Pápa és Vidéke, 23. évfolyam 1-54. sz. (1926)

1926-01-01 / 1. szám

PAPA É8 VIDEKE 1926 január I www vvvw mww wvw Nagy új-évi vásár ! Női és férfi kelmék, bársonyok, selymek, mosók, iralamlnt női és leányka kabátok mélyen leszállított áron 9ke,dSd S" Saudek Miksa divataruházában. Kossuth Lajos u. 14. szám alatt, gött, akkor megértik azt a Marc Sagniert, kit, mert a németekkel való megértést hirdette, elbuktattak az utolsó képviselőválasztáson, hiába volt a nagy becsülés és tisztelet, melynek személye örvendett, hiába harcolta végig a háborút hazája vé­delmében, mindezt legyűrte a vád, hogy nem gyűlöli a németeket. Pe­dig ö a békeakciójával nemcsak egy nemes, szent eszmének a szolgálatá • han áll, hanem elgyengült, elégedet­len hazájának is a javát akarja. 1926 ban, augusztusban, Bierville­ben, ezen a szép, lelkibékét, áhíta­tot lehelő vidéken lesz a keresztény ifjak nemzetközi kongresszusa. El­mennek rá a németek is, hisszük, ott lesznek a magyar ifjak is, sza­vukat is hallatják, s ez meggyőzőbb, imponálóbb lesz, mint ellenfeleleink aljas munkája, akik itt előreláthatóan meg sem jelennek, mert itt nem le­het felelősség nélkül rágalmazni, hazudni, ott szemelőtt tartják az er­kölcsi elveket és itt is eggyek akar­nak lenni a szeretetben, s mert hisz­nek a szeretetben, szeretik és tisz­telik az igazságot. Sx—s. Foederatio Emericana. Irta és a pápai Conventus 1925. évi dec. 5-iki ülésén felolvasta : Derne Károly nyűg igazgató. (Folytatás és vége.) A Foederacio Emericana akkor, amidőn az ifjúság vezetésében a katholikus vallásosság, lovagias gon­dolkodás és általában a nemes férfi ­jellem ápolására és fentartására tö­rekszik, tulajdonképen a magyarság ősi erényeit oltogatja be a jóra és rosszra egyaránt fogékony lelkekbe, ami által a közerkölcsnek, családi és társadalmi életnek tesz igen jó szol­gálatot. Mivel pedig „minden ország­nak támasza és talpköve a tiszta erkölcs", önként következik, hogy a Foederatio egyúttal a nemzet életbe­vágó érdekeit is szolgálja. A Foede­ratio tehát, amidőn törekvéseihez tá­mogató híveket szerez, hármas man ' kát végez : egyesit, purifikál és épít. Egyesíti a katholikus intellektuális erőket; ami a mai időkben, amidőn a széthúzás és meghasonlás démona oly sok esetben gyöngíti a nemzet és a közerkölcs erejét, egymagában véve is nagyon megbecsülni való törekvés. Megbecsülni való annyival is inkább, mert, amint nap nap után láthatjuk, ellenségeink a megszállott területeinken elrabolják a templomain­kat, színházainkat; megnehezítik a magyar nyelv használatát, most pe dig a magyarság elenyésztetése cél­jából a magyar nemzetiségnek és magyar kultúrának már uiolsó védő­sáncait : a keresztény egyházak auto­nómiáját és az azok körébe tartozí iskolákat is teljesen meg akarjál semmisíteni. A katholikus értelmi á erkölcsi erők egyesítése tehát a töb­biek mellett hatalmas segitöerőt je­lent a nemzeti törekvésekre nézve it. A magyar nemzet még soha sem volt oly nehéz megpróbáltatásoknak kitéve, és soha sem volt oly nagy feladatok elé állítva, mint a mos­tani időkben. Összetartásra, egyetér­tésre és nemzeti jellegünk megőrzé-. sére van tehát szükség, hogy a küz­delemben el ne bukjunk. Hogy valamely nemzet jólétére és fenmaradására nézve mily nagy be­folyással van az, ha a politikai nézet­különbségek dacára is a faji és nem­zeti jelleg tekintetében egységes fel­fogás és érzés hatja át a lelkeket, arra nézve az angol nemzet életé­ből meríthetünk legtöbb tanulágot. Ez az élelmes nagy nemzet ugyanis jóelőre gondoskodott róla, hogy el­terjedése és megélhetése tekintetéből ne szorítkozzék csak a maga sziget­országára, amely nem nagyobb, mint aminő a magyar királyság volt ; te­hát a többi világrészeken is szerzett magának területeket letelepedésre és vagyongyűjtésre. Az angolok minden­ben szem előtt tartják a hasznossági elveket. Ebben a tekintetben ők való­ságo" világpolgárok. De csakis ebben a tekintetben ; mert nemzeti tekin­tetekből, lakjanak bár a világ akár­melyik részében, sohasem feledkez­nek meg arról, hogy ők angolok és azoknak is kell maradniok. Innen van az, hogy ahol angolok laknak, ott mindenütt fölényesen hangzik az angol sző ; az idegen hatások tehát nem járnak az ő nemzeti jellegük elkorcsosodásával és elszinteienedé­sével. A németeket is a nemzeti tekinte­tekben megnyilatkozó egyetértés és összetartás tette egységes és hatal­mas nemzetté. A Deutscher Schul­verein és az Alldeutscher Verband lapjai az erdílyi szászoktól kezdve Afrika gyarmatországaiig az egész világon bejárták a németeklakta vidé keket és ápolták a nemzeti öntudat és összetartozás érzetét. Különben min­den nép, amely még élni akar, erre törekszik. Csak a szétdúlt és ellen­ségek közé ékelt maroknyi magyar­ság, amelynek hazájára nézve azt mondja a költő, hogy „a nagy vilá­gon e kivül nincsen számodra hely", csak a magyar nemzet nem tudná ennek a szükségét belátni ? Végzetes volna ez nemzeti jellegünkre és fen­maradásunkra nézve. A Foederatio Emericana azonban az erők egyesítése melleit másod­sorban a lelkeket is tisztítgatja a kor mételyező szellemétől, tehát ro­mokat takarít el, hogy helyökbe a régi katholikus magyarok rendíthe­tetlen isten- és hazaszeretét, vala­mint egyéb ősi erényeit állítsa be. Mindezek által tehát harmadsorban építő munkát végez a lelkekben, ami ránk nézve egyúttal országépítő munka is. Kétségtelen, hogy a Foederatio ezen ténykedéseiben jó úton jár ; mert országunk újjáépítésének nagy és nehéz munkáját mindenek elötí a lelkekben kell megkezdenünk. Tisz­telő elismeréssel ezeknek alapján emelem én meg kalapomat a pápai Conventus kezdeményezői és vezetői előtt. Ezeknek a törekvéseknek alap­ján merem remélni nemzeti életünk újjászületését is. Annyival is inkább merem ezt remélni, mert amint a jelekből látom, a katholikus magyar nők diszes serege országszerte lel­kes tettvággyal csatlakozik a férfi­táborhoz, hogy résztvehessen a Foede­ralio morális és hazafias céljainak megvalósításában. Nagy örömemre szolgált volna, ha ez alkalommal szerencsém lett volna a pápai Conventus köréhez tartozó intelligens hölgyekhez egye­nesen intéznem egy pár kérő szót, amit szives engedelmökkel most csak tiszteletteljes üzenetképén tehetek meg. A mohácsi veszedelem után az ősz Perinyiné egy közös sirba han­toltatta az eleseit magyar hősök tetemeit, hogy a nemzet virága ne legyen a vadak marialéka, Losonczy né eladta össze kincseit, hogy sere­get gyűjthessen és a férjének segítő­társa lehessen Temesvár megmenté­sében. Rozgonyiné gályára ült, hogy átevezzen a Dunán Galambóchoz a sereg telkesítésére, Dobó Katica -ohjaj!|EGGERl MELLPA5ZTILLÁI Köhögés, pe.iz.ed.tseq és aínydfbósocLás effen 65 év> óta beláttak Maqjojt zz az áthozott feóhö­qes Kapható minden, ggóqqsxertárban é-s droqariában. Eqqer matípacz­tiflacsahhamar megszabadított pedig zászlóval a kezében fellépett Eger várfalára, hogy az ország és a kereszténység vódelmezésében a po­gánnyal vivott harcból társaival együtt ő is kivehesse a maga részét. Most önök által arra kérem mély tiszte­lettel a pápai Conventushoz tartozó hölgyeket, hogy ha csüggedezni lát­nának minket, férfiakat, álljanak elénk az újabb idők Rozgonyinéi, Losonczynéi és Dobó Katicái. Tömö • rítsék és buzdítsák a férfitábort a megkezdett munka folytatására és vegyék ki e munkából a nők is a maguk részét. Mert minél jobban ápolgatja a női sziv a férfiész ne­mes törekvéseit, annál jobban gyü­mölcsöznek azok. Nálunk most nincsen hadkötele­lezettség, tehát nincs megfelelő kato­nai neveléá sem. Nincsenek a ke­zünkben fegyverek. Elszedték azo­kat tőlünk a megrablóink, hogy el­nyomott helyzetünkben ezáltal is teheletlenné tegyenek minket. És mi, ha akarjuk, mégis győztesek lehe­tünk velők szemben ; mert az igaz­ság ereje, a magyar kultura és az ösi magyar erény fegyverei hatáso­sabbak a nyers erő fegyvereinél. Egyelőre tehát ezekkel kell ellenök viaskodnunk. A premontrei rend jelmondata : Virtute vinces! A erénnyel győzni fogsz ! Én úgy látom, hogy a pápai Conventus is ettől az igazságtól vezé­relteti magát. Csak rajta, tovább I Mert amig ezen az úton járunk, addig a Foederatio Emericana büsz­kén lobogó zászlója, amely dicsősé­get és nemzeti újjászületést igér, nem fog aláhanyatlani. A népek megzavart lelki életé­ben lassanként be fog következni a tisztánlátás állapota; a békekötés gonosztevőit és rablóit hangos szó- ( val fogja megvádolni ébredező lelki ismeretük. Mindezek pedig — ha mingyárt újabb küzdelmek árán is — az elnyomott népek sorsának jobbrafordulását fogják eredményezni. Lesz tehát még ünnep a világon ! Ez lesz az erény, jog és elnyomott , igazság diadalának, egyben pedig a magyar nemzeti feltámadásnak is az ünnepnapja. Addig is, uraim : Sor­sum corda ! ************************** Kérdezze meg fogorvosát! Legjobban védi fogait SANALBIN fogpép, fogpor, szájvíz. Készíti a Magyar Fogorvosok Egyesületé­nek előírása és ellenőrzése mellett : Dr. Bayer és T.-sa Budapest, IX. / / I

Next

/
Thumbnails
Contents