Pápa és Vidéke, 30. évfolyam 1-53. sz. (1933)

1933-01-01 / 1. szám

Pipa, 1933 január l. f vasárnap. Politikai hetilap. — Megjelenik minden vasárnap. Szerkesztőség és kiadóhivatal: Fő-utca 12. Telefon 151. Előfizetési árak: negyedévre 2 pengő, egész évre 8 pengő. Egyes szám ára 16 fillér. Hirdetések mili­méteres díjszabás szerint: hasábmiliméter a hir­detések kőzött 4 fillér, a szöveg köaött 5 fillér. Felelős szerkesztő: DR. NÉMETH ISTVÁN. Előfizetéseket és hirdetéseket felvesz : A kiadó­hivatal, Fő-utca 12. TelefoD 151. A Ker.-szoc. párttit­kárság, Szentilonai-utca 12. Telefon: 121. A Pax könyv­kereskedés, Fő-utca 9. Telefon 171. A Ker. Nemzet Nyomdavállalat, Csáky-utca 21. Telefon : 157. szám Új stilus — régi tartalom. irta : Dr. Súlyok Dt»8. Gömbös Gyula miniszterelnök rá­diószózatától kezdve minden egyes megnyilatkozásában, melyet a ma­gyar közönség előtt tett, kiemelte, hogy sz ö miniszterelnöksége új sti lust jelent a magyar politikai életben. Erre a szóra felfigyelt az egész magyar közvélemény és azóta, most már teljes három hónapja, változat­lan érdeklődés és figyelem kiséri a kormányfő minden szavát és tettét. Nem az ő hibája, hanem a körül­mények lehetetlen összeszövődése hozza magával azt, hogy a mohó érdeklődés egyenlőre több szót, mint tettet talál kíváncsisága kielégítésére. Ez első sorban a hihetetlenül össze­zsugorodott gazdasági lehetőségek következménye: elégtelen eszközök­kel csak elégtelen eredményt lehet elérni, aki tehát egy negyedév alatt máris eredményeiben akarja meg­mérni a kormány aktivitását, az a mai viszonyok mellett nem áll reális talajon. Azt az egész várakozást és nagy­fokú érdeklődést, amit Gömbös mi­niszterelnöki megbízása keltett, tu­lajdonképpen nem is ezek a motí­vumok irányították és irányitják, an­nak sokkal mélyebben fekvő oka van, mely lélektani szálakkal átjárja a saját és utódai sorsáért aggódó nemzedék egész gondolkodását. Eltekintve ugyanis attól a vékony rétegtől, mely nem gondolkodik, mert nem iud, vagy nem akar és attól, melynek még mindig jó az, ami van és úgy, ahogy van, mert a vagyon biztonságérzete, vagy a cim és rang fényvisszaverődése kellemes és sfit­kérezésre alkalmas légkört íeemt és tart fenn még mindig körülötte, a nemzet nagy többsége ma már két­ségtelenül tisztában van azzal, hogy mindaz, ami a közélet irányításához tartozik és mindaz, amit általában kormányzati és közigazgatási tevé kenységen érteni szoktunk, nem ma­radhat úgy, ahogy eddig volt és ma is van, mert ennek egy kétségtelen újabb összeomlás és a trianoninál is véresebb tragédia lehet csak a kö­vetkezménye. Amint érzi ezt a közvélemény, épen úgy érzi Gömbös Gyula is és ezért tér vissza minden egyes beszédében az alapmotívum, mely szerint ö új utakon jár, új s iluit jelent a magyar életben. Ezt eddig Így, ilyen határozottan és világosan tudtunkkal egyetlen államférfiú sem mondta ki Kossuth óta nálunk és innen az újszerűség a kormányelnök szavaiban, mely min­dig érdeklődésre számolt és érdek­J lödést is váltott ki. A másik oka az érdeklődésnek az, hogy Gömbös ajkán ezek a szavak bizonyos pikáns izt és zamatot nyer­nek, mert ö ebben a tekintetben erő­sen kompromittált politikus. A komp­romi8Sziót nem rossz, vagy éppen erkölcsi értelemben kell venni, annak jelentősége mindössze az, de ebben aztán helytálló, hogy Gömbös ré­szese, sőt fundátora annak az egész múltnak, melyet az új stilus hangoz­tatásával meg akar tagadni. Az ö szervező zsenije hozta létre 1922. juniusban az egységes pártot olyan példátlanul trükkös választási had­járattal, ami előtt egy régi erdélyi oláh választókerület trükkjei szégyen­kezve halványulnak el, ö volt ennek a pártnak az ügyvezetője hosszú időn keresztül és — noha hol belépett, hol ki — mint a népdal kecskeméti békája a halaslóba, mégis állandó oszlop 3 volt ennek a pártnak és minisztere volt annak a Bethlen kormánynak, mely ufán, mint Göm­bös mondja, a romok maradtak, melyeket el keli takarítani. Gömbös nem úgy jött Budára, mint Mussolini Rómába, aki a Marcia su Roma forradalmi gesztusában ra­gadta magához feketeingesei élén az impériumot, Gömbös úgy jött előre a hatalom mezején, mint az oláh kecskepásztor, aki a hegyeken legel­tetve nyáját, dudaszó mellett egyre beljebb és beljebb nyomult a síkság felé, mig annak kolozsvári szi véig ért. így ő is, szelíden és gon­dosan kerülve a látszatot is, hogy a legfőbb hatalomra tört, előbb alve­zér, majd generális volt Bethlen mar­sall táborában, mig végre a fáradt Károlyi kezéből kihullott marsallbo­tot feltűnés nélkül kapta el, mert hiszen véletlenül éppen arra járt... Tehát nem új ember az új esz­mékkel, hanem régi, aki most, mikor hatalomra jutott, fedezi fel magában az új gondolatokat. Világtörténeti csoda ez. Más em­ber addig forradalmár és addig apos­tol, amíg kívülről döngeti a kaput és amíg a hatalom csak mint ígéret lebeg sóvár szemei előtt s azután, mikor beteljesedett a vágy, akkor egyszerre leveti a néptribun köntö­sét, felölti a szép copfos parókát és a francia mondás szerint „plus ro­yalist, que lejroi mérne* lesz 4belőle. Gömbös ezt máskép csinálta. Egész tehetségével küzdött azért, hogy a régi rendszert fenntartsa s mikor az mégsem volt tartható, akkor ő kerül­vén a hatalomra, mint a hatalom birtokosa lett forradalmár és jelen­tette be az új eszmékért való küz­delmet. Ez már magában is új stílus, mert alig van rá példa, kérdés azonban az, hogy igaz és őszinte-e? A mult mindig kötelez. Aki sokáig ; élt valamely környezetben, az asszi­I milálódott ahhoz a környezethez. Aki, habár mint urasági inas is, állan­dóan mágnások társaságában volt, — az maga is mágnási gesztusokat vett fel, viszont, aki kubikos nap­számosok között töltötte el életévei­nek több mint egy tizedét, az gon­dolkodásban, külsejében és mozdu lataiban is azokhoz vált hasonlóvá. Innen Gömbös a felemás ember. Hirdeti az új eszméket, az új stí­lust, de kijelenti, hogy továbbra is a régi pártra kíván támaszkodni, hir­deti, hogy Bethlen után romok ma­radtak, de másik beszédében azono­sltja magát Bethlennel és tekintélyé­vel fedi annak minden tényét. Ez kétségtelenül viszás állapot, mely az új stilus mellett a régi tartalom meg­maradása mellett érvel. És ime! Az antiszociális vörös fonál végig vonul minden kormány­intézkedésen. Azokat is ide kell so­rakoztatni, amiket a kormány nem érintett még, mert azzal, hogy ar elődjétől öiökölteket fenntartotta, azo­nosította magát azokkal. Az adós­védelem például annyit jelent, hogy az 50 OCX) holdas mágnától a 30 pengőt követelő napszámos nem tudja a maga követelését behajtani, az ingó árverésekre meg éppen Imrédy Béla nyert monopóliumot, mert senki más ingó árverést nem tarthat, mint ő, eladva potom áron adóban azokat az ingóságokat, melyeket másik ol­í dalon olyan hatályosan véd meg & magánhitelező elől akkor is, ha an» nak szintén kenyérre kellene a be­hajtani hiváni pénze. Ugyanígy pl. az inségadót fizeti az a kisiparos* aki Pápán lakik és megkeres egy évben — ha megkeres, — 503 pen­gőt, de nem fizeti az az NEsterházy turceg, akinek az uradalma felér fél Magyarországgal és aki még mindig össze sem hasonlítható fölényben, van a proleíársois alá ju ott kézmű­vessel szemben. Vagy nem nyúl hozzá a Wiassicsok, Berzeviczyek, Pesthy Pálok, Rakovszky Ivánok sokszoros jövedelmeihez, pedig ezek­ből százakra menő magyar fiatalsá­got lehetne ekszisztenciához juttatni«, akiknek így sovány vigasz az, hogy a „magyar öncélúság" felfedezésé­nek esztendejében korog a gyomruk legjobban karácsony szent ünnepén. A tartalom tehát a régi, bár a s ílus új, mert az a forgószél jellegű gyorsaság, mely ma Szombathely dunántúli levegőjét kavarja fel, hogy holnap már a tönkresilányult sze­gedi paprikások hada előtt emlegesse a narancshéjjal szemben való hatal­mas állóképességét, eddig szokatlan volt nálunk és amíg pl. Károlyi egy­szer megtöltötte a pipáját, azalatt Göm­bös már három közbeszólót levágott azzal, hogy van olyan legény, mint ők* Szenzációs Szilveszfer-est az Elit-kávéházban. Malac-eresztés. Korhely- és bableves. Hólabda- és konfetti-csata. Számos meglepetés! Záréra nincs! Szíves pártfogást kér: SELINKO kávés,

Next

/
Thumbnails
Contents