Pápa és Vidéke, 7. évfolyam 1-52. sz. (1912)

1912-01-01 / 1. szám

WM VII. évfolyam. Pápa, 1912. január 1. 1. szám. Szépirodalmi, közgazdasági és társadalmi hetilap. A pápai Katholikus Kör és a pápa-csóthi esperes-kerület tanítói körének hivatalos lapja. Előfizetési ár: Egész évre 10, fél évre 5, negyed évre 2.50 K. Egyes szám ára 24 fillér. A lap megjelenik minden vasárnap. Kiadótulajdonos: A Pápai Katholikus Kör. Felelős szerkesztő: Zsilavv Sándor. Szerkesztőség: Deák Ferenc-u. A kiadóhivatal vezetője: Süle Gábor, Viasz-utca 15-ik házszám, ahova az előfizetesi- és hirdetési-dijak küldendők. Előfizetéseket és hirdetéseket felvesz Hajnóczky Árpád és Wajdits Károly könyvkereskedése, valamint Stern Ernő könyvnyomdája. Fekete Karácsony. — Irta: BÉRI ZSIGMOND. — »Leesett a mi fejünk koronája« . . . Epen a szent estén. A glóriás karácsonyi éjjelen. És magnum gaudium, nagy öröm helyett lőn ploratus et ululaius multus: szivettépő sirás és fájdal­mas jajgaiás. Elvégeztetett. Zichy Nándor, a magyar katholikus nép édesapja, a magyar keresztény renaissance úttörője — nincs többé! Szebben, igazabban, találóbban nem jellemezte őt senki, mint a magyar katholikus világ legelső kitűnősége: Prohászka Ottokár, akinek róla mondott aranyigéit, ércbe kellene vésni! Ércbe, a legnagyobb magyar katholikus érc szobrára: Homo Dei, homo patriae, homo ecclesiae. Homo Dei volt valóban: az Isten embere. Krisztus sziveszerinti lovag. Nagy, erős, öntudatos, független, hatalmas lélek. A kereszt tövében itatta át lelkét mélységes alázattal, rettenthetetlen bátorsággal, sziklákat repesztő hittel, soha nem csüggedő reménységgel és az egész világot átfogó, izzó szeretettel. így érlelődött az ecclesia militans, a küzdő, vagy mint mondani szokták: harcos egyház félelmet, megalkuvást nem ismerő, fényes szellemi tehetségekkel megáldott vezérévé. A kereszt tövében nevelődött prófétává, a »nagy gondolatok és lelkesülés« emberévé. Nem a má-nak dolgozott; sasszeme a holnap-nak magasságait nézte és vasenergiával a jövőnek homlokára akarta feltűzni a letiport, világot megváltó keresztet! Sorsa is olyan volt, mint a prófétáké: meghurcolták, kigúnyolták, megrágalmazták s ha néhány ezredévvel előbb születik, bizonyára meg is kövezik! Mert nem siránkozó próféta volt, hanem hatalmas, megváltó, nagy érzésekkel telített, alkotó, apostoli lélek. Egy élt, ahogyan beszélt. Szent volt. Igazi eucharisztikus szív, Jézus szent szivétől megihletett lélek. A gyakori szent-áldozás örökös üdeséget, ragyogó fényt, csodálatosan érzelmes melegséget, hajthatatlan akaraterőt, szilaj bátorságot, magával ragadó szépséget és mélységes tartalmat kölcsönzött isteni szeretettől átitatott lelkének. Hazafiságát is kétségbevonták a homo palriae-nck, a Hazafinak. Ha hazafiságon az eget hasogató nagy szólamokat, a máról-holnapra elfelejtett garasértékű »szent« esküvéseket értjük, akkor Zichy Nándor igazán nem volt hazafi. O valahogy máskép, — tisztábban, önzetlenebbül, becsületesebb lélekkel szerette a hazát. Nem frázisokkal, hanem csendes, kitartó, lankadatlan munkával, tettekkel szolgálta a nemzeti ügyet. Fényes államférfiúi tehetségeivel első sorban gazdaggá, anyagilag függetlenné akarta tenni hazáját. — Az egyházpolitikai harcok förgeteges viharaiban elkeresztelték *mitszkavezetŐ*-nek. S most, a sírjánál, legádázabb ellenfelei is így írnak róla: »Azon férfiak közé tartozott, akik a magyar nép előtt minden érdemrendnél ragyo­góbb kitüntetést szereztek maguknak: börtönben ültek. Körtönben ültek abban az időben, mikor a kiválók, a nemesek, az önfeláldozók, a szabadabb eszmék szószólói számára tartották fenn a fogházakat.« Ekkor veszítette el grófi rangját és nemességét, úgyhogy Deák Ferenc szerint ő volt »az ország leggazdagabb parasztja.« Csodálatos szépen egyesült benne a magyar lélek kuruc-szelleme a király iránti hűséggel. Sohasem volt szolga; büszke, egyenes lelkét nem szennyezte be hízelgés. Magas közjogi méltóságával, felséges urának bizalmával sohasem élt vissza. Közelebb akarta hozni a királyt és a nemzetet. S a keserű igazságot nemcsak lefelé mondta meg, hanem a nemzeti ügy szószólója volt a trón zsámolyánál is. »Es ha nem csupán az oltárról, hanem az alkotmányvédelméről is lesz szó, ismét ott lesz gróf Zichy Nándor szelleme, mint volt akkor, mikor a koronás királyt vissza kellett tartani, hogy jóhiszemű tévedésből bár, de az alkotmányra tett esküje ellen engedje tanács-

Next

/
Thumbnails
Contents