Pápa és Vidéke, 26. évfolyam 1-52. sz. (1929)

1929-01-06 / 1. szám

Politikai hetiBap. — RÍ ©g jele síik minden vasárnap. Szerkesztőség és kladóh. Fő-u. 12. Tel. 151 Előfizetési árak: negyedévre 2 pengő, egész évre 8 pengő. Egyes szám ára 20 fillér H ird etések miliméteres díjszabás szerint: hasábmiliméter a hirdetések kőzött 4 fillér, a szöveg között 5 fillér. Főszerkesztő: DB. BEBZSEFn FÁBIÁN. Felelős szerkesztő: BOKSÁT EIDBE. Előfizetéseket és hird etéseket fel­vesz : A kiadóhivatal (Fő-utca 12. Telefon 151.). A Ker.-szoc. párttitkárság (Szent­ilonai-utca 12.). A BPax" könyvkereske­dés (Fő utca 9.). A Ker. Nemzeti Nyomda­vállalat (Török Bálint u. 1. Telefon: 157.). Szent Benedek zarándoklat Olaszországba. Szent Benedek regulájának 1400 éves jubileuma alkalmából Magyar­országból is nagy zarándoklat indul azon szent helyekre, melyeket Szent Benedek éleiével és cselekedeteivel megszentelt. A zarándoklat Szent Benedek szülő­földjét, Nursiát (Norcia), ifjű tanul­mányainak helyét, Rómát, szent visz­szavonultságának színhelyét, Subiakot és nsgy kolostorát, a regula Írásá­nak helyét s a Szentnek és testvéré­nek, Szent Skolasztikának sirját, Monté Cassinot fogja meglátogatni s min­denütt szent ájtatossággal tisztelni a nagy Szentet, kiknek fiai már ezer éve együtt szenvednek a magyar néppel é3 ktizjdenek a magyar hazá­nak boldogulásáért. A zarándoklat egyúttal Róma szent helyeit is megtekinti, résztvesz a nagy heti szertartásokon és időt sza­kít arra is, hogy útközben Veneziát és Firenzét is megtekintse. A zarándoklat vezetését és a részt­vevő tanuló ifjúság felügyeletét a panonnhalmi Szent Benedek Rend tagjai látják el; a zarándoklat tech­nikai részének pontos és mindenkit kielégítő megoldásáról a Magyar Kiráiyi Államvasutak Hivatalos Me­netjegyirodája gondoskodik. Indulás 1929. március 22-én, pén­teken este, visszaérkezés április 4-én, csütörtökön délelőtt. Útirány: Budapest—Venezia—Ró­ma, innen Subiaco, Monté Cassinó, Nursia és vissza Róma—Venezia— Trieste—Budapest. Mivel a zarándoklat különvonaton történik, az indulás pontos idejét (óráját, percét) csak később tudjuk a résztvevőkkel tudatni. Részvételi díj gyv. III. osztályon: Diákok részére 280 pengő, felnőttek részére 350 pengő. Gyorsvonat II. osztályon: 420 pengő. Első osztályú utasok is jelentkezhetnek és megfe­lelő felülfizetéssel a legnagyobb ké­nyelmükről gondoskodunk. Jelentkezni lehet: Budapesten VIII. ker. Baross-utca 62. sz. alatt a Ben­cés Reálgimnázium igazgatóságánál, az összes bencés intézetekben és apátságokban és a Magyar Kiráiyi Államvasutak Hivatalos Menetjegy­irodájának igazgatóságánál (Buda­pest, IV. Mária Valéria utca 7.), fő­irodájában (Budapest, Vigadó tér 1.), valamint összes helybeli és vidéki főirodáiban. Jelentkezéskor 50 pengő fizetendő előlegképen, mely összeg a részvé­teli díjba beszámíttatik. A jelentkezés határideje 1929. február 15. A részvételi dij 1929. március 10-ig küldendő be a MÁV. Hivata­los Menetjegyirodájába, mely célból cseklapokat küldünk a jelentkezők­nek. A részvételi díjban befoglaltat­nak: gyorsvonat III., illetve II. osz­tályú vasúti jegy, a teljes ellátás, szálloda, étkezés díjai, az összes borravalókkal és adókkal, a városok nevezetességeinek programm szerinti megtekintése, a visumdíjak, a pogv­gyász szállítása az állomástól a szállókig és vissza. A vasúton való étkezésről minden­kinek magának kell gondoskodni. v A jelentkezők az indulás előtt rész­letes programmot kapnak. A zarándoklatra meghívjuk az ősz­szes érdeklődőket, különösen azokat, akik szeretik Szent Benedek Atyán­kat s ezek között is főleg a régi bencés diákokat s mindazokat, akik Szent Benedek Regulájának szelle­mében iparkodnak az Ur nyomdo kain járni. A bíboros hercegprímás Őeminen­ciájának igéretét bírjuk, hogy ha ab­ban az időben Rómában fog tartóz­kodni, ő maga lesz kegyes bennün­ket Őszentségéhez, a pápához ve­zetni. A Szent Benedek Regulájának 1400 éves Jubileumát elöKtszftö bizottság. Terjessze a „Pápa és Vidéké"-!! A hét eseményei. Idehaza. Horthy Miklós kormányzó és Hindenburg német birodalmi elnök az újév alkalmával meleghangú táv­iratot váltottak egymással. Karácsonyi János, a kiváló ma­gyar történetíró meghalt. Újév napján a diplomáciai testü­let élén Arsenigo Cesare pápai nun­cius üdvözölte Horthy Miklós kor­mányzót. Beszédeikből a magyar nép erejébe és jövőjébe vetett hit csen­dült ki. Fogadia továbbá a kor mányzó a kormány, a főváros, a hon- j védség és a leventék üdvözlését. A Magyarság c. napilap érdekelt­ségéből kiváltak Andrássy Gyula gróf, Battyány Lajos gróf és Palla­vicini György őrgróf. Különösen Andrássy Gyula gróf kiválása keltett országszerte feltűnést mert a Magyar­ság köztudomásúlag az utóbbi évek nehéz politikai küzdelmei közepette az ő politikai elveinek volt a hordo zója. A lap nem árulja el, hogy he­lyüket kik foglalják el, csak annyit mond, hogy új keresztény tőkeérde­keltség lép helyükbe, amely a lap edtigi irányát változatlanul hagyja. A Kemenesalja c. Celldömölkön megjelent hetilap 25. évfolyamába lépett. Szeretettel üdvözöljük laptár­sunkát jubileuma alkalmából. Külföldön. Mussolini lapja, a Popolo d'ítalia Pápai Hitelbank Részvénytársaság Szerződéses viszonyban a Magyar Általános Hitelbankkal. Alapíttatott: 1878-ban. Távbeszélő : Táviratcím: Hitelbank Igazgató: 83. — Üzlethelyiség 29. HIRDETMÉNY. 9 Pápai Hitelbank Részvénytársaság 1929. évi január hó 1-én megalakítja IV. ÉVTARSULATI önsegélyző-egyletét öt évi időtartammal, részletenkint és hetenként 1 pengő befizetéssel, Ez a legkönnyebb és legkedveltebb módja a takarékosságnak, mert heti egy pengőt mindenki könnyen nélkülözhet, aki pedig kölcsönre szorul, minden heti egy pengős részletre 260 pengő kölcsönt igényelhet, mely az ötödik év végén a heti betétekkel kiegyenlítést nyer, de közben is bár­mikor visszafizethető. Mindenki tetszése szerinti heti részletet jegyezhet. A betétek havi részletekben is fizethetők. A bank a résztvevőknek részleteik után a Magyar Nemzeti Bank váltóleszámítolási kamatának megfelelő kamatot térít, a heti betétek alapján folyósított kölcsönök után pedig ezidőszerint nettó 10% kamatot számít. Minden egyéb feltételre nézve készséggel ad kimerítő felvilágosítást 634 a Pápai Hitelbank Részvénytársaság. Nagy választék: Férfi és női fehérnemiiek­ben. — A legdivatosabb harisnyák, nyak­kendők, bőrkeztyűk, sapkák, eső- és nap­ernyők, sétabotokban. — Csipkék, hímzések és szalagokban. — Kötött, szövött és rövid­NEUBAUER FERENC uri és női divatárúháza PÁPA, KOSSUTH LAJOS UTCA 32. SZAM. (A postapalotával Menbtn.) árúkban— Menyasszonyi koszorúk és fátyo­lokban. — Bőröndök és bőrdíszmflárákban. :-: Nagy raktár kalapokban. :-: Szabott árak. — Szolid és pontos k»­:-: :-: :-: szolgálás. :-: :-: :-:

Next

/
Thumbnails
Contents