Pápa és Vidéke, 10. évfolyam 1-52. sz. (1915)

1915-01-03 / 1. szám

X. évfolyam. VgiS itt fa Pápa, 1915« január 3. 1. szám. PAPA ES Szépirodalmi, közgazdasági és társadalmi hetilap. A pápai Katolikus Kör és a papa-csóthi esperes-kerület tanítói körének hivatalos lapja. Előfizetési ár: Egész évre 12, fél évre 6, negyedévre 3 K. Egyes szám ára 26 fillér. A lap megjelenik minden vasárnap. Kiadótulajdonos: A Pápai Katholikus Kör. Felelős szerKesztö: Kecskés Lajos. Szerkesztőség: Flórián-utca 12. házszám. A kiadóhivatal vezetője: Pados Antal, Főiskola-utca 3. házszám, ahova az előfizetési- és hirdetési-dijak küldendők. Előfizetéseket és hirdetéseket felvesz Hajnóczky Árpád és Wajdits Károly könyvkereskedése, valamint Stern Ernő könyvnyomdája. Csendes jubileum. Csendes lenne akkor is, ha a ret­tenes orkán nem ingatná az emberlakta ' föld sarkait, s ha tizezer ágyú lélekzet­megállító szimfóniája nem adná hozzá a kíséretet, — hát még ebben a min­dent, a mi kivülevan, lenyomó, eltörpítő világ-kataklizmában. Arról van ugyanis itt szó, hogy ez a lap, a Pápa és Vidéke ez új, pro­blémákkal teljes esztendőben lép a tize­dik évfolyamába. Tiz lefolyt esztendő egy nemzet, vagy épen az emberiség életében semmi, egy pillanat talán, az egyénében már jelentős időtartam, in­tézményében, vállalkozáséban több, műit, olyan, amely szándékok, törekvések, munkák, energiák, sikerek, kudarcok, örömök, vereségek tarka kaleidoszkóp­ját mutatja. Olyant, a milyen maga az élet, csupa változás. Ilyen múltra tekinthet vissza ez az újság is, bár még csak küszöbén a má­sodik lusztrum utolsó évének. Tizedik éve, hogy lelkes emberek a kath. kör kebelében, felismerték azt a hiányt, a mely a katholikus érdekek sajtóorgánum nélkül való állapota, lépten-nyomon elé­jük tárt és éreztetett, és megcsinálták lapunkat nagy ambícióval, munkakedv­vel, szeretettel és önzetlenséggel. Ez utóbbi rekvizitum különösen fontos volt, mert ha amit tettek, viszontszolgálat reményében tették volna, úgy bizony ez az újság soha se meg nem született, se meg nem nőtt volna. A lap megindult. Fogadására ké­szen álltak a gúny, a féltékenység, a jóindulatu (?) szánalom, az »akarnám, de nem lehet« barátság fapénze, s egy lelkes csoport, meg' rtő, sóvárgó, elv­barát, filléreivel, tollával, 'buzdító sza­vával. Lelkes emberek egész lelkükkel melengették a zsenge vállalkozást, s el­lehet mondani, hogy az új lap egyál­talán nem volt elnézésre szoruló munka irodalmi tekintetben, nívó dolgában, sőt kitűnő, később nagyobb körben feltűnt irodalmi erők itt revelálódtak nagy- és általános érdekű közleményekben. Há­nyat takar a lelkes úttörők közül a föld, nehéz volna hosszabb utánnagon­dolás nélkül megmondani; statisztikát csinálni nincs is szándékunkban, de még se maradjon ez az irás egy névnek fájó érzéssel való megemlítése nélkül: Takács Gedeon. A lap haladt a maga utján, da­cára sok, haladása útjába vetett aka­dálynak, amelyből nem egy intra mu­ros repült. Legyőzte valahogy ezeket is és létjogosultságát elismerték, mondjuk felismerték olyan helyeken is, a melyek erre a legilletékesebbek. Akik pedig a szent tűz élesztői, munkásai voltak, igyekeztek, hogy az elismerést kockára ne tegyék, a célt, a rendeltetést szem élól ne tévesszék, s a fegyverek is 'ézek­hez méltók maradjanak. Azt hiszem el is mondhatjuk, hogy durn-dum lövedé­ket soha sem használtunk, a személyek támadását lehetőleg kerültük, frivolitás­tól, pikantériától, szenzáció-kergetéstől hasábjaink mentek maradtak. A megfelelő szellemet és modort nem volt nehéz megtartanunk, mert direktívánk adva volt abban, hogy be­TÁRCA. Szent Benedek és a művészetek. Szent Benedek a festőművészetben. A clervauxi apátság kiadásában meg­jelent ily cimü, remek kiállítású munka (német nyelvű) az összegyűjtött gazdag kép­anyaggal és a művészettörténeti alapvetéssel nem tudta a megkövetelhető teljességet elérni. Abszolút teljességről egész természetesen szó se lehet, de az már kívánatos volna, hogy legalább fontos és értékes müvek ne hiá­nyozzanak és egész művészettörténeti korok ne maradjanak említés nélkül. Pedig e mű­ben a barokk-kor, mely oly sokat alkotott Olaszországban, Németországban, Ausztriában, sőt minálunk is — Sz. Benedek dicsőítésére, csak egy-két francia művész által van kép­viselve. A XIX. század művészei közül, akik Sz. Benedek alakját teljes megértéssel fes­tették, elmarad itt Schraudolf, Hess és Füh­rich (az u. n. nazarénusok iskolájából) és Faussen, akinek a gyönyörű Madonna Mared­solana-t köszönjük (Sz. Benedek és Sz. Sko­lasztika jól sikerült képével). A közölt képekről azonban meg kell állapítani, hogy érdekesek és értékesek. 50 jól sikerült reproduktio hirdeti Sz. Benedek nagy jelentőségét életének egyes mozzana­taiban. A képek sorrendjét Sz. Gergely dia­lógusa alapján állapították meg a szerzők. Művészettörténeti szempontból megfelelőbb lett volna a művészek szerint való csopor­tosítás. A képek ismertetésében ezt a sor­rendet fogjuk megtartani. Az első kép, melyet sikerült (elfedezni, a XI. századból származik, római freskó Sz. Bastianello templomából a Palatínus hegyen. Alaposan elromlott már; az arc elég kifeje­zéstelen, merev. A stilus bizánci jellegre vall. Érdekes, hogy a legközelebbi Sz. Be­nedek képet Assisiben találjuk a felső tem­plom bejárata fölött. Valószínűleg Cinabue alkotta a képett. Sz. Ferenc, Sz. Klára és Sz. Antal társaságában jelenik meg Sz. Be­nedek. A másik neves Sz. Ferenc-festő, Giotto di Bondone is megfestett egy Szent Benedek életéből való jelenetet a florenzi tranciskánus-konvent ebédlőjében. A kép nagyon jellemző Giotto irányára. Két jele­netet kapcsol össze egy képen; Sz. Benedek magánosan imádkozik barlangjában, közben az ördög eltöri a csengettyűt, mely azt szokta jelezni, hogy Romanus, jóakaró támogatója, meghozta a remete táplálékát. A Szent azon­ban minderről nem vesz tudomást, annyira belemerült az imádságba. Egy angyal menti ineg az éhség veszedelmétől; egy környék­beli papnak, aki húsvéti lakomájánál ül, tudtára adja a Szent nehéz helyzetét. Ezt a két jelenetet kapcsolta Giotto össze; mindent elmond, ami lényeges, de többet nem. Nem maradoz el a természeti szépségek festésén, a fákat, házat, a barlangot épen hogy csak jelzi. Szent Benedeket igen korosnak testi. Giotto irányát képviseli Spinello Are­tino (f 1410) is, aki a Firenze melletti S.

Next

/
Thumbnails
Contents