Az 1863. év július 1-re Nagy-Szebenbe egybehívott erdélyi országgyűlés irományai, 1863. július 15. - 1864. október 29. (Nagyszeben, 1864)

1862-1864 / 1. ülés

1 8závn 3îr* !♦ Mr. 1. 2903 szám. Mi Első Ferencz József, Istennek kegyelméből Ausztriai Császár, Magyar és Csehország Apostoli Királya, úgy Lombardia, Velencze, Galiczia, Lodo- mér és Illyria Királya, Ausztria Főher- ezege, Erdély Nagy-Fejedelme és Széke­lyek Grófja s. a. t. Kedvelt Erdély Nagyfejedelemségünk f. é. Szent-Jakab hó 1-ére Nagy­szeben városába meghitt képviselői­nek adjuk ezennel tudtára : Erdély Nagy-Fejedelemségünk f. é. Szent-Jakab hó 1-ére Nagy-Szeben kir. városunkba egybehitt országgyűlé­sére felhatalmazott királyi országgyű­lési Biztosunknak, hűséges és őszintén kedvelt belső titkos tanácsos és arany kulcsosunkat, erdélyi kir. Főkormány­székünk Elnökét, cs. kir. altábornagyot, katonai érdemkereszt tulajdonossát, Po­rosz királyi veres sas Rend első osz­tályú, és a Porosz kir. korona Rend keresztes vitézét, a kir. Würtembergi korona-érdem Rend közép keresztessét, Nagylelkű Fülep Ilesszeni nagy-herczeg Rendjének és a Szász-Weimári herczegi Házi-Rendnek nagykeresztessét, a Por- tugali torony- és kard Rend és a Tos- kanai Szent Josef Rend közép keresz­tessét , Károly Bajor herczeg 3-ik szá­mú huszár ezrede második tulajdonos­sát, — Gróf Folliot Crenneville Lajost neveztük ki. Midőn Mi ezt Nektek Kedvelt Hí­veink tudtul adjuk, felszólítunk Titeket, 3<*f?í 2903. &Mr gnntj 3nfc|ií) öcr G-rfte, bon ©ottcé ©nabcn Sluifer bon ©efterreid), 2lpoftolifd)cr főttig tton Ungarn unb Söfjnten, Äöntg ber Íoutbnrbet unb itcbtgő, bon ©nlijien, íobonterien nnb ^Htrieit, ©rjljerţog bon £)cftemtdj,©rofi-' fiirft bon Siebenbürgen nnb ©raf ber Sjéfler te. ic. ic. ©eben ben auf beit 1. 3uli í. 3- nacŞ ^ermannftabt etttberufenen SSertretcrn Uttferb geliebten ©íopfürficittftumeá Sie* benbürgen fuitb unb jit uüffeit: 2Bir babén fűt ben auf ben 1. 3uli í. 3- ín llnfere f. greíjlabt <§ermannííabt etnbcvufenen Lanbtag Unfereá ©ropfür* llentljumeá Siebenbürgen Unfern getreuen aufrichtig geliebten geheimen Oiatl) unb Kämmerer, ißräfibenten Unfereé f. fteben= bfirgifcŞeit ©uberniumâ, 5elbmarfif)aü Lieutenant Ludwig ©rafen Folliot de Cren­neville, 33efifcer t*eö 3)îilitâr»îBerbienjl* Jtrcujeâ, Oíitter bed preu§if4>en rotŞcn Qlbler Crbcitő I. JUajfe, Oíitter bed preiipi* feiert Jtron *Drbend, ßoitimanbeur bed mürtembergifehen 33erbienfi*Crbend ber Jtvone, ©rojjfreuj bed gropŞerjoglich tje©* fehen Drbend IfŞiltpp bed ©roţjmfitŞigen, ©ropfreiij bed Ijcrjoglicl) fä^jtfch'Uiai* marifehen ^>aud *Crbend, Gommanbeur bed portugijlfíf)en $Şurm* unb ScŞmert* Dvbend, Gommanbeur bed todfanifihen ©t. 3o!~cf Drbend, jireiter 3nŞabtr bed ^»uparenregimentd tPrinjGarl uon53at;ern Oír. 3., jii Unferm beuoüincitbtigten f. Sahbtagd*Sommiffár befh’inmt. 3nbeitt 2Bír (Such Lieben ©etreuen btep funb unb ju luijfeu geben, forberu Nr. 2903. \oi Franciscu Josifu Anteiulu, dein gratia lui Domnedieu Imperatoriulu Austriei, Regele Apostolicu alu Ungariei si alu Boemiei, Regele Lombardiéi si Ve­neţiei , Galitiei, Lodomeriei si llliriei, Ar- cbiducele Austriei, Marele Principe alu Transilvaniei si Contele Secuiloru s. c. I. s* c. I. Dâmu de scire si priceputu represen- tantîloru iubitului Nostru Mare-Princi- patu Trausilvani’a, pre 1-ma Juliua. c. la Sabiiu conchiamati: Noi ’lű-amu desemnatu pre cre- dintiosulu sinceru iubitulu Nostru Con- siliariu intimu si Camerariu, Presiedinte Guberniului Nostru r. Irans. L. de 31. C. Ludovicu Conte Folliot de Crenneville, decoratu cu crucea meriteloru militari, Cavalerii alu ordinului prusescu voltu- rului rosiu de clas’a I., Cavalerii alu ordinului prusescu alu coronei, Coman­dorii alu ordinului virtembergicu de merite a coronei, decoratu cu crucea mare a ordinului mare-principescu hes- sicu a lui Filipu Marinimosulu, cu crucea mare a ordinului casei princi­pesei sasonice-vaimaréne, Comanderu alu ordinului portugaliei! de turnu si sabia, Comanderu alu ordinului tosca- nicu St. Josîfu, alu düoilea proprie­tarul a regimentului de husari principe Caro Iu de Bavari’a Nr. 3, de inpote- ritulu Nostru comisariu r. de diet a la diet’a Marelui Nostru Principatu Tran­silvania, condamnata pre 1-ma Julin a. c. in libera Nóstra cetate r. Sabiiu. Danduve Noi acésl’a Vóe iubitîloru Credintiosi de scire si priceputu, Ve 1

Next

/
Thumbnails
Contents