Pápa és Vidéke, 5. évfolyam 1-52. sz. (1910)

1910-01-01 / 1. szám

.SZ V. évfolyam. Pápa, 1910 január 1. 1. szám. Pápa fs SZÉPIRODALMI, KÖZGAZDASAGI ES TARSADALMI HETILAP. A PÁPAI KATHOLIKUS KÖR ÉS A PÁPA-CSÓTHI ESPERES-KERÜLET TANÍTÓI KÖRÉNEK HIVATALOS LAPJA. Előfizetési ár: Egész évre 10, fél évre 5, negyed évre 2.50 K. Egyes szám ára 24 fillér. A lap megjelenik minden vasárnap Kiadótulajdonos: A Pápai Katholikus Kör. Felelős szerkesztő: Zsilavy Sándor. Szerkesztőség : Esterházy-út 10. házszám. A kiadóhivatal vezetője: Süle Gábor, Viasz-utca 15. házszám. Előfizetéseket és hirdetéseket felvesz Hajnóczky Árpád és Wajdits Károly könyvkereskedése, valamint Stern Ernő könyvnyomdája. A városok állami segélye. (O) A sok sürgetésnek, tanácsko­zásnak, a sok megígért jóindulatnak végre valami eredménve is van. Azt a sokszor megénekelt, ugyanannyiszor emlegetett 4 millió koronát szétosztotta a belüg-vi miniszter a törv. hat. és rend. tanácsú városok Jcözt. Pápának 11,500 К jutott a 4 mil­lióból. A felosztás alapja a városok költségvetésének némely tétele volt; így а к atonai ügyosztályra, a közegészségre, a rendó'rségre, némely adók« kezelésére fordított összeg. .Azt hisszük, hogy sem az egyes városok (Abrudbánya ép oly kevéssé, mint Szeged, m el vek közül az első a legkevesebbet, 3 ezer K-t, az utóbbi a о legtöbbet, 70 ezernél többet kapott), sem a városok révén érdekelt szemé­lvek, mint a tisztviselők, nincsenek meg­elégedve a kiutalt összeggel. Az egyes városok u. i. azt re­ményiették, hogy súlyos pótadókkal ne­hezített helyzetükből kievickélhetnek, a tisztviselők pedig an vagi helyzetüknek jobbulását várták. Az utóbbiak igazán porba ejtették pecsenyéjüket. Velők elbánt a 4 millió koronát szétosztó miniszteri leirat. .Se­gély ükről, fizetésük javításáról beszél ugyan a rendelet, de nagy gátat, át­léphetetlen akadályt állít jobb anyagi helyzetük elé, mikor fizetésük legma­gasabb s legszélsőbb határát úgy állapítja meg, hogy minden remén vüket tönkre teszi. A r. t. városok tisztviselőit u. i. csak felénvi fizetéssel alább taksálja, mint a megyei, vagy törv. h. városok tisztviselőit. Pl. a r. t. város polgár­mesterének kezdő fizetését 3600 K-ban, a tv. h. városi polgármesterét 6400 K-ban állapítja meg, az Írnokét ott 1400 K-ban, emitt 2000 K-ban. Igaz, hogy a megkívánt képesítés a tv. h. városok főjegyzőjénél pl. ma­gasabb fokú, mint a r. t. városi fő­jegyzőé, de a munka természete, fele­lőssége, egyforma nagy mennyisége sokszor jóval nagyobb. A vármegyék tisztviselőinek munkája hozzá még nem is kiván oly előzetes gondot, oly invenciót, olv leleményességet, mint a városoké, mert hiszen a megye igéméi nem oly fokozatosan és rohamosan emelkedők, mint a városoké. Hozzá tehetjük még azt is, hogy 1*. t. város 3-szorta annvi van, mint tv. hatóságú város és hog)- ez utóbbiak még a megyéknek is adóznak és sok­szor lassú gyámkodásukon kivül még о./ о érthetetlen ellenszenvükkel is kénytele­nek küzködni. Mit csinálnak maguk a városok ? 10 -20 ezer koronás segélyük cimén pótadójukat le nem szállíthatják. Ugy eriVT-­:."ürrkp hogy nem is szabad a segély cimén leszállítaniok. Pedig volt, van és lesz is pótadó bőven.. 1906-ban pl. a tv. h. városok pótadója 7.500,275 К a r. t. » 5.662,809 » összesen: 13.163,084 К volt, 1906 óta pedig bizonyosan emel­kedett is. t a r с a. Egy kis képre. Képes lapot küldtél, S ráírtad: — «Bájos-е r» — Bájos; tetszik nagyon . A szája, a szeme . . . Lesem, hogy szólaljon. Ártatlan s oly szelíd, Mint egy kis ibolya. Lehajtva szép feje Biztat a mosolya, Hogy beszéljek vele. De mi ez tehozzád!? — A te csókos ajkad, Mosolygó szép szemed, Hogyha rám ragyoghat . . . Nincsen párod neked! Nagy Ferenc. Joó János. — Irta: Jakab Ödön. — Joó János fürge, zömük kis ember volt. Korára nézve már- úgy hatvanas lehetett, de azért senki sem becsülte volna idősebbnek ötven esztendősnél. A haja csak a füle kör­nyékén volt deres égy kissé, vastag, eszter­hás bajusza pedig egész fekete volt. Valami bizalomkeltő nyájas mosolygás ülte örökké a képit s olyan egyenesen nézett az ember szerríébe, mint aki teljes életében karon­fogva járt a becsülettel. Pedig Joó Jánosról sok apró-cseprő dolgot suttogott a fáma, hanem nyiltan-soha senki sem vádolta. Min­denki tartózkodott az ő személyes ügyeit bolygatni, mert aki valahol rosszat mondott róla, azt a legelső éjjeli találkozáson úgy «megleckéztette», hogy napokig feküdte az j ágyat. Ez okból voltak vele szemben any- j nyira kiméletesek az embertársai. Joó János, mióta csak az eszemet' tu­dom, mindig a mi emberünk volt. Fiatal korában az apámat szolgálta, majd az öreg halála után, a hagyatékkal ő is reám sza­kadt. Magának is volt ugyan egy kevés gaz­dasága, de azért nálam is mindennap meg­fordult. Hol érre, hol arra használtam. Min­dennel meg lehetett bizni, ámbár semmiben sem mutatkozott kiváló embernek. Legfőbb érdeme abban állott, hogy kéznél volt min­dig, mikor kellett. Színarany karakternek az apám sem tartotta soha, de szembeszökőbb hibát sem szokott elkövetni. Ha a keze alól itt-ott valami elveszett, abból rendesen úgy kimosta magát, hogy némi gondatlanságon kivül egyebet mit sem lehetett feltudni az ő rovására. Az utóbbi években erdőkerülőnek tet­tem meg Joó Jánost. Erre őt Ítéltem a leg­alkalmasabbnak. Üres idejében amúgy is erő­sen szerette bújni az erdőket, ahol suttyomban nem egy nyúlnak «kérte el az igazolványát». Mert gonosz puskás volt. Akidász-engedély­nek ugyan még a szinét sem látta tán soha. Az efféle «hivatalos hókusz-pókusz» nem fért a fejébe. Megélt ő anélkül is. Egy délelőtt tornácomon ültem, bön­gészve a legújabb lapokat. Hát amint ott

Next

/
Thumbnails
Contents