Pápa és Vidéke, 23. évfolyam 1-54. sz. (1926)

1926-01-01 / 1. szám

Pápa, 1926 január f, péntek. Ara 2000 fco4 * M* * **** XXIII. évfolyam, I. szám. F T. 77. cS VIDEKE •lOflzatésl árak: nagyadévre 24.000 kor., agy hónapra 8000 kor. POLITIKAI HETILAP. Megjelenik minden vasárnap. Szerkesztőség és kiadóhivatal i FS-utca 12 Talalonssém : 151. Újévi gondolatok. Az elmúlt s a következő esz­tendőnek határmesgyéjén egy­másba fonódnak a mult emlé­kei és a jövő reményei, s mi szegény vándorok elbucsúzunk azoktól, mert elmennek mesz­szire, honnan nincs többé visz­szatérés és köszöntjük emezeket, melyek messzünnen jönnek, hol nincs még semmi valóság. Mit hoz az újesztendő ? Pazar, avagy szük marokkal fogja-e mérni a boldogságot s bőven fog-e osztani a búból­bánatból, melyből pedig a kevés is sok, a sok pedig régen elég volna ? Fog-e dalt fakasztani azokról az ajkakról, melyek eddig csak a bánat panaszát hallatták és fog-e könnyt fa­csarni oly szemekből, amelyek eddig çsak mosolyogni tudtak? És mit visz el az újesztendő? Hányan lesznek, avagy talán leszünk, akiknek sírját meg­ássa az újesztendő ? Hány va­gyon dől romba, hány tört re­ménynek lélekharangját kondítja majd a keserii csalódás? Gyötrő érzés a jövő bizony­talansága. Tudásra teremtett értelmünknek fáj, hogy midőn szinte végérhetetlen és belát­hatatlan az emberi ismeretnek tere, épp a jövő felé már az első lépésnél is korlátokba üt­közik ; de, érzésvilágunkra is nyomasztólag hat a bizony­talanságnak e Damoklesz-kardja mely szüntelen ott csüng a fe­jünk fölött. És mégis áldás e bizony­talanság, mert többet alkot, mint amennyit a jövő biztos tudása rontani birna. Ha jövőnk nem volna bizony­talan, ha minden tervünknek, minden cselekvésünknek előre tudnánk a végét, azonnal és magától kiesnének lelki világunk gépezetéből a két legerősebb rugó: a munka ösztöne, meg a reménység. Ha az ember előre látná mindazt, ami reá várakozik, ha eleve tudná, siker vagy siker­telenség lesz-e osztályrésze : lelki erői szükségképpen eler­nyednének, energiája megfogyat­koznék, hiszen minden küzde­lem, minden, még oly csekély megerőltetés is vagy fölösleges, vagy hiábavaló volna. Ebből a nagy fásultságból sohasem tá­madt volna semmisem azokból a nagy eredményekből, ame­lyeket az emberi szellem és akarat hosszú, olvasatlan év­ezredeken keresztül alkotott. Küzdés az élet, küzdés az élet értéke, küzdés nélkül iga­zán csak „fajulva tengés" az élet. E küzdelmet pedig csak a bizonytalanság teszi érde­messé. De e bizonytalanságból fakad a reménység is, az eljövendő javak várása. Mi volna velünk, ha mindig tudnók, hogy semmi jót sem várhatunk ? Oly kedélyi katasztrófa volna ez, amelyet lehetetlen volna kibírni, s hova­hamar a kétségbeesés fegyvere tenne pontot a hiábavaló élet­nek korai végére. , Örüljünk tehát, hogy nem ismerjük a közeli jövőt sem, mely az Urnák 1926-ik eszten­dejével ránk virradt. E nem­tudás nem átok, hanem áldás. Ez teszi termékennyé elménket, hogy sorsunk javítására sohase szűnjék meg új és újabb mó­dokat kieszelni ; ez acélozza meg akaratunkat, hogy amit megkezdett, végre is hajtsa úgy, mintha minden siker csak tőle függne. E küzdelem a mi életünk ; s ha a fölséges Isten sikert is ad hozzá: boldog lesz az uj­esztendőnk ! Dr. Magyarész Feranc. Képviselőnk karácsonyi ajándéka. Városunk nemzetgyűlési képviselőjé­nek nemesen érző szive karácsony virradatának hajnali harangzúgásiban újból kitárult a szegények és sors­üldözöttek felé s indíttatva érezte magát Pápa város szegénysegélye­zéssel foglalkozó egyesületeinek és intézményeinek az ünnepek alatti kiosztás céljára egy hatalmas, való­sággal fejedelmi ajándék nyújtására. A város polgármesterének 32 mil­lió korona összeget adott át azon rendeltetéssel, hogy abból 8 millió korona a választókerület községeihez uttattassék megfeleld szétosztásra, a löbbi pedig Pápa város egyesületei i'S intézményei rendelkezésére bocsát­lassék a következő arányban : Kath. Nővédő Egyesületnek 3 mil­,ió korona, a kath. munkásnő egye fülelnek 1 millió, a kórházlátogató bizottságnak 1 millió, az irg. nővé­rek zárdájának 1 millió, Eucharisz­tikus gyermekszövetségnek 1 millió, a Szent Ferenc lll.-rendnek 1 millió, a ref. nőegyletnek 1.500 K, a ref. gondozó bizottságnak 1 millió, az ev. nőegyletnek 1 millió, az izr. nő egyletnek 2 millió, az izr. iparosok gyámolító egyletének 500.000 K, az izr. népkonyhának 500.000 K, az izr. ápoldának 500.000 K, az izr. kórháznak 500 000 K, a róm. kath. polgári ápoldának, a járványkórház melletti városi ápoldának és a Szent­ilonai ápoldának összesen 1,500000 korohát, a Mggyar Asszonyok Nem­zeti Szövetségének 1 millió, a Hadröá­ntk 2 millió, a tüdőb.eteggondozó *r W****MV**Mh* «* a*********i ************ **************** * dispensernek 1 millió, az anya és csecsemővédő egyesületnek 1 millió és a vöröskereszt egyesületnek 1 millió K, Ker Munkásegyesületnek 1 millió korona. A polgármester úr ezen Összege­ket az egyes megajándékozott egye­sületeknek nyomban kiadta s úgy a maga, mint a városi tanács nevében a leghálásabb köszönetet tolmácsolta városunk nemesen érző és magas gondolkozású képviselőjének ezért a fejedelmi ajándékáért és azért a ke­gyes pártfogásért, melyben városát ez alkalommal is részesítette. De a város egész polgárságának hálája kell, hogy áradjon az ő ne­mes egyénisége felé, aki hatalmas, szociális érzékkel oly gyönyörűen kapcsolódik bele városa segélyezé­sével is az Osszerencsolt Haza segí­tésének, elszegényedett polgársága feltámasztásának és nemzeti újjáépí­tésnek nagy munkájába. E9y igazi békebarátnál. (Folyt, és vége,) .'orra kerültek a vádak. Egymás­után oszlattam el kétségeit mostani helyzetünkre vonatkozóan s azután előkerült a mult. Védtük Európát, véreztünk, fogytunk, a román a he­gyekben legeltette nyáját, fegyvert legfeljebb mint haramia fogott s szaporodott. A szerb százezres cso­portban vérfürdő elől menekült, mi­kor a török árulása miatt ki akarta irtani. Befogadtuk, itt a hála érte ... Hogy magyarosítottunk, vetiK sze­münkre. Hisz a magyar állam fizette papjaikat, tartotta fenn iskoláikat s vájjon most a náluknál műveltebb Magyarországnak van-e tizedrésznyi jussa hatalmuk alatt, mint nekik volt nálunk? Rátértünk az ezeréves múltra, magyar-francia kapcsolatra. Szent István, Szt." Erzsébet neve itt a legismerősebb történelmünkből. Talán még se olyan gonoszok azok a magyarok, kiknek ilyen embereik vannak. Pedig Szt. Istvánról, Szt. Erzsébetről sok francia tud. Akik vallásosak, azok nagyon buzgók, sokat foglalkoznak vallási kérdések­kel, a szentek életét is ismerik. Az Isten- és a felebaráti szeretet magyar hősei egykor karddal vagy alamizsnás lelkületükkel segítették népüket, most pedig egyéni nagy­Hunyadi János a legjobb természetes keserűvíz Közönséges adag : Egy pohárral tele. reggel éhgyomorra, vagy elte lefekvéskor Gyermekeknek megfelelSIeg kevesebb. ságuk emléke Ínségben lévő fajuknak a legjobb propaganda eszköz. Sokat beszéltünk Magyarországról, a béke sorsától s hazaérkezve jól­eső érzéssel állapítottam meg, hogy a kirándulásra fordított napot jól felhasználtam. Már maga a dolog érdekessége is elég ok lett volna, hogy alkalom adtával felkeressem ezt a valósággal misztikus társasá­got. De mondhatom, élmény s lelki­épülés is volt számomra ez a nap azonkívül, hogy egy kis propagan­dát is kifejthettem, amire olyan ke­vés alkalom és olyan nagy szükség van. Mert hiszen mi erősen hisszük, reméljük, hogy nyomorúságos és megalázó helyzetünk nem soká tart. Vagy kard vagy a békeszerződések békés revíziója visszaállítja Szent István birodalmát. De akár a zöld asztalnál, akár harcmezőn fordul ha­zánk sorsa, jóbarátokra szükségünk van. A franciák most ide oda kap­kodnak, keresik a bűnbakot, hogy megmagyarázhassák a napról-napra rosszabbodó gazdasági helyzetüket. Most még a többség megelékszik azzal a magyarázattal, hogy az angol í és amerikai hitelezők szivtelensége az oka a szegénységnek, ami miatt itt többet panaszkodnak az emberek, mint nálunk, pedig az ő szegény­ségük még igen messze van a miénk­től. De már egyre többen vannak, kik átlátják, hogy a békeszerződé­sek körül legalább is annyi baj van, mint az adósságokkal. S ha ez a belátás győzedelmeskedik, akkor nagy szerepe lesz azoknak, kik az igazi béke apostolai voltak, mikor a gyűlölet, a féktelen bosszú dühön-

Next

/
Thumbnails
Contents