Pápa és Vidéke, 3. évfolyam 1-52. sz. (1908)

1908-01-12 / 2. szám

Pápa, 1908. január 12. 2. szám. PÁPA ÉS VIDÉKE Szépirodalmi, közgazdasági és társadalmi hetilap. A pápai katholikus kör és a pápa-csóthi esperes-kerület tanitói körének hivatalos lapja. Előfizetési ár: Egész évre 10 korona . Félévre 5 korona Negyedévre .... 2 korona 50 fill. Egyes szám ára 24 fillér. Kiadótulajdonos: A PÁPAI K A H. KÖR Felelős szerkesztő: GRÁTZER JÁNOS. Szerkesztőség: Pápán, Fő-tér 13-ik házszám. Hova a lap szellemi részét is illető minden­nemű közlemények küldendők. Kiadóhivatal : P á p a, Viasz-utca 15. MEGJELENIK MINDEN VASÁRNAP. Városi dolgok. Azoknak, akik a községi ügyeket a kerítésen kívülről nézik s a készülen­dőkröl. valamint a megtörtént dologról csak a helyi sajtó utján értesülnek, nézeteik, vagy kritikájuk kifejezésére szintén nincs más terük, mint ugyancsak a sajtó. S ez természetes is, mert azok­ról, akiknek illető fórumokon szavuk van, fel kell tenni, hogy azzal ott élnek is és igy a dolgok irányítására közvet­lenebb s tán hathatósabb befolyással is lehetnek, mint a cikkezők; mégis, mert a gyakorlat az, hogy a közügyek hiva­tott részesei egy, vagy más okból távol­maradnak a tanácsteremtől, nem feles­leges, ha azok is, akik csak adózók és semmi mások, a nekik rendelkezésre álló téren, hozzászólnak azokhoz a dolgokhoz, amelyek végre is az ő bőrükre mennek. Szokás legújabban ékes frázisokban ünnepelni és sarkantyúzni a/ haladást, amely városunkban kétségtelenül tapasz­talható, hála annak a bőkezűségnek, amelylyel az adózók az eszközöket ren­delkezésre bocsátják. Egyidejűleg termé­szetesen lesajnáltatnak az ósdiak s a maradiak, akik kerékkötői a fejlődésnek, stb Hát mi azt hisszük, hogy a kerék­kötő igen fontos alkatrésze a kocsinak, amely, ha hiányzik, ha nem funkció­nál, a rohanvást haladó szekér, is meg a benn ülők is elpusztulhatnak. A város-fejlesztési törekvéseknek sem árt néha, ahol kell, a kerékkötő alkalmazása, nevezzék azt megfontolás­nak, szakértelemnek vagy az adóképes­ség figyelemhevételének. Itt nálunk pl. nem ártott volna több megfontolás a Jókai-utcai városi telkekkel való ex­perimentálásnál, mert a nyakra-főre, sőt a községi törvény kikerülésével keresz­tülhajtott határozatok eredménye, egy lebontott s egy kiürített ház, no, meg jelentékeny anyagi kár, legvégül talán az a tanulság is, hogy a gyorsaság ugyan nem boszorkányság, de ezért „hala­dás" sem 1 Általában ami ujabb haladásunk oly széles keretekben történt, hogy most egyelőre nem a keretek még nagyobb tágításáról, hanem az intenzív, befelé való haladásáról kellene jó ideig a szó­nak esnie. Megtölteni helyes, szükséges is megfelelő tartalommal a létezőt és haladni a városiasság utján, amely nél­kül a tagadhatatlanul érdemes és érté­kes létesítmények vagy nem, vagy csak félig-meddig érvényesülnek- Van például annyi aszfaltunk, mint hasonló város­ban tán sehol, de mi haszna, ha a gyalogjárók nem gondozottak, ha a kocsiúton az év bizonyos szakaiban alig lehet a sártól keresztül menni s ha, — ez a fő sérelem, — ahol aszfalt nincs, ott a gyalogjárók s az uttestek a leg­teljesebb elhanyagolás tárgyai, a nyak­törés gyakorlóterei. Pedig ama város­részek lakói épugy viselik a folyton emelkedő közterheket mint az „előkelő" helyek lakói s ha nem is költséges, de legalább valamilyen közlekedési kénye­lemhez nekik is joguk van Van villamos világitásunk is, de hogy ez, (értve az utcai világítást,) megfelelő volna, azt ngy véljük, senki sem állithatja, sem pedig azt.- hogy A pópa leánya*) (Elbeszé 3.) Irta : Béri F. Zsigmond. ^Folytatás.) IV. Mikor a zúzmara ismét belepte a fákat, eljött az a rettenetes idő. melyet a pópa előre megjósolt. Köröskörül kigyúlt az egész égboltozat és vérrózsák fakadtak a szüztiszta. fehér havon, Megrendült az anyaföld, üstökös csillagok tűntek föl az égen. Éjjelenkint titokzatosan sirt, nyögött a Hargitta. Küzdött, viaskodott a maroknyi magyar a végkimerüléséig. Gyilkos indulattal tört rá az osztrák. Nyakunkra jött az orosz. És ránk uszították a horvátot, a szerbet, a tótot, á románt. Esténkint köröskörül véres volt az égbolt. A fölgyújtott magyar falvak lángjai az eget nyaldosták. A jámbor oláh nép szinte megittasult a *) »Kath szemle« szeptemberi füzetéből. vértől. Valósággal fürödni akart benne, mintha kihalt volna a szivéből minden emberi érzés. A havasok közt megkezdődölt a magyar­ság és a mócok között a küzdelem — életre-halálra. Ott, abban a kis hargittamenti faluban még eddig látszólag csend volt. De a bizal­mar érintkezés megszűnt a két nép között. Az oláhok titokzatos arccal jártak-kel­tek. Éjjelenkint pedig kigyúlt a tüz a Hargitta lejtőjén. A sziklák közt tüzes viták folytak. A gyűlölséget leginkább Dimitri szította, kinek lázitó beszédei valósággal forradalmi hangu­latba ragadták a néptömeget. — Eljött a leszámolás napja. Köröskö­rül lángba borult már egy egész ország. Hull a magyar, mint a rothadt gyümölcs a fáról. Azt izent.e a császár, hogy ezt a ga2 fajzatot ki kell irtani az utolsó szálig. Ne irgalmaz­zatok senkinek. Még a csecsszopó gyermeket is, öljétek meg. Legyen átkozott az a kéz, mely nekik egy korty italá nyújt, legyen át­kozott a nyelv, mely érettük egy szót is ejt! S a néptömeg rázu'gta: Amen! Ugy legyen! ügy is lett ... Másnap egész délelőtt sürgölődés volt a faluban. Délután azonban elcsöndesedett az egész környék. Nem lehetett látni az utcán egyetlen románt. Zalalnay előtt gyanús volt a dolog. Összehívta a székelyeket tanácskozásra. Abban állapodtak meg, hogy még az éjjel utrakelnék és csatlakoznak a magyar fölkelő­sereghez. •— Éj fejkor lesz az indulás. Mig be nem sötétedik, végezze ki-ki rendes napi foglalko­zását, hogy gyanút ne keltsünk. Ha aztán le­1 ászállt az éj, készüljünk a nagy útra. Addig is Isten velünk! Az erős férfiúnak megremegett a kangja. Szemében könny csillogott, mikor sorba kezet fogott valamennyiükkel. Dehogy gondolta akkor, hogy — utoljára. . . . Eljött a végzetes éjjel. Csend volt, A szél is egészen elült. A tiszta, ezüstös holdfénynél komoran sötétlett az óriási Hargilla. 4L

Next

/
Thumbnails
Contents