Pécsi Pedagógiai Főiskola - értekezletek, kari-, tanácsülések, 1950-1951

1951. január 5., tanári értekezlet - Napirend: - 1. A főiskolai reform problémái. - 2. A félévi vizsgák előkészítése. - 3. Az I. félévi jegyzetkészítési munka megtárgyalása, s a II. félévi jegyzetkészítési terv kidolgozása.

361/1950-51-sz. J e lent ás- i. I ä p'csi Pedagógiai Főiskola 1951»Január hó 5-én tartott tan'ri értekezle­tárói. « * | Az 'rfcekeeleten résztvatt valamennyi faiskolai tanszék vezo* tő "tankra»a Páfct-nzefvezet,Szakszervezet,DISZ képviselői« *'s a Tanulmá­nyi Osztály vezetője. I. Első napiraidi pontkánt a főiskolai reform problémáit vitat­ta meg az érteKezl0tfa tanszékvezetők előzetesen beadott írásbeli kiértő­ke lree alapján. t l.A reform által megállapított uj főiskolai tematikákra vonat- kozóan a tanszékek részletes véleményé; külön küldöm fel. Ital 'ban megálla­pítható,hogy a főiskolai reform a múlthoz képest d ntő változást jelent Ős hatalmas mértékben megjavította a főiskolai oktatást .Egységessé és terv­szerűvé tette főiskolánkon folyó munkát,lényeges javulást jelent a fais­kolai tananyagnak!az'általános iskolai oktatás és nevelés igényeihez való alkalmazkodása területén,csökkentette a főiácolai hallgatóknak a múltban meglévő nagymértékű,indokolatlan túlterhelését.Az is megállapítható azon- ban,ho;|y a főiskolai reform mostani formája még nem jelent végleges meg­oldást .Az egyes tantárgyak tematikájának helyenkk?nt mutatközó hiányos­ságai, hibái arra k uyszeritettnéka főiskolai tan rókát,hogy a hi'nyosságok{ hibák Kiküszöbölésében öntevékanyen,á saját elképzelésük szerint járja­nak el.Ennek eredméry e,hogy b^r a főiskolánkon folyó munka a, múlthoz ké­pest lényegesen egyöntetűbb,egyes tanszékeknél még:is vannak olyan elté­rő sek,amelyeknek kiküszöbölése kívánatos* , Nem "sikerült még teljes mértékben elérni azt a óéit sem,hogy a főiskolai tananyag a gyakorlathoz,az által'nos iskolai követélményéüiez kaposolódjék.Igy például a főiskolai lélektan oktatás - megfelelő anyag hiányában -"'Ital'nos lélektíuii ismeretek nyújtásából á 11,gyermek-lélek- t;anl# ismereteket azonban egyáltalán nem kappak a hallgatóktholott ez gya­korlati pedagógiai munkájuk számára nélkülözhetetlen lenne.A magyar iro­dalom oktatása elvész az irodalomtüiirténeti és esztétikai anyagrészletai- beh,ae* heti Té^yverzi fel a hallgatókat kielégítő módon olyan ismeretekkel, malyek a konkrét szövegelemzés /olvasmánytárgyalá s/ munkáiéban /amoly'pe- dig az éltalános iskolai irodalomtanitásnak döntő része/segitené őket. A kémiában a szervetlen vegytan,amely az általános iskolai vegytanoktatás alapjet képezi/a szerves vegytan mellett/mindössze kb. másfél hónapi ter­jedelemben szerepel,az I.félévben,az egész IX.félév viszont a fizikai ké­mia tárgyalásába fordítódik,amely az ^Ital'nos iskolai ismeretanyaggal nincs közvetlen kaposolatban.A biológiából hlánVzik az agrobiológiai vo­natkoztok kihangsulyozása^A matematikában - a -tan-as ékvezető taár vélo> m'nyB szerint - a geometria nem kapta meg azt a helyett,amely az általános iskplai oktatás követelményeinek figyelembevételével megillette völna. A hallgatók még mindig tulteihelt£ségr*l panaszkodnak.Ennek egyik oka,hogy a főiskolai hallgatók az egyetemi hallgatókhoz képest való­ban jóval nehezebb helyzetben vannak,mert 2 év alatt kell az egész főis­kolai anyagot elvégezniök.Ezt a megterhelést azonban sem a tantárgyak,sem az órák számának továbbicsökkentésével nem lehet enyhíteni,meft ez a fő­iskolai munka eredményességét veszélyeztetné,képzetlen nevelők kerülnének ki az általános Í3kolába*A megoldás* ospk az. lehet,hogy olyan órarendet készítünk,amely a lehetőségek szerint minél több időt hagy szabadon az e- gyfni tanulf sra.tovébb észszerüsitjük és ahol szükséges csökkentjük a hall­gatók társadalmi műnk'ját,több segítséget adunk a hallgatóknak munkájuk el- vágzéséhen/könyvek,jegyzetek,konzultációk,a gyengébbek számára tanulókörök, stb./Szükségesnek látszik megvizsgálni azt,hog nem lenne-e helyes a Párt- szervezet és a DISz keretében a<hallga tők számára folyó külön ideológiai

Next

/
Thumbnails
Contents