak és a drága széna ott rothadjon el a réte­ken. A Fekete ér részleges szabá­lyozásával a nehéz probléma egyik része megoldható lenne. É demes vele foglalkozni és megoldásáról gondolkodni. Baleset. Gergyel Ferencné do­hánygyári munkásnő f. hó 25 én reggel pisera menés közben a sikos járdán oly szerencsétlenül csúszott meg, hogy bal lábszárcsont törést szenvedett. Áflspota igen súlyos, de nem életveszélyes. Az irgalmasok kórházában ápolják.

Next

/
Thumbnails
Contents