Pápa és Vidéke, 3. évfolyam 1-52. sz. (1908)

1908-01-12 / 2. szám

2. PÁPA és VIDÉKE 1908. január 12. egyenértékű lenne a polgárság erre ho­zott nagy áldozatával, vagy a - közpénz­tárból fizetet átalánynyal Az „előkelőbb" helyek Ívlámpák fényében fürödnek i ugyan, de nem érdemes irigykedni rá­juk, mert kilenc órakor a lámpák ki­alusznak, s az izzók szerény fénye világit nekik is és küzd —•' többnyire hiába — a sötétséggel Ám ezek elhelyezése sem megfelelő még kevésbbé az égési tartam beosztása, mert pl éppen azokat oltják ki helyenkint, amelyek mint elágazások­nál lévők, további égésre volnának hi­vatva. IC téren is meg kellene léhát szívlelni az intenzív fejlődés szükségét, mert csak azért, hogy vil|amnak és ne' petróleumnak hiyják, azt, aminek fényé­nél — botorkálunk, ma épugy, mint pár évelőtt, magában áldozni alig volt érdemes. Ne teljék annyira a tőkegyüj- " tésben serénykedni; a városi intézmé­nyek tartalgkalapja az adózók zsebében van — legalább, amig kell ezeknek kamatozzék Tessék az utcai mécseket nagy turnusokban Wolfram vagy Tantal­égőkkel felcserélni, nem lesz ez oly nagy kiadás! Az áram-árak magassága szintén nem meg okolt; alig van hely, ahol az a miénket elérné, pedig ott, ahol a mű létesítője és fenntartója egy és ugyanaz, a közönség, nem megokolt ez a taksálás s annyival is kevésbbé, mert­nem lehet azt mondani, hogy magunk­nak fizetünk; a villamos-vállalat jöve­delme nem « közpénztáré, hanem kü­lön kasszáé s jövedelmezzen bár a vál­lalat akármennyit, az legalább eddig, a közterhek csökkenését nem eredményezte. Nagyon kevéssé városias vonása Pápának az utcák és terek tisztasági Zalatnay oláh nemzeti viseletbe öltözött, azután elfújta a lámpát s oda könyökölt az ablakba,. íróasztalán két megtöltölt pisztoly hevert. • Ki tudja, nem lesz-e szükség rájuk ? Ahogy mult az idő, aggodalma is elosz­lott lassan. Hiszen elvégre is nem látott semmi feltűnőt. A falu csendes. Egyetlen szobában sincs világ. Ma bizonyára nem lesz semmi. Holnap meg már úgyis messze lesznek innen. Innen ! Ahól először szeretett forrón és igazáD. S ahogy reágondolt édes Ilicájára, s szive megtelt édes bus gyönyörűséggel. Ha távol lesz tőle, tán közelebb lesz hozzá, mint itt, hol csak egy utca választja el őket egymástól. Mert ez a két utca kétellentétes világ. Édes ábrándjaiba elmerülve, észye sem vette, hogy ablaka alatt megszólalt a — csalogány. Hol ennél, hol annál a bokornál. Eleinte édesen csattogott, majd siral­masan búgott, kesergett, zokogott. állapota. Nem tekintve azt, hogy az utcák tisztaságától részben a lakosság, részben az ezzel megterhelt városi sze­l gények végzik hetenként kétszer, semmi­képeu sem megfelelőleg, egyenesen tart­hatatlan azaz ős állapot, amely a vásá­rok alkalmával uralkodik; a szekerek az utcákat és tereket minden rend nél­kül keresztül-kasul lepik el, a vonó­állatokat az utcán etetik, ugy hogy né­mely utcának, nyáron ősszel egész hegyláncok képződnek a összesöpört trágyából és hulladékokból s ott seny­vednek napokon át, a mai tüdővész­szanatóriumokban utazó kor nagyobb dicsőségére. Ez az igazi ósdiság, az ilyenek konzerválása, azzal a helyt nem álló ürüggyel, hogyha az utcai etetést eltiltják, megcsökken a piaci forgalom. | Dehogy csökken; hova terelődnék, ami­kor nincs ebben a vármegyében egyet­len falu sem, ahol az utcai etetés el ne lenne tiltva. Persze baj az, hogy az ital mérési engedélyek túlnyomó része nem olyan helyekre adatott meg, amelyekbe be is lehetne kötni s igy általában betérő korcsmákban nagy a hiány, Fejlesztésre vár a rendőrség in­tézménye is, igen sok tekintetben; az anyag most, tapasztalat szerint, elég jó, de egy akkora'városnak nem elég s a célnak meg nem felelhet Az úgyneve­zett utcai rendőrség, arni kellő számú őrállomások nélkül lehetetlen, tényleg alig is létezik. így azután hirtelen sze­rencsétlenségek, vagy forgalmi akadályok esetében nincs kellő segítség. A járdá­kon nemcsak talicskákat, hanem nehéz terjedelmes szekereket tolnak s ilyen Csalc akkor riadt föl, mikor egy kavics esett az ablakara. Fölugrott, pisztolyához kapott és figyelt. Semmi zaj. Azaz, hogy még. Valami bus, íájgalmas panasz. Csalogánycsattogás. Elmosolyodott. Hát ettől ijedt meg annyira ? De aztán hirtelen megfagyott ajkán a mosoly. Észébe jutott, amit a pópa mondott, »Majd ha kigyúl az égbolt és vérrózsák fakadnak a tiszta, fehér havon, figyelj a csa­logány szavára és a denevér huhogására«! Óvatosan kinyitotta az ajtót s várt. Kis idő' múlva csendes lépések hallat­szottak. Egy fiatal, karcsú férfi lépett a szobába. A járása ringott, a szeme csillogott. — Ilica! — kiálltott Zalatnay. S ahogy meglátta őt hirtelen, váratlan, karja ölelésre nyílott akaratlan. — Fuss, menekülj: — esengett a leány, kibontakozva az ölelő karokból. — Mindjárt megkondul a harang és akkor véged van. . — Mi az? Mi készül? tárgyakat szállítanak, csuszkáinak, azokra narancs, illetve dinnyehéjat dobálnak, ami ha őrállomások volnának, hova to­vább kimenne a divatból. De még a meglevő személyzet sem tulajdonképeni céljának megfelelőleg használtatik, mert mi marad a rendőri szolgálatra ott, ahol a legénység nagy része kézbesít, össze­írásokat végez s e féle sehogy sem rendőri dolgokat. íme, csak néhány adat a belterjes fejlődés szükségességeinek bizonyítására; látni való, hogyha kissé megállnánk is a külreható haladás utján, azért nem stagnálnánk, hanem serényen munkál­nánk, a közjólet emelésén Álljunk meg tehát, hogy — ráérjünk haladni. Ami pedig az aktualitásokat illeti, mint a városház, a barak-kaszárnya-f'öl­dek, az utcanyitások, ezekről tán jövőre. Nemo. A város középítő politikája. (Jubiláns tervezgetés.) A kataszteri bérház ügye a legközelebbi közgyü'éscn egy éves jubileumát is megüli. Ott sem vagyunk még e kérdésben, ahol az az igen tisztelt inádi honpolgár vala. Ez u. i. Mádon volt, ha Tarcalra akart is menni. Pápa városa azonban Mádon kivül van, amennyiben már Jókai-utcai telkén már romboltatott is, holott majd talán szerdán esetleg lehet, hogy megtudja, mit fog építeni. Sőt azt is ott fogja csak megtudni váj­jon egyáltalán épit-e. Beleesett t. i. a mérlegbe a Lippert­féle ajánlat. Lippert Sándor u. i. felajánlja megvásárlásra a városnak főtéri házát. Szép, nagy ház ez. Kitűnő helyen áll, utcai vonala a Főtér többi háza közt kiváló, telke jó mélyen benyúlik. — Ne kérdezz semmit. Csak fuss, me­nekülj, mig késő nem lesz! — Velem jössz? — Mem. Nem mehetek. De. te fuss, menekülj, az Istenre — könyörgött össze­tett kézzel. Zalatnay leült az asztal mellé. — Mit akarsz, szenecsétlen ? — sikol­tott Ilica. — Itt maradok — felelt sötéten. — Nálad nélkül nem élet az élet! Mintha hirtelen denevér surrant volna volna el az ablaka előtt. Remcs huhogás hangzott. — Az atyám! — lihegett Ilica halálra­vált arccal. Ebben a pillanatban megkondult a harang. Vérfagyasztó üvöltés hangzott. Mintha a pokol minden ördöge kiszabadult volna. Lángba borult a katholikus kápolna, lángba az egész magyar utca. — Tüz van! — kiálltott valaki. Rémes kacagás volt rá a válasz. S folyt a vér, mint a patak.

Next

/
Thumbnails
Contents