Pápa és Vidéke, 27. évfolyam 1-52. sz. (1930)

1930-01-05 / 1. szám

Szerkesztőség és kiadóh. Fő-u, 12. Tel. 151 Előfizetési árak: negyedévre 2 pengő, sgész évre 8 pengő, Egyes szám ára 20 fillér H irdetések miliméteres díjszabás szerint; hasábmiliméter a hirdetések frizőtt 4 fillér, a szöveg között 5 fillér. Főszerkesztő: DB. BERZSENYI FIBIAS. Felelős szerkesztő: BOKSÁT ENDRE. Előfizetéseket és hird etéseket fel­vesz : A kiadóhivatal (Fő-utca 12. Telefon 151.). A Ker.-szoc. párttitkárság (Szent­ilonai-utca 12.). A „Pax" könyvkereske ­dés (Fő utca 9.)- A Ker. Nemzeti Nyomda ­vállalat (Török Bálint u. 1. Telefon: 157.}. Politikai hetilap. — fiBegjeSe nife míuú&'m ^asám^. Tisztújító közgyűlés a városházán. Amilyen békés megértéssel történ­íek városunkban a megyebizottsági tagságok és a városi közgyűlési tagok választásai, épp olyan egyhangúság­gal és nyugalommal folyt le e hó 2-án a városi tiszt újító közgyűlés is. Dr. Tenzlinger József polgármes­ter re! az élén az egész régi tisztikart megválasztotta a közgyűlés egyhangú közfelkiáltással. Csak két irnoki ál­lásnál volt szavazás, azonban a köz­gyűlés többsége e két állás betöl­tésénél is szokat választotta meg, akik régebb idő óta állnak a város szolgálatában. Mielőtt a választások részletes is­mertetéséhez fognánk, szükségesnek tartjuk e tény mellett néhány piila natra megállani. Ez az egységes választás követ­kezménye annak a felekezeti és tár­sadalmi békének, amelyet városunk vezetői s közéleti férfiai városunk­ban oly gonddal őriznek. Következménye a nehéz gazdasági helyzetnek, amely egyes tisztviselők esetleges nyugdíjazásával újabb ter­heket rótt volna a város közönsé­gére ; de amely egyúttal súíyos ter­heket rótt volna az állásukból elbo­csájtott, nyugdíjazott tisztviselőkre is. De nem utolsó sorban következ­ménye az egységes választás annak a bizalomnak, amellyel a város kö­zönsége a városi tisztviselők iránt viseltetik. Mert igaz ugyan, hogy a közelmúltban történt néhány szomorú eset, amelyek esetleg alkalmasak let­tek volna ezen bizalom megingatá­sára, azonban a városi tisztviselők a város és a maguk jói felfogott érde­kében is a legteljesebb világosságot követelték a bűnösökkel szemben. Ezen korrekt eljárásuk és hivatali buzgalomuk, váro&unk iránti szere­tetük méltóvá tette őket a közgyűlés egyhangú bizalmára. Dr. Tenzlinger József 12 éve állt városunk élén mint polgármester. Nehéz időkben szerencsés kézzel, ügyes tapintattal vezette városunk ügyeit. Nála pontosabb tisztviselőt el lehet képzelni. S talán néha hiányzott nála az erély, a paragra­fusokhoz való ama szigorú ragasz­kodás, amely kétségen kívül nagy előnye minden hivatalfőnöknek. Nem láttuk nála sokszor azt az erős ke­zet sem, amely a tisziviselfti kar bár­mely tagjának hibáját, mulasztását kérlelhetetlen szigorral bünteti. Azonban ezen gyengeségek mel­lett oly kiválóságait látta városunk 12 éven át polgármesterében, ame­lyet méltán jutalmazott egyhangú bi­zalmával. Ilyen elsősorban az ő jő szíve, szociális érzéke, amellyel a nyomor, a szegénység, a munkanélküliség enyhítésén teljes erejével dolgozott. Városunk minden polgárának "igazi atyja volt. Mindenkinek nyitva állt szíve és ajtaja. De jó szíve mellett elismerést ér­demei széles látóköre, előkelő, úri gondolkodása, nagy tudása. Alkal­mas és képes arra, hogy egy 22 ezer lakosú város fennmaradásárak és modern fejlődési lehetőségének útját mcgfe?5!jc és m&ftfe&ji. Hi meg­említjük még kiváló szónoki képes ségét, előttünk állanak főbb voná­sokban azok a tulajdonságok, ame lyeket a városatyák méltányolva őt újra a város élére állították. M időn neki is, meg a megválasz­tott tisztviselőknek is szívből gratu­lálunk, a jó Isten bőséges áldását kívánjuk működésükre. * * * A tisztújító közgyűlésről részleíes beszámolónk a következő : A tisztújító közgyűlés e hó 2-án d. e. 10 órakor kezdődött dr. Hor váth Lajos alispán elnöklete alatt. Megjelentek rajt az összes város­atyák Szűcs Dezső, dr. Grosz Lajos és Hajdú Zsigmond kivételével. A városi tisztviselők teljes számmal s nagy érdeklődő közönség. Az alispán a Magyar Hiszekeggyel nyitotta meg a közgyűlést. Üdvö­zölte a megjelent városatyákat. Be­jelentette, hogy a tisztviselői állá­sokra a pályázatokat szabályszerűen kiírta, s hogy a pályázat határideje december 30-án volt. Négy bizalmi férfiút nevezett ki a válaszíás idejére dr. Sulyok Dezső, Fábián Károly, Böhm Samu és Giczy Gábor szemé­lyében. A szavazafszedő küldöttség tagjaivá dr. Fehér Dezső elnöklete alatt vitéz Karcsay Bélát és Varga Józsefet nevezte ki. Majd bejelentette, hogy a közgyű­lés előtt ülést tartott a kijelölő vá­lasztmány, amelynek tagjai voltak, dr. Kende Ádám, vitéz Kascsay Béla, Draskóczy ísíván, dr. Kőrös Endre és Karlovitz Adof. Dr. Tenzlinger József ezután meg­köszönte a város közönségének, hogy 12 éven át működésében támogatta, majd hivatali jelvényét az alispánnak átadva, elhagyta a termet. Távozása után magejtették a választást, egy­hangú lelkesedéssel újra megválaszt­ván polgármesterré dr, Tenzlinger Józsefet. A választás megtörténte után Nérneih József, dr. Konkoíy­Thege Sándor, Draskóczy István és dr. Györké Sándor hívták a terembe az újonnan megválasztott polgár­mestert, kit terembe lépésekor a városatyák lelkesen ünnepeltek. A polgármester először letette hivatali esküjét, majd az alispán gyönyörű beszéddel üdvözölte Különösen ki- J emelte polgármesterünk érző szívét és acélos karjait, de arra is kérte, hogy érző szívének melegét csak az érdemesekkel éreztesse, acélos kar­jainak erejét pedig gyakorolja azok kai szemben, akik arra rászorulnak. A polgármester az üdvözlést meg­köszönte, megválasztásáért köszöne­tet mondott és programmjaként a 12 évvel ezelőtt mondott programm­ját jelölte meg, különösen kiemelve a szociális munkát és emberszere­tetet. Majd a többi tisztviselők válasz­tása következett. Ellenjelölt nélkül egyhangúlag, közfelkiáltással válasz­tották meg jogügyi tanácsosnak dr. Uzonyi Kálmánt, közigazgatási taná­csosnak Szokoly Viktort, műszaki tanácsosnak Geba Andrást, tiszti fő­ügyésznek dr. Csoknyay Jánost, vá­rosi főjegyzőnek dr. Hermann Lász­lót, I. aljegyzőnek dr. Kiss Kálmánt, II. aljegyzőnek dr. Tomor Dezsőt, pénztárnoknak Tóth Ferencet, ellen­őrnek Faa Lajost, kiadónak Fejes Jánosn£ Nos*!opy Annát, iMé'tÓT-te Stankovits Gézát, közgyámi irattár­noknak Harsányi Józsefet, községi bírónak Dienes Sándort, a javadalmi Pápai Hitelbank Részvénytársaság szerződéses viszonyban a Magyar Általános Hitelbankkal. Alapíttatott: 1878-bati. Távbeszélő: Táviratcím : Hitelbank. Igazgató : 83. — Üzlethelyiség: 29. HIRDETMÉNY. a Pápai Hitelbank Részvénytársaság 1930. évi január hó 1-én megalakította VI. ÉVTÁRSULATI önsegélyző-egyletét három és öt évi időtartammal, FBSzlBtenhéní és hetenként 1 pengő befizetéssel. Ez a legkönnyebb és legkedveltebb módja a takarékosságnak, mert heti egy pengőt mindenki könnyen nélkülözhet, aki pedig kölcsönre szorul, minden heti egy pengős részletre 156, illetve 260 pengő kölcsönt igényel­het, mely a harmadik, ilietve az ötödik év végén a heii betétekkel kiegyen­lítést nyer, de közben is bármikor visszafizethető. Mindenki tetszése szerinti heti részletet jegyezhet. A betétek havi részletekben is fizethetők. A bank a résztvevőknek részleteik után a Magyar Nemzeti Bank váltóleszámitolási kamatának megfelelő kamatot térít, a heti betétek alapján folyósított kölcsönök után pedig a Magyar Nemzeti Bank váltóleszámítolási kamatát 3 százalékkal meghaladó kamatot számít. Minden egyéb feltételre nézve készséggel ad kimerítő felvilágosítást 712 a Pápai Hitelbank Részvénytársaság.

Next

/
Thumbnails
Contents