Beszédek tára záratékul az 1837-diki ország gyűlési jegyző könyvhez / N. Szebenben [Nagyszeben] / Nyomtattatott Filtsch Sámuel Könyv Nyomó Intézetében / 1837-[1838]

97. országos ülés

A Janua r 5-Iícn tartott KILENCZVENHETEDIK ORSZÁGOS ÖLESHEZ. \ I. elnök: TT. KK. és RR! Az elenyészett esztendő’ végével békövel­­kezelt szent ünnepek, - felségesen országit) kegyelmes fejedelmünknek hazánk’ ból­­dogítása végett elünkbe terjeszteni méltóztatott intézetei felett eddig folylátott köz tanácskozásainkat félbeszakasztván , hogy az ünnepek’idvességes megölése, ’s ked­­vesseik’ körébeni örvendetesen kipihenések után, a’ TT. RR-ket újra egybegyűlve köszönthetem, ’s egyen egyen mindnyájoknak a’ beállott ujesztendőt szerentséltethe­­tem, azt szivemből örvendem, ’s meglévőn győződve a’ felől, hogy a’ TT. RR. a’ köz jó eszközlésiben eddig is bebizonyított buzgoságok által a’ múlt évet az újjal egybekapcsolják, nem csak, hanem rövid kipihenések után is újult erővel, és két­szerezett ügyekezettel fognak a’ még előttünk álló országos tárgyaknak lefolytatásá­ban fáradozni, és bévégzésekre törekedni, óhajtóm is hogy a’ jó kezdetet koronázza jó vég, sükeresitse és boldogitsa a’ mindenek’ úra a’ közjóra czélozó igy ekezetünket, hogy ennek édes gyümölcsei , nem csak kit kit közülünk tápláljanak, és örvendez­tessenek a’ késő vénségig, hanem a’ maradék is áldhassa felséges fejedelmünket hoz­zánkjárult kegyelméért, minket pedig az ő boldogulására jólviselt és végzett mun­kálkodásainkért, melyekhez képest magamot a’ TT. RR. ezutánra is szives hajlan­­'doságokba, becses szeretetekbe és kölcsönös bizodalmokba tisztelettel ajánlom. (Olvastadk cl' jegyzőkönyv ’s megállít tutik). I. elnök: Mielőtt a’ múlt évi utolsó ülésben napirendre kitűzött tárgyak elővétetnének - az erdélyi evangelicó reformatum fő consistorium nevében béadolt ezen status sérelmeit magában foglaló kérelmet látná szükségesnek felolvasni; annyi­val is inkább , mivel ez a’ tárgy, a’ kiiendelve lévő biztosságok’ munkáival kapcso­latban van, ’s hihetőleg azoknak fog átadatni, (helyes!) Jegyzőkönyvi 331-ihk Szám. * (Felolvastatok a kérelem; - köziratra). I. elnök: Nem látja köziratra kiadandónak , mivel ez csak kérelem. B. Ke meny Dénes (alsófejér vgye.) Ez a’ református status sérelme kérése, minek öszvefíiggése van a’ több sérelmekkel. 250 * ~é%~ M

Next

/
Thumbnails
Contents