Pécsi Pedagógiai Főiskola - értekezletek, kari-, tanácsülések, 1954-1955

1954. augusztus 30., kari ülés - Napirend: - 1. Az 1954-55. tanév főfeladatai.

. vAtLAi': \ v * i I/ . r i l S I\ O L < . w ’ . )LA r oiettta; fcjK* Ai 1 t Aw Felvéve 1954*augusztus 50-án, a Pécsi Pedagógiai Főiskola ILjn-ri^ülésén* Tárgy* Az 1954-55.tanév főfeládatei. Jelenvannsk: Tanácstagok. és a főiskola oktató személyzete, a katonai tanszék vezetője, a marxizmus tanszék kiküldőt tje. dr.Szántó Kár O.i1. ö55ö * ^azgaté* üdvözli a megjelenteket és ismerteti az sz. rendeletét, mely a pedagógiai főiskolák képzési W • l * ^ J. y/T *0£J • 0- ------—-------------^7 i dejét 5 évben állapítja meg* A rendeletet a főiskola Oktató személy­zete nagy tetszéssel fogadta. Ezután Igazgató ismertette az O.M. 8550-52-2./1954.sz. rendeletét, az 1954-55.-ös főnév főfeladataival kapcsolatban. A rendelet felolvasása után kéri az oktatókat, hogy tegyék meg észrevételeiket. dr.Uherkovieh Gábort Örömmel üdvözli az O.M, tanévnyitó rendeletét» mert nagyrészt azokat látja benne megvalósítani, melyekért a pedagógiai fő­iskolák tanárai hosszú időn át küzdöttek. Ilyen kérdés volt pl. az ok­tatók pedagógiai továbbképzése is, amely most megnyugtató megoldást nyert, hasonlóké^en ilyen a főiskolai vezetés és egyszemélyes felelős­ség megszilárdítása is. A Putnoky Jenő: örül, hogy a gyakorlóiskolai nevelők szakmai és pedagógi­ai továbbképzését a főiskolához csatolták. A gyakorlóiskolai nevelők­nek azonban az a további kívánsága, hogy ne az állami ideológiai to­vábbképzésbe vegyenek részt, hanem ezen a területen is a főiskolai ok­tatók ideológiai továbbképzésébe kapcsolódhassanak bele. Jeges Károlyt A rendelkezés egyik részletével kapcsolatban megjegyzi^ hogy mér a nyáreleji szakbizottságon is foglalkoztak szzal a kérdéssel, hogy a fizikánál keresztülvihető-e az, hogy nem minden anyagrészt ad­nak, elő, hanem ezeknél csupán hivatkoznak a megfelelő irodalomra. Már akkor az a véleményük alakult ki, hogy a tárgy jellegéből kifolyólag /alapvető fogalmakat adó kísérleti fizika/, ezt csak ritkán lehet meg­tenni. dr.Bona Imre: A miniszteri rendelet azon részéhez szól hozzá, amely arról “beszél, hogy ne mindig 3 teljes anyag kerüljön előadásra. A föld­rajzi tanszék programmját úgy állította össze, hogy azokban a földrajzi összefüggések domborodjanakKi, és ha ezt hézagtalanul nem adjuk elő, akkor az Óránkénti földrajzi folyamatok különbözősége és a zónánként változó földrajzi törvényszerűségek 8 hallgéfók előtt nem lesznek vi­lágosak, márpedig ez minden további földrajzi oktatás alapja. A földraja egységbenlátás és a földrajzi gondolkodás leendő nevelőkkel való elsa­játíttatása érdekében fontosnak.tartom az egész I.év anyagának hézag­nélküli logikus kifejtését. öely&es Ferenct Vizsgaproblémákat vet fel. £zek szerint igen fontos len ne tudni a vizsgák és államvizsgák jövendő rendjét és formáját, ha a 5 éves képzés megvalósul.

Next

/
Thumbnails
Contents