Pápa és Vidéke, 20. évfolyam 1-52. sz. (1923)

1923-01-07 / 1. szám

Tanár-gyülés Pápán. A „Magyar Rajztanárok Orsz. Egyesülete" Pápa városát szemelte ki arra, hogy eíső vidéki vándor­gyűlését megtartsa. A vándor-gyűlés­sé? kapcsolatban a helybeli és vidéki intézetek a ref. kollégium termeiben tajzklállííást rendeztek, A vándor­gyűlés csaknem két napra terjedő programmjával, az előkelő tanférfiak­nak ide özönlésévei nemcsak a tanár­ságnak volt mozgalmas két napja, hanem magának a városnak is. E léét napon át városunkban volt Nád­ier Róbert festőművész, műegyetemi tanár, a Magy. Rajzt Orsz. Egye­sületének illusztris elnöke, dr. Dsida Otíó győri tank. kir. főig., Balogh Sándor, az egyesület főtitkára, Holló Alajos a Középisk. Tanár Egyesület hivatalos kiküldötte, Mirkva János festőművész fög. tanár, számos bu­dapesti és vidéki középisk. tanár. A budapesti és győri vendégek december 28 án a déli gyorsvonattal érkeztek meg. A helyi rendező-bizott­ság várta aaf érkezőket s elszállásolta a városban. Ugyaneznap délután nyüt meg a kollégium 3 nagy termé­ben az ízlésesen elrendezett ifjúsági rajzkiállítás. A kollégiumban Faragó János főig. és Losonczy Jenő tanár fogadták és üdvözölték a vendégeket, Megkezdődött erre a kiállítás bő anyagának megszemlélése. Szebbnél szebb rajzok, festmények gyönyör­ködtették a szemlélőt. A budapestieket és az előkelő publikumot, akiknek soraiban ott láttuk városunk minden számottevő tényezőjét, láthatólag igen kielégítette a kiállítás magas nívója. Nem egy ízben hallottuk a kellemes kritikát »jaj de szép" stb. Ezután ugyancsak a kollégium dísztermében kiállítóit hires Baldaczy­féie metszet-gyűjteményt tekintették meg. Eközben a bíráló bízottság a tanári szobában rövid ülést tartott, amelyen a tekintélyes számban össze­gyűlt dijak felett döntött Este 8 árakor az úri Kaszinó termeiben ismerkedési estély volt. Másnap d. e. a városháza nagytermében megkez­dődött a vándor-gyii és. Ezt meg­előzőleg megtekintették városunk ne­vezetességeit u. m. a főtemplomot és a bencés templomot A gyűlésen az elnöki tisztet az ezüsthajú izig-vérig művész Nádler Róbert töltötte be. Első szavai üd­vözletek voltak. Üdvözölte dr. Tenz­linger Józsefet mint a város fejét, dr. Dsida Ottó tank. kir. főigazgatót, Tar Gyulát, mint a Kaszinó elnökét, Holló Alajost, mint a Középisk. Tanár Egyesület kiküldőttjét. Üdvö­zölte a megjelent inlézetek vezetőit, tanárait és a nagyszámú érdeklődő közönséget. Bevezető szavaiban ki­emelte a rajztanítás nagy fontosságát, amelynek célja a szép kultusza. E vá.ndór-gy ülések is arra vannak fjtvatva, hogy a nagyközönségben a rajztanítás iránt érdeklődést kelt senek. A megnyitó után következtek a víszontüdvözlések. Dr. Tenzlinger József a város nevében, dr. Dsida Ottó a tankerület nevében üdvözöl­ték az egyesületet és annak vezető­ségét. Holló Alajos a Középiskolai Tanár- egyesület nevében. Ezután az elnök kiosztotta a zsűri által -odaítélt díjakat. Díjakat ado­mányoztak: Pápa város 2500 K, Ref. kollégium 2800 K, Orsz. Rajzt. Egy. 3100 K, Losonczy Jenő 1000 K, 3 lelkes úr 2100 K, összesen: 11500 K< Díjakat nyertek: Pápa város 1000 K díját nyerte Nagy Mariska (ref. polg. leányisk. Pápa), A pápai ref. kollégium 1000 K díját nyerte Wínkler Bella (győri leány­gimn.) A Magy. Rajzt. Egy. 1000 K díját nyerte Pölöskei Lajos (ref. főg. Pápa). Ugyancsak az egyesület másik 1000 K díját nyerte Artner Ferenc (áll. tanítóképző Pápa). Lo­sonczy Jenő tanár 1000 K díját nyerte Németh Piroska (ref. tanítónőképző Pápa). A ref. kollégium 900 K diját nyerte Gyuk György (áll. tanítóképző Pápa). A Ref. kollégium 900 K díját nyerte Jamniczki Manczi (ref. polg. leányiskola Pápa). Pápa város 750 K díját nyerte Kovács Emma (ref. tanítónőképző Pápa). Ugyancsak Pápa város 750 K díját Závory Zoltán (ref. kollégium Pápa). A két ismeret­len űr adományából kiegészítve az egyesület adományával 600 K nyert Kiss József (ref. főgimn. Pápa), ugyan­csak 600 K nyert Balogh László (áll. tanítóképző Pápa). 500-500 K díjat nyertek Takács Ferenc (bencés főgimn. Pápa). Bakó László (áll. tanítóképző Pápa). Franc Károly (izr, polg. fiu. Pápa) és Tóth József (ref. kollégium Pápa). Dicséretek nyertek: Nagy Győző (győri bencés főgimnázium). Turóczy Mária (győri leánygimn ). Gál Ferenc, Bogár Fe­renc, Kovács Iván, Kántor Gyula, Varga Kálmán (ref. kollégium Pápa), Varga Olga (ref. polg. leányiskola Pápa), Ftliber Sándor (izr. polgári fiúiskola Pápa). A díjak kiosztása után Balogh Sándor főtitkár vázolta jelentésében az egyesület múltját és jelenét meg­győzve a hallgatókat e jelentés kap­csán arról, hogy rajztanításunkat a külföld is mintaképül veszi. Ezután Mirkva János festőművész, budapesti főgimnáziumi tanár tartotta meg, alapos tanulmányra valló tar­talmas előadását a raj/.tanításról. Ki­fejtette, hogy a mai rajztanítás már nem a régi u. n. kézügyesség, ha­nem igen mélyreható szellemi munka. E mindvégig lebilincselő előadás után az elnök az ülést bezárta, meg­köszönve a szíves fogadtatást, érdek­lődést és a felajánlott díjakat. Az ülés után átment a közönség nagy része a kollégium menzájára ahol 50 terítékes bankett zárta be mozgalmas két napot. A fehér asz­talnál igen sok felköszöntő hangzott el, amelyek legnagyobbrészt az egye sülét vezetőjét éltették. Az első fel­köszöntőt Faragó János főig. mon­dotta, amelyhez sorakozott dr. Tenz­linger József polgármester pohár­köszöntője. A ; sikerült bankett a kollégium menza vezetőjének Fehér Zsigmond kollégiumi tanárnak ér­deme, aki ezért, szép pohárköszöntőt is kapott. A vendégek a ííéső délu­tánig a legjobb hangulatban maradtak együtt. A vendégek a délutáni gyors­vonattal távozlak el. HI Hl E tN£« •• Paupera Ferenc nemzetgyű­lési képviselőnk újévi ajándéka. Nagynevű képwselőnk a város pol­gármesterének legutóbbi Budapesten való tartózkodása alkalmával a város részére 281 000, a választókerülethez tartozó 14 község részére pedig 78.000 korona összeget adott át áj évi ajándékul azzal a célzattal, hogy az a városban szociális működést kifejtő egyesületek és intézmények javára nyújtassák és igy abból a társadalom minden rétege, politikai pártállásra, felekezetre es osztályra való tekintet nélkül részesüljön, il­letve a kerület minden községe ily intézmények hiányában főleg a há­ború áldozatai segítséget nyerjenek. Az összeg szétosztása a kővetkező: 1. Hadirokkantak , özvegyek-, árvák pápai csoportja részére 10.000 ko­rona azzal a rendeltetéssel, hogy azt iegelsősorban a legszegényebb hadi­árvák segéjyezésére fordítsák. 2. A pápai Ipartestületnek 10.000 korona azzal a rendeltetéssel, hogy abból önhibájukon kivül munkanélkül álló, egyébként arra érdemes néhány ipa­ros iparához szükséges anyaggal iát­tassék el. 3. A Hadviselt Iparosok Egyesülete temetkezési alapjára 10.000 korona. 4. A pápai OMKE. részére önhibájukon kivül elszegényedett kereskedők, illetve azok özvegyei és árvái segélyezésére 10.000 korona. 5. A főiskolai hallgatókból alakult Dunántúli Blokk pápai csoportja részére 10.000 korona a szegény­sorsú hallgatók tankönyvének be­szerzésére. Könyvtárak gyarapítására: 6. Az Iparos-Ifjak Köre számára 5000 ko­ronát. 7. A Kath. Legényegyletnek 5000 koronát. 8. A Felsővárosi R, Kath. Olvasókörnak 10.000 korona. 9. Az Alsóvárosi Olvasókörnek 5000 korona. 10. Keresztény Munkás ­egyesületnek 10.000 korona. 11. Az Evang. Ifjúsági Egyesületnek 5000 korona. 12. Szabad oktató tanfolyam részére anyagbeszerzésre 6000 ko­rona. 13. Szent-Benedekrendi fő gimnáziumi menza részére 20.000 korona. 14. A Ref. főgimnáziumi köz­tartás részére 20000 korona. 15. A keresztény intézmények részére: a) A keresztény egyesületeknek MANSZ­ban csoportosult blokkja számára a kereset nélkül álló családfők leg­nagyobb részben valaha jobb sor­sott látott tisztviselők és azok özve­gyei anyagbeszerzési (házi szőttes ipar létesítése) alapjára 50 000 ko­rona. b) Irgalmas nővérek ovodája 10.000 korona, c) Sient-Ilonái ápolda részére 10 000 korona, d) R. Kath. ápoida részére 10.000 korona, e) Irgalmas nővéreknél működő gyer­mekszövetség számára 10 003 korona, 16 Izr. jótékony intézmények ré­szére : a) Hitközségi szegények szá­mára 20.000 Korona, b) Izr. kórház részére 10 (XX) korona, c) Izr. ápolda részére 5000 korona. 17. Irgalmasok kórháza számára 10.000 korona. 18. Tüdőbeteg gondozó Intézet (dis­pansaire) javára 10.000 korona. A kerülethez tartozó 14 község számára a községek lélekszáma sze rint az egyes körjegyzők és jegyzők utján felosztásra kerül: 1. A dákai körjegyzőség számára összesen 2769 lakos után 18000 K. 2. A Pápa­Salamon község részére 1305 lakos után 9000 K. 3. A mezőlaki jegyző­ség számára 1875 lakos után 12000 K. 4. Mihályháza község részére 1329 lakos^ltán 9000 K. 5. A ne­messzalóki körjegyzőség számára 1247 lakos után 9000 K. 6. marcal­gergely i körjegyzőség számára 820 lakos után 6000 K. 7. Kűlsővat köz­ség számára 1042 lakos után 6000 K. 8. Nyárád község számára 1530 lakos után 900© K. A nagylelkű adomány jól jellemzi képviselőnk fenkölt gondolkozását és nagy emberbaráti szeretettől át­hatott szivét. A megválasztáskor juttatott 100 000 korona és múlt évi december havá­ban átadott 50 000 korona összeget a polgármester fa alakjában osztatta ki a reá utaltak között, illetve rész­ben felhasználta a népkonyha céljaira. A jelen adományt is figyelembe véve, tehát eddig fél millió koroná­nál nagyobb összeget juttatott kép­viselőnk szociális és szegényügyi intézményeinknek, nagyban fokozva ezáltal azoknak a jelen súlyos pénz­ügyi viszonyok közötti prosperálását és sok könnyet szárított fel nehéz gondok között küzdő lakosságunk szeméből. Köszönjük neki újévi üdvözletét és annak kapcsán nyújtott baráti jobbját, mi is boldog újévet kívánunk és sok áldást Hazánk és városunk ér­dekében folytatott nemes önzetlen munkájára. Nyilatkozat. A Pápa és Vidéke múlt számában „A Kaszinó kibőví­tésének kísérlete" cimen megjelent közleményre vonatkozólag a lap szerkesztősége kijelenti, hogy a cikk megjelenéséről nem tudott, azt nem helyesli. Ezzel kapcsolatban még a kővetkező nyilatkozatot közöljük: A Kaszinó kibővítésével és a ki­lépett tagok visszatérésével kapcso­latban irt cikkem ügyében dr. Kőrös Endre és Kardho(dő László kaszinói választmányi tag urak kijelentették előttem, hogy dr. Tenzlinger József polgármester urnák a választmány előtt tett nyilatkozata alapján meg­állapította a választmány, hogy a tagok visszatérését célzó akciót nem Tar Gyula ur, hanem dr. Tenzlinger József polgármester ur kezdemé­nyezte, s hogy ez esetre elesnek a Tar Gyula kezdeményezéséhez fűzött következtetések is. Kérték annak meg­állapítását, amit készséggel meg is leszek, hogy az 1922. évi közgyűlé­sen történt választás nem felelőtlen egyéni akció műve volt, mert ilyen akció A Kaszinóban nem is lehet­séges. A cikk ezen részének egyéb­ként nem volt legtávolabbi célja sem a Kaszinó uri tagjainak kedvezőtlen színben való feltüntetése. (S.) Városi közgyűlés. Dec. 28 án a városi képviselőtestület közgyűlést tartott, amelyen az 1923. évi költ­ségvetést tárgyalták. Hosszabb vita és több módosíió indítvány elvetése után a közgyűlés lényegében a ta­nács javaslatát fogadta el azzal a módosítással, hogy az eredetileg 147 5°/o-ra tervezett pótadót 134••/» ra szállították le. i Ifjúmunkások Orsz. Szövetsé­gének pápai csoportja vasárnap, f. hó 7 én d. u. 2 órakor a ker. szoc. szervezetek helyiségében értekezletet tart, melyre az összes tagokat meg­hívja az Elnökség.

Next

/
Thumbnails
Contents