Pécsi Tudományegyetem Orvostudományi kara - ülések, 1948-1949

1948. szeptember 4., 1948/49. tanév első rendkívüli ülése - Az elnök az ülést megnyitja. - Távolmaradtak felsorolása. - Miniszteri leiratok: - Segédtanszemélyzeti ügyek: - Folyó ügyek: - Hallgatói ügyek: - Berekesztés: - 15. Az ülés berekesztése.

- 2 ­egyetem törvényszéki orvostani tanszéké­re egyetemi nyilvános rendes tanárrá az V.fizetési osztályba kinevezte ; elnök egyben üdvözli dr.Beöthy Konrádot, aki az üdvözlést megköszöni. 9 a w Tudomásul szolgál. II. Elnök bejelenti, hogy a vall.-és közokt.miniszter a felterjesztett egye­temi Tanács tagjait és jegyzőjét megerő- sitette. Tanácstagok : dr.Lissák Kálmán, dr.Já­$ nosey Lajos, dr.Lajos László, dr.Csekey István ny.r.tanárok - orvoskari jegyző : dr.Ráüss Károly ny.r.tanár. Tudomásul szolgál. III. Elnök ismerteti a V.K.M.2G2.620/ 1948*VT. 1. számú leiratát, amelyben a fel­vételi bizottságba dr.Cholnoky.László és dr.Ráüss Károly egyet.ny.r.tanárokat jelöli ki és őket ebben a minőségükben megerősiti és hogy ebbe a bizottságba a # t Magyar Orvosok Szabad Szakszervezete C- 1 A dr.Surányi Olga egyetemi tanársegédet * 1 * 0 küldte ki. A vallás-és közokt.miniszte­* •(' . rium részéről dr.Boros Béla egyet.ny.rk. > tanár, a MEFESZ központja részéről Be­nedek Judit küldetett ki. Az időközben megbetegedett dr.Rauss Károly ny.r.tanár helyébe dr.Méhes Gyula ny.r.tan árt vá­lasztották be. Tudomásul szolgál. IV. Elnök ismerteti a V.K.M.203041/ 1948,VI.1,sz.leiratát, amely szerint az I,féléves hallgatók beiratkozási idejét szeptember 20.-tól szeptember 30.-ig ál­lapit ja meg, mig a tanév megnyitásának 9 napját október 4.-re tűzi ki. Tudomásul szolgál. V. Elnök ismerteti a V.K.M.8719/1948. ein.számú leiratát a papirtakarékosságra V vonatkozólag. A Kar kijelenti, hogy a tanári szelvények kiállításához és a tanár

Next

/
Thumbnails
Contents