Pápa és Vidéke, 5. évfolyam 1-52. sz. (1910)

1910-01-01 / 1. szám

1910. február 13. PÁPA ÉS VIDÉKE. 3. flótás könyvem. — Molnár Kálmán legújabb verses könyve.*) — Pápa minden intézetének, újságjának, társas körének meg volt néhány évvel ez­előtt a maga poétája. Molnár Kálmán volt köztük az igazi dalos poéta és a legtermé­kenyebb iró. Népies hangja, könnyen folyó, ékes beszéde, hangulatokra nagyon fogékony lelke, frissessége csakugyan dalos poétává avatják őt. Ez a kis 124 oldalas könyve már a második verses kötetje. I Ia általában akarnánk jellemezni Mol­nárt, ezt a szót irnok felőle: dalos természet. Dalai jobbak, mint románcai. Dalaiban is az a jobb, amely teljesen alanyi érzést énekel meg. Azok, melyek, hogy úgy mondjuk, ­külső hangulatok dalolói, a nóták, gyen­gébbek, tartalmuk kévés. Dalai általában könnyedek, egyik-másik határozottan szinte könnyű, mert csak szó és rím, de tartalma nem sok. (Virágja van, 37. 1. Bakony mentén ... 51. i ) Több helyütt közismereté rvminiscer.­ciákkal dolgozik, (pl. Járhatod a templomo­kat. 30. 1. Kuruc nóta. 56. к Két csiVig jár. 78. 1.) gondolatai egyébként még ott sem újak, fordulatosak, ahol szebb a költemény. Pedig ilyen több is van. Igaz, hogy fordulatosságot találunk nála, de fordulatai nincsenek előkészítve, itt-ott erőltetettek. .(Pl. Tegnap este... 11. 1. 2 strófája igazán blazírt egy strófa': Furcsa összehozást találunk a 48. lapon; előkészítés nélküli a fordulat pl. az Edcs anyám c. vers 2. szakaszában (49. 1. és a 115. lapon ). Pedig a költemény, kivált ha dal, csak akkor igazi, akkor művészi, ha — egységesen élvezhető, hiszen a dal egy gondolat egységes kifejezője. Ha már a fordulatosságról szólunk, nem hagyjuk el a dicséretet sem; épen ezért ki­emeljük ily cimii meglepően fordulatos költe­ményét: Nagyon, nagyon fáj a szivem. (16. 1.) Nem maradunk adósai Molnárnak szép költeményeiért sem. Hiszen, amit kifogásul említünk, azt sem gáncsoskodási viszketég­ből tesszük. Szeretnők, ha Molnár a mi sze­rény Írásunkból is, — ha egyértelmen lesz velünk - tanulna. Kissé fékezze magát. Nem lesz baj, ha tán kevesebb verse lesz is egy­*) Budapest, Singer és AVolfner. Ára 2 kor. Ny. Goldberg, Pápán. ­egy kötetben, de amit sajtó alá rendez, job­ban válogassa meg. Mostani kötetéből is kihagyhatott volna egy párat. Ilyen pl. Éjszaka van. (12. 1.) Nem tudom én. (14. 1.) Ezer pengő. (15. 1.) Le­hullatta levelét. (18. 1.) Bordal. (102. 1.) köz­helyekből van összeróva. Azonban gyenge verseit messze fölül­múlják számra és értékre a jobbak és a szépek. Molnár könyvében ugyanis nemcsak u. n. jobb versek, hanem határozottan szépek is vannak. S ha a gyengébbekre az okulás miatta rámutattunk, ezekre a szépekre is felhívjuk olvasóink figyelmét. Mulassatok, (2. 1.) különösen az első és utolsó szakasza. Oda van a virágos nyár, (13. 1.) Édesanyám lánya vagyok, (24. 1.) első szakasza, a másodikban u.i. túloz! Nótának igen jó a Kiskomárom mesz­sze van . . . kezdetű (26. 1.) Költözik a fecske . . . (33. 1.) A hegedűm. (46. 1.) Van nekem egy . ! . (71. 1.) Szerettem egy kislányt ! 73. 1.1 Boldog cv. a kis lány, ( 79. 1.) Mások, hkzem, hog) n ást is, többet : tab'Fának-, ér- к tűdnél: még többet is nui­! ím ni. Megemlítem ázonbru azt is, mi tesz: verseit szépekké. Először ir a nvcive; igazán vígan, pattogva gördülő, kör n ved, költöiesN zamatos magyar nyelve. Falár jó lesz' avag; talán ez lesz a legjobb, ha ezekre ujjai к ; rámutatunk. Olvassák ci a Találkozom veled. 1 (32. 1.) Madár az ágon (38. L) kezdetüeket (ebbe ugyan egy hiba is becsúszott!) melyekben a verselés, a nyelv azt mutatják, hogy iga­zán jókedvéből és szivéből fakadtak. így Ír­jon s csak ily hangulatban irjon ezután. A szivéből azonban tollúnk hegyére veszi ezt az ellenlábas, nem is magyar szót; affektált! Ilyen a Koldus vagyok (35. 1.) Többet nem említünk, de Molnár bizonyára maga érzi legjobban, melyek ilyenek. Ezt igazán kerülje ezután. A dalköltőnél a ter­mészetesség fontosabb még a külső forma ; szépségénél is. Miért nem szeretjük a mo­dernkedő- poétákat ? A hamis, az affektált érzések miatt! Itt-ott túlságosan érzelmes, szinte érzel­gős. Pl. Ha meghalok . . . (10 1.), Mig lelkem­ben . . . (82. 1.) Hanem az is igaz, hogy mé­gis inkább olvasok érzelgős verset, tnint olyat, amilyen a Kanász nóta {107. 1.), amely nemcsak kanász nóta, hanem bizony több is enné], vagy, ha úgy tetszik, kevesebb. Legnagyobb ereje, a nyelve, jobban mondva a nyelvbeli készsége olykor-olykor el is ragadja; egyik-másik költeményét agyon stilizálta. Imitt-amott nagyon erősen előttünk áll túlzó önérzete és ha egy kissé évődni akarnánk, megkérdeznek, hogy egyik-másik költeményéhez mit szól a kedves felesége. Olvassa csak el a 34. lapot! Molnár kötetével egészben véve meg vagyunk és meg lehetünk elégedve. Költő ő, dalos és mindig daloló magyar poéta. Kíván­juk, hogy még sokat dalolhasson, de mindig jókedvében, igazi magyaros, és magyar szív­vel, mint eddig is tette. Ne nehezteljen azért, hogy rámutattunk egyik-másik fogyatkozá­sara. Fejlődő tehetség soha se veheti zokon, ha azt mondják meg, amiről le kell szoknia, vagy ha szívesen és jólétekkel felfedezik és meg is mutatják neki az igazi mcsgyét, me­íven legkönnyebben és legmagasabbra emel­kedhet ík. Fogadja ezt tőlem is, mint ismerősétől szívesen, az olvasók pedig úgy, hogy kedvet kapjanak könyve megvételérc és elolvasására. Takács Gedeon. ÍREK. — Lapunk tc előíízetőiiielv és munkai ár vsaisialv boldog új­évet kivánúnk. — Az újévi istentiszteletek sorrendje a főtemplomban. Újév napján a plébánia templomban dgleiott 9 órakor ünnepélyes szentmise lesz segédlettel, mely után Blasu­tigh Sándor káplán mond szent beszédet. Délután 3 órakor vesperás lesz. 2-án a rend ugyanaz, mint más vasárnapokon. — Személyi hirek. Dr. Zoltványi Irén, pannonhalmi főiskolai tanár, a szt. Benebek rend egyik főapát-jelöltje, a karácsonyi ün­nepeket városunkban töltötte. — Medics N. lazarista atya, az irg. nővérek magyarországi rendtartományának főnöke, a helybeli zárda meglátogatására f. hó 29-én a fél 11 órai gyorssal városunkba érkezett. — Jeszenszky Antal pénzügyi számtiszt volt pápai járási számvevő már elutazott uj állomáshelyére két métert loptak-e el ? Hátha több is hi­ányzik még? Délután már nem birtam nyu­godni. Vettem a puskámat s elindultam az erdőre, hogy magam számláljam meg a mé­tereket. Az erdőn azonban elfogott a csodál­kozás . . . Ismét számítom, meg ismét szá­mítom, s akárhogy számítom: nincs hija a fának. Mind a hatvan méter rakás megvan! Hát ez az ember megbolondult? gondolám magamban. Ez már mégis érthe­tetlen dolog! Veszem a mezőt egyenesen a falu vége felé. Ott 1 akott Joó János. Tudtam, hogy így naphaladat táján vacsorára mindig haza ke­rül. Otthon is volt. A ház előtt a töltésen üldögélt s veszekedett a feleségével, aki a pitvarban főzte a vacsorát. Hát maga mit beszélt nekem, hogy elloptak a fából ? szóltam hozzá közeledve. Joó János felugrott, lekapta a kalapját a fejéről s csodálkozva nézett a szemembe: Ej, azért a haszontalanságért csak nem fáradott oda ki tekintetes uram ? — De bizony künn jártam s megolvastam mind a métereket. Megvan mind a hatvan. - Meg . . . Na, tekintetes uram, még ilyent se láttam, amióta élek. Az Isten a fe­legésemet vegye el . . . Vegyen cl téged, gazember - hang­zott a pitvarból a felesége hangja. . . . ha legalább hatszor végig nem olvastam azokat a métereket. S nem tuclom nekem ötvennyolcznál nem jött ki több sehogy. Tipegett-tapogott, vakarta a fejét s igye­kezett a dolgot magyarázni. Lgy kell leni i tekintetes uram, hogy először hibásan olvastam. Az aztán annyira megzavarta érzésemet, hogy azután is hibá­san olvastam. Mert nem venném fel tekin- \ tetes uram, ezért a faluért, hogy az én kezem alól elvesszen valami. Szegény ember vagyok, de sokat adok az effélére. Mial att ekként fogadkozott, egy suhanc állt meg a kapuban. Zsák volt a vállán. Lát­szott hogy Havadtőről hozta a malomból. A kapun keresztül bekiáltott: Megmondtam a havadtői zsidónak, János bál Azt üzeni, hogy éjfélkor a fáért ott lesz künn az erdőn. S azzal sietve tovább ment. - Mi a szemed világát karatyolsz, te j vizfejü? —-förmedt Joó János a távozó su­hancra, elvörösödve egész a füléig. — Hogy nekem -üzent a havadtői zsidó ? Nekem ? . . . i'zent az öregapádnak. Most már megértettem mindent. Az én emberem ugyanis azt a két méter fát á zsi­dónak akarta eladni. De előbb kipuhatolta nálam, hogy nem lesz-e nagyobb baj belőle? S mikor aztán látta, hogy a kárba bele nyugszom: akkor üzent le Havadtőre, hogy majd az éjjel csakugyan jöhetnek a fáért. Arra nem számított, hogy ilyen szaporán utána nézek a dolognak. Szigorú tekintettel mértem az embere­met végig, aki zavartan hebegve kapkodott a szavak után : Fsak nem teszi fel rólam, tekintetes uram ? . . . Erre a kérdésre nem feleltem, hanem, kezemet a vállára téve, határozottan értésére adtam : Tudja mit, János ? Most már, ha az erdőből csak egy szál fa elvész, a bérc bánja meg, s amellett azonnal elcsapom. Érti ? — Értem, tekintetes uram. Lesütött fővel kisért a kapuig s mikor magára maradott: nagy haraggal bement a pitvarba s megverte a — feleségét.

Next

/
Thumbnails
Contents