Pápa és Vidéke, 27. évfolyam 1-52. sz. (1930)

1930-01-05 / 1. szám

Nagy választék: Férfi és női fehérnemüek­ben. — A legdivatosabb harisnyák, nyak­kendők, bőrkeztyűk, sapkák, eső- és nap­ernyők, sétabotokban. — Csipkék, hímzések és szalagokban. — Kötött, szövött és rövid­NEUBAUER FERENC riri és nöi diratárúháza PÁPA, KOSSUTH LAJOS UTCA 32. SZÁM. (A postapalotával szemben.) • árúkban— Menyasszonyi koszorúk és fátyo­S lókban. — Bőröndök és bőrdíszmüárúkban. z-t Nagy raktár kalapokban, t: | Szabott árak. — Szolid és pontos ki­5 :-: :•: :-: szolgálás. :-: :-: :-: hivatali állásra pedig Gyenese Gyu­lát. Állatorvossá Wíeber Ernővel szemben Pápai Lajost választották meg közfelkiáltással. Az adóügyi I. aljegyzői állásra Széplaky Rezsőt választották; pályázott még Krancsák József. A javadal mi két számtiszti állásra Kovács Károlyt és Gergye Istvánt választották; pályáztak még Marék László és Nyolcas Árpád. A javadalmi pénztári tiszti állásra Gráf Samut választották; pályázott még Nyolcas Árpád. A javadalmi két írnoki állásra Mayer Gyulát és Szabó Gyulát választották meg ; pályáztak még Marék László, Járó Gábor, Tóth László, Pintér Sándor, Matics József és Nyolcas Árpád. A for­galmi hivatali számtiszti állásra dr. Takács Lajost választották meg; pályáztak még Marék László és Nyolcas Árpád. A négy adóhivatali számtiszti állásra Kiss Máriát, Fodor Lászlót, Vér Gyulát és Pacsay Gyu­lát választották meg ; pályázták még Marék László és Nyolcas Árpád. Két adóhivatali írnoki állásra köz­felkiálltással Grünhnt Matildot, sza­vazással 43 szótöbbséggel pedig Nagy Máriát választották meg; pá­lyáztak még Hrabovszky Dezső, Ma­rék László, Gondol Dániel, Turchányi Etelka, Tóth László, Pintér Sándor, Matics József és Nyolcas Árpád, A számvevőségi két irnoki állás egyi­kére Tóth Sándor választották meg közfelkiáltással, Fodor Gyulát pedig 41 szavazattal; Pályáztak még Hra­bovszky Dezső, Marék László, Paulik Győző, Turchányi Etelka, Tóth László, Pintér Sándor, Matics József és Nyol­cas Árpád. Dobcssy Zoltán jegyzői oklevéllel bíró egyén minden állást megpályázott, azonban pályázatát nem vették figyelembe, mert kérvényét nem szerelte fel szabályszerűen. A választások lezajlása után az új tisztviselők a polgármester kezébe latették az esküt, majd a polgár­mester beszédet intézett hozzájuk, amelyben különösen azt kötötte lel­kükre, hogy a város közönségével udvariasan, szeretettel bánjanak. Az új tisztviselők nevében Uzonyi Kálmán mondott köszönetet, majd az alispán bezárta a közgyűlést. Itt emlíjtük meg, hogy Körmendy­Ékes Lajos főispán Schlosszer Ernőt főszámvevővé, Szőllősy Sándort szám­vevővé, Wohlmuth Lajost pedig al számvevővé kinevezte s így a városi tisztviselői kar újjáalakítása befejező­dött. HORTOBÁGYI JÜHTURÚ Mindenütt kapható I Termeli az A hét eseményei. Idehaza. A tiszazugi méregkeverési bün­tigyben pénteken délelőtt Csabi Gyu lánét és Takács Sándornét vonta felelősségre a szolnoki törvényszék. A nagyrévi asszonyok közül Takács­nét bizonyíték hiánya miatt felmen­tette a biróság, Csaba Gyulánét pe­dig 15 évi fegyházra ítélte. Külföldön. Jasper belga miniszterelnök, a hágai konferencia elnöke, a hágai konferenciát januára 3 ára hivta egybe. A hágai kormánykonferencia mC-g meg sem kezdődött, s Titulescu ro« mán miniszter máris megkezdte ra­vasz félrevezető taktikázását. A jóvá­tételi kérdést az optánsüggyel akarja összekapcsolni s ennek megtörténte után arra kényszeríteni a magyar kormányt, hogy mondjon le a ma­gyar állampolgárok nevében a román kormány ellen támasztott magánjogi követeléseiről, minek fejében azután hajlandó lenne a jóvátétel összegé­nek redukálásáról tárgyalni. Tekintve, hogy az optánskérdés a hágai érte­kezlet napirendjén nem szerepel, re­méljük, hogy Titulescu beugrasztási déka sikertelen marad. A felvidéki politikai életben im­már hónapok óta húzódó mozgoló­dás karácsony napján kirobbant. HHnka András, a falvidéki tótok ve­zére a prágai politikusok állandó nyomása miatt szövetséget ajánlott fal az „őslakÓ5ok a-nak (tót, magyar, német, rutén), hogy kiküzdje a Fel vidék autonómiáját a cseh centralista elnyomókkal szemben. A szovjet unió hadügyi népbiz­tosa az orosz hadsereg azon csapat­testeit, amelyek a Kinával folytatott harcok során kinai területre nyo­multak be, visszavonta. A béke tehát ismét helyreállt a két nagyhatalom között. Gandi vezérlete alatt India népe harcot indíiotí nemzeti függetlensé­géért. Madrasi ülésükön a nemzeti párt hívei már ki is mondták a boj­kottot az angol dominiumi statútu­mokra és kikiáltották az adósztráj­kot is. A függetlenségi mozgalom veszedelmes voltára India kormány­zója felhivta az angol kormány figyelmét, Németország Amerikával külön jóvátételi szerződést kötött. A szer­ződés szerint Németország közvetlen Amerikának fizeti a jóvátételi annui­tásokat. A lengyel köztársaság elnöke szombaton kinevezte az új kormányt. A kabinet elnöke Bartel lett, mig Püsudskinak ismételten a hadügyi tárca ju fott. Kina megszünteti a külföldi állam • polgárok íerületenkivüliségi jogait és kijelentette, hogy 1930. január 1-től fogva a külföldiek alá vannak vetve a központi kormány törvényeinek. Az exterritoriális törvény megszegése végett a nagyhatalmak memoran­dummal fognak Kínához fordulni a nemzetközi jog épségbentartása vé­gett. x A kelet kultúrájának leg­pompásabb virága az a tan, amely szerint a tea minden széppel és nemessel eltölti a lelket. Valóban hangulatot keltő erőt rejt magában a tea, azonban valóban jó teakeve­réket kell vásárolni. A Meinl cég teakeverékei világhírűek. Queens blena, kelet virága stb. Orsz. Hagy. 20 Tejsxövflttkezetl Központ Budapest, I.,Horthy Miklós út 11 9./121. BSBnHV gumitalpú poszíócspő, a tökéletes meleget tartó és vízmentes téli cipó mindazok részére, akiket hivatásuk metsző hidegben, hóban, sárban is a szabadban tart. O a ^nemesebb anyagokból készült, a cipő finom, gyapjúszövete és bélése a láb meleget fel­tétlenül biztosítja^háromszoros gumiszigetelése a nedvességet tökéletesen kizárja. 'D jESSp c*P ó' fae n szárazon, egyenletes melegben pihen a láb ÜlflM^ Minden más téli cipőnél jobb Minden más téli cipőnél olcsóbb gyakran kelleténél 'jobban fűtik a lakást. Ha ilyenkor a szabad* ba jövünk, a hirtelen változó hőmérséklet gyakran okoz meghűlést. Köhögés és erős nátha jelente keznek csakhamar. Néhány Tabletta megelőzi a komolyabb bajokat.— Utasítson vissza pótszereket és követeljen mindig eredeti csomagolást, a Bayer - keresztijel. Csat gyógyszertárakban kaphatók. j 1 wE A főispán újévi nyilatkozata a legutóbbi heíek veszprémi esemé­nyeiről és a felekezeti béke fenn­tartásáról. A főispán az újévkor nála tisz­telgő Veszprém városi tisztviselők előít a következő nyilatkozatot tette: Ha visszapillantok sz elmúlt év eseményeire, örömmel kell megálla­pítanom, hogy Veszprém ez alatt az idő alatt — a nélkül, hogy súlyosabb terheket kellett volna magára ven­nie — igen szép haladást tett. A város központjában és az Óvári­utcában foganatosított nagyarányú uícarendezési munkálatok, a népjó­léti miniszter úr Önagyméltósága 80.000 pengős államsegélyéve! léte­sülő iparostanonc-otthon, zeneiskola és moziépítkezések külső munkáinak befejezése, a kórház sebészeti osztá­lyának fejlesztésére ugyancsak a népjóléti miniszter úr részéről, Dréhr Imre képviselőnk közbenjárására ki­utalt 42.000 pengő államsegély meg­érkezése, végül pedig a vármegye villamosítása három évig tartó nehéz, előkészítő munkáinak végleges be­fejezése olyan események, amelyek­ről lehetetlen meg nem emlékeznünk. Ez utóbbi nagy mű 6 millió pengős befektetéssel létesülvén, a vármegye gazdasági életére is igen kedvezően fog kihatni, Veszprém város pénztára részére pedig az új áramkörbe való bekapcsolódás minimálisan évi 40 000 pengő megtakarítást fog jelenteni és azonkívül eddig lekötve lévő hatal­mas tartaléktőkéi szabadulnak fel, melyek más produktív célokra lesz­nek felhasználhatók. Megállapíthatom tehát — és ez egyúttal nagy örö­mömre is szolgál —, hogy Veszprém város közönségének a hétköznapi adminisztráció keretében vele szem­ben minden alkalommal tanúsított előzékenységen kívül is adtam vala­mit.

Next

/
Thumbnails
Contents