Pápa és Vidéke, 22. évfolyam 1-52. sz. (1925)

1925-01-04 / 1. szám

•fSHzetésI iraki negyedévre 24.000 kor., egy Kinapra 8000 kor. Iiyai nim á r a darabonk ént 2000 kor. POLITIKAI HETILAP. Megjelenik minden vasárnap. Szerkesztőség: F5-utca 12. Kiadóhivatal FO-utca <2, szém. Hirdetések milliméteres díjszabás szerint Hid a túlsó partra. Irta: dr. Paupera Ferenc. Előbb „egy év" csak az emberek életében jelezte az életkor haladását, míg ma már az államok életében is nagy idővé lett. A letűnt év, a Teg­nap már oiy messze esik tólttnk, hogy szinte a történeíirók pártatlan nyagodtságával tekinthetünk erre a régmiit időre vissza. A nagy és rohamos átalakulások korszakát éljük, államok és emberek egyaránt. A mindinkább tökéletesedő gépkocsik és acélmadarak, a vitor­látlan szélhajók, a kormányozható légivonatok: a technika bámulatba­ejtő csodái. A dróttalan távíró, amely immár nemcsak pontokat és vonala­kat, hanem fényképeket, sőt a gyenge emberi hangot és zenét is átröpíti a beláthatatlan sikságok és hegy­láncok felett, a völgyeken és a ten­gereken, a felhőkön és a szélviha­rokon át, célhoz juttatva az erőtlen beszédet, hullámok moraján és egek dörgésén átfurakodva, — mindezek « csodák összezsugorítják a tér fo­galmát és kiterjesztik az idő md sodperacií. Ma nincs megállapodás, nincs nyugalom sem az emberek, sem az államok életében. De ne is legyen megállapodás, megetősödés, meg­szilárdulás az elviselhetetlen rossz ban, a fojtogató drágaságban, a eyomasztó je'enben. Ebből a lettenetes helyzetből ki kell menekülnünk. Kí kell vezetni a világháború törmelékei közül a nagy sivárságból úgy honfitársainkat, mint az egész szenvedő magyar államot. Sokáig késlekedtünk, de az elmúlt évben végre megkezdtük a túlsó partra vezető hid építését. Két pilléren nyugszik a nagy mű: a Nemzeti Bankon egyrészt és a külföldi kölcsönből eredő tőkén más­részt. Ezt a két pillért iveli át a nemzet áldozatkészsége. Vájjon nem kell-e a pilléreket megerősíteni, a merész ivet még egy pillérrel a ma­gángazdaságoknak nyújtandó köl­csönnel alátámasztani, hogy a nem­zet áldozatkészsége össze ne r$$­kadjon ?! Vizsgáljuk meg a pillérek erősségét és teherbírását. A Nemzeti Bank a magyar köz­gazdaságnak kétségkívül erős oszlopa. Működésének megkezdésétől, azaz 1024 június 24 iké ő! megszűnt an­nak lehetősége, hogy az állam ki­adásainak a fedezésére „a jegysajtót igénybe vehesse". Ezen a napon te­hát a fedezetlen állam jegyek nyomá­sának végeszakadt, köznyel ven szólva: a bankóprés megállott. Ha az állam ú Nemzeti Banktól most már bank­jegyeknek tekintendő úgynevezett államjegyeket akar felvenni, ezt csak Agy teheti, hogy az ellenértéket arany­ban, vagy devizákban nyomban be szolgáltatja. Egyebekben a jegyfor­alom csak a bank alapszabályszertt \..eti tevékenysége alapján kibo«sá­víi bankjegyekkel növekeáhetik. Az egész jegyforgalomnak a tör­vény szerint 20*/» erejéig érckész­lettel, valutákkal és devizákkal fe­dezve kell lennie. Ez a fedezet je lenlcg 54 5 •/#, tehát sokkal több, mint amennyit a törvény előír. Az első pillér tehát erősen áll. Az Állam jegyfotgalom a lehanyatló esztendő első napjától a Nemzeti Bank működésének megkezdéséig 931.337 millió koronáról 2,520 113 millióra duzzadt. Az új bank az Ál* lami Jegyintézetnek ezt a passzívumát a JeRyinfézet girószámlatartozásaival (1,274.205 millió) együtt átvette. A jegyforgalom — a legutóbbi kimu tatás szerint — 4,155 178,0C0.000 korona. A növekedés egy év alatt 3 V* billió. A Nemzeti Banknak — törvénybe iktatott alapszabályai szerint — egyik legfőbb feladata, hogy a magyar pénznek nemzetközi értékelését fenn­tartsa azon a szinten, amelyen ko­ronánk árfolyama a baok működé­sének ftiegkezdéíekor megállapodott.. Az ev végén örömmel mondhatjuk, hogy a bank a papírpénz értékállón dósitására vonatkozó nem könny M feladatát is sikeresen teljesítette. A Nemzeti Bank működésének megnyitásakor koronánk értéke hir Men 10 ponttal javáít s ennek a G 007 centimes-os külföldi értékelés­rek színvonalát azóta a bank — szamot sem tevő kisebb hullámzá­soktól eltekintve — tartani tudja. Az 1922. évben pénzünk érvé­rek háromnegyedrészét, az 1923. fvben hatheted részét, az 1924. év­ben pedig valamivel több mint egy­negyed részét veszíette el. 1923 szil­veszterkoj 100 korona annyit ért, mint ma 430 korona. Az elértéktelenedés bár igen nagy és súiyos, de annak ijesztő pro­gresszióját nemcsak megakadályozta f Nemzeti Bank, haném még a mély ponton valamivel íelül értékállóvá vei te koronánkat. Ha most már azt kutatjuk, hogy f iiam, illetőleg bankjegyeink tömege nennyi aranyéitéket képvisel, a kö­vetkező eredményre jutunk: az év elején forgalomban volt papirpénz­nennyiségben — dollárárfolyam alap. «in átszámítva — 129.351 852aranyk. i'ék volt, a most furatomban levő iankjegyeinkben 281,859 890 korona m ».?>'-*i;ytart8lom. A z aranyérték te­hát egy" év alatt több mint kétsze­resére emelkedett. Ez a körülmény azt bizonyítja, hogy a jegymennyi ség okszerű sz ség okszerű szapo ítása nem áll ok­A hét eseményei. A politika hirei. A nemzet­gyűlés karácsonyi szünete alatt sem szünetel a politika. Yezető politiku­sok azon fáradoznak, hogy a kép­viselőházat otthagyott ellenzéket visz­szatérésre bírják. Ezekben is meg van a hajlandóság a visszatérésre, külünösen mióta látják, hogy kerü­letük nincsen velük egy véleményen. Csak a látszat megmentéséért köt­nek ki feltételeket, ügy látszik azon­ban, hogy a veszett fejszének végre is megtalálják a nyelét. — A múlt fcétnek politikai szenzációja volt kü­lönben, hogy a Népszava közzétette a kormánynak az 1922 es választá­sokra vonatkozó, a szociálistákkal kötött szerződését a jobboldali ellen­zék ellen. A tiszta lélekkel végzett vetésnek szép termését szemlélheti most a kormány. A földbirtokreform eredmé­nye. A földbirtok reformmal 597.094 katasztrális hold föld jutott a kis­emberek kezébe örökföldöl, 98 540 hold kisbérletbe. Keletkezett 127.471 házhely. Emberevők. Régi korok haj meresztő bűntettei ájulnak fel a vi lághábotű miaty keletkezett erkölcsi ét anyagi zftllöttség következtében. A háborá utáni nyomorúság, 8 az erkölcsi érzék hiánya azok után, akik más korgó gyomrán éí ruhátlansá gán alapozták meg exisztenciájukat, az emberi gonoszság egy új fajtáját, az emberevést is meghonosította. Csak karácsony előtt került itéSet alá Németországban a hannoveri em­berevő, Harmann, aki vadállatias kegyetlenséggel gyilkolta meg a laká­sára csalt szerencsétleneket, most újabb tömeggyilkos került hurokra Münsterbergben, Benke Károly nevű ember személyében, akinek az eddigi megállapítások szerint öt áldozata van. A francia kormány beleavat kozott & pécsi lázadó katonák bünpörébe. JVkgr uk, hogy az 1918 iki f écsi katonai lázadás fel­bujtóit és vezetőit a radbiróság el Ítélte. Azonban a Párisban tartóz­kodó emigránsok az Emberi Jogokat Védő Liga áiján H.riot francia mi­niszterelnök höí furdultak az elitéltek érdekében. A ír nc a követ már interveniált is Bud pesten, hogy a közönséges gyilkosok el ne vegyék a méltó bümetésí. — Rászolgáltak a nagy pártolásra, hisz az ilyen cső­cselék had segítette a franciákat a győzelemhez. vetlenül egyenes arányban a pénz elértéktelenédésével, tehát a termelő célzatú jegykibocsátás előnyős a közgazdaságra nézve is.­A Nemzeti Bank kétségkívül ha­talmas pillére annak a hídnak, ame­lyen áthaladva, majd a tuisó parton idővel elérhetjük azt, hogy a bank­jegyeket nemes ércre beválthatjuk. Addig azonban még sok értékálló külföldi pénzt, ilyenre szóló követe­léseket és főként aranyat kell a bank­nak gyűjtenie. De ettől igenigen távol vagyunk. Hiszen még a hid sincs megépítve és a túlsó parton is alig találunk oly Eldorádót, oly államot, amely a világháboié óta a készfizetéseket megkezdte, mint ami­lyen eldorádó Svédország. Oit a lefolyt év április 1-én nemcsak, hogy megszűnt az aranykivitel tilalma, ha­nem annak helyébe az aranybehoza­tal tilalma lépett. A Nemzeti Bank működésének — pénzünk értékének állandósítása ut­ján — kétségkívül része van abban is, hogy állami költségvetésünk hiánya a lefolyt évben nem növeke­kedett, habár nem is apadt. Mig ugyanis — a zárószámadások hiá­nyában — hozzávetőleges számítá­saink szerint az 1923. évben defici­tünk 130 millió aranykoronára volt tehető, addig az 1924. évben a defi­cit a genfi tervezet szerint éppen ennyi, az 1924—25. költségvetési évre szóló költségvetési előirányzat szerint pedig kereken 101 millió. A letSnt év pénzügyi mérlegének teljessége kedvéért közbevetőleg le­gyen szabad itt még tájékoztató pil­lantást vetnem kereskedelmi mérl*.~ günkre. Passzív volt az aranykor ­natíban kifejezve: 1913 ban 35 inu lióval, 1920 ban 303 millióval, 1921 ben 306 millióval, 1922 ben 214 millióval és 1923 ban 82 millióval. A lepergő évnek eddig c>ak első 10 hónapjáról vannak feldolgozott adataink. Ezek szerint behozatalunk es kivitelünk egyaránt növekedett. Tiz hónap alatt csaknem annyi volt külkereskedelmi forgalmunk arany­értéke, mint az előző év 12 hónap­jában együtt. E 10 hónap alatt a passzívum 98 8 millió aranykorona. Ez a mínusz a hátralevő kéi hónap­nak várható kiviteli emelkedése foly­tán valószínűleg apadni fog, habár aligha fog leszállani az előző évi 82 millióra. De tekintetbe kell ven­nünk, hogy mezőgazdasági termelé­sünk is elmaradt az 1923. évi rekord* termés mögött. D; bi hatunk abban, hogy majd külkereskedelmi mérlegünk is meg­javul, ha a szomszédállamokkal meg­felelő szerződéseket köthetünk. Ezek is közelebb fognak vinni a túlsó parthoz. A túlsó partra vezető hid másik pillére: 250 millió aranykorona 9 amelyet a magyar kormány öt költ­ségvetési félév előrelátható hiányai­natc fedezésére a nemzetek szövet­ségének beleegyezésével és ellen­őrzése mellett vett fel Ez az osz-

Next

/
Thumbnails
Contents