Pápa és Vidéke, 5. évfolyam 1-52. sz. (1910)

1910-01-01 / 1. szám

4. PÁPA ÉS VIDÉKE. 1910. január 16. Baranvaszentló'rincre, utódja, Kristóf y Kálmán s? áruellenőr, járási számvevő is megérkezett Baranyaszentlőrincről s működését megkez­dette. Jeszenszkyt 1910. január 1 ével szám­ellenőrré, Kristóf.}'t számvizsgálóvá léptették elő. A járási számvevői hivatalba bevonult még, Szánt fid Gyula államszámviteli vizsgát tett, okieves segédjegvző is, aki mint szám­gyakornok nyert bejutást. — A holt kéz!(?)... A vesz­prémi szegényház alapjának gyarapítá­sára báró Hornig Károly megyés püs­pök 800, János y Ágoston c. püspök, káptalani nagyprépost 500 és dr. Rad a István prépostkanonok 200 koronát adományozott. Jánosy Ágoston még 500 koronát adott az elaggott iparosok segély-alapjának gyarapítására is. Ugyan­csak a veszprémi káptalan volt az, aki a veszprémi elemi fiúiskola szegény tanulóinak és azok szüleinek nagyon kedves Karácsonyt szerzett. Mult va­sárnap is a káptalan adományából ki­osztott a tanítótestület 103 pár cipőt s 60 öltözet ruhát, összesen 1060 kor. értékben. — Esküdtek névsora. A veszprémi .esküdtbíróság mellé 1910-ik évre, Pápáról a következőket sorolták ki: néh. Adamovics Lázárt, Baranyai Gyulát, Beck Zsigmondot, Bikki Sándort, Bódai Istvánt, Czeke Endrét, Csillag Károlyt, Ena Mihályt és Giczi Károlyt. — Tea estély. A kath. kor szo­kásos tea estéiyeit f. hó 6-án vagyis vízkereszt napján kezdi meg. A vöröskereszt hangversenye lesz, ugvlátszik idei farsangunk első első mulatsága, melyre a rendezőség és a kedves műkedvelők már javában készülnek. A hangversenyt január /у-én a Griff-s'zálloda nagytermében tartják meg és tekintve, hogy csak egy estére terjed és a jótékony cél jegyében zaj­lik 1 e, nagv sík ert jósolhatunk neki látogatottság és erkölcsi valamint anyagi tekintetben. Mint halljul с, a műsort igen érdekes számokból állították össze s nemsokára sajtó alá kerül. -— A ker. szociális egyesület felolvasó estél y e. A keresztény munkásegyesület hol­nap, azaz vasárnap szinielőadással egybekötött felolvasó estélyt tart. Szinre kerül a «Nem jut eszébe» c. bohózat. Kezdete este 7 óra­kor. Bcléptidij személyenkint 20 fillér. Tö­rekvő fiatal iparosaink működésére felhívjuk az érdeklődők figyelmét. Köszönetnyilvánítás. Hoitsy Pálné úrnő a pápai jótékony nőegylet sze­gényei számára 20 koronát volt kegyes keze­imhez juttatni. Az adományért szegényeink nevében hálás köszönetemet nyilvánítom. Sült Józsefné ' elnök. — Előléptetés. Szabó Etelt, a helybeli áll. polg. leányiskola tanítónő­jét a N. fizetési osztályba rendes tanító­nővé nevezte ki a miniszter. — Felolvasó estély. A kath. kör legközelebbi felolvasó estélve január hó 9-én lesz. Pályatételek. A veszprémi egyház­megye r. kath. tanítóegyesülete az 1909- 10. iskolai évre a következő pályatételeket tűzte ki. A pályatételek, amelyeket az egyesület csak a saját tagjai részére jelölt ki, a követ­kezők: I. A modern rajztanítás az elemi iskolában. Irányelvek: f. A tanuló alaki kép­zésének és esztétikai nevelésének fontossága. 2. A mai kornak a rajztanítással szemben növekedő és kifejeződő igényei. A rajztudás­nak érvényesülése a különböző életpályákon. 3. Az elemi iskolai rajztanításban oly egy­séges módszer követelése és megállapítása, amely szerint az elért eredmény a későbbi rajztanításban is kellőképpen érvényesülhet. Jutalma 100 korona. II. A népiskolai nevelés és a népmodor nemesítése. Minő nevelési eszközökkel munkálhatja az elemi is­kola a magyar nép modorának nemesítését, olyan eredménnyel, hogy ez egyúttal lelki­nemesedéssel, a mások iránt nyilvánuló tisz­tclctérzctnck és előzékenységnek fejlődésével is járjon ? A jó udvarias modor hasznát, ki kell domborítani, a társadalmi érintkezés sok­féle alkalmainak felsorolásával: a lelkinemes­ség értékét és szükségéi pedig az élet sok­féle eseteiben kivált áldozatkészség jellem­zésében kell kifejteni. A pályamunkákat, melynek terjedelme két irott ivnél kevesebb, s öt irott ívnél több nem lehet, idegen kéz­zel irva, s jeligés levélkével ellátva 1910. év március l-ig Gübicza Lajos, világi c-lnök cimén Veszprémbe kell küldeni. — Karácsony a kaszárnyában. A helybeli huszárlaktanya lovardájában kará­csony est-én egy óriási karácsonyfát állítot­tak' fel, mely a tisztikar áldozatkészségéből szépen volt diszitve. A leleplezés után a tisztikar jelenlétében a karácsonyfa körül felállított legénység előtt Késmárky Béla fő­hadnagy gyönyörű beszédben méltatta a nap jelentőségét, melynek befejeztével minden egyes katona sorsjegy húzás utján értékes tárgyat kapott ajándékba. Végül pedig szé­pen díszített asztalok mellett a legén vség ünnepies vácsorához ült. — A felsővárosi kath. kör f. hó 20-án, vasárnap délután 2 órakor válas||mányi ülést tart. A tárgyalásra kitűzött ügyek rendkívüli fontosságára való tekintettel a választmányi tagoknak lehetőleg teljes számban való meg­jelenését kéri Béri Zsigmond elnök. Uj plébániák. Az 1909. évben két uj plébánia alakult a veszprémi egyházme­gyében. Az első Ukk y Megyer és Rigács filiákkal. A megyés püspök adományozza. A második Gadány, fii iák nélkül. Szintén a megyéspüspök adományozza. Az elsőnek adminisztratora dr. Ott Mihály, a másodiké Bognár Imre. — Pásztorjáték. A nórápi r. kath. elemi iskolában igen szépen sikerült pász­torjátékot rendezett, Kalmár Antal ottani kántor-tanító, — Karácsony este és Kará­csony első napján. A «Betlehemi bakter» c. ügyes és kitűnő pásztorjáték került szinre, a kicsikék szép alakításában. A nórápiaknak igen kedves órákat szerzett ezzel, a derék kántortanítójuk. Felülfizetések. A dec. 20. és 21-én megtartott karácsonyi színjátékoknál fölül­fizettek: Adám Iván (Veszprém) 10 K; Dr. Erdélyi László (Pannonhalma), Farkas József (Győr-Kajár), Mikula Aladárné (Fiume), Pe­rényi Antal (Veszprém) 5 5 K; Dr. Recti­nitz Ede 4 K; Béri Zsigmond 3 K; Baán Imre (Varsán®,- Dely Margit, Dingesz Mihály né (Sztgotthárd), Eaa Mihály, Gence Józsefné, Haydú Mariska (Sárfimizdó), Horváth Mici, Keresztes Gábor, Kiss György, Kiss István, Kristoffy Gyuláné, Mudra Olga, Nóvák Ede, Dr. Nyi kora József, Pálffy Józsefné, Pctróczy Ilona (Visznek), Regner Pál, Seidcman Ilona (Ősi), Szcsztay Károlyné (Nyircgyháza) 2 2 K; N. N. 1.80 K; Gárdos Lajosné, Wohlrab Gyuláné 1.20 1.20 K; Okolicsányi testvé­rek 1.10 K; Dr. Bass Ernő, Bódai István, Csiszárné, Drézsényi Lajosné, Hoffmann Ist tán né, Pethő Józsefné, Somogyi József, Szeberényi László, Ujváry Józsefné 1 1 K; Ilolclanncr Gyuláné, lierez Béla, Ka.tula Gyuláné, N. N., Ostermann Nándorné 60 60 fillér; Legény József 50 fillér; Keresztes Gyula, Mogoe Ferenc 40 40 fillér; N. N. 20 fillér. A kegyes adományokért hálás kö­szönetet mond az irg. nővérek intézete. Az uj vasúti díjszabás. Ha valaki újév reggelén el akar valahová zónázni, ahová eddig 1 korona volt a vasúti dij, az vi­gyen magával több pénzt, mert csak 1 kor. 40 fill lefizetése mellett utazhat. Ez azt je­lenti, hogy a m. kir. államvasutakon, ele a többi vasutakon is, ugy a vicinálisokon, mint a magántársasági fővonalakon körülbelül 40 százalékkal emelték ugy a Személy, mint az áruszállítási díjszabást és ez 1910. janár 1-én lép életbe. Karácsonyi ünnepély a kath. legény­egyesületben. Rendkívüli, szokatlan nagy érdeklődés volt a kath. legényegyesületnek Karácsony másodnapján tartott ünnepélye iránt. Annyi és oly szép közönség töltötte meg az egyesület nagy termét hogy az egyleti tagok a harmadik szobába szorul­tak, Az ünnepélyt Blasutigh Sándor távol­létében Szeberényi Lajos a nagybányai főgimn. minorita r. hittanára nyitotta meg tanulságos és emellett mindvégig emelkedett beszédével, amelyet a szépszámú közönség feszült figyelemmel hallgatott meg. Erre szebb­nél-szebb szavatalok gyönyörködtették az ünnepélyen megjelenteket. A szavalatok kö­zül különösen kiemelnünk Mező Bözsi k. a. szavalatát, ki Bán Aladár Jézus c. hatalmas költeményének előadásában valóságosan re­mekelt. Ez azonban semmit sem von le Barcza Linus, Giczy Erzsébet és Illés Ter us kisasszonyok szavalatainak értékéből. Stuk­sza Sándor és Rózsás Sándor szavalatából is kiérzett a törekvés. Ők is hatásosan sza­valtak. Az estély felolvasója Szeberényi László áldozópap volt, ki «Egy beteljesült jóslat cimen tartott igen ügyes és érdekes felolvasást. A közönség hálás is volt iránta tapsban. A közönség egy jól sikerült estély emlékével távozott az egyesületből. — Csőd- és fizetésképtelenség. A veszprémi kir. törvényszék Fischer Mór pá­pai lakos ellen megnyitotta a csődöt. A bécsi hitelezők védőegyesülete közli Weisz Simonné, pápai lakos fizetésképtelenségét.

Next

/
Thumbnails
Contents