Pécsi Tanárképző Főiskola - értekezletek, kari-, tanácsülések, 1962-1963

1962. október 6., tanácsülés - Napirend: - I. Igazgató referátum a múlt tanév munkájáról és a folyó tanévi feladatokról. / Intézkedési terv a hallgatók megterhelésével kapcsolatban. - II. Az új vizsgarendszer problémái. - III. Bejelentések. - 1. A középiskolai tanterv tervezetének tanszéki megvitatása. - 2. A megnyíló hat demonstrátori állásra javaslatok bekérése. - 3. Felhívás az évkönyvbe szánt cikkek időben való elkészítésére. - 4. Felhívás a november 7-i premizálási javaslatok benyújtására. - 5. Az NDK megalakulásának évfordulója alkalmából tartott ünnepség időpontjának bejelentése. - 6. Bejelentés a szakdolgozatok elkészítésével kapcsolatban.

Felvéve a pécsi Tanárképző Főiskola tanácstermében, 1962* október 6-án megtartott rendes havi tanácsülésén« f ,i tu i j Tárgy> I« Igazgatói referátum a múlt tanév munkájáról és a folyó tanévi feladatokról« Intézkedési terv a hallgatók megterhelésével kapcsolatban, 11« Az uj vizsgarendszer problémái. 111, Bejelentések. Jelen vannak: A főiskolai tanács tagjai. I. Márk Bertalan főiskolai igazgató: Köszönti a jelenlévőket, ismerteti a napirendet. Bevezetőül elmondja, hogy mindenkiéitől ismert okok miatt az 1962/63« tanévet késve tudtuk esak megkezdeni. Sajnos az uj épületben elhelyezett Műszaki Tanszéken csak az elmúlt napokban kezdődött meg a munka, A vállalat jóvol­tából még mindig több befejezetlen, vagy éppen folyamatban lévő munka aka­dályozza a zavartalan tanítást. Hogy általánosságban mégis azt mondhatjuk, hogy a zavaró körülmények elle­nére valamennyi területen gondosan előkészítve megindult a munka# Az említett zavaró körülményeken kivül milyen fő jellemzői voltak az uj tanév megkezdésének? 1. / Főiskolánk teljes négyévessé vált. Ebben az évben végeznek az első négyéves képzésben rósztvett hallgatók. 2. / Rendkívül megnövekedett a hallgatói létszám. Nappali tagozaton többmint 1000 hallgató, levelező tagozaton többmint 2000 hallgató végzi tanulmányait, 3. / Ha jelentett is zavaró kihatást a kollégiumi épitkezés elhúzó­dása, mégis örömmel kell megállapítani, hogy 270 hallgató befogadására - alkalmas korszerű kollégiummal gazdagodott főiskolánk. Az uj objektumért pártunknak és kormányunknak ezúton is hálás köszönetét kell mondanom, 4. / A zavaró körülmények ellenére gondos előkészítéssel várták tanszékeink, aparátusaink és KISZr szervezetünk hallgatóinkat, A 4-napos KI~Z vezetőképző értékes és hasznos kapunyitásnak bizonyult, 3,/ Megváltozott főiskolánk neve. Az uj név nemcsak közérthetőbben fejezi ki intézményünk funkcióját, hanem köteles bennünket az elmélyültebb oktató-nevelő és tudományos munka kibontakoztatására. Az előttünk álló év legfőbb célkitűzést munkatervünkben körvonalaz­tunk, Ezt röviden igy fogalmazhatom meg: a Kommunista Tanárképzés eszményé­nek megvalósításában kell gyorsabb léptekkel előre haljadni. Célunk megvaló­sításához gazdag útmutatást és segítséget adnak pártunk Vili. kongresszusá­ra kiadott tézisek, és mégfcöbbet majd a kongresszus anyaga, Engedjék meg, hogy a fő célkitűzés megvalósításához vezető feladatok kösül kiemelésképpen néhányat megemlítsek, k' a/ Tovább kell haliadni az elmélyült tanulmányi munka kibontakozta­táséban. Ehhez vezető minden utat fel kell deríteni. Mindenkinek törekednie kell a tanulmányi munka feltételeinek minél jobb megteremtésére. Ezt szol­gálja többek között, az a törekvésünk, hogy hallgatóinknak a tanulmányi munkához elegendő szabadidőt tudjunk biztosítani, Bük Pál elvtárs vezeté­sével közelebbi felderítést végeztünk a hallgatók terheléséről. Ennek Szé­kely Jenő igazgatóhelyettes elvtárs elkészített egy Intézkedési tervet /mel­lékelve/, hogy tovább tudjuk javitani a munka feltételeit hallgatóinknál«

Next

/
Thumbnails
Contents