Pápa és Vidéke, 12. évfolyam 1-53. sz. (1917)

1917-01-01 / 1. szám

4. PÁPA ES VIDEKE 1916 december 31. — Koronázási istentisztelet. Nagy ünnepe lesz a magyarnak mindig dec. 30. a, IV. Károly apostoli király megkoronáztatá­sának ünnepe. Szent István koronája fejet cserélt, de fénye a régi marad, melyre ráragyog a magyar nemzet királyhűsége. Dec. 30.-án, a koronázás napján az országos ünneplésből Pápa város közönsége is kivette a részét. D. e. 9 órakor ünnepélyes isten­tisztelet tartatott a főtemplomban, amelyen gróf Esterházy Jenő és Esterházy Maria­Anna grófnő, valamint az urad. tisztikar, a helybeli összes világi és katonai hatóságok részt vettek. A nagytemplom Magyarország címerével ellátott számtalan nemzeti lobogó­val ékesítve az istentisztelet fényéhez méltó ünnepi díszt öltött. A szentélyben IV. Károly király arcképe és a királyi jelvények voltak láthatók, melyet katonai őrség vett körül. Kriszt Jenő esp.-plébános miután a szószék­ről fölolvasta báró Hornig Károly bibornok­püspök koronázási körlevelét, fényes papi segédlettel ünnepélyes szt. misét celebrált. Szt. mise alatt a helybeli bencés főgimnázium ifjúsági énekkara énekelt dr. Teli Anasztáz igazgató vezetésével. Graduale és communio alatt Kemény Béla játszott hegedűn Széptóth János orgonakiséretével. Az ünnepélyes isten­tiszteletet »Te Deum«, majd a hymnus fejezte be. — Karácsony a kórházakban. A Pápai Vöröskereszt-egylet a többi pápai egy­letek közreműködésével, mint a mult hábo­rús években, úgy most is az összes kórhá­zakban a sebesült és-beteg katonák számára karácsonyi ünnepet rendezett és a katoná­kat megajándékozta. Minden kórházban ka­rácsonyfát állítottak fel, amelynek díszítését az Irgalmas nővérek (Zimmermann-iskola), Leányegylet (kaszinó), ref. Leányinternátus tanárnői (ref. főiskola), Áll. polg. leányisk. tanárnői (Áll. polg. leányiskola), az ev. és ref. leányegylet (ipariskola), a női kereske­delmi tanfolyam hallgatói (izr. iskola), beütés székház (a főgimn. kórház), a Vöröskereszt­egylet tagjai (Vöröskereszt-kórház) végezték. Az egyes kórházakban az ünnepi beszédeket Gyurátz Ferenc, Csizmadia Lajos, Lie. Rácz Kálmán, dr. Teli Anasztáz, Harrnos Zoltán, Wimmer Károly, Dr'agovics István, Németh Imre mondották. Az ünnepek rendezésében a Vöröskereszt- és Nőegylet tagjai, mint a mult évben is, buzgó tevékenységet fejtettek ki. Az ünnepélyek után a katonákat minden kórházban megajándékozták. A Vöröskereszt­egylet hálás köszönetet mond minden közre­működőnek, különösen Hajdany Vince őr­mesternek, a katonai kórház raktárfelügyelő­jének az ajándékok elfogadása és ügyes rendezéseért. — A Pápai Leányeg-yesület dec. 31 én (Szilveszter) este fél 9 órakor a Griff-szálloda nagytermében műsoros házi estélyt rendez. Belépőjegy nem tagoknak 2 K, tagoknak 1 K. Diákjegy 1 K. A jövedelmet háborús jótékony célokra fordítják. — Felhivás Miután a bor- és hus­fogyasztási adó 1917 jan. l-ével kincstári kezelésbe megy át, figyelmeztetnek a bor­és husméréssel foglalkozók, valamint a ma­gánfelek és bortermelök, hogy készleteiket, ha adózott is, január 6-ig a v. adóhivatalnál írásban 2 példányban bejelentsék, mert a mulasztókat a legszigorúbb büntetés éri. Egy idősebb ápolónő felvétetik b mt,!­Cím lapunk könyvnyomdájában. — Felülfizetések. Az irgalmas nővérek folyó év dec. 16. és 17-iki szinielőadása a] kalmával fölülfizettek vagy pedig adományai kat szegény árva iskolás gyermekeink szá­mára hozzánk juttatták: gróf Esterházy Jenő 500 K-t; gróf Wallis Gyuláné (Pápakovácsi) 200 K-t; gróf Esterházy Móricné (Wien) 100 K-t; gróf Esterházy Mária-Anna 60 K-t; gróf Esterházy Sándor (Marcaltő) 50 K-t; Néger Ágoston (Veszprém), N. N. 30-30 K-t; dr. Antal Géza, Seideman Ilona (Ősi), dr. Óváry Ferenc (Veszprém), Varga Józsefné, a cse­bányai r. k. hivek, Mayersberg Samu, 20— 20 Ki; Horváth Elekné 12 40 K-t; Hajnócky Árpádné, Horváth Ferenc, Mészárosné (Ta­polcafő) Oram Valter, Kardos Henrik, Bódai István, Krausz Korein, Kreizer Anna, Raffel Dénesné, N. N., N. N., 10—10 K-t; Racsek Józsefné 8 K-t; *Sipos Józsefné 6 K-t; Keresz­tes Gábor 5'20 K-t; Majer Istvánná, Cságoly Ferencné, özv. Hanauer Zoltánné, Sipos Ist­vánná (Hajmáskér), dr. Niszler Teodoz (Pan­nonhalma), Szeipt Imréné, Mészáros-leányok, Pityik Györgyné, Wimmer Károly 5—5 K-t. (Folyt, köv.) M. kir. anyakönyvi kivonat. 1916 dec. 22-töI-26-ig. Született: Csejtei Imre napszámos és neje Tun­ner Anna leánya: Irén, . rk. — Tuba József csizmadia és neje Farkas Karolin leánya: Rózsa, rk. Halálozás: Varga József 18 hónapos, rk., tüdőlob. Gergye Jánosné Konc Lidia földmivelőnő, ref., 71 éves, tüdőlob.— Kohn Adolfné Kolin Regina szatócs neje, izr., 60 éves, tüdővész. Németh Ignácné Vidos Zsuzsánna, magánzó neje, ev., 64 éves, rákoselfajulás. — Nim­bergerMór házaló, izr., 52 éves, hasihagymáz Ni mberger Mórné Laufer Regina, házaló neje, izr., 60 éves, hasihagymáz. — Garbacz József rk., 1 éves, kanyaró. — Ircsik Béla vasúti váltóőr rk., 37 éves, tüdővész. Házasságot kötöttek: Fehér Sándor gazdász, izr. és Weisz Edit, izr. Kiadóhivatal! üzenet. L. Sárhida. 1917 április l-ig rendezve van. Kurt« Gyula ajánlja kitűnő ZONGORÁIT. Kívánatra jutányos áron kölcsönöz, javít és hangol zongorát és pianinót Pápa, Főtér. Bevásárlás előtt ne feledje, hogy legjobban vásárolhat Pápán a Pápa és Vidéki Keresztény Fogyasztási és Értékesítő Szövetkezetben. XAXVXAXVXAXVXAXVXAXAXVXAXVXAXVXAX 4 • X • X 4 > X 4 X • X 4 X • X 4 X • X 4 lr Vegyünk ROBUR-kályhát! ROBUR, a fütőtechnika legújabb találmánya, szabadalmazott folyton égő kálylia, feltűnően csinos kivitelben. ROBUR-kályhához minden tüzelőanyag használható, mely az égés folytonosságára alkalmas. ROBUR a tüzelőanyagot teljesen felemészti, ezáltal óriási fűtő­anyagot takarítunk meg. ROBUR-kályhánál a hőfok szabályozható, gázömlés vagy robba­nás teljesen ki van zárva. Egyébként más fajta kitűnő gyártmányú kályhákból is állandóan nagy raktárt tartok, melyeket a nagyérdemű közönségnek b. figyelmébe ajánlom. Az árak a lehető legjutányosabbak. Ezúttal szives figyelembe ajánlom zománcozott katlan­üstjeiinet, melyek a rézüstöket teljesen pótolják. Raktáron tartok mindennemű konyhaedények et és vas. cikkeket. Sok szép ajándék gyermekek számára. Pontos kiszolgálás. — Szabott árak. Szives pártfogást kér teljes tisztelettel ifj. Kunszt Henrik vaskereskedő, a ROBUR-kályhák egyedüli elárusítója Pápán uradalmi igazgatósági épület, Főtér és Korvin-utca sarkán. X 4 X • X 4 X • X 4 X • X 4 X • X 4 X 4 XAXTXAXVXVXAXVXAXVXAXTXAXVXAXVXAX Nyomatott Stern Ernő könyvnyomdájában Pápán, 1916.

Next

/
Thumbnails
Contents