Pécsi Pedagógiai Főiskola - értekezletek, kari-, tanácsülések, 1959-1960

1959. szeptember 14., tanévnyitó kari ülés - 1959. szeptember 14., rendkívüli tanácsülés - Napirend: - 1. Az Orosz Tanszékre érkezett pályázatok elbírálása.

- 2 fcp.SzápzólápoK: Jó Jelnek tekinthető, hogy az elmúlt óvekben, különösen a múlt évben egyre többen érdeklődtek a pártszervezet munkája iránt. Úgy látjuk, hogy a pártszervezet és a pártónkÍvüllek között Jő kapcsolat alakult ki, főbb pártoriklvüli azzal a kéréssel fordult pártszervezetünk ve* zetőségéhez, hogy bízzuk meg pártfeladatokkal. Amikor elbeszélgettünk velük, kifejezésre Juttatták azt a szándékukat, hogy Idővel szeretné­nek pártunk tagjai lenni, Úgy látszik, a pártonkivüli munkatársak mindjobban felismerik, hogy a szocializmus nem csak a kommunisták számára épül, hanem min­denki számára, és ezért a szocializmusért folytatott munkából közülük is egyre többen ki akarják venni részüket. Biztató Jelek ezek a Jövő­re vonatkozóan^. Ezt a kapcsolatot továbbfejlesztve lehetővé válik, hogy egységes szellemben törekedjünk az uj tipusu, szocialista szel­lemű tanárok nevelésére, Tgaesi Mlhátal AZ igazgatói referátumnak a magyar szakosok tanulmányi eredmé­nyeivel foglalkozó megállapításaihoz kell néhány megjegyzés tennem, ti, az elmúlt év során ismételten és többféle vonatkozásban megvitat­tuk az I^éves magyar-ének szakosok munkáját, de nem sikerült ez ügy­ben sem akkor, sem most megnyugtató magyarázatot adnunk, E kérdésekről szólva néhány körülményre kell rámutatnom! 1, / Az I.év magyar-ének szakosai kétségtelenül nagyon gyenge eredményt értek el magyar nyelvtanból és viszonylag Jobb eredményt az ének tárgyakból; ugyanakkor az ealltett matematika-ének szak átlaga főiskolai vonatkozásban a legjobb, érthető ez, hiszen a magyar-ének szakosok között egyetlen "Jeles" érett sem volt, többsége gyenge kö­zepes előképzettségül - a matematika-ének szakosok pedig "kitűnő" vagy "Jeles" előképzettséggel Jöttek főiskolánkra. Természetes tehát, hogy a gyenge közepes készültségünk Itt a főiskolán sem bizonyulnak kitűn­őiknek /igazolja ezt pl, a "pedagógiából" elért 2,5~es átlaguk Is/, viszont a kitűnő és Jeles előképzettségüek itt is meg tudják őrizni eredeti eredményüket 2. / A főiskola magyar nyelvészeti tanszékén lévő iratok és a fel­vételi" vizsgák eredményei tanúsítják, hogy a magyar szakra jelentkezők szinte kivétel nélkül gyenge /elégtelen vagy alig elégséges/ nyelvta­ni ismeretekkel rendelkeznek^, legtöbben egyszerű mondatok elemzése so­rán sem tudják felismerni az"alanyt és az állítmányt, illetve mint a mohácsi gimnázium "kitűnő" érettségit tett egykori növendéke igeként elemzi a "kész” melléknevet,avagy a dombóvári gimnázium "kitűnő" érett­ségis egykori növendékével egyezően többen a "He uszítsátok rám az ebet" mondat szavait szőfaji vonatkozásban nem tudják elemezni. Sajnos, nekünk nincs arra lehetőségünk, hogy alapos előképzettségű hallgatók­kal foglalkozzunk, ti.magyar szakra nem azért jönnek a hallgatók, mert szeretik és tudják a magyar nyelvtant, hmtem azért mert szeretnek ol­vasni, mégpedig regényt, vagy verseket; - viszont matematika szakra olyan hallgatók j elentkeznek, akik tudják lés szeretik a ma tematikát. Mi tehát szinte nulláról indulunk el, s Így kell eljutnunk az emlí­tett 2,74-es átlaghoz., A helyzet ismeretében ez szerintem nagyon jó eredmény. /,

Next

/
Thumbnails
Contents