Pápa és Vidéke, 20. évfolyam 1-52. sz. (1923)

1923-01-07 / 1. szám

ilöftzetésl Arak: negyedévre 100 kor., egy* hónapra 35 kor. Egyes szán Ara darabonként 10 kor. POLITIKAI HETILAP. Megjelenik minden vasárnap. Szerkesztőség és kiadóhivatal Fő-tér 12, sx. Telefon 61. az. Hirdetések milliméteres dtjszahés szerlnft. A jobb jSvdért. Paupera Ferenc drf, kerületünk nemzetgyűlési képviselője, a Buda­pesti Hírlap egyik legutóbbi számá­ban VA jobb jövőért r t cimen vezér­cikkei közöl, melyben büen és vilá­gosan ismerteti gazdasági és pénz­ügyi helyzetünket, másrészt pedig biztos kézzel rámutat azokra a módo­zatokra, melyek egyedül menthetik meg államháztartás unkát és egész gazdasági életünket a végső pusz­tulás veszedelmétől. Az alapos és gondolatokban gaz­dag cikk politikai, gazdasági és pénzügyi körökben egyaránt méltó feltűnést és érdeklődést keltett, s úgy hisszük, hogy olvasóinknak és párt­hiveinknek kedves szolgálatot te­szünk, ha azt egész terjedelmében közöljük. Tekintsünk vissza az egy év előtti rörichi árfolyamra, a drágaság index­számára, az államjegyek mennyisé­gére és az államháztartás egyenle­gére, ezekre a tájékoztató pontokra, hogy valódi helyzetünk tudatára éb redjünk. Egy évvel ezelőtt 100 magyar ko­rona 85 centimes ot ért Zürichben, ma pedig csak 21*/* centimes-ot ér, tehát valutánk értékének csaknem háromnegyedrészét elvesztette. Az ok és okozat kölcsönhatásában áll ez­zel pénzünk belföldi vásáríó-erejének csökkenése is; más szavakkal: a drágaság fokozódása. A lefolyt év — sajnosan érzi ezt mindenki lép­ten nyomon — eljuttatott bennün­ket az árucikkek zöménél a világ­paritás áraihoz. Az osztrák Reisch volt pénzügyminiszter hiressé vált jelszava: „Hinauf zu den Weltmar­kenpreisen" nálunk is megvalósult. A drágulás indexszáma egy év alatt négyszeres összegére emelkedett. (81­röl 326-ra.) Kinek sikerült vájjon ez alatt az esztendő alatt jövedelmét és vagyonát is ezzel arányban négy­szeresére emelnie?! Pedig akinek ez nem sikerült, az nem tudja tar­tani az egy év előtti egyensúlyt sem, az a gazdasági életküzdelemben alul marad Pénzünk külföldi értékének és bel-^ földi vásárlóképességének egy év alatt a negyedrészére való sülyedése szük­ségképpen pénzeszközeink szaporo­dását idézte elő Az államjegyprés gyorsabban működött, mint bármi­kor. Az áliamjegyforgalom a letűnt esztendő alatt 25 milliárdról 74 mil­liárdra emelkedett. Ma tehát csak­nem háromszor annyi magyar pa­pírkorona van forgalomban, mint amennyi egy év előtt volt. És ebből az óriási papirhalmazból nemcsak egy-egy korona ér kevesebbé, mint egy év előtt ért, hanem a három­szor nagyobb pénzhalom a maga összességében is kisebb értékű, mint a tavalyi egyharmad pénzhalöm. Mig ugyanis egy esztendővel előbb az áilamjegyek összegének értéke 212 millió volt svájci frankban, addig ma a tömegében háromszorosára szaporodott államjegyeink értéke csak 168 millió svájci frankot képvisel, tehát 44 millió svájci frankkal ke­vesebbet. Bizonysága ez ann&k, hogy a pénz ördöngös jószág, amelyet büntetlenül még törvényes uton sem lehet utánozni I De tájékozódás céljából vessünk egy pillantást államháztar ásunk mér­legére is. Alig csalódom, ha hozzá­vetőleges számításaim alapján azt hiszem, hogy államháztartásunk évi deficitje egy év alatt 16 milliárdról j 70—80 milliárdra puffcdt. S mindez a kétségbeejtő eredmény a legna­gyobb szorgalmú, a legfőbb törek­vésekkei telt pénzügyminiszter ve­zetése mellett a közterhek túlfeszített felcsavarása uián jelentkezik, mindez az örökre egyszer szedett vagyon­váltság bevételének rövid egy év alatt nagyrészben történt elköltése, a föld­adónak buzaparitásia való 3000 szá­zalékos fokozása, a forgalmi és a fényűzési adóknak, a sör-, a szesz­és a cukoradónak, nemkülönben az egyedárusági tárgyak árának, a vasúti és a postai tarifának, végül a telefon­díjaknak felcsigázása, a jövedelmi és vagyoni adóknak az adómegállapitá­sok során történt az elviselhetetlen­ségig súlyos emelése után állott elő. S az állam és az egyén puszta megélhetésének ilyen vergődő gond­jai közepette fenyeget bennünket a jóvátétel réme, amelyet nem tudott elűzni a letűnt esztendő és amely kísértetként még sokszor fog meg­jelenni a jövő évben. Ez a jóváté­tel még ma is oly nagy kérdőjelként mered elénk, mint egy év előtt. Va­lóra válása pedig államháztarfásun­kat és egész gazdasági életünket pusztulással fenyegeti. Az államháztartás egyensúlyának helyreállítását azon az úton, amelyen most haladunk, sajnos, nem remél­hetjük az öj évtől sem. Ezt ne is várjuk a közterhek ujabb emelésétől, mert ezen az uton az el sem követ­kezhetik, a drágaság nem csökkenhet, uz áliamjegyforgalom nem apadhat. Az egyéni gazdaságok megerősí­tése, a többtermelés valóra váltása, ennek révén pedig a kivitel foko­zása azok az eszközök, amelyek mig egyfelől az állami bevételek egész­séges és természetes növekedésére vezetnek, addig másfelől a külkeres­kedelmi és fizető-mérleg passziv vol­tét a legegészségesebb alapon foko­zatosan megszüntetik. Ha céltudatosan vezetett pénzügyi és közgazdasági politikával és a jó Isten segítségével elérjük azt, hogy Csonka-Magyarország területén csuk annyi gabonát és cukorrépát terme­lünk, annyi sertést hizlalunk, mint amennyit ugyanezen a területen a háború előtt produkáltunk, úgy ezzel képesek lennénk külkereskedelmi és fizető mérlegünket aktívvá változ­tatni a mai nagy passziv voltából. Beláthatatlan előnyöket biztosítana ez úgy pénzünk értékének .egészsé­ges emelkedése, mint áiíarmiázíaitá­sünk egyensúlyának helyreállítása szempontjából. Minden gazdaság rendbehozatalá­nak első és főfeltéíeie: a kiadások és bevételek előirányzása a jövőre, a számadások lezárása a múltra nézve. Mindez nálunk a legnagyobb gaz­daságban : az államgazdaságban — } sajnos — a letűnt évben nem tör­tént meg. Sőt két időszakon át, hetvenegy napig az állami bevételek beszedhetésére és a kiadások fedez­heíésére nem volt a kormány tör­vényszerűen felhatalmazva az 1922. évben. Most az uj év napjával ismét be­köszönt az ex-lex állapot. Kivánom, hogy csak rövid ideig tartson, mert az ex-lex alkalmas az adómegszava­zás jogának, az alkotmány feltétlen uralmának, az adófizetés-készségnek és a törvények tiszteletének meg­ingatására. Eltelt az év 365 napja, vissza­hozhatatlanul, anélkül, hogy a kül­földi állam kölcsönhöz és a dollár­fedezetű jegybankhoz csak egy lé­péssel is közelebb jutottunk volna! Pedig ezek nélkül ninics kibontako­zás, nincs gazdasági kalkulálás Csonka- Magyarországon. Szomorú az út, amelyet állam­pénzügyi szempontból az elmúlt esz­tendőben megtettünk és az útmuta­tók — sajnos — gazdasági vég­veszedelmet jeleznek abban az irány­ban, amely felé mi haladunk. Re­méljük, mert a reménynél egyebünk sincsen, hogy áz új esztendő kő­déből egy jobb jövő bontakozik ki számunkra, amely meghozza nekünk mindazt, amtvel az ó esztendő adó­sunk maradt. * Itt azonban rövid pír szóval hadd fele'jünk meg arra a kérdésre, miért nem mondta el Paupera dr. gondo­latait és eszméit a parlamentben is ? Aki öt közelebbről szerencsés is­merni, vagy akárcsak figyeíemmei végighallgatta vagy olvasta tartalmas programinbeszédét, azonnnal látnia kellett, hogy Paupera Ferenc clr. a reális élet embere, aki még csak szói sem hájfandó vesztegetni ött, ahol annak eredményére nem számithat, még ha szónoki babérok is integet­: nének feléje. Így tanulta ezt meste­rétől, Széli Kálmántól, akinek éveken át nemcsak tanítványa, hanem jobb keze is volt, s aki hosszú kép­viselősége alatt — bár az akkori éra egyik icgiiiélyciifc'cíí jzó.yiú elm-jc volt T- a lehető legritkábban hallatta szavát a parlamentben. És mégis már mint képviselő sokat dolgozott az ország pénzügyi helyzetének meg­javításán s később mint miniszter öntudatos pénzügyi politikájával ren­det teremtett az államháztartásban $ az állami bevételeket addig nem sej­tett magasságra emelte. De az felei meg legjobban az ő tartalmas, gaz­dag egyéniségének is. Kiváló szak­ismeretét, gazdag tapasztalait, s ér­tékes munkáját ott gyümölcsözteti szivesen, ahol azokkal hazájának használhat, — a megfelelő parla­menti bizottságokban. S mi tudjuk, hogy akik ma az ország gazdasági és pénzügyi sorsát intézik, az ő meghallgatása nélkül semmit sem lesznek. Egyébként pedig megállapít­hatjuk, hogy ma a parlamenti fel­szólalások meddő levegőverdesések, s még az argumentumok arzenáljával sem győzhetik meg senki az ellen­párton levőket, Amily szomorú, ép oly való, hogy a mai parlament a nemzet nagy mosókonyhájának nem hozzá illő szerepét vette át, s az egymással szemközt áiló pártok egy­más szennyesének mosogatásával lopják a nemzet drága idejét AmS történik, az (a bizottságokban törté­nik s ha a mi képviselőnk a jelen helyzetben tartózkodik a nyilvános fellépéstől, emiatt nem fáj a fejünk, hanem eljárását teljesen helyeseljük, s személyét csak még nagyobb bi­zalmunkról biztosítjuk. .

Next

/
Thumbnails
Contents