Pápa és Vidéke, 26. évfolyam 1-52. sz. (1929)

1929-01-06 / 1. szám

gCsipkék, szalagok és rövidáruk kaphatók] Legnagyobb választékban női és férfi fehérnemük, harisnyák, keztyük, er­RAIDLFERENCNÉL Pápán, Kossuth-utea 6. Telefon: 1174. nyők, botok, sapkák, kalapok nyak­kendők, ridikülök és bőröndök stb. C jót i legújabb számában pálcát tör a béke­revizió gondolata mellett. Különösen Magyarország számára követeli a revizióí. Az angol király a tüdőgyulladás­ban annyira elgyengült, hogy az orvosok nem bíznak felépülésében. A Maniu kormány nem vetle fel az 1929-es költségvetésbe az erdélyi magyar iskolák államsegélyét. Nagy csalódást keltett ez Erdélyben, ahol kezdetben bíztak a Maniu kormány jóindulatában. Rendkívüli városi közgyűlés. 1928. december 29. Az elmúlt év utolsó közgyűlése dec. 29 én délután 3 órakor kezdődött. Az elnöki bejelentések során dr. Tenzlinger József polgármester üd­vözölte laptársunkat, a 25 éves jubi­leumát ünneplő Páp3i Hírlapot. Dr. Uzonyi h. polgármester bejelentette, hogy a törvényhatósági bizottság a közgyűlésnek a városi alkalmazottak fizetésrendezése ügyében hozott hatá­rozatát jóváhagyta. A közgyűlés elutasította a IX. és alacsonyabb fizetési osztályba tartozó városi tisztviselőknek karácsonyi se­gély iránti kérelmét. (Végtelenül szomorú dolog, hogy mikor az egész vonalon kapnak a tisztviselők kará­csonyi segélyt, Pápa város képviselő­testülete ilyen szűkkebelű tisztvise­lőivel szemben. A fizetésrendezésnél úgyis szűkkeblű volt a közgyűlés. Legalább ilyen kedveskedésekkel növelhetné tisztviselői munkakedvét.) Fodor Gyula városi kezelőnek a sok­szorosító gép kezeléséért, amit igen­sokszor a hivatalos időn kívül is kellett végeznie, 100 pengő jutalmat szavaztak meg. Csatári Sándor hiva­talszolgát 37 évi hűséges szolgálat után nyugdíjazták. A tűzrendészeti szabályrendeletet életbeléptették. Az Orsz. Ref. Lelkészegyesület budapesti főiskolai interndtusának építési költségeihez 1000 pengőt szavazott meg a közgyűlés. Bár Becsey Ferenc hevesen ellenezte a segély megszavazását és Böhm Samu és Sarudi György is nehezményez­ték, a közgyűlés megadta az 1000 pengőt a polgármester meleg aján­latára. Pápa város ugyanis iskola­város és a nagyhirű ref. kollégiuma sok református diákot küld az egye­temre, kiknek nagy része az új inter­nátusban talál majd otthont. Méltó dolog tehát, hogy Pápa városa, amely a ref. püspökség révén református jellegű város (?.'?), megfelelőképen vegyen részt egy ilyen nagy refor­mátus intézmény létesítésében. (A szer­kesztőség fenntartja magának azt a jogot, hogy erre a közgyűlési hatá­rozatra alkalomadtán még visszatér­jen. Egyenlőre csak leszögezzük, hogy Pápa város közgyűlése és tanácsa kellő udvariassággal és nobilis mó­don kezelte dr. Balthazár Dezső ref. püspök úrnak hozzáintézett kárelmét.) A közgyűlés 40 pengős évi díjjal kártalanítja özv. Mesíerházy László­nét, mivel az alsóvárosi ovoda az ő bérelt helyiségében van elhelyezve. A Dunántúli Közművelődési Egyesü­letnek 100 P segélyt szavaztak meg, Ugyancsak 100 P-t kapott a Bam tábornok szoborakció és 100 P-t a Magyar Gazdaközönség Darányi emlékműakciója. A városi könyvtár céljaira megszavazott összegei 400 P-vel emelték fel. (Igen helyes, hogy imigyen támogatták a városi könyv­tárat. Azonban szeretnénk már egy­szer látni is azt a könyvtárat. Szeret­nénk legalább egy szekrényt látni, amelyre rá van irva, hogy városi könyvtár. Azután jó lenne egy kis városi múzeumot is létesíteni. Annyi régiség és múzeumi dolog van a város tulajdonában, hogy egy szoba bizonyára megtelnék velük.) Bartalos Károly, a városi bérház házmestere, kinek felesége és három gyermeke meghalt tífuszban, 800 P segélyt kapott. Megszavazták a Pá­pára helyezett tisztek lakbérküiön­bözet részletének, 880, illetőleg 480 P-nek átutalását. A Hindler Ödön féle vendéglő megvételére vonatkozó tanácsjavaslaíot dr. Fehér Dezső indítványára elutasították. (Pedig iga­zán kedvező alkalom kínálkozott volna így a szűk Szent Benedek téri piac kibővítésére) A városi ala­pítványi és gyámpénztári pénzeket az 1929. évben öt helybeli pénz­intézetnél helyezik el. A Zimmer­mann utcai szegényház átalakításá­val járó költségekre 450 P-t szavaz­tak meg. (Ez a csekély összeg per­sze csak a legszükségesebb javítá­sokra elég; azonban erre a telekre rövidesen úgyis állítólag szép izra­elita ápolda kerül, kár lenne tehát most túlsókat reá költeni.) A köz­gyűlés minden harc nélkül (!) meg szavazta a 150.000 P függőkölcsön felvételét. A Lajos u'ca megnyitására 7500 P-t, a tűzoltóság részére pedig 1500 P-t szavazott meg a köz­gyűlés. A közgyűlés végén Keresztes Gyula interpellált az elhalt válasz­tott városi képviselők helyének be­töltéséről és a hősök szobráról. Mi­után a polgármester mindkét inter­pellációra megnyugtató választ adott, befejeződött az elmúlt év utolsó vá rosi közgyűlése, amely mindenki iránt bőkezű volt, csak saját tiszt­viselőivel szemben volt fukar. Olvassa a „PÁPA ÉS WDÉBÉM! KÉRJE AFŰSZERKERESKEDÉSBEN fr t A MOST MEGJELENT, , \ Á 148 RECEPTET TARTALMAZÓ. m 5Z1NES KÉPEKKELILLUSZTRÁLT * D3 OETKER-FÉLE RECEPTKÖNYVET ARA 30 FILLÉR HA fÖSZERESNEL NINCS,FORDULJON KÖZVETLEN HOZZÁNK DLOETKER A GTARHQZ BUDAPEST. VIII,CÖNTMJ. 25 HÍREK. üzletébe Dr. Paupera Ferenc újév alkal- vászna t' mával kerületében a következő jó- val ó^ a t' tékonyságokat gyakorolta, önálló terííö k' egyesületek. Hadirokkantak, özvegyek S etto k» ! és árvák csoportja, Tüdőbeteg gon- mazsákc dozó dispanser, Anya- és Csecsemő- áru: me védő Egyesület, Keresztény Munkásnő tyo1 és v Egyesület, Vöröskereszt Egyesület fehérner pápai választmánya, Pápai Hadviselt börc iP ö> Iparosok Temetkezési Egyesülete, és sárc Levente Egyesület 100—100 P. Ka- utazóko; tholikus jótékony egyesületek. Kath. hans ny i Nővédő Egyesület 320 P. Kath. ésmellé Munkásnő Egyesület, Irgalmas Nő- szé k a vérek zárdája, Eucharisztikus Gyer- már astt mekszövetség, Irgalmas Nővérek zár­dája, Lujza Segély-alap, Szent Ferenc III. rend, Feederatio Emericana ^ 100—100 P. Ref. jótékony egyesü­letek. Ref. Nőegylet 300 P. Ref. gondozó 100 P. Evang. jótékony egyesületek. Evang. Nőegylet 100 P. Izr. jótékony egyesületek. Izr. Nő­egylet 200 P. Izr. Iparosok Gyámo­lító Egyesülete, Izr. Népkonyha 100—100 P. Menzák. Bencés reáU gimnázium menzája, Ref. gimn. menzája, Ref. nőnevelő-intézet men­zája, Irg. nővérek menzája 100—100 P. Kórházak. Irgalmasretid nyilvános jellegű kórháza, Izr. kórház, Kórház­látogató bizottság 100—100 P. Ápoldák. Róm. kath. polgári ápolda 100 P. Szent Ilonái ápolda, Járvány­A PÁPAI KATH. LEÁNY­KLUB ÉS A PÁPAI BEL­VÁROSI KATH. KÖR 1929. évi január hó 5-én a Griff-szálló összes termeiben KA TH. (BÍEDER­MAYER) BÁLI rendez. — A bált 16 pár menü­ettel nyitja meg. — A bál kez­dete 9 órakor. — Személyjegy 2 pengő. — Családjegy 5 pengő. — A befolyó tiszta jövedelmet a főiskolai hallgatók segélyezésére fordítjuk. — Tekintettel a ne­mes célra, felülfizetéseket hálás :-: köszönettel fogadunk. :-: Mielőtt bálba megy örökítse meg magát gyönyörű toalet jéb en KRRCZRGHY fényképészeti műterem­ben. — Felvételek este 11 óráig.

Next

/
Thumbnails
Contents